« 2018. № 2 (140)

Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 391–396

УДК 745.9:398

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.02.391

Надійшла 22.02.2018

ЗВИЧАЄВА ФЛОРИСТИКА СЕЛА СЛОВІТИ НА ЛЬВІВЩИНІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Цимбалюк Олена Констянтинівна, кандидат мистецтвознавства,

доцент кафедри графічного дизайну та мистецтва книги

Українська академія друкарства

вул. Підвальна 17, 79020, м. Львів, Україна.

Контакти: e-mail oleno@online.ua

 Анотація. Розглядаються форми та способи виготовлення української народної флористики, які збереглися у побуті при відзначенні головних релігійних свят.

Ключові слова: майстриня, релігійне свято, український народний обряд, виготовлення, квіти, значення, флористичні вироби, Словіта.

Список використаних джерел

  1. БорякО. Україна: етнокультурна мозаїка / Олена Боряк. — Київ : Либідь, 2006. — 328 с. : іл.
  2. Катрій Ю. Пізнай свій обряд! Літургійний рік укра­їнської католицької церкви / Юліан Катрій. — Ч. І. — Нью-Йорк ; Рим : Видавництво ОО. Василіан, 1982. — 493 с. — (Друге видання).
  3. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні / Степан Килимник. — Він­ніпег ; Торонто, 1957. — Т. 4 (Літній цикл). — 178 с.
  4. Ковальчук Я. Свята на Україні у звичаях та забобонах / Як. Ковальчук. — Харків ; Київ : Державне видавництво України, 1930. — 117 с. — (Друге видання).
  5. Стельмащук Г.Г. Традиційні головні убори українців  / Г.Г. Стельмащук ; АН України ; Інститут народознавства. — Київ : Наукова думка, 1993. — 240 с.
  6. Федущак М.Л. Українські народні флористичні ком­позиції (квітчання): історія, функції, типологія, худож­ні особливості : автореф. дис. канд. мистецтвознав. 26.00.01 / Марія Львівна Федущак ; Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2008.
  7. ВинничукЮ. Різка від Святого Миколая / Юрій Винничук. — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/number/1314/225/ 46396/ (Дата доступу 25.09.2017).
  8. Вільчинський О.-Д. Дідух — поганське плам’я різдвяних святкувань / Орест-Дмитро Вільчин­сь­кий. — Електронний ресурс.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »