« 2018. № 4 (142)

Народознавчі зошити. 2018. № 4 (142). С. 989–999

УДК 82.09:7.046.012]:398.21(=161.2)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.04.989

Надійшла 07.05.2018

ВКЛЮЧЕНА КУМУЛЯЦІЯ В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗКАХ

Требик Ольга Сергіївна, аспірант відділу української та зарубіжної фольклористики

Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України;

старший викладач

Державного університету телекомунікацій

Вул. Солом’янська, 7, Київ, 03680

Контакти: e–mail: awaywith@I.UA

Анотація. Здійснено структурно-композиційний аналіз двадцяти п’яти власне кумулятивних казок із включеною кумуляцією. Подано аналіз сюжетів цих казок, за показчиком Аарне-Томпсона. За особливостями включення персонажів казкові кумулятивні структури із включеною кумуляцією поділено на два основні розряди: імпліцитна включена кумуляція та експліцитна включена кумуляція.

Ключові слова: кумулятивна казка, включена кумуляція, імпліцитна включена кумуляція, експліцитна включена кумуляція, казковий сюжет.

Список використани х джерел

 1. Амроян И.Ф. Типология цепевидных структур / Ири­на Амроян — Тольятти : Междунар. акад. бизнеса и банк. дела, 2000. — 122 с.
 2. Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева : в 3 т. — Т. 1 / Александр Афанасьев. — Мо­сква : Наука, 1984. — 512 с.
 3. Березовський І.П. Походження та примітки / Березовський І.П. // Українські народні казки про тварин / упоряд. Іван Березовський. — Київ : Наукова думка, 1979. — С. 511—550.
 4. Березовський І.П. Українські народні казки про тварин / упоряд. Іван Березовський. — Київ : Наукова думка, 1979. — 574 с.
 5. Бобир О. Словник-довідник літературознавчих термінів / О. Бобир. — Чернігів : Десна Поліграф, 2016. — 132 с.
 6. Давидюк В.Ф. Історична символіка української кумулятивної казки / В.Ф. Давидюк // Фольклористичні зошити. — Луцьк : Вежа, 1996. — Вип. 1. — С. 13—35.
 7. Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського фольклору / Віктор Давидюк. — Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2005. — 310 с.
 8. Капица О.И. Детский фольклор. Песни, потешки, дразнилки, сказки, игры / Ольга Капица. — Ленинград : Прибой, 1928.
 9. Коваль В.И. Сказка о колобке: текст, подтекст, архаичная символика / В.И. Коваль // Мова і культура: Науковий журнал. — Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2011. — Вип. 14. — Т. V (151). — С. 54—61.
 10. Кретов А.А. Сказки рекурсивной структуры / Алексей Кретов // Труды по русской и славянской филологии ; Литературоведение, I. — Тарту, 1994. — С. 204—214.
 11. Никифоров А.И. Народная детская сказка драматического жанра / Александр Никифоров. — Ленинград, 1928. — С. 49—63.
 12. Померанцева Э.В. Русская народная сказка / Эрна Померанцева. — Москва, 1963.
 13. Померанцева Э.В. Судьбы русской сказки / Эрна По­меранцева. — Москва, 1965.
 14. Пpопп В.Я. Русская сказка / Владимир Пропп. — Ле­нинград, 1984.
 15. Пропп В.Я. Кумулятивная сказка / В.Я. Пропп // Фольклор и действительность: Избранные статьи. — Москва : Наука, 1976. — С. 241—257.
 16. Рудченко И. Народные южнорусские сказки. — Вы­пуск 1 / Іван Рудченко. — Киев, 1869. — С. V—XI.
 17. Толстой Н.И. Секрет Колобка / Толстой Н.И. // Живая старина. — 1995. — № 3 (7). — С. 41—42.
 18. Троицкая Т.С. Сказка «Теремок»: логика инварианта и пределы варьирования / Троицкая Т.С. // Традиция и литературный процесс. —Новосибирск : РАН, 1999. — С. 164—176.
 19. Aarne A. Verzeichnis der Marchentypen / Antti Aarne // FF Communications. — Helsinki, 1910. — № 3.
 20. Aarne A. The Types of the Folk-Tale. A Classification and Bibliography / Antti Aarne, Stith Thompson // FF Com­munications. — Helsinki, 1927. — № 74 ; 2nd ed. // FF Communications. — Helsinki, 1961. — № 184.
 21. Bolte J. Anmerkungen zu den Kinder — und Hausmarchen der Bruder Grimm / Johannes Bolte, Jiшн Polнvka. — Leip­zig : Dieterichschen Buchhandlung, 1913.
 22. Haavio M. Kettenmarchenstudien / Martti Ha­a­vio. — Hel­sinki, 1929. — FFC № 88.— P.64—93.
 23. Кретов А.А. Рекурсивные сказки-2 [Электронный ре­сурс] / Алексей Кретов. Режим доступу: http://www.ruthenia.ru/folklore/kretov1.htm.
 24. Лозовская Н.В. Варианты сказочного сюжета типа АТ 2025 «Колобок» / Н.В. Лозовская. Режим доступу: http://lozovska.narod.ru/html.
 25. Смирнова С. Так ли прост колобок, как кажется? / Светлана Смирнова. Режим доступу: http://bookmix.ru/news/index.phtml?id=966.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »