Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1549—1556

УДК 745.55: 391.7 (477.8)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1549

Надійшла 15.11.2017

НАМИСТО В КОМПЛЕКСІ ПРИКРАС РУСИНІВ ТА РУМУНІВ БУКОВИНИ XIX—XX ст.

Фединчук Ольга Богданівна, асистент кафедри декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича,

майстер художньої вишивки Національної спілки майстрів народного мистецтва України,

вул. О. Невського, 3 б, м. Вижниця, Чернівецька обл., 59200, Україна

Контакти: (037)3022681; e-mail: decorative.applied.art@ukr.net

Анотація. Розглядається намисто у буковинському і румунському комплексі прикрас XIX—XX ст. Огляд літератури вказує, що намисто Північної Буковини є недостатньо вивченим та потребує мистецтвознавчих розвідок, також не висвітлені художні особливості, стилістика, морфологія. У зв’язку з віддаленістю цього регіону буковинське і румунське намиста не ставали об’єктом спеціальних досліджень.

Ключові слова: намисто, корал, перли, венеціанське намисто, скляне намисто.

Список використаних джерел

 1. ЧМНАП КВ­6533/ПР­56.
 2. ЧМНАП КВ­4235/ПР­22.
 3. ЧМНАП КВ­5187/ПР­47.
 4. ЧМНАП КВ­1671/ПР­10.
 5. ЧМНАП КВ­450/ПР­2.
 6. ЧМНАП КВ­1904/ПР­12.
 7. ЧМНАП КВ­6533/ПР­56.
 8. ЧМНАП КВ­4606/ПР­40.
 9. ЧМНАП КВ­7088/ДРК­280.
 10. ЧМНАП КВ­4565/ПР­37.
 11. ЧОКМ КВ­1808/М­86.
 12. ЧОКМ (експозиція).
 13. ЧОКМ 32999­ІІІ­20832.
 14. ЧОКМ 31214­ІІІ­19487.
 15. ЧОКМ 17195­ІІІ­12202
 16. ЧОМ 17197­ІІІ­12204.
 17. ЧОКМ 17198­ІІІ­12205.
 18. ЧOХМ КВ­1809/М­87.
 19. ЧOХМ КП­418/М­27.
 20. ЧОХМ КВ/350 Гр­226.
 21. Волік К. Дукачі в історичному контексті та культурному просторі України: соціум, символіка, семіотика / К. Волік // Вісник Харківської державної академії дизайну та мистецтв. — 2013. — № 4. — С. 54—57.
 22. Врочинська Г. Українські народні жіночі прикраси XIX — початку XX століть : монографія / відп. ред. С.П. Павлюк. — Київ : Родовід, 2007. — 232 с.
 23. Голод І.В. Декоративно­ужиткове мистецтво. Словник. — Т. 2 / Я.П. Запаско, І.В. Голод та ін. — Львів  : Афіша, 2000. — 400 с.
 24. Кожолянко Г. Етнографія Буковини : у 3 т. / Г. Кожолянко ; Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича ; Буковинське етнографічне товариство. — Чернівці : Золоті литаври, 1999. — Т. 1. — 384 с.
 25. Кожолянко Я. Буковинський традиційний одяг : монографія / Я. Кожолянко. — Чернівці ; Саскатун : Frie­sen Printers ; Altona ; Manitoba, 1994. — 262 с.
 26. Кораллы в ювелирном искусстве // Вісник ювеліра України. — Київ : Ювелір­пресс, 2008. — Вип. 3. — С. 56—57.
 27. Костишина М. Український народний костюм Північної Буковини. Традиції і сучасність : монографія / М. Костишина. — Чернівці : Рута, 1996. — 192 с.
 28. Матейко К. Український народний одяг / К. Матейко // Народна творчість та етнографія. — Київ : Наукова думка, 1963. — № 2. — С. 63—64.
 29. Недашківська Г. Корали в народному вбранні / Г. Недашківська // Народна творчість та етнографія. — Київ : Наукова думка, 1988. — № 5. — С. 56—58.
 30. Пивоваров С. Монества, дукачі, згарди, салби — прикраси буковинок позаминулого століття / С. Пивоваров // Свобода слова. — 2004. — Т. 18. — Ч. 47. — С. 17.
 31. Федорчук О. Українські народні прикраси з бісеру / О. Федорчук. — Львів : Свічадо, 2007. — 120 с.
 32. Шмагало Р. Художній метал в Україні: минуле, сучасне, майбутнє. Енциклопедія художнього металу. — Том. 1 / Р. Шмагало. — Львів : Апріорі, 2015. — 668 с.
 33. Шухевич В. Гуцульщина: перша і друга частина (репринтне вид. 1899 р.) / В. Шухевич. — Київ : Верховина, 1997. — 352 с.
 34. Banateanu T. Larte populaire dans la republique populaire roumaine / T. Banateanu, G. Fosca, E. Lonesco. — Bu­cu­reşti : Éditions d’Etat pour La Litterature et l’Art, 1956. — 415 p.
 35. Banateanu Т. Arta Populara Bucovineana / T. Bana­tea­nu. — Bucureşti : Fondul Plastic, 1975. — 479 p.
 36. Bechmann H. ORO — 6.000 ani fra storia e leggenda / H. Bechmann. — Bergamo : Bolis, 2010. — 279 p.
 37. BuzilăB. Costumul popolar din republica Moldava / B. Buzilă. — Chişinău, 2011. — 119 p.
 38. Camera di Comercio Industria, Artiginato e Agricoltura di Roma. Ogetti preziosi e orologeria. — Roma : Romana Editrice, 1985. — 191 p.
 39. Costinea V. Valea Siretului: copere etnografici din zona Storoji­net  / V. Costinea. — Timişoara : Artpress, 2007. — 77 p.
 40. Domenici V. Natura e medicina: la perle / V. Domenici // Airone. — Milano : Elcograf, 1978. — № 78. — Р. 34.
 41. Laurentiu D. Crasna: un colt de etermitate romaneasca din Bucovina: monografica etnografica si istorica / D. Laurentiu. — Bucureşti : Editura Coralia, 2004. — 222 p.
 42. Nicorici L. Arta giuvaiergeriei din Republica Moldova: Teză / L. Nicorici. — Chişinău, 2007. — 211 р.
 43. Treccani G. Dizionario encyclopedico Italiano / Trec­cani G. // Istituto della encyclopedia Italiana. — Milano : Arti Grafici Ricordi, 1989. — P. 819.
 44. Treccani G. Dizionario encyclopedico Italiano / Trec­cani G. // Istituto della encyclopedia Italiana. — Milano  : Arti Grafici Ricordi, 1987. — P. 1078.
 45. Antonescu R. Dicşionar de simboluri şi credinşe tradişio­nale romăneşti [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://cimec.ro/Etnografie/Antonescu­dictionar.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »