« 2018. № 2 (140)

Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 391–396

УДК 745.9:398

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.02.391

Надійшла 22.02.2018

ЗВИЧАЄВА ФЛОРИСТИКА СЕЛА СЛОВІТИ НА ЛЬВІВЩИНІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Цимбалюк Олена Констянтинівна, кандидат мистецтвознавства,

доцент кафедри графічного дизайну та мистецтва книги

Українська академія друкарства

вул. Підвальна 17, 79020, м. Львів, Україна.

Контакти: e-mail oleno@online.ua

 Анотація. Розглядаються форми та способи виготовлення української народної флористики, які збереглися у побуті при відзначенні головних релігійних свят.

Ключові слова: майстриня, релігійне свято, український народний обряд, виготовлення, квіти, значення, флористичні вироби, Словіта.

Список використаних джерел

  1. БорякО. Україна: етнокультурна мозаїка / Олена Боряк. — Київ : Либідь, 2006. — 328 с. : іл.
  2. Катрій Ю. Пізнай свій обряд! Літургійний рік укра­їнської католицької церкви / Юліан Катрій. — Ч. І. — Нью-Йорк ; Рим : Видавництво ОО. Василіан, 1982. — 493 с. — (Друге видання).
  3. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні / Степан Килимник. — Він­ніпег ; Торонто, 1957. — Т. 4 (Літній цикл). — 178 с.
  4. Ковальчук Я. Свята на Україні у звичаях та забобонах / Як. Ковальчук. — Харків ; Київ : Державне видавництво України, 1930. — 117 с. — (Друге видання).
  5. Стельмащук Г.Г. Традиційні головні убори українців  / Г.Г. Стельмащук ; АН України ; Інститут народознавства. — Київ : Наукова думка, 1993. — 240 с.
  6. Федущак М.Л. Українські народні флористичні ком­позиції (квітчання): історія, функції, типологія, худож­ні особливості : автореф. дис. канд. мистецтвознав. 26.00.01 / Марія Львівна Федущак ; Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2008.
  7. ВинничукЮ. Різка від Святого Миколая / Юрій Винничук. — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/number/1314/225/ 46396/ (Дата доступу 25.09.2017).
  8. Вільчинський О.-Д. Дідух — поганське плам’я різдвяних святкувань / Орест-Дмитро Вільчин­сь­кий. — Електронний ресурс.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »