Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1542—1548

УДК  75.046(477)”10/17″:27­36 Д. Солунський

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1542

Надійшла 26.10.2017

ОБРАЗ СВЯТОГО ДИМИТРІЯ СОЛУНСЬКОГО В УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ ХІ—XVIII СТ.: ІКОНОГРАФІЯ ТА ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ

Москаль Марта, аспірантка Львівської національної академії мистецтв,

науковий співробітник Львівської філії  ННДРЦУ.

вул. В. Кубійовича, 38, м. Львів, 79011, Україна

Контакти: (032)2761482, e-mail: aspirantura@lnam.edu.ua

Анотація. Розглядається трактування образу Димитрія Солунського в українському мистецтві. Грунтуючись на аналізі двадцяти семи творів сакрального мистецтва виявлено основні іконографічні типи зображень святого та їхню трансформацію впродовж століть; висвітлено художні особливості та ідейно­смислове наповнення зображень св. Димитрія в мистецтві.

 Ключові слова: святий воїн, українське мистецтво, іконографія, образ св. Димитрія.

Список використаних джерел

 1. Александрович В. Музей Волинської ікони: книга­альбом / В. Александрович. — Київ : АДЕФ ­Украина, 2012. — С. 205.
 2. Алпатов М. Древнерусская иконопись / М. Алпатов. — Москва : Искусство, 1978. — 332 с.
 3. ГайдинС. Резная шиферная икона св. Димитрия и Георгия / С. Гайдин // Сборник ГЭ. — Петербург, 1923. — Вып. ІІ. — С. 31—42.
 4. Гелитович М. Українські ікони ХІІІ — початку XVI ст. зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького / М. Гелитович. — Київ : Майстер книг, 2014. — 348 с.
 5. ЖишковичВ. Пластика Русі­України: X — перша половина XIV століть / В. Жишкович — Львів : Інститут народознавства НАН України, 1999. — 240 с
 6. Жолтовський П. Малюнки Києво­Печерської лаври / П. Жолтовський. — Київ : Наукова думка, 1982. — 284 с.
 7. ИвановаО. Димитрий Солунский. Мученичества. Мощи и мироточение. Сказания о чудесах. Почетание в Византии / О. Иванова // Православная энциклопедия. — Москва : Церковно­научный центр «Право­славная энциклопедия», 2007. — Т. XV. — С.155—168.
 8. Иванова О. Чудеса св. Димитрия Солунского / О. Иванова // Свод древнейших письменних известий о славянах: (VII—IX вв.). — Москва, 1995. — Т. 2. — С. 91—211.
 9. Катрій Ю. Пізнай свій обряд / Ю. Катрій. — Львів : Свічадо, 2004. — 485 с.
 10. Лазарев В. Русская иконопись от истоков до начала XVI века / В. Лазарев. — Москва : Искусство, 2000. — 152 с.
 11. Мистецтво Київської Русі: альбом / авт.­упоряд. Ю. Асє­єв. — Київ : Мистецтво, 1989. — 329 с.
 12. Овсійчук В. Українське малярство Х—XVIІІ століть. Проблеми кольору / В. Овсійчук. — Львів : Ін­т народознавства НАН України, 1996. — 480 c.
 13. Откович В. Українська ікона XІV—XVІІІ ст. / В. От­кович, В. Пилипюк. — Львів : Світло і Тінь, 1999. — 95 с.
 14. Патріарх Димитрій (Ярема). Іконопис Західної України XII—XV ст. / Патріарх Димитрій (Ярема). — Львів : Друкарські куншти, 2005. — 507 с.
 15. ПреображенскийА. Димитрий Солунский / А. Преображенський // Православная энциклопедия. — Москва : Церковно­научный центр «Православная энциклопедия», 2007. — Т. XV. — С.177—195.
 16. Ричка В. Візантійські походи Київських князів в істо­ричній пам’яті східного слов’янства / В. Ричка // Український історичний журнал. — 2012. — № 4. — С. 4—20.
 17. Смирнова Э. Иконография жития св. Димитрия Солунского: её обновление в русской іконописи конца XVІІ — начала XVІІІ века / Э. Смирнова // Зборник радова Византолошког института. — Т. XLIV / 2. — Београд, 2007. — С. 614—625.
 18. Степовик Д. Історія української ікони X—XX ст. / Д. Степовик. — Київ : Либідь, 1996. — 440 с.
 19. ТуриловА. Димитрий Солунский. Почитание у южных славян и на Руси / А. Турилов // Православная энциклопедия. — Москва : Церковно­научный центр «Православная энциклопедия», 2007. — Т. XV. — С.168—174.
 20. Янов Д. Слов’янські переклади житія Димитрія Солунського та їх вплив на поширення культу святого в Україні / Д. Янов // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. — Харків, 2012. — Вип. 15. — С. 166—172.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »