« 2018. № 5 (143)

Народознавчі зошити. 2018. № 5 (143). С. 1326—1333

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.05.1326

Надійшла 19.07.2018

ВКЛЮЧЕННЯ В КОНЦЕПТ ЛЮДИНИ БІЛОРУСАМИ МІФОЛОГІЧНИХ ПЕРСОНАЖІВ: «НЕВИДИМІ ХАЗЯЇНИ» АБО ЕЛЬФИ БІЛОРУСІ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4957-1619

Канаплянікав Дмитро Геннадійович, здобувач на ст. канд.

історичних наук

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ етнології сучасності,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти:  e-mail: zvyczaj@gmail.com

Тел. +380682478385

Анотація. Дослідження присвячене традиційному розумінні білорусами особистості людини. Автор досліджує білоруські міфи та ритуали, оповідання та думки інформаторів, по­в’язані з «невидимими людьми», «невидимими хазяїнами», «хазяїнами домовими, лісовими, польовими, водяними». Білоруські уявлення про «невидимих людей» складають разом з західноєвропейськими міфами про ельфів і фейрі європейський ареал уявлень про «невидимих людей». Згідно з розповідями про ці істоти, вони мають людську сутність, підтримують між собою, а також з людьми господарські і соціальні зв’язки. Особливістю східної частини цього ареалу, до якого входять білоруси, є зафіксована наявність ритуалів і жерців цього культу. Світоглядною підставою цього культу є традиційне розумінні білорусами особи — це така розумна істота, яка підтримує різні соціальні зв’язки і має невластиві з точки зору природничих наук особливості: може впливати різними надприродними способами на інших і має властивість метаморфози, а саме зміни свого фізичного (невидимість) і біологічного (людина­тварина) станів.

Ключові слова: невидимі люди, ельфи, фейрі, особа, особовість людини, європейська міфологія, білоруска міфологія, духи-господарі, європейке язичництво.

Список використаних джерел

 1. Архіў Гомельскай гарадской краязнаўчай арганізацыі «Талака». — Аўдыёкасета № 5/2003 «Тураўшчына — 2003». Запісала Таццяна Тоўсцік.
 2. Бандарчык В.К. Замовы / В.К. Бандарчык. — Мінск, 1992. — 600 c.
 3. Белова О.В. Библейские сюжеты в восточнославянских народных легендах / О.В. Белова // Восточнославянский Этнолингвистический Сборник. Исследования и Материалы. — Москва, 2001. — С. 118—150.
 4. Галайчук В. Традиційні уявлення про домовика на історико­етнографічній Волині / В. Галайчук // Вісник Львівського університету. Серія: Історична. — Львів, 2013. — Т.48. — С.343—382.
 5. Добровольский В.Н. Смоленский Этнографический Сборник. — Ч. I. Рассказы и сказки / В.Н. До­бро­вольс­кий. — Санкт­Петербург, 1891. — 738 c.
 6. Казакова I.В. Этнічныя традыцыі і духоўная культу / I.В. Казакова. — Мінск, 1995. — 151 c.
 7. Ліс А.С. Жніўныя песні / А.С. Ліс, В.I. Ялатаў — Мінск, 1974. — 816 c.
 8. Лопатин Г.И. «Людзей жа нявидзимых стольки, скольки видзимых» : Белорусские мифологические верования в «доброхожих» / Г.И. Лопатин // Живая старина. — 2005. — Т. 3. — С. 34—37.
 9. Новак В.С. Мясцовая спецыфіка Юр’еўскіх абрадаў і песень / В.С. Новак // Веснік Мазырскага дзяржаў­нага педагагічнага універсітэта. — 2002. — Т. 7. — С. 57—66.
 10. Новак В.С. Крыніц кармянскіх перазвоны: Абрады і песні ў сучас. запісах / В.С. Новак. — Гомель, 2000. — 208 c.
 11. Новак В.С. Міфалагічныя ўяўленні беларусаў / В.С. Но­вак. — Мінск, 2010. — 524 c.
 12. Новак В.С. Славянская міфалогія (на матэрыялах Гомельскай вобласці) / В.С. Новак — Мінск, 2009. — 324 c.
 13. Пашина О.А. Ареальное членение Смоленщины с точки зрения жатвенной обрядности / О.А. Пашина // Слово и культура: Памяти Никиты Ильича Толстого : в 2 т. — Т. 2. — Москва, 1998. — С. 148—157.
 14. Романов Е.Р. Белорусский сборник. — Вып. IV: Сказки космогонические и культурные / Е.Р. Ро­ма­нов. — Витебск, 1891. — 225 c.
 15. Романов Е.Р. Белорусский сборник. — Вып. V: Заговоры, апокрифы, духовные стихи / Е.Р. Ро­ма­нов. — Витебск, 1893. — 464 с.
 16. Шейн П.В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо­Западного края : в 3 т. — Т. 2  / П.В. Шейн. — Санкт­Петербург, 1893. — 735 c.
 17. BriggsK.M. An encyclopedia of fairies: hobgoblins, brownies, bogies, and other supernatural creatures / K.M. Briggs. — New York, 1978. — 482s.
 18. BriggsK.M. The vanishing people: fairy lore and legends  / K.M.Briggs. — New York, 1978. — 218 s.
 19. FlowerH.I. The dancing lares and the serpent in the garden: religion at the Roman street corner / H.I.Flower. — Princeton ; Oxford, 2017. — 407 s.
 20. HallowellA.I. Ojibwa Ontology, Behavior and World View Chicago / A.I.Hallowell // Contributions to anthro­pology: selected papers of A. Irving Hallowell. — Chicago, 1976. — S. 357—390.
 21. HarveyG. The handbook of contemporary animism / G.Harvey. — Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2014. — 581 s.
 22. Rieti B. Strange terrain: the fairy world in Newfoundland  / B. Rieti. — St.John’s, 1991. — 273s.
 23. Зінчук М. Лісовик. Демонологічна розповідь Чернігівщини. / М. Зінчук. URL: http://proridne.org/Українські%20народні%20демонологічні%20розповіді/Лісовик.html (22.06.2018).
 24. Канаплянікаў Д.Г. Etnagraficzny_Archiu_Kanap­lianikau_Zmitro URL: https://drive.google.com/drive/folders/1n8qPHeRbiryCNuaO­­n0IO579lSNDC­r?usp=sharing (22.06.2018).
 25. Лапацін Г.І. Не сама я вас прашу, прося вас месяц, краснае солнышка: вопыт тэксталагічнага каментара да адной замовы. — 2017. URL: http://vetka­museum.by/publikatsyi­supratso­nika/428­ne­sama­ya­vas­prashu­prosya­vas­mesyats­krasnae­solnyshka­vopyt­tekstalagichnaga­kamentara­da­adnoj­zamovy.html (29.06.2018).
 26. Лопатин Г.И. О народной демонологии белорусско­брянского пограничья: доброхожие, невидимые и др. [перадрук з Palаeoslavica, 2008] URL: http://vetka­museum.by/publikatsyi­supratso­nika/146­o­narodnoj­demonologii­belorussko­bryanskogo­pogranichya­dobrokhozhie­nevidimye­i­dr.html (29.06.2018).
 27. JуnБrnason. Huldumanna genesis. URL: http://norroen.info/src/tales/alfa/genesis/is.html (29.06.2018).
 28. Tobar an Dualchais / Kist o Riche URL: http://www.tobarandualchais.co.uk/en/more (28.06.2018).

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »