Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1542—1548

УДК  75.046(477)”10/17″:27­36 Д. Солунський

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1542

Надійшла 26.10.2017

ОБРАЗ СВЯТОГО ДИМИТРІЯ СОЛУНСЬКОГО В УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ ХІ—XVIII СТ.: ІКОНОГРАФІЯ ТА ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ

Москаль Марта, аспірантка Львівської національної академії мистецтв,

науковий співробітник Львівської філії  ННДРЦУ.

вул. В. Кубійовича, 38, м. Львів, 79011, Україна

Контакти: (032)2761482, e-mail: aspirantura@lnam.edu.ua

Анотація. Розглядається трактування образу Димитрія Солунського в українському мистецтві. Грунтуючись на аналізі двадцяти семи творів сакрального мистецтва виявлено основні іконографічні типи зображень святого та їхню трансформацію впродовж століть; висвітлено художні особливості та ідейно­смислове наповнення зображень св. Димитрія в мистецтві.

 Ключові слова: святий воїн, українське мистецтво, іконографія, образ св. Димитрія.

Список використаних джерел

 1. Александрович В. Музей Волинської ікони: книга­альбом / В. Александрович. — Київ : АДЕФ ­Украина, 2012. — С. 205.
 2. Алпатов М. Древнерусская иконопись / М. Алпатов. — Москва : Искусство, 1978. — 332 с.
 3. ГайдинС. Резная шиферная икона св. Димитрия и Георгия / С. Гайдин // Сборник ГЭ. — Петербург, 1923. — Вып. ІІ. — С. 31—42.
 4. Гелитович М. Українські ікони ХІІІ — початку XVI ст. зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького / М. Гелитович. — Київ : Майстер книг, 2014. — 348 с.
 5. ЖишковичВ. Пластика Русі­України: X — перша половина XIV століть / В. Жишкович — Львів : Інститут народознавства НАН України, 1999. — 240 с
 6. Жолтовський П. Малюнки Києво­Печерської лаври / П. Жолтовський. — Київ : Наукова думка, 1982. — 284 с.
 7. ИвановаО. Димитрий Солунский. Мученичества. Мощи и мироточение. Сказания о чудесах. Почетание в Византии / О. Иванова // Православная энциклопедия. — Москва : Церковно­научный центр «Право­славная энциклопедия», 2007. — Т. XV. — С.155—168.
 8. Иванова О. Чудеса св. Димитрия Солунского / О. Иванова // Свод древнейших письменних известий о славянах: (VII—IX вв.). — Москва, 1995. — Т. 2. — С. 91—211.
 9. Катрій Ю. Пізнай свій обряд / Ю. Катрій. — Львів : Свічадо, 2004. — 485 с.
 10. Лазарев В. Русская иконопись от истоков до начала XVI века / В. Лазарев. — Москва : Искусство, 2000. — 152 с.
 11. Мистецтво Київської Русі: альбом / авт.­упоряд. Ю. Асє­єв. — Київ : Мистецтво, 1989. — 329 с.
 12. Овсійчук В. Українське малярство Х—XVIІІ століть. Проблеми кольору / В. Овсійчук. — Львів : Ін­т народознавства НАН України, 1996. — 480 c.
 13. Откович В. Українська ікона XІV—XVІІІ ст. / В. От­кович, В. Пилипюк. — Львів : Світло і Тінь, 1999. — 95 с.
 14. Патріарх Димитрій (Ярема). Іконопис Західної України XII—XV ст. / Патріарх Димитрій (Ярема). — Львів : Друкарські куншти, 2005. — 507 с.
 15. ПреображенскийА. Димитрий Солунский / А. Преображенський // Православная энциклопедия. — Москва : Церковно­научный центр «Православная энциклопедия», 2007. — Т. XV. — С.177—195.
 16. Ричка В. Візантійські походи Київських князів в істо­ричній пам’яті східного слов’янства / В. Ричка // Український історичний журнал. — 2012. — № 4. — С. 4—20.
 17. Смирнова Э. Иконография жития св. Димитрия Солунского: её обновление в русской іконописи конца XVІІ — начала XVІІІ века / Э. Смирнова // Зборник радова Византолошког института. — Т. XLIV / 2. — Београд, 2007. — С. 614—625.
 18. Степовик Д. Історія української ікони X—XX ст. / Д. Степовик. — Київ : Либідь, 1996. — 440 с.
 19. ТуриловА. Димитрий Солунский. Почитание у южных славян и на Руси / А. Турилов // Православная энциклопедия. — Москва : Церковно­научный центр «Православная энциклопедия», 2007. — Т. XV. — С.168—174.
 20. Янов Д. Слов’янські переклади житія Димитрія Солунського та їх вплив на поширення культу святого в Україні / Д. Янов // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. — Харків, 2012. — Вип. 15. — С. 166—172.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »