« 2018. № 5 (143)

Народознавчі зошити. 2018. № 5 (143). С. 1326—1333

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.05.1326

Надійшла 19.07.2018

ВКЛЮЧЕННЯ В КОНЦЕПТ ЛЮДИНИ БІЛОРУСАМИ МІФОЛОГІЧНИХ ПЕРСОНАЖІВ: «НЕВИДИМІ ХАЗЯЇНИ» АБО ЕЛЬФИ БІЛОРУСІ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4957-1619

Канаплянікав Дмитро Геннадійович, здобувач на ст. канд.

історичних наук

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ етнології сучасності,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти:  e-mail: zvyczaj@gmail.com

Тел. +380682478385

Анотація. Дослідження присвячене традиційному розумінні білорусами особистості людини. Автор досліджує білоруські міфи та ритуали, оповідання та думки інформаторів, по­в’язані з «невидимими людьми», «невидимими хазяїнами», «хазяїнами домовими, лісовими, польовими, водяними». Білоруські уявлення про «невидимих людей» складають разом з західноєвропейськими міфами про ельфів і фейрі європейський ареал уявлень про «невидимих людей». Згідно з розповідями про ці істоти, вони мають людську сутність, підтримують між собою, а також з людьми господарські і соціальні зв’язки. Особливістю східної частини цього ареалу, до якого входять білоруси, є зафіксована наявність ритуалів і жерців цього культу. Світоглядною підставою цього культу є традиційне розумінні білорусами особи — це така розумна істота, яка підтримує різні соціальні зв’язки і має невластиві з точки зору природничих наук особливості: може впливати різними надприродними способами на інших і має властивість метаморфози, а саме зміни свого фізичного (невидимість) і біологічного (людина­тварина) станів.

Ключові слова: невидимі люди, ельфи, фейрі, особа, особовість людини, європейська міфологія, білоруска міфологія, духи-господарі, європейке язичництво.

Список використаних джерел

 1. Архіў Гомельскай гарадской краязнаўчай арганізацыі «Талака». — Аўдыёкасета № 5/2003 «Тураўшчына — 2003». Запісала Таццяна Тоўсцік.
 2. Бандарчык В.К. Замовы / В.К. Бандарчык. — Мінск, 1992. — 600 c.
 3. Белова О.В. Библейские сюжеты в восточнославянских народных легендах / О.В. Белова // Восточнославянский Этнолингвистический Сборник. Исследования и Материалы. — Москва, 2001. — С. 118—150.
 4. Галайчук В. Традиційні уявлення про домовика на історико­етнографічній Волині / В. Галайчук // Вісник Львівського університету. Серія: Історична. — Львів, 2013. — Т.48. — С.343—382.
 5. Добровольский В.Н. Смоленский Этнографический Сборник. — Ч. I. Рассказы и сказки / В.Н. До­бро­вольс­кий. — Санкт­Петербург, 1891. — 738 c.
 6. Казакова I.В. Этнічныя традыцыі і духоўная культу / I.В. Казакова. — Мінск, 1995. — 151 c.
 7. Ліс А.С. Жніўныя песні / А.С. Ліс, В.I. Ялатаў — Мінск, 1974. — 816 c.
 8. Лопатин Г.И. «Людзей жа нявидзимых стольки, скольки видзимых» : Белорусские мифологические верования в «доброхожих» / Г.И. Лопатин // Живая старина. — 2005. — Т. 3. — С. 34—37.
 9. Новак В.С. Мясцовая спецыфіка Юр’еўскіх абрадаў і песень / В.С. Новак // Веснік Мазырскага дзяржаў­нага педагагічнага універсітэта. — 2002. — Т. 7. — С. 57—66.
 10. Новак В.С. Крыніц кармянскіх перазвоны: Абрады і песні ў сучас. запісах / В.С. Новак. — Гомель, 2000. — 208 c.
 11. Новак В.С. Міфалагічныя ўяўленні беларусаў / В.С. Но­вак. — Мінск, 2010. — 524 c.
 12. Новак В.С. Славянская міфалогія (на матэрыялах Гомельскай вобласці) / В.С. Новак — Мінск, 2009. — 324 c.
 13. Пашина О.А. Ареальное членение Смоленщины с точки зрения жатвенной обрядности / О.А. Пашина // Слово и культура: Памяти Никиты Ильича Толстого : в 2 т. — Т. 2. — Москва, 1998. — С. 148—157.
 14. Романов Е.Р. Белорусский сборник. — Вып. IV: Сказки космогонические и культурные / Е.Р. Ро­ма­нов. — Витебск, 1891. — 225 c.
 15. Романов Е.Р. Белорусский сборник. — Вып. V: Заговоры, апокрифы, духовные стихи / Е.Р. Ро­ма­нов. — Витебск, 1893. — 464 с.
 16. Шейн П.В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо­Западного края : в 3 т. — Т. 2  / П.В. Шейн. — Санкт­Петербург, 1893. — 735 c.
 17. BriggsK.M. An encyclopedia of fairies: hobgoblins, brownies, bogies, and other supernatural creatures / K.M. Briggs. — New York, 1978. — 482s.
 18. BriggsK.M. The vanishing people: fairy lore and legends  / K.M.Briggs. — New York, 1978. — 218 s.
 19. FlowerH.I. The dancing lares and the serpent in the garden: religion at the Roman street corner / H.I.Flower. — Princeton ; Oxford, 2017. — 407 s.
 20. HallowellA.I. Ojibwa Ontology, Behavior and World View Chicago / A.I.Hallowell // Contributions to anthro­pology: selected papers of A. Irving Hallowell. — Chicago, 1976. — S. 357—390.
 21. HarveyG. The handbook of contemporary animism / G.Harvey. — Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2014. — 581 s.
 22. Rieti B. Strange terrain: the fairy world in Newfoundland  / B. Rieti. — St.John’s, 1991. — 273s.
 23. Зінчук М. Лісовик. Демонологічна розповідь Чернігівщини. / М. Зінчук. URL: http://proridne.org/Українські%20народні%20демонологічні%20розповіді/Лісовик.html (22.06.2018).
 24. Канаплянікаў Д.Г. Etnagraficzny_Archiu_Kanap­lianikau_Zmitro URL: https://drive.google.com/drive/folders/1n8qPHeRbiryCNuaO­­n0IO579lSNDC­r?usp=sharing (22.06.2018).
 25. Лапацін Г.І. Не сама я вас прашу, прося вас месяц, краснае солнышка: вопыт тэксталагічнага каментара да адной замовы. — 2017. URL: http://vetka­museum.by/publikatsyi­supratso­nika/428­ne­sama­ya­vas­prashu­prosya­vas­mesyats­krasnae­solnyshka­vopyt­tekstalagichnaga­kamentara­da­adnoj­zamovy.html (29.06.2018).
 26. Лопатин Г.И. О народной демонологии белорусско­брянского пограничья: доброхожие, невидимые и др. [перадрук з Palаeoslavica, 2008] URL: http://vetka­museum.by/publikatsyi­supratso­nika/146­o­narodnoj­demonologii­belorussko­bryanskogo­pogranichya­dobrokhozhie­nevidimye­i­dr.html (29.06.2018).
 27. JуnБrnason. Huldumanna genesis. URL: http://norroen.info/src/tales/alfa/genesis/is.html (29.06.2018).
 28. Tobar an Dualchais / Kist o Riche URL: http://www.tobarandualchais.co.uk/en/more (28.06.2018).

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »