« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1596–1602

УДК 7:2.7.01/.03.726.477

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1596

Надійшла 19.11.2018

ЦЕРКВИ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ ст. З ДЕКОРАТИВНИМИ НАРІЖНИМИ ПІЛОНАМИ: ГЕНЕЗА ФОРМИ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8383-227X

Герій Оксана Омелянівна, кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник відділу мистецтвознавства,

Інститут народознавства Національної академії наук України,

 проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна.

Контакти: Тел.: (032)297-01-57; e-mail: oheriy@ukr.net

Анотація. У статті розглянуто художньо-стилістичні особливості екстер’єру групи церков Галичини, збудованих наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст., які мають оригінальні декоративні елементи — наріжні стовпи‑вежки. Охарактеризовано специфіку поширення та застосування неовізантійського стилю в мистецтві Європи середини ХІХ ст. Проаналізовано творчість австрійського архітектора Теофіля Гансена і її значення у розвитку сакральної архітектури українців.

Ключові слова: неовізантійський стиль, Теофіль Гансен, Василь Нагірний, Сильвестр Гавришкевич, Будинок військових інвалідів у Львові.

Список використаних джерел

 1. Бобош Г. Галицькі муровані трибанні церкви кінця ХІХ — початку ХХ ст. / Г. Бобош // Вісник НУ «Львівська політехніка». — 2000. — № 410: Архітектура. — С. 219—222.
 2. Бобош Г. Стежками життя та творчості Василя Нагірного (1848—1921) / Г. Бобош // Народознавчі зошити — Львів, 2000. — № 2. — С. 347—355.
 3. Кислых Т. Византийский стиль в архитектуре стран Европы конца XIX — начала XX века / Т.А. Кислых  // Проблемы стилевой эволюции и типологии архитектуры. — СПб. : ИЖСА им. И.Е. Репина, 2013. — С. 71—79.
 4. Кишкинова Е. Метаморфозы Византийской парадиг­мы: Византийский стиль в архитектуре западной Ев­ропы конца XIX — первой трети XX века / Е. Кишкинова // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. — 2014. — № 7—8. — С. 21—35.
 5. Кишкинова Е. Стилевая трансформация архитектуры византинирующих храмов Румынии: диалектика национального и наднационального / Е. Кишкинова // Научный журнал Кубанского ГАУ. — 2016. — № 123 (09). — С. 1—12.
 6. Лінда С. Архітектура / С. Лінда // Архітектура Льво­ва: Час і стилі. XIII—XXI ст. / наук. ред. Ю. Бірюльов. — Львів : Центр Європи, 2008. — С. 308—309, 326—327.
 7. Нагірний В. З моїх споминів / В. Нагірний. — Львів  : накл. Ревізійного Союза Українських кооператив, 1935. — 54 с.
 8. Нагірний В. Кілька слів в справі будівель церковних / В. Нагірний // Діло. — Львів, 1905. — Ч. 225. — С. 1, 5.
 9. Ракочий Я. Онтологія творення українських національних атрибутів у сакральній архітектурі Галичини / Я. Ракочий, А. Борис // Вісник НУ «Львівська політехніка». — 2015. — № 836: Архітектура. — С. 247—254.
 10. Савельев Ю. Неовизантийские мотивы в архитектуре Франции / Ю. Савельев // Academia. Архитектура и строительство. — Москва, 2014. — № 2. — С. 25—34.
 11. Слободян В. Церкви львівського архітектора Василя Нагірного // Х. Лев, В. Слободян, Н. Філевич. 100 церков Нагірних.— Львів, 2013.— Ч. 1. — 137 с.
 12. Слободян В. Церкви України: Перемиська єпархія / В. Слободян. — Львів : Наукове т‑во ім. Т. Шевченка, 1998. — 863 с.
 13. Слободянюк М. Дім військових інвалідів / М. Слободянюк, М. Нагірняк // Енциклопедія Львова / ред. А. Козицький. — Т. 2. — Львів : Літопис, 2008. — С. 95—96.
 14. Bullen J.B. Byzantium Rediscovered / J.B.Bullen. — London : Phaidon Press Ltd., 2003. — 240р.
 15. Haus A. Schinkel Karl Friedrich / А.Haus // Neue Deutsche Biographie. — Band22. — Berlin : Duncker & Humblot, 2005. — S. 795—798.
 16. Krasny Р. Kaplica Domu Inwalidуw Wojskowych / Р. Krasny // Koscioly i klasztory rzymskokatolickie dawnego wojewodstwa Ruskiego. — Т. 12. — Krakуw, 2004. — S. 67—76.
 17. Purchla J. Architektura Lwowa i Krakowa a Wiedeс / J. Purchla // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloсskiego. — T. MCXCV: Prace Historyczne. — Z. 121. — Krakуw, 1997. — S. 354—355.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »