« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 36–47

УДК 323.173:327](=1:477.87:437.6)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.036

Надійшла 7.12.2017

СУЧАСНЕ ПОЛІТИЧНЕ РУСИНСТВО В РЕГІОНІ КАРПАТ — АНТИУКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ (на прикладі Словаччини)

Сополига Мирослав,  доктор наук,

директор Музею української культури

м. Свидник, Пряшівщина

Анотація. Подається аналіз проблематики сучасного неорусинства (політичного русинізму), його генези, політтехнології реанімації в умовах Словаччини, в контексті актуальних геополітичних стратегій. Автор на підставі власних довгорічних спостережень та досліджень дійшов висновку, що неорусинство — антиукраїнський проект, подає своє бачення проблеми та пропозиції на її рішення.

Ключові слова: русини-українці, сепаратизм, карпатський регіон, Закарпаття, Словаччина, неорусинство, політичний русинізм, деукраїнізація, етнічна група, етноідентифікація.

Список використаних джерел

 1. БалегаЮ. Політичне русинство, або Фенцико-бро­діївські привиди на Закарпатті / Юрій Балега. — Ужгород, 2010. — 248 с.
 2. Балега Ю. Політичне русинство і будівництво української держави / Юрій Балега. — Ужгород, 2003. — 196 с.
 3. Бача Ю. Чому, коли і як? Запитання і відповіді з історії та культури русинів-українців Чехословаччини / Юрій Бача, Андрій Ковач, Микола Штець. — Ужгород, 2008. — 84 с.
 4. Белей Л. Псевдонауковий дискурс етномовної ідентифікації населення прикордонних районів Карпат посттоталітарної доби / Любомир Белей // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. — Т. 26. — Свидник, 2011. — С. 52—55.
 5. Белей Л. Русинський сепаратизм. Націєтворення in vitro / Любомир Белей. — Київ : Темпора, 2017. — С. 392.
 6. Ванат І. До питання про так звану українізацію русинів Пряшівщини / Іван Ванат // Додаток до газ. «Нове життя». — Річ. 43. — № 50—51. — Пряшів, 1993. — 32 с.
 7. Ванат І. Нариси історії українців Східної Словаччини / Іван Ванат. — Т. 1—2. — Пряшів, 1990, 1995.
 8. Ванат І. Політичний русинізм — коріння і паростки / Іван Ванат // Українські Карпати: матеріали міжнародної наукової конференції «Українські Карпати: етнос, історія, культура». — Ужгород : Карпати, 1993. — С. 31—38.
 9. Етнічна та етнокультурна історія України : у 3-х т. — Т. 2 / Л.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко, Т.О. Ніколаєва, М.Д. Сополига, Г.Г. Стельмащук, Г.С. Щербій ; Національна академія наук України ; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Т.Г. Риль­ського ; відповідальний редактор Г.А. Скрипник. — Київ, 2011. — 528 с.
 10. Етногенез та етнічна історія населення українських Карпат : у 4-х т. / головний редактор та керівник проекту Степан Павлюк. — Т. 2. Етнологія та мистецтвознавство. — Львів, 1990. — 816 с.
 11. Латта В. Атлас Українських говорів Східної Словаччини / Василь Латта ; наукове і картографічне доопрацювання та упорядкування Зузана Ганудель, Івор Ріпка, Мирослав Сополига. — Видало Словацьке педагогічне видавництво в Братиславі ; Відділ української літератури в Пряшеві для потреб Музею української культури на основі замовлення 0-81/2-88 від дня 12-го жовтня 1988 р. — Пряшів, 1991. — 555 с.
 12. Маґочій П.Р. Історія України / Пол Роберт Маґочій. — Київ, 2007.
 13. Маґочій П.Р. Україна. Історія її земель та народів / Пол Роберт Маґочій. — Ужгород : Видавництво В. Па­дяка, 2012. — 792 с.
 14. МаґочійП.Р. Народ нізвідки. Ілюстрована історія карпаторусинів / Пол Роберт Маґочій. — Ужгород : Видавництво Валерія Падяка. — С. 31—38.
 15. Мала енциклопедія українського народознавства / за ред.Степана Павлюка. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. — 805 с.
 16. МишаничО. Від Карпатських русинів до Закарпатських українців. Історико-культурний нарис / Олек­са Мишанич. — Ужгород, 1991, — 64 с.
 17. Мишанич О. Карпати нас не розлучать / Олекса Ми­шанич. — Ужгород, 1993.
 18. Мишанич О. Політичне русинство: історія і сучасність. Ідейні джерела закарпатського сепаратизму / Олекса Мишанич. — Київ, 1999. — 48 с.
 19. Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. — № 24. Словацько-українські взаємини в області історії, культури, мови та літератури / Мирослав Сополига — автор проекту, головний редактор та упорядник. — Свидник, 2007.
 20. Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. — № 25. Східно-християнські сакральні пам’ятки на словацько-польсько-українському пограниччі / Мирослав Сополига — автор проекту, головний редактор та упорядник. — Свидник, 2010. — 463 с.
 21. Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. — № 26. Українці в прикордонних областях Карпат: проблеми акультурації, асиміляції, ідентифікації / Мирослав Сополига — автор проекту, головний редактор та упорядник. — Свидник, 2011. — 512 с.
 22. Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. — № 27. Історія та культура Лемківщини / Мирослав Сополига — автор проекту, головний редактор та упорядник. — Свидник, 2013. — 496 с.
 23. Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. — № 28. Українці в історії та культурі Карпат / Мирослав Сополига — автор проекту, головний редактор та упорядник. — Свидник, 2016. — 496 с.
 24. Павлюк С. Етногенеза українців. Спроба теоретичної конструкції / Степан Павлюк. — Львів, 2006. — 248 с.
 25. Павлюк С. Продовження апологетики абсурду / Степан Павлюк, Роман Кирчів // Дукля. — № 2. — Пряшів, 2017. — С. 63—66.
 26. Павлюк С. Народна агротехніка українців Карпат дру­гої половини ХІХ — початку ХХ ст.: Історико-етнографічне дослідження / Степан Павлюк. — Київ : Наукова думка, 1986. — 171 с.
 27. Піпаш В. Феномен регіонального сепаратизму в Закарпатській області / Володимир Піпаш. — Мукачево, 2009. — 39 с.
 28. Русинство в Україні: сепаратизм чи політичні маніпуляції? // Стратегічні приорітети. Науково-аналітичний щоквартальний збірник. — № 1 (42). — Київ : Національний інститут стратегічних досліджень, 2017. — 104 с.
 29. Скрипник Г. «Русини» — етнонім, що має українців єднати / Ганна Скрипник // Українці-русини: етнолінгвістичні та етнокультурні процеси в історичному розвитку. — Київ, 2013. — С. 1—8.
 30. Скрипник Г. Сучасна Україна: Нація і проблема державотворення / Ганна Скрипник // Народна творчість та етнографія. — Київ, 1999.
 31. Сополига М. До питань етнічної ідентифікації та сучасних етнічних процесів українців Пряшівщини / Мирослав Сополига // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. — № 22. — Пряшів, 2001. — С. 208—236.
 32. Сополига М. Україна й українці / Мирослав Сополига // Carpatica — Карпатика. Випуск 35. Європейські цінності та конфесійно-національна ідентичність населення Українських Карпат / Ужгородський національний університет ; Науково-дослідний інститут карпатознавства. — Ужгород, 2006. — С. 83—95.
 33. Сополига М. До питань етнічної історії та національного визначення українців Словаччини / Мирослав Сополига // Народна творчість та етнографія. — Київ, 2005. — № 3. — С. 35—44.
 34. Сополига М. Українці в регіоні Карпат — актуальні проблеми дослідження / Мирослав Сополига // Лемки, бойки, гуцули, русини — історія, сучасність, культура матеріальна і духовна VI. Збірник матеріалів І Міжнародного Карпатського симпозіуму, Стара Лесна (Словаччина), 27—28 вересня 2017 р. — (В друку).
 35. Сополига М. Українці Словаччини: матеріальні вияви народної культури та мистецтва / Мирослав Сополига. — Київ : Темпора, 2011. — 329 с.
 36. Тарас Я. Сакральна дерев’яна архітектура українців Карпат. Культурно-традиційний аспект / Ярослав Тарас. — Львів, 2007. — 640 с.
 37. Тиводар М. Етнографія Закарпаття: історико-етно­графічний нарис / Михайло Тиводар. — Ужгород, 2011. — 410 с.
 38. Тиводар М. Етнографічне районування українців Закарпаття (за матеріалами традиційної культури другої половини ХІХ — першої половини ХХ ст. / Михайло Тиводар // Карпатика. — Вип. 6. — Ужгород, 1999. — С. 3—32.
 39. Українці-русини. Етнолінгвістичні та етнокультурні процеси в історичному розвитку / головний редактор Ганна Скрипник. — Київ : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнародна асоціація україністів, 2013. — 748 с.
 40. Федака П. Народне житло українців Закарпаття XVIII—XX століть / Павло Федака. — Ужгород : Гражда, 2008. — 365с.
 41. Фединишинець В. Мирна наша русинська путь / Володимир Фединишинець. — Пряшів, 1992. — 111 с.
 42. Чучка П. Національна свідомість закарпатських українців у ХХ ст.: етнолінгвістичний та культурно-історичний аспект / Павло Чучка. — Ужгород. — 63 с.
 43. Штець М. Українська мова в Словаччині (соціолінгвістичне та інтерлінгвістичне дослідження / Микола Штець. — Пряшів, 1996. — 252 с.
 44. Botнk J. Etnickб histуria Slovenska. K problematike etnicity, etnickej identity, multietnickйho Slovenska a zahraniиnэch Slovбkov / Jбn Botнk. — Bratislava, 2007. — 232 s
 45. Chaloupeckэ V. Valaљi na Slovensku / Chaloupeckэ Vбclav. — Praha, 1947. — 194 s.
 46. Encyklopйdia ѕudovej kultъry Slovenska. — Bratislava, 1995 / (Рецензія: Sopoliga M. Encyklopйdia ѕudovej kultъry Slovenska z hѕadiska prezentбcie Rusнnov-Ukrajincov// Slovenskэ nбrodopis. — Roи. 43, 4/1995.— S. 503—506).
 47. Etnografickэ atlas Slovenska / kolektнv autorov Nбrodopisnйho ъstavu Slovenskej akadйmie vied a spolupracujъcich inљtitъcii ; vedeckб redaktorka PhDr. Soтa Kovaиeviиovб, CSc. ; Vydala Veda, vydavateѕstvo Slovenskej akadйmie vied vBratislave aSlovenskб kartografia, љ. p. Bratislava, 1990, poиet strбn 124, poиet mбp 535, formбt 465 x 500 mm.
 48. Gajdoљ M. Otбzky identity Rusнnov (Ukrajincov) na Slovensku v 90. rokov / Mariбn Gajdoљ // Slovenskoukrajinskй vzќahy v oblasti nбrodnostnэch menљнn. Zbornнk materiбlov z medzinбrodnej vedeckej konferencie / Filozofickб fakulta Preљovskej univerzity. — Preљov, 1995. — S. 98—105.
 49. Krasowski I. Problem autochtonizmu Rusinуw w Beskidzie Niskim / Ivan Krasowski // Јemkowie v historii i kulturze Karpat. — Sanok, 1992. — S. 381—386.
 50. Magocsi P.R. Karpatskн Rusнni: sъиasnэ stav a perspektнvy v budъcnosti / Paul-Robert Magoczi // Slovenskэ nбrodopis, 40, 2/1992. — Bratislava. — S. 183—192.
 51. Muљinka M. Nбrodnostnб menљina pred zбnikom? / Mikulбљ Muљinka, Alexander Muљinka. — Preљov, 2011.— 618 s.
 52. Muљinka M. Rusнni-Ukrajinci — jedna nбrodnosќ. K seriбlu иlбnkov Rusнni — ohrozenб menљina / Mikulбљ Muљinka // Prнloha novнn Nove ћytќa. — S. 9—10/2011 ; Zvдz Rusнnov-Ukrajincov Slovenskej republiky. — Preљov, 2011. — 16 s.
 53. Petrov A. Nбrodopisna mapa Uher: Podle Ъшednнho Lexikonu osad zr.1773 / Alexej Lentieviи Petrov. — Praha, 1924.
 54. Sopoliga M. Tradнcie hmotnej kultъry Ukrajincov na Slovensku / Miroslav Sopoliga. — Bratislava, 2006. — 294 s.
 55. Tajtбk L. Vэchodoslovenskй vysќahovalectvo do prvej svetovej vojny / Ladislav Tajtбk // Novй obzory. — И. 3.— Preљov, 1961. — S. 221—247.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »