« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 36–47

УДК 323.173:327](=1:477.87:437.6)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.036

Надійшла 7.12.2017

СУЧАСНЕ ПОЛІТИЧНЕ РУСИНСТВО В РЕГІОНІ КАРПАТ — АНТИУКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ (на прикладі Словаччини)

Сополига Мирослав,  доктор наук,

директор Музею української культури

м. Свидник, Пряшівщина

Анотація. Подається аналіз проблематики сучасного неорусинства (політичного русинізму), його генези, політтехнології реанімації в умовах Словаччини, в контексті актуальних геополітичних стратегій. Автор на підставі власних довгорічних спостережень та досліджень дійшов висновку, що неорусинство — антиукраїнський проект, подає своє бачення проблеми та пропозиції на її рішення.

Ключові слова: русини-українці, сепаратизм, карпатський регіон, Закарпаття, Словаччина, неорусинство, політичний русинізм, деукраїнізація, етнічна група, етноідентифікація.

Список використаних джерел

 1. БалегаЮ. Політичне русинство, або Фенцико-бро­діївські привиди на Закарпатті / Юрій Балега. — Ужгород, 2010. — 248 с.
 2. Балега Ю. Політичне русинство і будівництво української держави / Юрій Балега. — Ужгород, 2003. — 196 с.
 3. Бача Ю. Чому, коли і як? Запитання і відповіді з історії та культури русинів-українців Чехословаччини / Юрій Бача, Андрій Ковач, Микола Штець. — Ужгород, 2008. — 84 с.
 4. Белей Л. Псевдонауковий дискурс етномовної ідентифікації населення прикордонних районів Карпат посттоталітарної доби / Любомир Белей // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. — Т. 26. — Свидник, 2011. — С. 52—55.
 5. Белей Л. Русинський сепаратизм. Націєтворення in vitro / Любомир Белей. — Київ : Темпора, 2017. — С. 392.
 6. Ванат І. До питання про так звану українізацію русинів Пряшівщини / Іван Ванат // Додаток до газ. «Нове життя». — Річ. 43. — № 50—51. — Пряшів, 1993. — 32 с.
 7. Ванат І. Нариси історії українців Східної Словаччини / Іван Ванат. — Т. 1—2. — Пряшів, 1990, 1995.
 8. Ванат І. Політичний русинізм — коріння і паростки / Іван Ванат // Українські Карпати: матеріали міжнародної наукової конференції «Українські Карпати: етнос, історія, культура». — Ужгород : Карпати, 1993. — С. 31—38.
 9. Етнічна та етнокультурна історія України : у 3-х т. — Т. 2 / Л.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко, Т.О. Ніколаєва, М.Д. Сополига, Г.Г. Стельмащук, Г.С. Щербій ; Національна академія наук України ; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Т.Г. Риль­ського ; відповідальний редактор Г.А. Скрипник. — Київ, 2011. — 528 с.
 10. Етногенез та етнічна історія населення українських Карпат : у 4-х т. / головний редактор та керівник проекту Степан Павлюк. — Т. 2. Етнологія та мистецтвознавство. — Львів, 1990. — 816 с.
 11. Латта В. Атлас Українських говорів Східної Словаччини / Василь Латта ; наукове і картографічне доопрацювання та упорядкування Зузана Ганудель, Івор Ріпка, Мирослав Сополига. — Видало Словацьке педагогічне видавництво в Братиславі ; Відділ української літератури в Пряшеві для потреб Музею української культури на основі замовлення 0-81/2-88 від дня 12-го жовтня 1988 р. — Пряшів, 1991. — 555 с.
 12. Маґочій П.Р. Історія України / Пол Роберт Маґочій. — Київ, 2007.
 13. Маґочій П.Р. Україна. Історія її земель та народів / Пол Роберт Маґочій. — Ужгород : Видавництво В. Па­дяка, 2012. — 792 с.
 14. МаґочійП.Р. Народ нізвідки. Ілюстрована історія карпаторусинів / Пол Роберт Маґочій. — Ужгород : Видавництво Валерія Падяка. — С. 31—38.
 15. Мала енциклопедія українського народознавства / за ред.Степана Павлюка. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. — 805 с.
 16. МишаничО. Від Карпатських русинів до Закарпатських українців. Історико-культурний нарис / Олек­са Мишанич. — Ужгород, 1991, — 64 с.
 17. Мишанич О. Карпати нас не розлучать / Олекса Ми­шанич. — Ужгород, 1993.
 18. Мишанич О. Політичне русинство: історія і сучасність. Ідейні джерела закарпатського сепаратизму / Олекса Мишанич. — Київ, 1999. — 48 с.
 19. Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. — № 24. Словацько-українські взаємини в області історії, культури, мови та літератури / Мирослав Сополига — автор проекту, головний редактор та упорядник. — Свидник, 2007.
 20. Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. — № 25. Східно-християнські сакральні пам’ятки на словацько-польсько-українському пограниччі / Мирослав Сополига — автор проекту, головний редактор та упорядник. — Свидник, 2010. — 463 с.
 21. Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. — № 26. Українці в прикордонних областях Карпат: проблеми акультурації, асиміляції, ідентифікації / Мирослав Сополига — автор проекту, головний редактор та упорядник. — Свидник, 2011. — 512 с.
 22. Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. — № 27. Історія та культура Лемківщини / Мирослав Сополига — автор проекту, головний редактор та упорядник. — Свидник, 2013. — 496 с.
 23. Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. — № 28. Українці в історії та культурі Карпат / Мирослав Сополига — автор проекту, головний редактор та упорядник. — Свидник, 2016. — 496 с.
 24. Павлюк С. Етногенеза українців. Спроба теоретичної конструкції / Степан Павлюк. — Львів, 2006. — 248 с.
 25. Павлюк С. Продовження апологетики абсурду / Степан Павлюк, Роман Кирчів // Дукля. — № 2. — Пряшів, 2017. — С. 63—66.
 26. Павлюк С. Народна агротехніка українців Карпат дру­гої половини ХІХ — початку ХХ ст.: Історико-етнографічне дослідження / Степан Павлюк. — Київ : Наукова думка, 1986. — 171 с.
 27. Піпаш В. Феномен регіонального сепаратизму в Закарпатській області / Володимир Піпаш. — Мукачево, 2009. — 39 с.
 28. Русинство в Україні: сепаратизм чи політичні маніпуляції? // Стратегічні приорітети. Науково-аналітичний щоквартальний збірник. — № 1 (42). — Київ : Національний інститут стратегічних досліджень, 2017. — 104 с.
 29. Скрипник Г. «Русини» — етнонім, що має українців єднати / Ганна Скрипник // Українці-русини: етнолінгвістичні та етнокультурні процеси в історичному розвитку. — Київ, 2013. — С. 1—8.
 30. Скрипник Г. Сучасна Україна: Нація і проблема державотворення / Ганна Скрипник // Народна творчість та етнографія. — Київ, 1999.
 31. Сополига М. До питань етнічної ідентифікації та сучасних етнічних процесів українців Пряшівщини / Мирослав Сополига // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. — № 22. — Пряшів, 2001. — С. 208—236.
 32. Сополига М. Україна й українці / Мирослав Сополига // Carpatica — Карпатика. Випуск 35. Європейські цінності та конфесійно-національна ідентичність населення Українських Карпат / Ужгородський національний університет ; Науково-дослідний інститут карпатознавства. — Ужгород, 2006. — С. 83—95.
 33. Сополига М. До питань етнічної історії та національного визначення українців Словаччини / Мирослав Сополига // Народна творчість та етнографія. — Київ, 2005. — № 3. — С. 35—44.
 34. Сополига М. Українці в регіоні Карпат — актуальні проблеми дослідження / Мирослав Сополига // Лемки, бойки, гуцули, русини — історія, сучасність, культура матеріальна і духовна VI. Збірник матеріалів І Міжнародного Карпатського симпозіуму, Стара Лесна (Словаччина), 27—28 вересня 2017 р. — (В друку).
 35. Сополига М. Українці Словаччини: матеріальні вияви народної культури та мистецтва / Мирослав Сополига. — Київ : Темпора, 2011. — 329 с.
 36. Тарас Я. Сакральна дерев’яна архітектура українців Карпат. Культурно-традиційний аспект / Ярослав Тарас. — Львів, 2007. — 640 с.
 37. Тиводар М. Етнографія Закарпаття: історико-етно­графічний нарис / Михайло Тиводар. — Ужгород, 2011. — 410 с.
 38. Тиводар М. Етнографічне районування українців Закарпаття (за матеріалами традиційної культури другої половини ХІХ — першої половини ХХ ст. / Михайло Тиводар // Карпатика. — Вип. 6. — Ужгород, 1999. — С. 3—32.
 39. Українці-русини. Етнолінгвістичні та етнокультурні процеси в історичному розвитку / головний редактор Ганна Скрипник. — Київ : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнародна асоціація україністів, 2013. — 748 с.
 40. Федака П. Народне житло українців Закарпаття XVIII—XX століть / Павло Федака. — Ужгород : Гражда, 2008. — 365с.
 41. Фединишинець В. Мирна наша русинська путь / Володимир Фединишинець. — Пряшів, 1992. — 111 с.
 42. Чучка П. Національна свідомість закарпатських українців у ХХ ст.: етнолінгвістичний та культурно-історичний аспект / Павло Чучка. — Ужгород. — 63 с.
 43. Штець М. Українська мова в Словаччині (соціолінгвістичне та інтерлінгвістичне дослідження / Микола Штець. — Пряшів, 1996. — 252 с.
 44. Botнk J. Etnickб histуria Slovenska. K problematike etnicity, etnickej identity, multietnickйho Slovenska a zahraniиnэch Slovбkov / Jбn Botнk. — Bratislava, 2007. — 232 s
 45. Chaloupeckэ V. Valaљi na Slovensku / Chaloupeckэ Vбclav. — Praha, 1947. — 194 s.
 46. Encyklopйdia ѕudovej kultъry Slovenska. — Bratislava, 1995 / (Рецензія: Sopoliga M. Encyklopйdia ѕudovej kultъry Slovenska z hѕadiska prezentбcie Rusнnov-Ukrajincov// Slovenskэ nбrodopis. — Roи. 43, 4/1995.— S. 503—506).
 47. Etnografickэ atlas Slovenska / kolektнv autorov Nбrodopisnйho ъstavu Slovenskej akadйmie vied a spolupracujъcich inљtitъcii ; vedeckб redaktorka PhDr. Soтa Kovaиeviиovб, CSc. ; Vydala Veda, vydavateѕstvo Slovenskej akadйmie vied vBratislave aSlovenskб kartografia, љ. p. Bratislava, 1990, poиet strбn 124, poиet mбp 535, formбt 465 x 500 mm.
 48. Gajdoљ M. Otбzky identity Rusнnov (Ukrajincov) na Slovensku v 90. rokov / Mariбn Gajdoљ // Slovenskoukrajinskй vzќahy v oblasti nбrodnostnэch menљнn. Zbornнk materiбlov z medzinбrodnej vedeckej konferencie / Filozofickб fakulta Preљovskej univerzity. — Preљov, 1995. — S. 98—105.
 49. Krasowski I. Problem autochtonizmu Rusinуw w Beskidzie Niskim / Ivan Krasowski // Јemkowie v historii i kulturze Karpat. — Sanok, 1992. — S. 381—386.
 50. Magocsi P.R. Karpatskн Rusнni: sъиasnэ stav a perspektнvy v budъcnosti / Paul-Robert Magoczi // Slovenskэ nбrodopis, 40, 2/1992. — Bratislava. — S. 183—192.
 51. Muљinka M. Nбrodnostnб menљina pred zбnikom? / Mikulбљ Muљinka, Alexander Muљinka. — Preљov, 2011.— 618 s.
 52. Muљinka M. Rusнni-Ukrajinci — jedna nбrodnosќ. K seriбlu иlбnkov Rusнni — ohrozenб menљina / Mikulбљ Muљinka // Prнloha novнn Nove ћytќa. — S. 9—10/2011 ; Zvдz Rusнnov-Ukrajincov Slovenskej republiky. — Preљov, 2011. — 16 s.
 53. Petrov A. Nбrodopisna mapa Uher: Podle Ъшednнho Lexikonu osad zr.1773 / Alexej Lentieviи Petrov. — Praha, 1924.
 54. Sopoliga M. Tradнcie hmotnej kultъry Ukrajincov na Slovensku / Miroslav Sopoliga. — Bratislava, 2006. — 294 s.
 55. Tajtбk L. Vэchodoslovenskй vysќahovalectvo do prvej svetovej vojny / Ladislav Tajtбk // Novй obzory. — И. 3.— Preљov, 1961. — S. 221—247.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »