« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 206–214

УДК 391:688.721.2](477=161.2)(091)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.206

Надійшла 21.12.2017

УКРАЇНСЬКА ЛЯЛЬКА У НАРОДНОМУ ОДЯЗІ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА СУЧАСНА ПРАКТИКА

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5931-3816

Герус Людмила Мечиславівна, кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник,

завідувач відділу народного мистецтва

Інституту народознавства НАН України.

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail:ludmilagerus@gmail.com

 Анотація. З’ясовуються особливості функціонування ляльки у народному одязі в Україні у різних історичних періодах, визначено чинники формування ляльки як виду мистецтва, вплив історичного досвіду на сучасну мистецьку практику.

 Ключові слова: лялька, художній об’єкт, одяг, репрезентація, мистецтво.

Список використаних джерел

 1. Бутник-Сіверський Б.С. Українське радянське мистецтво / Б.С. Бутник-Сіверський. — Київ : Наукова думка, 1966. — 221 с. : іл.
 2. М. Г. [Грушевський Марко] Дытячи забавкы та гры усяки / Марко Грушевський // Киевская старина. — Т. 86. — Июнь-август. — Киев, 1904. — С. 51—105.
 3. Куклы мира / вед ред. Е. Ананьева ; отв. ред. Т. Евсеева. — Москва : Аванта+, 2003. — 180 с. : ил.
 4. Кустарна промисловість та кустарно-промислова кооперація на першій Всеросійській сільськогосподарській та кустарно-промисловій виставці: Список нагород // Українкустарспілка. — 1924. — № 1—2. — С. 54—55.
 5. Найден О.С. Українська народна лялька / О.С. Найден. — Київ : Стилос, 2007. — 240 с. : іл.
 6. Народне мистецтво Галичини й Буковини. Народное искусство Галиции и Буковины и Земский Союз в 1916—1917 г.г. войны / изд. Ком. Юго-Запад. фронта Всерос. Земского Союза (Отд. помощи населению, пострадавшему от войны). — Киев : Тип. Худож.-ремесел. шк.-мастерской печ. дела, 1919. — 65 с. : ил.
 7. Оршанский Л. Исторический очерк развития игрушек и игрушечного производства на Западе и в России / Л. Оршанский // Игрушка. Ее история и значение. — Москва, 1912. — С. 3—64 : ил.
 8. Прибыльская Е. Жизнеописание / Е. Прибыльская // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. — 2014. — Число 4. — С. 104—113 : іл.
 9. Прибыльская Е. Жизнеописание / Е. Прибыльская // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. — 2015. — Число 2. — С. 111—124 : іл.
 10. Чубинський П.П. Труды этнографическо-статисти­ческий экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским Географическим Обществом. Юго-Западный отдел / П.П. Чу­бин­ський. — Санкт-Петербург, 1877. — Т. ІV: Обряды: родины, крестины, свадьба, похороны ; издан подъ наблюденіемъ д. чл. Н.И. Костомарова. — XXX, 714, 45 c.
 11. Бардалым Наталия. Женщина с душой ребенка. — Электронний ресурс. — Режим доступу : https://notabene.info/ru/lyudi/102-zhenshchina-s-dushoj-rebenka.html.
 12. Качур Катерина. Юрій Мельничук: Типажі ляльок-українок творила ясновидиця. — Електронний ресурс. — Режим доступу : https://rukotvory.com.ua/rozmovy/yuriy-melnychuk-typazhi-lyalok-ukrayinok/.
 13. Спепанова Ильмира «Модные» куклы — первые манекенщицы. — Электронний ресурс. — Режим доступу : http://www.antiquedolls.ru/publications_ainfo1007.html.
 14. Шестаков Сергій. Взаємовплив професійного та народного мистецтва на прикладі творчості Ганни Собачко, Василя Довгошиї та Євмена Пшеченка. — Електронний ресурс. — Режим доступу : http://uartlib.org/vzayemovpliv-profesiynogo-ta-narodnogo-mistetstva-na-prikladi-tvorchosti-ganni-sobachko-vasilya-dovgoshiyi-ta-yevmena-pshechenka/.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »