Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 206–214

УДК 391:688.721.2](477=161.2)(091)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.206

Надійшла 21.12.2017

УКРАЇНСЬКА ЛЯЛЬКА У НАРОДНОМУ ОДЯЗІ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА СУЧАСНА ПРАКТИКА

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5931-3816

Герус Людмила Мечиславівна, кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник,

завідувач відділу народного мистецтва

Інституту народознавства НАН України.

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail:ludmilagerus@gmail.com

 Анотація. З’ясовуються особливості функціонування ляльки у народному одязі в Україні у різних історичних періодах, визначено чинники формування ляльки як виду мистецтва, вплив історичного досвіду на сучасну мистецьку практику.

 Ключові слова: лялька, художній об’єкт, одяг, репрезентація, мистецтво.

Список використаних джерел

 1. Бутник-Сіверський Б.С. Українське радянське мистецтво / Б.С. Бутник-Сіверський. — Київ : Наукова думка, 1966. — 221 с. : іл.
 2. М. Г. [Грушевський Марко] Дытячи забавкы та гры усяки / Марко Грушевський // Киевская старина. — Т. 86. — Июнь-август. — Киев, 1904. — С. 51—105.
 3. Куклы мира / вед ред. Е. Ананьева ; отв. ред. Т. Евсеева. — Москва : Аванта+, 2003. — 180 с. : ил.
 4. Кустарна промисловість та кустарно-промислова кооперація на першій Всеросійській сільськогосподарській та кустарно-промисловій виставці: Список нагород // Українкустарспілка. — 1924. — № 1—2. — С. 54—55.
 5. Найден О.С. Українська народна лялька / О.С. Найден. — Київ : Стилос, 2007. — 240 с. : іл.
 6. Народне мистецтво Галичини й Буковини. Народное искусство Галиции и Буковины и Земский Союз в 1916—1917 г.г. войны / изд. Ком. Юго-Запад. фронта Всерос. Земского Союза (Отд. помощи населению, пострадавшему от войны). — Киев : Тип. Худож.-ремесел. шк.-мастерской печ. дела, 1919. — 65 с. : ил.
 7. Оршанский Л. Исторический очерк развития игрушек и игрушечного производства на Западе и в России / Л. Оршанский // Игрушка. Ее история и значение. — Москва, 1912. — С. 3—64 : ил.
 8. Прибыльская Е. Жизнеописание / Е. Прибыльская // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. — 2014. — Число 4. — С. 104—113 : іл.
 9. Прибыльская Е. Жизнеописание / Е. Прибыльская // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. — 2015. — Число 2. — С. 111—124 : іл.
 10. Чубинський П.П. Труды этнографическо-статисти­ческий экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским Географическим Обществом. Юго-Западный отдел / П.П. Чу­бин­ський. — Санкт-Петербург, 1877. — Т. ІV: Обряды: родины, крестины, свадьба, похороны ; издан подъ наблюденіемъ д. чл. Н.И. Костомарова. — XXX, 714, 45 c.
 11. Бардалым Наталия. Женщина с душой ребенка. — Электронний ресурс. — Режим доступу : https://notabene.info/ru/lyudi/102-zhenshchina-s-dushoj-rebenka.html.
 12. Качур Катерина. Юрій Мельничук: Типажі ляльок-українок творила ясновидиця. — Електронний ресурс. — Режим доступу : https://rukotvory.com.ua/rozmovy/yuriy-melnychuk-typazhi-lyalok-ukrayinok/.
 13. Спепанова Ильмира «Модные» куклы — первые манекенщицы. — Электронний ресурс. — Режим доступу : http://www.antiquedolls.ru/publications_ainfo1007.html.
 14. Шестаков Сергій. Взаємовплив професійного та народного мистецтва на прикладі творчості Ганни Собачко, Василя Довгошиї та Євмена Пшеченка. — Електронний ресурс. — Режим доступу : http://uartlib.org/vzayemovpliv-profesiynogo-ta-narodnogo-mistetstva-na-prikladi-tvorchosti-ganni-sobachko-vasilya-dovgoshiyi-ta-yevmena-pshechenka/.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »