« 2018. № 4 (142)

Народознавчі зошити. 2018. № 4 (142). С. 989–999

УДК 82.09:7.046.012]:398.21(=161.2)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.04.989

Надійшла 07.05.2018

ВКЛЮЧЕНА КУМУЛЯЦІЯ В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗКАХ

Требик Ольга Сергіївна, аспірант відділу української та зарубіжної фольклористики

Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України;

старший викладач

Державного університету телекомунікацій

Вул. Солом’янська, 7, Київ, 03680

Контакти: e–mail: awaywith@I.UA

Анотація. Здійснено структурно-композиційний аналіз двадцяти п’яти власне кумулятивних казок із включеною кумуляцією. Подано аналіз сюжетів цих казок, за показчиком Аарне-Томпсона. За особливостями включення персонажів казкові кумулятивні структури із включеною кумуляцією поділено на два основні розряди: імпліцитна включена кумуляція та експліцитна включена кумуляція.

Ключові слова: кумулятивна казка, включена кумуляція, імпліцитна включена кумуляція, експліцитна включена кумуляція, казковий сюжет.

Список використани х джерел

 1. Амроян И.Ф. Типология цепевидных структур / Ири­на Амроян — Тольятти : Междунар. акад. бизнеса и банк. дела, 2000. — 122 с.
 2. Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева : в 3 т. — Т. 1 / Александр Афанасьев. — Мо­сква : Наука, 1984. — 512 с.
 3. Березовський І.П. Походження та примітки / Березовський І.П. // Українські народні казки про тварин / упоряд. Іван Березовський. — Київ : Наукова думка, 1979. — С. 511—550.
 4. Березовський І.П. Українські народні казки про тварин / упоряд. Іван Березовський. — Київ : Наукова думка, 1979. — 574 с.
 5. Бобир О. Словник-довідник літературознавчих термінів / О. Бобир. — Чернігів : Десна Поліграф, 2016. — 132 с.
 6. Давидюк В.Ф. Історична символіка української кумулятивної казки / В.Ф. Давидюк // Фольклористичні зошити. — Луцьк : Вежа, 1996. — Вип. 1. — С. 13—35.
 7. Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського фольклору / Віктор Давидюк. — Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2005. — 310 с.
 8. Капица О.И. Детский фольклор. Песни, потешки, дразнилки, сказки, игры / Ольга Капица. — Ленинград : Прибой, 1928.
 9. Коваль В.И. Сказка о колобке: текст, подтекст, архаичная символика / В.И. Коваль // Мова і культура: Науковий журнал. — Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2011. — Вип. 14. — Т. V (151). — С. 54—61.
 10. Кретов А.А. Сказки рекурсивной структуры / Алексей Кретов // Труды по русской и славянской филологии ; Литературоведение, I. — Тарту, 1994. — С. 204—214.
 11. Никифоров А.И. Народная детская сказка драматического жанра / Александр Никифоров. — Ленинград, 1928. — С. 49—63.
 12. Померанцева Э.В. Русская народная сказка / Эрна Померанцева. — Москва, 1963.
 13. Померанцева Э.В. Судьбы русской сказки / Эрна По­меранцева. — Москва, 1965.
 14. Пpопп В.Я. Русская сказка / Владимир Пропп. — Ле­нинград, 1984.
 15. Пропп В.Я. Кумулятивная сказка / В.Я. Пропп // Фольклор и действительность: Избранные статьи. — Москва : Наука, 1976. — С. 241—257.
 16. Рудченко И. Народные южнорусские сказки. — Вы­пуск 1 / Іван Рудченко. — Киев, 1869. — С. V—XI.
 17. Толстой Н.И. Секрет Колобка / Толстой Н.И. // Живая старина. — 1995. — № 3 (7). — С. 41—42.
 18. Троицкая Т.С. Сказка «Теремок»: логика инварианта и пределы варьирования / Троицкая Т.С. // Традиция и литературный процесс. —Новосибирск : РАН, 1999. — С. 164—176.
 19. Aarne A. Verzeichnis der Marchentypen / Antti Aarne // FF Communications. — Helsinki, 1910. — № 3.
 20. Aarne A. The Types of the Folk-Tale. A Classification and Bibliography / Antti Aarne, Stith Thompson // FF Com­munications. — Helsinki, 1927. — № 74 ; 2nd ed. // FF Communications. — Helsinki, 1961. — № 184.
 21. Bolte J. Anmerkungen zu den Kinder — und Hausmarchen der Bruder Grimm / Johannes Bolte, Jiшн Polнvka. — Leip­zig : Dieterichschen Buchhandlung, 1913.
 22. Haavio M. Kettenmarchenstudien / Martti Ha­a­vio. — Hel­sinki, 1929. — FFC № 88.— P.64—93.
 23. Кретов А.А. Рекурсивные сказки-2 [Электронный ре­сурс] / Алексей Кретов. Режим доступу: http://www.ruthenia.ru/folklore/kretov1.htm.
 24. Лозовская Н.В. Варианты сказочного сюжета типа АТ 2025 «Колобок» / Н.В. Лозовская. Режим доступу: http://lozovska.narod.ru/html.
 25. Смирнова С. Так ли прост колобок, как кажется? / Светлана Смирнова. Режим доступу: http://bookmix.ru/news/index.phtml?id=966.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »