« 2018. № 4 (142)

Народознавчі зошити. 2018. № 4 (142). С. 1000–1008

УДК 394.2:[398.8(=161.2):7.089](477)”199/20”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.04.1000

Надійшла 13.04.2018

ЕТНОФЕСТИВАЛЬНИЙ РОЗКВІТ КІНЦЯ XX — ПОЧАТКУ XXI ст. ЯК НЕОДМІННА СКЛАДОВА ФОЛЬКЛОРНОГО РУХУ УКРАЇНИ

Фурдичко Андрій Орестович — кандидат культурології, доцент кафедри народнопісенного

та хорового мистецтва, докторант Київського національного університету культури і мистецтв,

заслужений артист України.

Вул. Євгена Коновальця, 36, 01133, Київ, Україна.

 Контакти: тел. (044)285–4403, 285–4386; e–mail: abiturient_knukim@ukr.net

Анотація. Розглядаються характерні особливості фольклорно-фестивального руху країни як одного із провідних репрезентантів вторинного фольклорного мистецтва України; визначаються провідні функції зазначених мистецьких платформ; аналізується низка відомих форумів фольклорно-етнографічного спрямування, які проходять у різних куточках України.

Ключові слова: фольклорний пісенний фестиваль, етнічна музика, зимовий фестиваль, літній фестиваль, регіони України, традиція, функція, обрядове дійство.

Список використаних джерел

 1. Антонюк О. Культурно-національні товариства / О. Антонюк // Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; відп. ред. Ю.І. Римаренко. — Київ : Довіра  : Генеза, 1996. — С. 527.
 2. Василенко В. Чим живе громада Грицева / В. Василенко // Шепетівський вісник. — 2008. — № 28. — С. 4.
 3. Виткалов С. Фестивальна практика Рівненщини як культурний феномен доби / С.Виткалов // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зап. РДГУ. — Рівне : РДГУ, 2011. — Вип. 17 : у 2-х т. — Т. 1. — С. 92— 98.
 4. Гришина К. Дитячий фестиваль «Орелі» зібрав сотні учасників з усієї України / К. Гришина // День. — 2010. — № 88. — С. 1—3.
 5. Зубенко О. Споріднені піснею / О. Зубенко // ЕнергоАтом України. — 2006. — № 2 (20). — 44 с.
 6. Зуєв С. Сучасний культурний простір та семіотика музичного фестивалю (на матеріалах Харкова) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.01: теорія та історія культури / С. Зуєв. — Харків, 2007. — 18с.
 7. СамошинаА. Фестивальний рух: куди прямуємо? «День» поспілкувався з музикантами-учасниками «Країни мрій» / А. Самошина. — 2010. — 9 липня.
 8. СивуроваЛ.П. Фестиваль народного творчества как феномен современного художественного процесса / Л. Сивурова // Фундаментальні і прикладні дослідження рекреаційно-дозвіллєвої сфери в контексті євро інтеграційних процесів: Зб. мат. Міжнародної наук.-практ. конф. — Ч. 2. — Київ : КНУКіМ, 2008. — С. 350—357.
 9. Станкевич М. Мистецтвознавчі аспекти теорії традиції / М. Станкевич // Наукова записки, 1997. — № 2. — С. 91—99.
 10. Хрома Г. Фольклорні фестивалі України і проблеми сценічного втілення фольклору / Г. Хрома // Вісник КНУКіМ: Зб. наук. праць. — Вип. 6. — Київ, 2002. — С. 107—113.
 11. Шкрібляк П.В. Гуцульські фестивалі як важливий засіб відродження і збереження традицій, звичаїв і обрядів гуцулів / П.В. Шкрібляк // Гуцульщина. — 2002. — № 1. — С. 25—26.
 12. Шкрібляк П. Десятиріччя наукової діяльності Філії «Гуцульщина»: підсумки, сучасний стан, проблеми і перспективи / П.В. Шкрібляк // Українознавство. — 2003. — № 4 (9). — С. 423—434.
 13. Буковинський молодіжний етнодуховний фестиваль «ОБНОВА-фест». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.obnova-fest.cv.ua/about.html.
 14. Виткалов С.В. Фестивальний рух як культурний феномен сучасності: аналіз регіонального вектора / С.В. Виткалов // Культура України. Серія: Культурологія, 2016. — Вип. 52. — С. 182—190. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kukl_2016_52_22.
 15. Дорофеєв О. Чому в Україні гальмує фестивальний рух? [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://hl.mailru.su/mcached.
 16. ДуткоП. «Древлянські джерела» повертаються / П. Дутко // Ракурс-Рівне. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.rakurs.rovno.ua/info.php?id=107&print=1.
 17. Дьячкова О. Фестивальні палімпсести / О. Дьячкова // Критик, 2001. — № 10 (48). [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.kritiki.net/…/festivalni-palimpsesti-chastina.
 18. Країна Мрій. Офіційний сайт фестивалю [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.krainamriy.com/kraina-mriy.
 19. Майшев О. У Любечі пройшов І фестиваль «КИЇВСЬКА РУСЬ». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/4684-u-lyubechi-proishov-i-festival-kiyivska-rus.html.
 20. Підкамінь, 2012 Етнофестиваль. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://md-eksperiment.org/mde_event.php?id=1290.
 21. СкрильД. «Мазепа-фест» переїде в іншу область. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/culture/_mazepafest-pereyide-v-inshu-oblast/760403
 22. Скриль І.А. Дослідження потенціалу харківського регіону для розвитку подієвого туризму. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://bulletin-esgeograph.org.ua/images/docs/Volume-65/23%20Skryl.pdf.
 23. Требуня В.Фестивальний бум: відродження культури чи легкі гроші? [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://gk-press.if.ua/x1599/
 24. У Луцьку всьоме відбудеться фестиваль українського фольклору «Берегиня». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zik.ua/news/2013/08/15/u_lutsku_vsome_vidbudetsya_festyval_ukrainskogo_folkloru_beregynya_424609
 25. ЧернецькаС. Сучасний український фольклорно-фестивальний рух: роль і місце громадських організацій у його формуванні. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/index.php/obraz/33/1952suchasnijukra%
 26. Чернецька С. Фольклорні фестивалі в системі сучасних засобів поширення етнографічної інформації та популяризації культурно-мистецької спадщини. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ku-khsac.in.ua/kultura35/18.pdf
 27. Шерстюк М. Лінгвокультурний простір української альтернативної музики (музика незалежної України). [Електронний ресурс]. Режим доступу: file:///C:/Users/Uzer/Downloads/DPTX_2014_2_11210_0_408348_0_163358%20(1).pdf

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »