« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1413–1429

УДК 930.2:39(477)»18/20»]:398.3/.4(=161.2):392.5

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1413

Надійшла 23.11.2018

КАЛЕНДАРНА ВОРОЖБА ПРО ШЛЮБ В УКРАЇНСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1039-2920

Серебрякова Олена Георгіївна, кандидат історичних наук,

молодший науковий співробітник,

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ етнології сучасності,

проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна.

Контакти: Тел.: 0963826502; e-mail: o-sereb@ukr.net

Анотація. Проаналізовано етнографічне вивчення матримоніальних дивінацій в календарній обрядовості українців. Джерельною базою дослідження є опубліковані етнографічні праці ук­ра­їнсь­ких та за­ру­біж­них народознавців ХІХ—ХХ ст., які містять відомості про календарну мантику в українській народній традиції, а також архівні рукописні матеріали кінця ХХ — початку ХХІ ст., у т. ч. й власні, зібрані в 2007—2018 рр. Поряд із працями фактографічного характеру іншу, меншу гру­пу праць про шлюбну ворожбу українців складають спе­ціальні аналі­тич­ні роз­с­ліди ок­ре­­­мих її фрагментів.

Ключові слова: ворожба (ворожіння, дивінації, мантика, мантичні дії/практики/обряди), шлюб, українці, календарна обрядовість.

Список використаних джерел

 1. Архів Інституту народознавства НАНУ (Далі Архів ІН НАНУ). — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 202 а.
 2. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 213.
 3. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 215.
 4. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 226.
 5. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 239 д.
 6. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 240.
 7. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 257 д.
 8. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 260.
 9. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 280 б.
 10. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 281.
 11. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 285.
 12. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 285.
 13. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 292.
 14. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 304.
 15. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 317.
 16. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 317.
 17. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 337.
 18. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 362 а.
 19. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 513.
 20. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 521.
 21. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 533.
 22. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 550.
 23. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 565.
 24. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 568.
 25. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 587.
 26. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 588.
 27. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 590.
 28. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 594.
 29. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 603.
 30. Архів ІН НАНУ. —Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 607.
 31. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 608.
 32. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 609.
 33. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 654.
 34. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 655.
 35. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од  зб. 656.
 36. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 657.
 37. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 658.
 38. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 659.
 39. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 663.
 40. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 698.
 41. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 701.
 42. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 704.
 43. Агапкина Т.А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл / Т.А. Агап­кина. — Москва : Индрик, 2002. — 816c.
 44. АлатирєваН. Метатекст у тексті: тлумачення снів у весільному обряді / Наталія Алатирєва // Народознавчі зошити. — 1999. — Зош. 6. — С. 895—899.
 45. Артюх Л.Ф. Їжа та харчування / Л.Ф. Артюх // По­ділля. Історико-етнографічне дослідження. — Ки­їв  : Доля, 1994. — С. 282—313.
 46. Артюх Л. Село Товстеньке вчора й сьогодні / Лідія Артюх // Народна творчість та етнографія. — 1993. — № 2. — С. 73—77.
 47. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований, в связи с мифическими сказаниями других родственных народов : в 3-х т. / А.Н. Афанасьев. — Б. м. : Б. и., Б. г. — Т. 1. — 800 c.
 48. Бабій В. Серафинці (Янгорів). Етнографічні статті, спогади, всячина / В. Бабій, М. і В. Мулярчики. — Івано-Франківськ, 2001.— 144 с.
 49. БайбуринА.К. Ритуал в традиционной культуре: Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов / А.К. Байбурин. — СПб. : Наука, 1993. — 239 c.
 50. Балушок В. Традиційні молодіжні угрупування на півночі Центрального Полісся / Василь Балушок // Полісся України: Матеріали історико-етнографічного дослідження. — Львів : ІН НАНУ, 1997. — Вип. 1: Київське Полісся. 1994. — С. 319—324.
 51. Басараб-СливкаО. Що в серці найдорожче (До 80-річчя з дня народження) / Олена Басараб-Сливка. — Нове Давидково : ПП Байла Є.А., 2007. — 63 с.
 52. Беньковский И. Девичій праздникъ св. Андрея / Иван Беньковский // Кіевская старина. — Київ : Типографія Г.Т. Корчакъ-Новицкаго, 1895. — Т. 51. — Кн. 12: Декабрь. — Отд. II. — С.100—103.
 53. Береза Я. Різдвяні образки (Із Вороцова — Поланок, городецького повіту) / Я. Береза // Життя і знан­ня. — Львів, 1939. — Ч. 1 (136). — С. 2—4.
 54. БогатыревП.Г. Магические действия, обряды и верования Закарпатья / П.Г. Богатырев // Вопросы теории народного искусства. — Москва : Искусство, 1971. — С. 167—296.
 55. Бугера І. Звичаї та вірування Лемківщини / Іван Бугера. — Львів : Наш Лемко, 1939. — Ч. 15. — 40 с.
 56. Буряк П. Свят-Вечір на Бойківщині / П. Бурак // Літопис Бойківщини. — Самбір. — 1973. — Ч. 1/18 (жовтень). — С. 26—31.
 57. Вадим К. Ворожба птахів / К. Вадим // Життя і знання. — Львів, 1938. — Ч. 7—8 (130). — С. 219—220.
 58. Вакульчик М. Різдвяні звичаї на Поліссі / М. Ва­кульчик // Жіноча Доля. — Коломия, 1936. — 1—15 січня. — Ч. 1—2. — С. 2—3.
 59. Вархол Й. Дівочі ворожіння в часі зимового сонцестояння / Йосип Вархол // Науковий збірник музею української культури у Свиднику. — Пряшів : Музей української культури, 1988. — Т. 15. — Кн. 1. — С. 163—172.
 60. Вар’ян Н. Купальські звичаї українського населення Східної Словаччини / Надія Вар’ян // Науковий збірник музею української культури у Свиднику / за ред. Івана Русинка. — Свидник : Музей української культури, 1980. — Т. 9. — Кн. 1. — С. 253—270.
 61. ВасилечкоЛ. Шуткова неділя. Народні звичаї, обряди та повір’я / Любомира Василечко. — Брошнів : Таля, 1994. — 58 с.
 62. Велецкая Н.Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов / Н.Н. Велецкая. — Москва : Со­фия, 2003. — 240 с.
 63. Виноградова Л.Н. Гадания по звукам / Л.Н. Виноградова // Мир звучащий и молчащий: Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян. — Москва : Индрик, 1999. — С. 311—319.
 64. Виноградова Л.Н. Девичьи гадания о замужестве в цикле славянской календарной обрядности (западно-восточнославянские параллели) / Л.Н. Виноградова // Славянский и балканский фольклор. Обряд. Текст. — Москва : Наука, 1981. — С.13—43.
 65. Возняк В. Село моє — України цвіт / Михайло Возняк. — Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. — 207 с.
 66. Возняк М. Народний календар із Овруччини 50 рр. ХІХ ст. в записі Михайла Пйотровського / Михайло Возняк // Древляни: Збірник статей і матеріалів з історії та культури Поліського краю. — Львів : Інститут народознавства НАНУ, 1996. — Вип. І. — С. 291—335.
 67. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис : у 2-х т. / Олекса Воропай. — Мюнхен : Укр. видавництво, 1958. — Т. 1. — 456 с.
 68. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис : у 2-х т. / Олекса Воропай. — Мюнхен : Укр. видавництво, 1966. — Т. 2. — 448 с.
 69. Галайчук В. Міфологічні уявлення про рослини / Володимир Галайчук // Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат : у 4-х т. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2006. — Т. II: Етнологія та мистецтвознавство. — С.590—608.
 70. Галька И. Народныи звычаи и обряды зъ околицъ надъ Збручем / Игнатій Галька. — Львів, 1862. — Ч. 2. — 57 с.
 71. ГачинськийМ. Нарис з історії села Петрова / М.Гачинський. — Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. — 516 с.
 72. Герасимович В. Народні звичаї, обряди та пісні в селї Креховї, жовківського повіту / Володимир Герасимович // Правда. — Львів : З друкарні НТШ, 1893. — T.XVIII. — Вип.LIV. — Серпень. — С. 432—438.
 73. ГерційП. Вірованя на Святый вечер в Хусті / П. Герцій // Подкарпатска Русь. — Ужгород, 1930. — Ч. 1—2. — С. 27—30.
 74. Гнатюк В. Знадоби до галицько-руської демонольогії / Володимир Гнатюк // Етнографічний збірник. — Львів, 1903. — Т. XV. — 272 с.
 75. Горбаль М. Різдвяна обрядовість Лемківщини: семантика, типологія, етнічний контекст / Марія Горбаль. — ТзОВ Дизайн-студія Папуга, 2011. — 199 c.
 76. ГорбачЛ. Забобони і чари / Лешко Горбач // Наше Слово. — Варшава, 1958. — № 21. — С. 5.
 77. Горошко Л. Символіка води в обрядовій традиції жителів Черкащини / Леся Горошко. — Київ : Видавець Олег Філюк, 2014. — 256 с.
 78. Гребеняк І. Сколе / Ірина Гребеняк // Літопис Бойківщини. — Самбір, 1976. — Ч. 1/23. — С. 14—25.
 79. Гривна В. Народні звичаї Маковиці / Василь Гривна. — Пряшів : Словацьке педагогічне видавництво в Братіславі, відділ української літератури в Пряшеві, 1973. — 163 с.
 80. Гургула І. Різдвяні народні вірування і звичаї / Ірина Гургула // Жінка. — Львів, 1935. — Ч. 1. — С. 4—5.
 81. Дикарев М. Народний календар Валуйського повіту (Борисівської волості) у Воронїжчинї / Митрофан Дикарев // Матеріали до українсько-руської етнології. — Львів, 1905. — Т. 6. — С. 113—204.
 82. Дикарев М. Різдвяні сьвята (переклад В. Лукича) / Митрофан Дикарев // Зоря. — Львів, 1895. — Ч. 4. — С. 75—76 ; Ч. 6. — С. 111—113.
 83. Добрян­сь­ка І. Нари­си про матеріальну і духовну культуру лемків / Ірина Добрянська // Наше Слово. — Варшава, 1964. — № 26. — С. 5.
 84. Добрянська І. Село Команьча — життя, звичаї, по­вір’я / Ірина Добрянська // Наше Слово. — Варшава, 1965. — № 28. — С. 5.
 85. Довгун В. Андрія / В. Довгун // Наш Родный край. — Тячево, 1926. — Р. V. — Ч.4. — С. 73—75.
 86. Доманицький В. Народній калєндар у Ровенськім повіті, Волинської губернії / Василь Доманицький // Матеріали до української етнольогії. — Львів, 1912. — Т. XV. — С.62—89.
 87. Жаткович Ю. Замітки етнографічні з Угорської Руси / Юрій Жаткович // Етнографічний збірник. — Львів, 1896. — Т. ІІ. — С. 1—38.
 88. ЖолобайлоЯ. «Це Матіївці — наше село…». Історико-етнографічний нарис / Ярослав Жолобайло. — Коломия : Вік, 2000. — 184 с.
 89. Жуйкова М. Магічне коло в культурі та мові східних слов’ян (до генези ідіоми на кривой не объедешь) / Маргарита Жуйкова // Народознавчі зошити. — 2002. — Зош. 3—4. — С. 193—210.
 90. Затварницький Д. Галівка біля Старого Самбора / Д. Затварницький // Літопис Бойківщини. — Самбір, 1977. — Ч. 1/25. — С. 51—61.
 91. Здоровега Н.І. Народні звичаї та обряди / Н.І. Здоровега // Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1983. — С. 232—238.
 92. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография / Д.К. Зеленин. — Москва : Наука, 1991. — 512 с.
 93. Зинич М. Звичай та вірування на Андрія в с. Жукотині пов. Турка / Михайло Зинич // Літопис Бойківщини. — Самбір, 1937. — Ч. 9. — Р. 7. — С. 122—125.
 94. Злоцкий Ф. Из суеверий и обычаев Русских особенно комитата Угочанскаго / Ф. Злоцкий // Свет. — Унгвар, 1870. — Ч. 26. — С. 210—211 ; Ч. 27. — С. 219—220.
 95. Зошак М. Свят-Вечір і народні повіря / М. Зошак // Наш Лемко. — 1937. — Ч. 1 (73). — С. 10.
 96. Зубрицький М. Народнїй календар, народнї звичаї і повірки, прив’язані до днїв в тиждни і до рокових свят (зап. у Мшанцї, Староміського повіту і по сусїднїх селах) / Михайло Зубрицький // Матеріяли до укра­їнсько-руської етнольоґії. — Львів, 1900. — Т. III.— С.33—60.
 97. Зяблюк Н. Вечорниці / Н. Зяблюк // Радянська шко­ла. — 1989. — № 4. — С. 77—82.
 98. Иванов П. Жизнь и поверья крестьян Купянскаго уезда, Харьковской губерніи / П. Иванов. — Харьков : Печатное Дело, 1907. — 216 с. — (Сборник Харь­ковского историко-филологического общества. — Т. 17).
 99. Кайндль Р.Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази / Раймунд Фрідріх Кайндль. — Чернівці : Молодий буковинець, 2000. — 208 с.
 100. Карабович К. Народні вірування / Казимира Карабович // Холмщина і Підляшшя: Історико-етно­гра­фічне дослідження. — Київ : Родовід, 1997. — С. 316—321.
 101. Килимник С. Українській рік у народних звичаях в історичному освітленні : у 3 кн., 6 т. / Степан Килимник. — Київ : Обереги, 1994. — Кн. I. — Т.1: (Зимовий цикл) ; Т. 2: (Весняний цикл). — 400 с.
 102. Килимник С. Українській рік у народних звичаях в історичному освітленні : у 3 кн., 6 т. / Степан Килимник. — Київ : Обереги, 1994. — Кн. II. — Т. 3: (Весняний цикл); Т. 4: (Літній цикл). — 528 с.
 103. Кирчів Р.Ф. Етнографічно-фольклористична діяль­ність «Руської трійці» / Р.Ф. Кирчів. — Київ : Наукова думка, 1990. — 344 с.
 104. КісьО. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина XIX — початок XX ст.) / Оксана Кісь. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2008. — 272 с.
 105. Кісь Р. Аграрна верства архаїчної обрядовості Карпатського ареалу / Роман Кісь, Марія Маєрчик // Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат : у 4-х т. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2006. — Т. II: Етнологія та мистецтво­знавство. — С.459—472.
 106. Климець Ю.Д. Купальська обрядовість на Україні / Ю.Д. Климець. — Київ : Наукова думка, 1990. — 141 с.
 107. Когут Б.О. Нариси з історії села Павелча (Павлівки) / Б.О. Когут, О.Л. Сас. — Івано-Франківськ : Лік, 1998. — 260 с.
 108. Кокорудз И. О митольоґії славяньской / И. Кокорудз // Зоря. — Львів, 1888. — Ч. 3. — С. 41—42 ; Ч. 4. — С. 61—63 ; Ч. 5. — С. 77—80.
 109. Коломийченко Ф. Різдвяні обряди і звичаї в Чернигівщині (в селї Прохорах, Борзен. пов.) / Ф. Коломийченко // Матеріали до української етнольогії. — Львів, 1918. — Т. XVIII. — С. 142—154.
 110. Коломийченко Ф. Сїльські забави в Чернигівщинї / Ф. Коломийченко // Матеріали до української етнольогії. — Львів, 1918. — Т. XVIII. — С. 123—141.
 111. КопержинськийК. Календар народньої обрядовости новорічного циклу / Кость Копержинський // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. — Київ, 1929. — Вип. 3. — С. 14—97.
 112. Красовський І. Календарна обрядовість / І. Красовський, Й. Вархол // Лемківщина : у 2-х т. Історико-етнографічне дослідження. — Львів : Інститут народознавства НАНУ, 2002. — Т. 2: Духовна культура. — С. 113—123.
 113. Кузів И. Житє-бутє, звычаї и обычаї горського народу / И. Кузів // Зоря. — Львів, 1889. — Ч. 21. — С. 351—352.
 114. Кукуч А. Звычаі и повіря в Юврі-Дармі / А. Кукуч // Подкарпатска Русь. — Ужгород, 1930. — Ч. 1—2. — С. 15—16.
 115. Курочкін О.В. Новорічні свята українців: Традиції і сучасність / О.В. Курочкін. — Київ : Наукова думка, 1978. — 192 с. : іл.
 116. Курочкін О. Обрядовість (Календарні свята й обряди) / Олександр Курочкін // Поділля: Історико-етнографічне дослідження. — Київ : Доля, 1994. — С. 358—385.
 117. Курочкін О.В. Причинки до обрядовості осінньо-зимового циклу на теренах Чорнобильщини / О.В. Курочкін // Полісся України: Матеріали істо­рико-етнографічного дослідження. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 1997. — Вип. 1: Київське Полісся. 1994. — С. 330—338.
 118. Куско А. Різдвяні звычаї села Ниж. Чабины / А. Куско // Подкарпатска Русь. — Ужгород, 1930. — Ч. 3. — С. 62—64.
 119. Кутельмах К.М. Аграрні мотиви в календарній обрядовості поліщуків / К.М. Кутельмах // Полісся України: Матеріали історико-етнографічного дослідження.  — Львів : Інститут народознавства НАН України, 1999. — Вип. 2 : Овруччина. 1995. — С.191—210.
 120. Кутельмах К.М. Календарна обрядовість / К.М. Ку­тель­мах // Гуцульщина: Історико-етнографічне до­слід­жен­ня. — Київ : Наукова думка, 1987. — С. 286—302.
 121. Кутельмах К. Календарна обрядовість як етногене­тичне джерело / Корнелій Кутельмах // Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат : у 4-х т. — Львів : Інститут народознавства НАН Укра­їни, 2006. — Т. II: Етнологія та мистецтвознавство. — С. 473—557.
 122. ЛепкийД. Народни звычаи и обряды въ околици Дро­гобича / Данило Лепкий // Зоря. — Львів, 1882. — Ч. 2. — С. 30—31.
 123. Лепкий Д. На св. Андрея / Данило Лепкий // Зоря. — Львів, 1885. — № 3. — С. 35—36 ; № 4. — С. 46—47.
 124. Маєрчик М. Ритуал і тіло. Структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу / Марія Маєрчик. — Київ : Критика, 2011. — 325 с.
 125. Майчик І. Одрехова в минулому 1419—1999 / І. Майчик, М. Цуприк ; за ред. Швягли Я. — Львів  : Каменяр, 1999. — 187 с.
 126. Маковій Г.П. Затоптаний цвіт: Народознавчі оповідки / Г.П. Маковій. — Київ : Укр. письменник, 1993. — 205 с.
 127. Максимович М. Дні та місяці українського селянина  / Михайло Максимович. — Київ : Обереги, 2002. — 189 с. — (Пер. з рос.).
 128. Марусик П. Белелує, колиско моя: Історія, етнографія, побут / Петро Марусик. — Галич, 2000. — 224 с.
 129. Марчук В.В. Торговиця. Сторінки історії / В.В. Марчук, Г.І. Марчук, Н.В. Марчук. — Івано-Франківськ : ЛІК, 2010.— 320с.
 130. МашкаринецьВ. Повіря на поодинокі свята в селі Кальнику / В. Машкаринець // Подкарпатска Русь. — Ужгород, 1930. — Ч. 1—2. — С. 22—25.
 131. Медведик П. Село Жабиня на Зборівщині. Весілля, народні звичаї та обряди / Петро Медведик. — Тернопіль : Лілея, 1996. — 224 с.
 132. Милорадович В.П. Народные обряды и песни Лубенскаго уезда, Полтавской губерніи / Василь Петрович Милорадович // Сборник Харьковского историко-филологического общества. — Харьков : Типографія Губернскаго Правленія, 1897. — Т. 10. — С. 1—223.
 133. Милорадович В. Рождественскія Святки в северной части Лубенскаго уезда / Василь Милорадович. — Полтава : Типографія Губернскаго Правленія, 1893. — 24 с.
 134. Мирявець В. Роздвяні звычаі и вірованя села Урмезіво (Руського-Поля) / В. Мирявець // Подкарпатска Русь. — Ужгород, 1930. — Ч. 1—2. — С. 26—27.
 135. Мисюк І.Ю. Гірська веселка / І.Ю. Мисюк. — Снятин : ПрутПринт, 2000. — 288 с.
 136. Мохорук Д. Село моє Топорівці. Етнографічний образ села. — Том шостий. — Косів : Писаний Камінь, 2008. — 382 с.
 137. Мушинка М. Духова культура / Микола Мушинка // Лемківщина: Земля — люди — історія — культура. — Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1988. — Т. ІІ. — С. 292—407. — (Записки НТШ. — Т. 206).
 138. М-рК. Матейко. Різдвяні звичаї простолюддя / К. Матейко // Мета. — Львів, 1938. — 23 січня. — Ч. 3 (350). — С. 7.
 139. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян / сост.Маркевич Н.А.. — Київ : Добровольное общество любителей книги УРСР, 1991. — 174 с.
 140. Онищук А. Народний калєндар. Звичаї й віруваня привязані до поодиноких днїв у роцї (зап. у 1907—10 р. в Зеленици, Надвірнянського повіта (на Гуцульщинї)  / Антін Онищук // Матеріяли до української етнольо­ґії. — Львів : Етнографічна комісія НТШ, 1912. — Т. XV. — С. 1—61.
 141. Орел Л. Вечорниці / Лідія Орел // Українська ро­дина: Родинний і громадський побут. — Київ : В-во ім. О. Теліги, 2000. — С. 150—157.
 142. ОрелЛ. Україна в обрядах на межі тисячоліть / Лідія Орел. — Київ : Верещинські, 2001. — 280 с. : іл.
 143. Осика М. З нашого фольклору / Михайло Осика // Бучач і Бучаччина: Історично-мемуарний збірник. — Нью-Йорк ; Лондон ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1972. — Т. XXVII. — С.332—368.
 144. Панькевич І. Звичаї та повіря роздвяні у Русинов на Подкарпатю / І. Панькевич // Подкарпатска Русь. — Ужгород, 1929. — Ч. 2. — С. 43—47.
 145. ПанькевичІ. Роздвяні забобони у нашого народа / І. Панькевич // Подкарпатска Русь. — Ужгород, 1929. — Ч. 3. — С. 65—67.
 146. Папіж В. Деякі релігійні обряди і звичаї Підгаєччини / Василь Папіж // Підгаєцька земля: Історико-мемуарний збірник. — Нью-Йорк ; Лондон ; Париж ; Сидней ; Торонто ; Київ, 1980. — 744 с.
 147. Пеленичка О. Андріївський вечір (Народні обряди і звичаї) / О. Пеленичка // Жінка. — Львів, 1935. — Ч. 24. — С. 7.
 148. Петрецкий В. Роздвяні звычаї и обычаі в Туря-Бистрой / В. Петрецкий // Подкарпатска Русь. — Ужгород, 1930. — Ч. 1—2. — С. 21—22.
 149. Потебня А.А. Переправа через воду как представление брака / А.А. Потебня // Слово и миф. — Москва : Правда, 1989. — С. 553—565.
 150. Решето В. Деякі велийни звичаї / В. Решето // Наше слово. — Варшава, 1960. — № 52. — С. 7.
 151. Рижик Є. Календарні обряди українців Холмщини і Підляшшя / Є. Рижик // Холмщина і Підляшшя: Історико-етнографічне дослідження. — Київ : Родовід, 1997. — С. 251—270.
 152. Різдво на Лемківщині. Фольклорно-етнографічний збірник / автор-упоряд. М. Горбаль. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2004. — 216 с.
 153. Ріпецький О. Парубочі й дївочі звичаї в селі Андріяшівці Лохвицького повіту на Полтавщині / Олекса Ріпецький // Матеріали до української етнольогії. — Львів, 1918. — Т. XVIII. — С.155—169.
 154. РоманюкЯ. Залуччя над Черемошом: історико-публі­цистична розповідь / Я.І. Романюк, Л.Я. Рома­нюк. — Київ : Веселка, 2004. — 260 с.
 155. РосохаС. Святый вечер / Серафим Росоха // Наш Родный край. — Тячево, 1928. — Р. VII. — Ч. 4. — С. 117—122.
 156. Самбірський Д. Дещо про свято-андріївські звичаї й вірування в Самбірщині (с. Городище) / Д. Самбірський // Життя і знання. — Львів, 1938. — Ч. 12 (135). — С. 357.
 157. Свидницкій А.П. Великдень у Подолянъ / А.П. Свид­ницкій // Основа. — СПб. : В Типографіи И. Тиблена и комп., 1861. — Октябрь. — С. 43—64.
 158. Свидницкій А.П. Великдень у Подолянъ / А.П. Свидницкій // Основа. — СПб. : В Типографіи И. Тиблена и комп., 1861. — Ноябрь-декабрь. — С. 26—71.
 159. Сивицький М. Духова культура / Микола Сивицький // Лемківщина: Земля — люди — історія — культура. — Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1988. — Т. ІІ. — С. 102—194. — (Записки НТШ. — Т. 206).
 160. Сілецький Р. Система опалення народного житла поліщуків (типи опалювальних пристроїв, їх конструктивні особливості, звичаї та повір’я) / Роман Сілецький // Полісся України: Матеріали історико-етно­графічного дослідження. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 1999. — Вип. 2: Овруччина. 1995. — С.125—140.
 161. Скоропад В. Мої спогади / Василь Скоропад // Літопис Борщівщини: Історико-краєзнавчий збір­ник. — Борщів : Чумацький шлях, 1993. — Вип. 3. — 100 с.
 162. Смоляк П. Ініціація Різдва в андріївській обрядовості Західного Поділля / Павло Смоляк // Народознавчі зошити. — 2006. — Зош. 1—2. — С. 59—65.
 163. Сов’як П. Мак у віруваннях та обрядовості бойків / П. Сов’як // Літопис Бойківщини. — Самбір, 2002. — № 1/62 (73). — С. 16—18.
 164. СоколоваВ.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов, XIX — нач. XX в. / В.К. Соколова. — Москва : Наука, 1979. — 287 с.
 165. Сосенко К. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечора / Ксенофонт Сосенко. — Львів : Накладом автора, 1928. — 350 с.
 166. Сумцов Н. Культурныя переживанія / Николай Сум­цов // Кіевская старина. — Київ : Типографія Г.Т. Корчакъ-Новицкаго, 1890. — Т. 28. — Кн. 1: Январь. — Отд. II. — С.60—90.
 167. ТимчукМ. Обпалена земля. Історія села Грушки / Микола Тимчук. — Тлумач, 1994. — 96 с.
 168. Тисович М. Звичаї й вірування на св. Андрея / М. Ти­сович // Ме­та. — Львів, 1938. — 7 січня. — Ч. 1 (348). — С. 11.
 169. Токарев С.А. Приметы и гадания / С.А. Токарев // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Исторические корни и развитие обычаев. — Москва : Наука, 1983. — С.55—67.
 170. ТокарьЙ. Звычаі на Роздво Христово в Оноковцях / Й. Токарь // Подкарпатска Русь. — Ужгород, 1930. — Ч. 1—2. — С. 14—15.
 171. Толстая С.М. Полесский народный календарь. Материалы к этнодиалектному словарю: К-П / С.М. Толстая // Славянский и балканский фольклор: Духовная культура Полесья на общеславянском фоне. — Москва : Наука, 1986. — С. 178—243.
 172. Франко І. Людові віруваня на Підгірю / Іван Франко // Етнографічний збірник. — Львів : з друкарні Наукового Товариства імени Шевченка, 1898. — Т. V. — С. 160—218.
 173. Хомик В. Звичаї та обряди лемків / Василь Хомик // Наше Слово. — Варшава, 1963. — № 19. — С. 5.
 174. Хомик В. Звичаї та обряди лемків / Василь Хомик // Наше Слово. — Варшава, 1963. — № 21.  — С. 5.
 175. Хомик В. Звичаї та обряди лемків / Василь Хомик // Наше Слово. — Варшава, 1963. — №  23. — С. 5.
 176. Хомик В. Святий вечір на Лемківщині / Василь Хомик // Наше слово. — Варшава, 1962. — № 1. — С. 5.
 177. Чубинський П. Мудрість віків: (Українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського) : у 2-х кн. — Київ : Мистецтво, 1995. — Кн. 2. — 224 с.
 178. Шекерик-Доників П. Святвечірні звичаї на Гуцульщині / Петро Шекерик-Доників // Жіноча Доля. — Коломия, 1938. — Ч. 1—2. — С. 3—4.
 179. Шмайда М. А іші вам вінчую. Календарна обрядовість русинів-українців Чехо-Словаччини / Михайло Шмайда. — Братіслава ; Пряшів : Словацьке педагогічне видавництво ; Відділ української літератури, 1992. — Т. 1. — 500 с.
 180. Штефанець Ю. Роздвяні вірованя и обичаї в селі Доманицях / Ю. Штефанець // Подкарпатска Русь.  — Ужгород, 1930. — Ч. 1—2. — С. 12—14.
 181. ШухевичВ.О. Гуцульщина. Четверта частина. Друге видання / В.О. Шухевич. — Верховина : Гуцульщина, 1999. — 304 с.
 182. Шухевич В.О. Гуцульщина. Ч. 5. Друге видання / В.О. Шухевич. — Верховина : Гуцульщина, 2000. — 334 с.
 183. Falkowski J. Na pograniczu Јemkowsko-bojkowskiem / Jan Falkowski, Bogdan Pasznycki. — Јwуw : Nakladem tow-wa ludoznawczego, 1935. — 128 s.
 184. Falkowski J. Pуіnocno-wschodnie pogranicze Huculszczyzny / Jan Falkowski. — Lwуw, 1938. — 108 s.
 185. Falkowski J. Zachodne pogranicze Huculszczyzny / Jan Falkowski. — Lwуw, 1937.— 171 s.
 186. Goікbiowski Ј. Lud polski. Jego zwyczaje, zabobony / Јukasz Goікbiowski. — Warszawa : Drukarnia Gaіezow­skiego i spoіki, 1830. — 328 s.
 187. Kolberg O. Cheіmskie. Obraz etnograficzny / Oskar Kolberg. — Krakуw : W drukarni uniwersytetu Jagielloсskiego, 1890. — T. 1. — 265 s.
 188. Kolberg O. Dzieіa wszystkie / Oskar Kolberg. — Wrocіaw ; Poznaс : Polskie towarzystwo ludoznawcze, 1974. — T. 49: Sanockie-Kroњnieсskie : Obraz etnogra­ficzny. — Cz. I. — 552 s.
 189. Kolberg O. Pokucie. Obraz etnograficzny / Oskar Kolberg. — Krakьw : W drukarni uniwersytetu Jagielloсskiego, 1882. — T. 1. — 360 s.
 190. Mirosіaw. Zabobony istniej№cy miedzy ludem prostym w Galicji // Rozmaitoњci. — Lwуw, 1836. — № 27. — S. 217—218.
 191. Moszyсski K. Wrуїbiarstwo / Kazimierz Moszyсski // Kultura ludowa sіowian. — Warszawa : Ksi№їka i Wiedza, 1967. — T. II: Kultura duchowa. — Cz. 1. — Wydanie 2. — S. 365—416.
 192. Mroczko K. Њniatyсszczyzna. (Przyczynek do etnografii krajowej) / Ksawery Mroczko // Przewodnik naukowy i literacki. — R. XXV. — T. XXV. — Z. IV. — Kwiecieс. — Lwуw, 1897. — S. 289—304.
 193. Mroczko K. Њniatyсszczyzna. (Przyczynek do etnografii krajowej) / Ksawery Mroczko // Przewodnik naukowy i literacki. — R. XXV. — T. XXV. — Z. IV. — Zeszyt V. — Lwуw, 1897. — S. 385—402.
 194. Pol W. Gуrale Czuchoсkowie / Wincenty Pol // Pol W. Prace z etnografii pуіnocnych stokуw Karpat. — Wrocіaw : Polskie Towarzystwo ludoznawcze, 1966. — S. 95—137.
 195. Reinfuss R. Њladami Јemkуw / Roman Reinfuss. — Warszawa : Kraj, 1990. — 151 s.
 196. Sarna K.W. Opis powiatu Jasielskiego / K.W.Sarna. — Jasіo : Nakіadem autora. Czcionkami drukarni S. Kuїniarskiego, 1908. — 743 s.
 197. Schnajder J. Lud peczeniїyсski. CzкњжII / Jozef Schnajder // Lud. — 1907. — T. XIII. — Zesz. I. — S. 21—33.
 198. Schnajder J. Z kraju Huculуw (Kalendarz huculski) / Jozef Schnajder // Lud. — Lwуw, 1899. — T. V. — Zеsz. 3. — S. 207—220.
 199. Schnajder J. Z їycia gуrali nadіomnickich / Jozef Schnajder // Lud. — Lwуw, 1912. — T. XVIII. — Zesz. I—IV. — S. 141—217.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »