« 2018. № 4 (142)

Народознавчі зошити. 2018. № 4 (142). С. 1000–1008

УДК 394.2:[398.8(=161.2):7.089](477)”199/20”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.04.1000

Надійшла 13.04.2018

ЕТНОФЕСТИВАЛЬНИЙ РОЗКВІТ КІНЦЯ XX — ПОЧАТКУ XXI ст. ЯК НЕОДМІННА СКЛАДОВА ФОЛЬКЛОРНОГО РУХУ УКРАЇНИ

Фурдичко Андрій Орестович — кандидат культурології, доцент кафедри народнопісенного

та хорового мистецтва, докторант Київського національного університету культури і мистецтв,

заслужений артист України.

Вул. Євгена Коновальця, 36, 01133, Київ, Україна.

 Контакти: тел. (044)285–4403, 285–4386; e–mail: abiturient_knukim@ukr.net

Анотація. Розглядаються характерні особливості фольклорно-фестивального руху країни як одного із провідних репрезентантів вторинного фольклорного мистецтва України; визначаються провідні функції зазначених мистецьких платформ; аналізується низка відомих форумів фольклорно-етнографічного спрямування, які проходять у різних куточках України.

Ключові слова: фольклорний пісенний фестиваль, етнічна музика, зимовий фестиваль, літній фестиваль, регіони України, традиція, функція, обрядове дійство.

Список використаних джерел

 1. Антонюк О. Культурно-національні товариства / О. Антонюк // Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; відп. ред. Ю.І. Римаренко. — Київ : Довіра  : Генеза, 1996. — С. 527.
 2. Василенко В. Чим живе громада Грицева / В. Василенко // Шепетівський вісник. — 2008. — № 28. — С. 4.
 3. Виткалов С. Фестивальна практика Рівненщини як культурний феномен доби / С.Виткалов // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зап. РДГУ. — Рівне : РДГУ, 2011. — Вип. 17 : у 2-х т. — Т. 1. — С. 92— 98.
 4. Гришина К. Дитячий фестиваль «Орелі» зібрав сотні учасників з усієї України / К. Гришина // День. — 2010. — № 88. — С. 1—3.
 5. Зубенко О. Споріднені піснею / О. Зубенко // ЕнергоАтом України. — 2006. — № 2 (20). — 44 с.
 6. Зуєв С. Сучасний культурний простір та семіотика музичного фестивалю (на матеріалах Харкова) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.01: теорія та історія культури / С. Зуєв. — Харків, 2007. — 18с.
 7. СамошинаА. Фестивальний рух: куди прямуємо? «День» поспілкувався з музикантами-учасниками «Країни мрій» / А. Самошина. — 2010. — 9 липня.
 8. СивуроваЛ.П. Фестиваль народного творчества как феномен современного художественного процесса / Л. Сивурова // Фундаментальні і прикладні дослідження рекреаційно-дозвіллєвої сфери в контексті євро інтеграційних процесів: Зб. мат. Міжнародної наук.-практ. конф. — Ч. 2. — Київ : КНУКіМ, 2008. — С. 350—357.
 9. Станкевич М. Мистецтвознавчі аспекти теорії традиції / М. Станкевич // Наукова записки, 1997. — № 2. — С. 91—99.
 10. Хрома Г. Фольклорні фестивалі України і проблеми сценічного втілення фольклору / Г. Хрома // Вісник КНУКіМ: Зб. наук. праць. — Вип. 6. — Київ, 2002. — С. 107—113.
 11. Шкрібляк П.В. Гуцульські фестивалі як важливий засіб відродження і збереження традицій, звичаїв і обрядів гуцулів / П.В. Шкрібляк // Гуцульщина. — 2002. — № 1. — С. 25—26.
 12. Шкрібляк П. Десятиріччя наукової діяльності Філії «Гуцульщина»: підсумки, сучасний стан, проблеми і перспективи / П.В. Шкрібляк // Українознавство. — 2003. — № 4 (9). — С. 423—434.
 13. Буковинський молодіжний етнодуховний фестиваль «ОБНОВА-фест». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.obnova-fest.cv.ua/about.html.
 14. Виткалов С.В. Фестивальний рух як культурний феномен сучасності: аналіз регіонального вектора / С.В. Виткалов // Культура України. Серія: Культурологія, 2016. — Вип. 52. — С. 182—190. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kukl_2016_52_22.
 15. Дорофеєв О. Чому в Україні гальмує фестивальний рух? [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://hl.mailru.su/mcached.
 16. ДуткоП. «Древлянські джерела» повертаються / П. Дутко // Ракурс-Рівне. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.rakurs.rovno.ua/info.php?id=107&print=1.
 17. Дьячкова О. Фестивальні палімпсести / О. Дьячкова // Критик, 2001. — № 10 (48). [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.kritiki.net/…/festivalni-palimpsesti-chastina.
 18. Країна Мрій. Офіційний сайт фестивалю [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.krainamriy.com/kraina-mriy.
 19. Майшев О. У Любечі пройшов І фестиваль «КИЇВСЬКА РУСЬ». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/4684-u-lyubechi-proishov-i-festival-kiyivska-rus.html.
 20. Підкамінь, 2012 Етнофестиваль. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://md-eksperiment.org/mde_event.php?id=1290.
 21. СкрильД. «Мазепа-фест» переїде в іншу область. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/culture/_mazepafest-pereyide-v-inshu-oblast/760403
 22. Скриль І.А. Дослідження потенціалу харківського регіону для розвитку подієвого туризму. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://bulletin-esgeograph.org.ua/images/docs/Volume-65/23%20Skryl.pdf.
 23. Требуня В.Фестивальний бум: відродження культури чи легкі гроші? [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://gk-press.if.ua/x1599/
 24. У Луцьку всьоме відбудеться фестиваль українського фольклору «Берегиня». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zik.ua/news/2013/08/15/u_lutsku_vsome_vidbudetsya_festyval_ukrainskogo_folkloru_beregynya_424609
 25. ЧернецькаС. Сучасний український фольклорно-фестивальний рух: роль і місце громадських організацій у його формуванні. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/index.php/obraz/33/1952suchasnijukra%
 26. Чернецька С. Фольклорні фестивалі в системі сучасних засобів поширення етнографічної інформації та популяризації культурно-мистецької спадщини. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ku-khsac.in.ua/kultura35/18.pdf
 27. Шерстюк М. Лінгвокультурний простір української альтернативної музики (музика незалежної України). [Електронний ресурс]. Режим доступу: file:///C:/Users/Uzer/Downloads/DPTX_2014_2_11210_0_408348_0_163358%20(1).pdf

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »