« 2018. № 4 (142)

Народознавчі зошити. 2018. № 4 (142). С. 989–999

УДК 82.09:7.046.012]:398.21(=161.2)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.04.989

Надійшла 07.05.2018

ВКЛЮЧЕНА КУМУЛЯЦІЯ В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗКАХ

Требик Ольга Сергіївна, аспірант відділу української та зарубіжної фольклористики

Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України;

старший викладач

Державного університету телекомунікацій

Вул. Солом’янська, 7, Київ, 03680

Контакти: e–mail: awaywith@I.UA

Анотація. Здійснено структурно-композиційний аналіз двадцяти п’яти власне кумулятивних казок із включеною кумуляцією. Подано аналіз сюжетів цих казок, за показчиком Аарне-Томпсона. За особливостями включення персонажів казкові кумулятивні структури із включеною кумуляцією поділено на два основні розряди: імпліцитна включена кумуляція та експліцитна включена кумуляція.

Ключові слова: кумулятивна казка, включена кумуляція, імпліцитна включена кумуляція, експліцитна включена кумуляція, казковий сюжет.

Список використани х джерел

 1. Амроян И.Ф. Типология цепевидных структур / Ири­на Амроян — Тольятти : Междунар. акад. бизнеса и банк. дела, 2000. — 122 с.
 2. Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева : в 3 т. — Т. 1 / Александр Афанасьев. — Мо­сква : Наука, 1984. — 512 с.
 3. Березовський І.П. Походження та примітки / Березовський І.П. // Українські народні казки про тварин / упоряд. Іван Березовський. — Київ : Наукова думка, 1979. — С. 511—550.
 4. Березовський І.П. Українські народні казки про тварин / упоряд. Іван Березовський. — Київ : Наукова думка, 1979. — 574 с.
 5. Бобир О. Словник-довідник літературознавчих термінів / О. Бобир. — Чернігів : Десна Поліграф, 2016. — 132 с.
 6. Давидюк В.Ф. Історична символіка української кумулятивної казки / В.Ф. Давидюк // Фольклористичні зошити. — Луцьк : Вежа, 1996. — Вип. 1. — С. 13—35.
 7. Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського фольклору / Віктор Давидюк. — Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2005. — 310 с.
 8. Капица О.И. Детский фольклор. Песни, потешки, дразнилки, сказки, игры / Ольга Капица. — Ленинград : Прибой, 1928.
 9. Коваль В.И. Сказка о колобке: текст, подтекст, архаичная символика / В.И. Коваль // Мова і культура: Науковий журнал. — Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2011. — Вип. 14. — Т. V (151). — С. 54—61.
 10. Кретов А.А. Сказки рекурсивной структуры / Алексей Кретов // Труды по русской и славянской филологии ; Литературоведение, I. — Тарту, 1994. — С. 204—214.
 11. Никифоров А.И. Народная детская сказка драматического жанра / Александр Никифоров. — Ленинград, 1928. — С. 49—63.
 12. Померанцева Э.В. Русская народная сказка / Эрна Померанцева. — Москва, 1963.
 13. Померанцева Э.В. Судьбы русской сказки / Эрна По­меранцева. — Москва, 1965.
 14. Пpопп В.Я. Русская сказка / Владимир Пропп. — Ле­нинград, 1984.
 15. Пропп В.Я. Кумулятивная сказка / В.Я. Пропп // Фольклор и действительность: Избранные статьи. — Москва : Наука, 1976. — С. 241—257.
 16. Рудченко И. Народные южнорусские сказки. — Вы­пуск 1 / Іван Рудченко. — Киев, 1869. — С. V—XI.
 17. Толстой Н.И. Секрет Колобка / Толстой Н.И. // Живая старина. — 1995. — № 3 (7). — С. 41—42.
 18. Троицкая Т.С. Сказка «Теремок»: логика инварианта и пределы варьирования / Троицкая Т.С. // Традиция и литературный процесс. —Новосибирск : РАН, 1999. — С. 164—176.
 19. Aarne A. Verzeichnis der Marchentypen / Antti Aarne // FF Communications. — Helsinki, 1910. — № 3.
 20. Aarne A. The Types of the Folk-Tale. A Classification and Bibliography / Antti Aarne, Stith Thompson // FF Com­munications. — Helsinki, 1927. — № 74 ; 2nd ed. // FF Communications. — Helsinki, 1961. — № 184.
 21. Bolte J. Anmerkungen zu den Kinder — und Hausmarchen der Bruder Grimm / Johannes Bolte, Jiшн Polнvka. — Leip­zig : Dieterichschen Buchhandlung, 1913.
 22. Haavio M. Kettenmarchenstudien / Martti Ha­a­vio. — Hel­sinki, 1929. — FFC № 88.— P.64—93.
 23. Кретов А.А. Рекурсивные сказки-2 [Электронный ре­сурс] / Алексей Кретов. Режим доступу: http://www.ruthenia.ru/folklore/kretov1.htm.
 24. Лозовская Н.В. Варианты сказочного сюжета типа АТ 2025 «Колобок» / Н.В. Лозовская. Режим доступу: http://lozovska.narod.ru/html.
 25. Смирнова С. Так ли прост колобок, как кажется? / Светлана Смирнова. Режим доступу: http://bookmix.ru/news/index.phtml?id=966.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »