Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 70–79

УДК 30.2:94(477.64)(092)”176/177”П.Калнишевський

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.070

Надійшла 21.12.2017

ПЕТРО КАЛНИШЕВСЬКИЙ: СОЛОВЕЦЬКЕ УВ’ЯЗНЕННЯ, ДОЛЯ МОГИЛИ, АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ

Сегеда Сергій Петрович, доктор історичних наук, професор,

провідний науковий співробітник

відділу історичної етнології

Інституту народознавства НАН України.

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. Узагальнюються дані історичних джерел і наукових розвідок, які стосуються обставин ув’язнення і умов утримання в Соловецькому монастирі останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевского. Простежується доля його могили, місцезнаходження якої нещодавно було встановлено за підсумками археологічних досліджень. Наведено дані про зовнішність і антропологічні риси цього відомого діяча української історії реконструйовані на підставі аналізу літературних джерел і найновіших антропологічних досліджень.

Ключові слова: козацтво, останній кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський, могила, антропологічні риси.

Список використаних джерел

 1. Грибовський В.В. Кошовий отаман Петро Калнишевський / В. Грибовський. — Дніпропетровськ : Пороги, 2004. — 130 с.
 2. Грибовський В.В. Історія вивчення та перспективи дослідження соловецького періоду життя Петра Калнишевського / В. Грибовський // Січеславський альманах. Збірник наукових праць з історії українського козацтва. — Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2008. — Вип. 3. — С. 45—58.
 3. Грибовський В.В. Петро Калнишевський: нарис біографії / В. Грибовський // Петро Калнишевський та його доба. Збірник документів та матеріалів. — Київ : Дніпро, 2009. — С. 14—37.
 4. Добровольская М.В. Медико-антропологическое лабораторное исследование скелетных останоков из погребения у южной стены Спасо-Преображенского собора Соловецкого монастыря / М. Добровольская, И. Решетова. — Соловки ; Москва, 28 сентября — 10 октября 2015 года. — 45 с. — (Рукопись).
 5. Дорошенко М. Нарис історії України / М. Дорошенко. — Львів : Світ, 1991. — С. 463.
 6. Ефименко П.С. Калнишевский, последний кошевой Запорожской Сечи. 1791—1803 / П. Ефименко // Русская старина. — 1875. — Т. XIV. — Санкт-Петербург  : Тип. В.С. Балашева, 1875. — C. 395—420.
 7. Зиль А. Народознавець. Павло Чубинський і його доба / А. Зиль. — Київ : Казка, 2009. — 340 с.
 8. Історія України: Документи. Матеріали / укл., комент. В.Ю. Короля. — Київ : Академія, 2002. — 448 c.
 9. Колчин М. Ссыльные и заточенные в острог Соловецкого монастыря в XVI—ХІХ вв.: Исторический очерк  / М. Колчин. — Москва : Посредник, 1908. — 176 c.
 10. Коновал О. Козацька слава під мурами Соловків: де тлін Петра Калнишевського / О. Коновал // Україна молода. — 2001.— 16 серпня.
 11. Коцур Г.Г. Автентичність портрета Петра Калнишев­ського: нове бачення / Г. Коцур // Сумська старовина. — 2011. — № ХХХV. — С. 91 — 96.
 12. Коцур В.П. Від Сули до Білого моря: шлях через три століття / В. Коцур, А. Коцур. — Київ : Переяслав-Хмельницький, 2004. — 360 с.
 13. Кулиняк Д. «Од Калниша вісті…» / Д. Кулиняк. — Київ : Київська правда, 2004 — 344 с.
 14. Кулиняк Д.І. Останній кошовий Петро Калнишевський / Д. Кулиняк. — Київ : «Знання» України, 1991. — 47 с.
 15. Н[иколайчик] Ф. Родина Калнышевского / Ф. Н[ико­лайчик] // Киевская старина. — 1892. — Кн. 5. — С. 249—277.
 16. Петро Калнишевський та його доба. Документи та ма­теріали / упорядники: Грибовський В.В. (головний упорядник), Мільчев В.Л, Синяк І.Л. — Дніпро, 2009. — 432 с.
 17. Скальковський А.О. Iсторiя Нової Сiчi або останнього Коша Запорозького / А. Скальковський. — Днi­пропетровськ : Сiч, 1994. — 680 с.
 18. Фруменков Г.Г. Узники Соловецкого монастыря / Г. Фруменков. — Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1968. — 200 с.
 19. Харлан О.В. Надмогильна плита останнього кошового Запорозької Січі Петра Калнишевського на території Соловецького монастиря / О. Харлан // Праці Центру пам’яткознавства. — Вип. 15. — Київ, 2009. — С. 273—278.
 20. Шаповал І. В пошуках скарбів / І. Шаповал. — Київ : Дніпро, 1965. — 328 с.
 21. Яворницький Д.І. Запорожжя в залишках старовини і переказах народу / Д. Яворницький. — Ч. ІІ. — Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2005. — 401 с.
 22. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: Повне видання / Д.Яворницький ; переклад з російської І. Свар­ника. — Київ : ФОП Стебеляк, 2015. — 1072 с.
 23. Канонізація святого праведного Петра Калнишевського // https://risu.org.ua/ua/index/resourses/church_doc/uockp_doc/34664/.
 24. Канонизирован последний атаман Запорожской сечи Петр Калнышевский // http://rublev.com/novosti/kanoni­zirovan-poslednii-ataman-zaporozhskoi-sechi-petr-kalnyshevskii.
 25. Объединенный сайт Фонда Андрея Первозванного и Центра Национальной Славы // http://fap.ru/.
 26. Ой, Боже наш милостивий, помилуй нас з неба // http://www.pisni.org.ua /songs/5306209.html.
 27. Результаты научных исследований останков предположительно Петра Калнышевского // http://hram.zp.ua/?p=86215.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »