« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 70–79

УДК 30.2:94(477.64)(092)”176/177”П.Калнишевський

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.070

Надійшла 21.12.2017

ПЕТРО КАЛНИШЕВСЬКИЙ: СОЛОВЕЦЬКЕ УВ’ЯЗНЕННЯ, ДОЛЯ МОГИЛИ, АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ

Сегеда Сергій Петрович, доктор історичних наук, професор,

провідний науковий співробітник

відділу історичної етнології

Інституту народознавства НАН України.

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. Узагальнюються дані історичних джерел і наукових розвідок, які стосуються обставин ув’язнення і умов утримання в Соловецькому монастирі останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевского. Простежується доля його могили, місцезнаходження якої нещодавно було встановлено за підсумками археологічних досліджень. Наведено дані про зовнішність і антропологічні риси цього відомого діяча української історії реконструйовані на підставі аналізу літературних джерел і найновіших антропологічних досліджень.

Ключові слова: козацтво, останній кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський, могила, антропологічні риси.

Список використаних джерел

 1. Грибовський В.В. Кошовий отаман Петро Калнишевський / В. Грибовський. — Дніпропетровськ : Пороги, 2004. — 130 с.
 2. Грибовський В.В. Історія вивчення та перспективи дослідження соловецького періоду життя Петра Калнишевського / В. Грибовський // Січеславський альманах. Збірник наукових праць з історії українського козацтва. — Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2008. — Вип. 3. — С. 45—58.
 3. Грибовський В.В. Петро Калнишевський: нарис біографії / В. Грибовський // Петро Калнишевський та його доба. Збірник документів та матеріалів. — Київ : Дніпро, 2009. — С. 14—37.
 4. Добровольская М.В. Медико-антропологическое лабораторное исследование скелетных останоков из погребения у южной стены Спасо-Преображенского собора Соловецкого монастыря / М. Добровольская, И. Решетова. — Соловки ; Москва, 28 сентября — 10 октября 2015 года. — 45 с. — (Рукопись).
 5. Дорошенко М. Нарис історії України / М. Дорошенко. — Львів : Світ, 1991. — С. 463.
 6. Ефименко П.С. Калнишевский, последний кошевой Запорожской Сечи. 1791—1803 / П. Ефименко // Русская старина. — 1875. — Т. XIV. — Санкт-Петербург  : Тип. В.С. Балашева, 1875. — C. 395—420.
 7. Зиль А. Народознавець. Павло Чубинський і його доба / А. Зиль. — Київ : Казка, 2009. — 340 с.
 8. Історія України: Документи. Матеріали / укл., комент. В.Ю. Короля. — Київ : Академія, 2002. — 448 c.
 9. Колчин М. Ссыльные и заточенные в острог Соловецкого монастыря в XVI—ХІХ вв.: Исторический очерк  / М. Колчин. — Москва : Посредник, 1908. — 176 c.
 10. Коновал О. Козацька слава під мурами Соловків: де тлін Петра Калнишевського / О. Коновал // Україна молода. — 2001.— 16 серпня.
 11. Коцур Г.Г. Автентичність портрета Петра Калнишев­ського: нове бачення / Г. Коцур // Сумська старовина. — 2011. — № ХХХV. — С. 91 — 96.
 12. Коцур В.П. Від Сули до Білого моря: шлях через три століття / В. Коцур, А. Коцур. — Київ : Переяслав-Хмельницький, 2004. — 360 с.
 13. Кулиняк Д. «Од Калниша вісті…» / Д. Кулиняк. — Київ : Київська правда, 2004 — 344 с.
 14. Кулиняк Д.І. Останній кошовий Петро Калнишевський / Д. Кулиняк. — Київ : «Знання» України, 1991. — 47 с.
 15. Н[иколайчик] Ф. Родина Калнышевского / Ф. Н[ико­лайчик] // Киевская старина. — 1892. — Кн. 5. — С. 249—277.
 16. Петро Калнишевський та його доба. Документи та ма­теріали / упорядники: Грибовський В.В. (головний упорядник), Мільчев В.Л, Синяк І.Л. — Дніпро, 2009. — 432 с.
 17. Скальковський А.О. Iсторiя Нової Сiчi або останнього Коша Запорозького / А. Скальковський. — Днi­пропетровськ : Сiч, 1994. — 680 с.
 18. Фруменков Г.Г. Узники Соловецкого монастыря / Г. Фруменков. — Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1968. — 200 с.
 19. Харлан О.В. Надмогильна плита останнього кошового Запорозької Січі Петра Калнишевського на території Соловецького монастиря / О. Харлан // Праці Центру пам’яткознавства. — Вип. 15. — Київ, 2009. — С. 273—278.
 20. Шаповал І. В пошуках скарбів / І. Шаповал. — Київ : Дніпро, 1965. — 328 с.
 21. Яворницький Д.І. Запорожжя в залишках старовини і переказах народу / Д. Яворницький. — Ч. ІІ. — Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2005. — 401 с.
 22. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: Повне видання / Д.Яворницький ; переклад з російської І. Свар­ника. — Київ : ФОП Стебеляк, 2015. — 1072 с.
 23. Канонізація святого праведного Петра Калнишевського // https://risu.org.ua/ua/index/resourses/church_doc/uockp_doc/34664/.
 24. Канонизирован последний атаман Запорожской сечи Петр Калнышевский // http://rublev.com/novosti/kanoni­zirovan-poslednii-ataman-zaporozhskoi-sechi-petr-kalnyshevskii.
 25. Объединенный сайт Фонда Андрея Первозванного и Центра Национальной Славы // http://fap.ru/.
 26. Ой, Боже наш милостивий, помилуй нас з неба // http://www.pisni.org.ua /songs/5306209.html.
 27. Результаты научных исследований останков предположительно Петра Калнышевского // http://hram.zp.ua/?p=86215.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »