« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1596–1602

УДК 7:2.7.01/.03.726.477

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1596

Надійшла 19.11.2018

ЦЕРКВИ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ ст. З ДЕКОРАТИВНИМИ НАРІЖНИМИ ПІЛОНАМИ: ГЕНЕЗА ФОРМИ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8383-227X

Герій Оксана Омелянівна, кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник відділу мистецтвознавства,

Інститут народознавства Національної академії наук України,

 проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна.

Контакти: Тел.: (032)297-01-57; e-mail: oheriy@ukr.net

Анотація. У статті розглянуто художньо-стилістичні особливості екстер’єру групи церков Галичини, збудованих наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст., які мають оригінальні декоративні елементи — наріжні стовпи‑вежки. Охарактеризовано специфіку поширення та застосування неовізантійського стилю в мистецтві Європи середини ХІХ ст. Проаналізовано творчість австрійського архітектора Теофіля Гансена і її значення у розвитку сакральної архітектури українців.

Ключові слова: неовізантійський стиль, Теофіль Гансен, Василь Нагірний, Сильвестр Гавришкевич, Будинок військових інвалідів у Львові.

Список використаних джерел

 1. Бобош Г. Галицькі муровані трибанні церкви кінця ХІХ — початку ХХ ст. / Г. Бобош // Вісник НУ «Львівська політехніка». — 2000. — № 410: Архітектура. — С. 219—222.
 2. Бобош Г. Стежками життя та творчості Василя Нагірного (1848—1921) / Г. Бобош // Народознавчі зошити — Львів, 2000. — № 2. — С. 347—355.
 3. Кислых Т. Византийский стиль в архитектуре стран Европы конца XIX — начала XX века / Т.А. Кислых  // Проблемы стилевой эволюции и типологии архитектуры. — СПб. : ИЖСА им. И.Е. Репина, 2013. — С. 71—79.
 4. Кишкинова Е. Метаморфозы Византийской парадиг­мы: Византийский стиль в архитектуре западной Ев­ропы конца XIX — первой трети XX века / Е. Кишкинова // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. — 2014. — № 7—8. — С. 21—35.
 5. Кишкинова Е. Стилевая трансформация архитектуры византинирующих храмов Румынии: диалектика национального и наднационального / Е. Кишкинова // Научный журнал Кубанского ГАУ. — 2016. — № 123 (09). — С. 1—12.
 6. Лінда С. Архітектура / С. Лінда // Архітектура Льво­ва: Час і стилі. XIII—XXI ст. / наук. ред. Ю. Бірюльов. — Львів : Центр Європи, 2008. — С. 308—309, 326—327.
 7. Нагірний В. З моїх споминів / В. Нагірний. — Львів  : накл. Ревізійного Союза Українських кооператив, 1935. — 54 с.
 8. Нагірний В. Кілька слів в справі будівель церковних / В. Нагірний // Діло. — Львів, 1905. — Ч. 225. — С. 1, 5.
 9. Ракочий Я. Онтологія творення українських національних атрибутів у сакральній архітектурі Галичини / Я. Ракочий, А. Борис // Вісник НУ «Львівська політехніка». — 2015. — № 836: Архітектура. — С. 247—254.
 10. Савельев Ю. Неовизантийские мотивы в архитектуре Франции / Ю. Савельев // Academia. Архитектура и строительство. — Москва, 2014. — № 2. — С. 25—34.
 11. Слободян В. Церкви львівського архітектора Василя Нагірного // Х. Лев, В. Слободян, Н. Філевич. 100 церков Нагірних.— Львів, 2013.— Ч. 1. — 137 с.
 12. Слободян В. Церкви України: Перемиська єпархія / В. Слободян. — Львів : Наукове т‑во ім. Т. Шевченка, 1998. — 863 с.
 13. Слободянюк М. Дім військових інвалідів / М. Слободянюк, М. Нагірняк // Енциклопедія Львова / ред. А. Козицький. — Т. 2. — Львів : Літопис, 2008. — С. 95—96.
 14. Bullen J.B. Byzantium Rediscovered / J.B.Bullen. — London : Phaidon Press Ltd., 2003. — 240р.
 15. Haus A. Schinkel Karl Friedrich / А.Haus // Neue Deutsche Biographie. — Band22. — Berlin : Duncker & Humblot, 2005. — S. 795—798.
 16. Krasny Р. Kaplica Domu Inwalidуw Wojskowych / Р. Krasny // Koscioly i klasztory rzymskokatolickie dawnego wojewodstwa Ruskiego. — Т. 12. — Krakуw, 2004. — S. 67—76.
 17. Purchla J. Architektura Lwowa i Krakowa a Wiedeс / J. Purchla // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloсskiego. — T. MCXCV: Prace Historyczne. — Z. 121. — Krakуw, 1997. — S. 354—355.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »