« 2018. № 2 (140)

Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 391–396

УДК 745.9:398

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.02.391

Надійшла 22.02.2018

ЗВИЧАЄВА ФЛОРИСТИКА СЕЛА СЛОВІТИ НА ЛЬВІВЩИНІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Цимбалюк Олена Констянтинівна, кандидат мистецтвознавства,

доцент кафедри графічного дизайну та мистецтва книги

Українська академія друкарства

вул. Підвальна 17, 79020, м. Львів, Україна.

Контакти: e-mail oleno@online.ua

 Анотація. Розглядаються форми та способи виготовлення української народної флористики, які збереглися у побуті при відзначенні головних релігійних свят.

Ключові слова: майстриня, релігійне свято, український народний обряд, виготовлення, квіти, значення, флористичні вироби, Словіта.

Список використаних джерел

  1. БорякО. Україна: етнокультурна мозаїка / Олена Боряк. — Київ : Либідь, 2006. — 328 с. : іл.
  2. Катрій Ю. Пізнай свій обряд! Літургійний рік укра­їнської католицької церкви / Юліан Катрій. — Ч. І. — Нью-Йорк ; Рим : Видавництво ОО. Василіан, 1982. — 493 с. — (Друге видання).
  3. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні / Степан Килимник. — Він­ніпег ; Торонто, 1957. — Т. 4 (Літній цикл). — 178 с.
  4. Ковальчук Я. Свята на Україні у звичаях та забобонах / Як. Ковальчук. — Харків ; Київ : Державне видавництво України, 1930. — 117 с. — (Друге видання).
  5. Стельмащук Г.Г. Традиційні головні убори українців  / Г.Г. Стельмащук ; АН України ; Інститут народознавства. — Київ : Наукова думка, 1993. — 240 с.
  6. Федущак М.Л. Українські народні флористичні ком­позиції (квітчання): історія, функції, типологія, худож­ні особливості : автореф. дис. канд. мистецтвознав. 26.00.01 / Марія Львівна Федущак ; Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2008.
  7. ВинничукЮ. Різка від Святого Миколая / Юрій Винничук. — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/number/1314/225/ 46396/ (Дата доступу 25.09.2017).
  8. Вільчинський О.-Д. Дідух — поганське плам’я різдвяних святкувань / Орест-Дмитро Вільчин­сь­кий. — Електронний ресурс.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »