« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1596–1602

УДК 7:2.7.01/.03.726.477

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1596

Надійшла 19.11.2018

ЦЕРКВИ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ ст. З ДЕКОРАТИВНИМИ НАРІЖНИМИ ПІЛОНАМИ: ГЕНЕЗА ФОРМИ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8383-227X

Герій Оксана Омелянівна, кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник відділу мистецтвознавства,

Інститут народознавства Національної академії наук України,

 проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна.

Контакти: Тел.: (032)297-01-57; e-mail: oheriy@ukr.net

Анотація. У статті розглянуто художньо-стилістичні особливості екстер’єру групи церков Галичини, збудованих наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст., які мають оригінальні декоративні елементи — наріжні стовпи‑вежки. Охарактеризовано специфіку поширення та застосування неовізантійського стилю в мистецтві Європи середини ХІХ ст. Проаналізовано творчість австрійського архітектора Теофіля Гансена і її значення у розвитку сакральної архітектури українців.

Ключові слова: неовізантійський стиль, Теофіль Гансен, Василь Нагірний, Сильвестр Гавришкевич, Будинок військових інвалідів у Львові.

Список використаних джерел

 1. Бобош Г. Галицькі муровані трибанні церкви кінця ХІХ — початку ХХ ст. / Г. Бобош // Вісник НУ «Львівська політехніка». — 2000. — № 410: Архітектура. — С. 219—222.
 2. Бобош Г. Стежками життя та творчості Василя Нагірного (1848—1921) / Г. Бобош // Народознавчі зошити — Львів, 2000. — № 2. — С. 347—355.
 3. Кислых Т. Византийский стиль в архитектуре стран Европы конца XIX — начала XX века / Т.А. Кислых  // Проблемы стилевой эволюции и типологии архитектуры. — СПб. : ИЖСА им. И.Е. Репина, 2013. — С. 71—79.
 4. Кишкинова Е. Метаморфозы Византийской парадиг­мы: Византийский стиль в архитектуре западной Ев­ропы конца XIX — первой трети XX века / Е. Кишкинова // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. — 2014. — № 7—8. — С. 21—35.
 5. Кишкинова Е. Стилевая трансформация архитектуры византинирующих храмов Румынии: диалектика национального и наднационального / Е. Кишкинова // Научный журнал Кубанского ГАУ. — 2016. — № 123 (09). — С. 1—12.
 6. Лінда С. Архітектура / С. Лінда // Архітектура Льво­ва: Час і стилі. XIII—XXI ст. / наук. ред. Ю. Бірюльов. — Львів : Центр Європи, 2008. — С. 308—309, 326—327.
 7. Нагірний В. З моїх споминів / В. Нагірний. — Львів  : накл. Ревізійного Союза Українських кооператив, 1935. — 54 с.
 8. Нагірний В. Кілька слів в справі будівель церковних / В. Нагірний // Діло. — Львів, 1905. — Ч. 225. — С. 1, 5.
 9. Ракочий Я. Онтологія творення українських національних атрибутів у сакральній архітектурі Галичини / Я. Ракочий, А. Борис // Вісник НУ «Львівська політехніка». — 2015. — № 836: Архітектура. — С. 247—254.
 10. Савельев Ю. Неовизантийские мотивы в архитектуре Франции / Ю. Савельев // Academia. Архитектура и строительство. — Москва, 2014. — № 2. — С. 25—34.
 11. Слободян В. Церкви львівського архітектора Василя Нагірного // Х. Лев, В. Слободян, Н. Філевич. 100 церков Нагірних.— Львів, 2013.— Ч. 1. — 137 с.
 12. Слободян В. Церкви України: Перемиська єпархія / В. Слободян. — Львів : Наукове т‑во ім. Т. Шевченка, 1998. — 863 с.
 13. Слободянюк М. Дім військових інвалідів / М. Слободянюк, М. Нагірняк // Енциклопедія Львова / ред. А. Козицький. — Т. 2. — Львів : Літопис, 2008. — С. 95—96.
 14. Bullen J.B. Byzantium Rediscovered / J.B.Bullen. — London : Phaidon Press Ltd., 2003. — 240р.
 15. Haus A. Schinkel Karl Friedrich / А.Haus // Neue Deutsche Biographie. — Band22. — Berlin : Duncker & Humblot, 2005. — S. 795—798.
 16. Krasny Р. Kaplica Domu Inwalidуw Wojskowych / Р. Krasny // Koscioly i klasztory rzymskokatolickie dawnego wojewodstwa Ruskiego. — Т. 12. — Krakуw, 2004. — S. 67—76.
 17. Purchla J. Architektura Lwowa i Krakowa a Wiedeс / J. Purchla // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloсskiego. — T. MCXCV: Prace Historyczne. — Z. 121. — Krakуw, 1997. — S. 354—355.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »