« 2019. № 6 (150)

Народознавчі зошити. 2019. № 6 (150). С. 1499—1509

УДК 372.858(477.85/87)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.06.1499

ДО ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЦЕНЗУ ДІЯЧІВ ТЕАТРУ ЛЬВІВСЬКОГО ТОВАРИСТВА «РУСЬКА БЕСІДА» В КОНТЕКСТІ ЕДУКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ АВСТРІЙСЬКОЇ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ: ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

ВОЛИЦЬКА-ЗУБКО Ірина

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6147-5304

кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник

Інституту народознавства НАН України,

відділ мистецтвознавства,

Заслужений діяч мистецтв України,

Член Національної спілки театральних діячів України,

проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: iryna.volytska@gmail.com

Анотація. Актуальність статті полягає у тому, що піднімається мало артикульована вітчизняним театрознавством проблема загальноосвітнього цензу акторського складу театру Львівського товариства «Руська бесіда» кінця XIX — початку XX століття. Мета дослідження — з’ясувати, з яким культурним багажем розпочинали професійну діяльність українські галицькі митці та якою мірою вони, традиційно не маючи попередньої фахової освіти, були підготовлені до творчих завдань, що чекали на них у театрі, інтегрованому в західноєвропейський культурний простір. Історико-типологічний підхід, застосований до поставлених питань, уможливив зосередитися на структурі і специфіці едукаційної системи Галичини зазначеного періоду, а відтак і на її якісних показниках, що відповідали тогочасним центральноєвропейським стандартам.

Ключові слова: акторське мистецтво, освітня система, австрійська Галичина, кінець XIX — початок XX століття, театр Товариства «Руська бесіда».

Надійшла 21.11.2019

Список використаних джерел

 1. Франко І. Руський театр. Іван Франко. Збір творів у 50-ти томах. Т. 29. Київ: Наукова думка, 1981. С. 96—112.
 2. Чарнецький С. Нарис історії українського театру в Га­личині. Львів: Накладом фонду «Учітеся, брати мої», 1934. 253 с.
 3. Центральний Державний Історичний Архів у Львові. Ф. 514. Оп. 1. Од. зб. 69. Арк. 1—38.
 4. Медведик П. Діячі української музичної культури (Матеріали до біо-бібліографічного словника). ЗНТШ. Т. CCXXVI: Праці Музикознавчої комісії (Ред. Олег Купчинський, Юрій Ясиновський. Львів, 1993. С. 370—455 + 17 іл.
 5. Курбас Л. Філософія театру. Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. 917 с.
 6. Франко І. Наші народні школи і їх потреби. Іван Франко. Збір творів у 50-ти томах. Київ: Наукова думка, 1986. Т. 46. Кн. 2. С. 108—115.
 7. Святослав Пахолків. Українська інтелігенція у Габсбурзькій Галичині: освічена верства й емансипація нації. Львів: Піраміда, 2014. 612 с.
 8. Медведик П. Катерина Рубчакова. Київ: Мистецтво, 1989. 104 с.
 9. Франко І. Середні школи в Галичині. В рр. 1875—1883. Іван Франко Збір творів у 50-ти томах. Київ: Наукова думка, 1985. Т. 46. Кн. 1. С. 418—437.
 10. Грицак Ярослав. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856—1886). Київ: Критика, 2006. 632 с.
 11. Темницький В. Дещо про українські гімназії. Молода Україна. Часопис укранської молоді. Львів, 1900. Ч. 3. С. 101—107.
 12. Олесницький Є. Сторінки з мого життя: у 2 ч. Львів: Накладом Видавництва Спілки «Діло», 1935. Ч. 1. 1860—1890. 252 с.
 13. Водяний Х. Спомин про Леся Курбаса (1911—1913). Лесь Курбас. Спогади сучасників. За ред. Нар. Артиста СРСР В.С. Василька. Київ: Мистецтво, 1968. С. 51—68.
 14. Остап Людкевич [Людкевич С.]. Наші співаки а народна справа. Молода Україна. Часопис української молоді. Львів, 1900. Ч. 4. С. 133—138.
 15. Роман Кирчів. Народний артист Іван Рубчак. Ужгород: Гражда, 2009. 224 с.
 16. Лозинський М. Українська школа в Галичині. Нова громада. Літературно-науковий місячник. Київ. 1906. № 10. С. 96—112.
 17. Барвінський О. Вибір з українсько-руської літератури для ІІІ і IV року учительських семінарій. Львів: Накладом ц. к. Видавництво шкільних книжок, 1910. 559 с.
 18. Богачевська-Хом’як М. Білим по білому: Жінки в громадському житті України, 1884—1939. Київ: Либідь, 1995. 424с.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »