« 2019. № 6 (150)

Народознавчі зошити. 2019. № 6 (150). С. 1499—1509

УДК 372.858(477.85/87)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.06.1499

ДО ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЦЕНЗУ ДІЯЧІВ ТЕАТРУ ЛЬВІВСЬКОГО ТОВАРИСТВА «РУСЬКА БЕСІДА» В КОНТЕКСТІ ЕДУКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ АВСТРІЙСЬКОЇ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ: ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

ВОЛИЦЬКА-ЗУБКО Ірина

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6147-5304

кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник

Інституту народознавства НАН України,

відділ мистецтвознавства,

Заслужений діяч мистецтв України,

Член Національної спілки театральних діячів України,

проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: iryna.volytska@gmail.com

Анотація. Актуальність статті полягає у тому, що піднімається мало артикульована вітчизняним театрознавством проблема загальноосвітнього цензу акторського складу театру Львівського товариства «Руська бесіда» кінця XIX — початку XX століття. Мета дослідження — з’ясувати, з яким культурним багажем розпочинали професійну діяльність українські галицькі митці та якою мірою вони, традиційно не маючи попередньої фахової освіти, були підготовлені до творчих завдань, що чекали на них у театрі, інтегрованому в західноєвропейський культурний простір. Історико-типологічний підхід, застосований до поставлених питань, уможливив зосередитися на структурі і специфіці едукаційної системи Галичини зазначеного періоду, а відтак і на її якісних показниках, що відповідали тогочасним центральноєвропейським стандартам.

Ключові слова: акторське мистецтво, освітня система, австрійська Галичина, кінець XIX — початок XX століття, театр Товариства «Руська бесіда».

Надійшла 21.11.2019

Список використаних джерел

 1. Франко І. Руський театр. Іван Франко. Збір творів у 50-ти томах. Т. 29. Київ: Наукова думка, 1981. С. 96—112.
 2. Чарнецький С. Нарис історії українського театру в Га­личині. Львів: Накладом фонду «Учітеся, брати мої», 1934. 253 с.
 3. Центральний Державний Історичний Архів у Львові. Ф. 514. Оп. 1. Од. зб. 69. Арк. 1—38.
 4. Медведик П. Діячі української музичної культури (Матеріали до біо-бібліографічного словника). ЗНТШ. Т. CCXXVI: Праці Музикознавчої комісії (Ред. Олег Купчинський, Юрій Ясиновський. Львів, 1993. С. 370—455 + 17 іл.
 5. Курбас Л. Філософія театру. Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. 917 с.
 6. Франко І. Наші народні школи і їх потреби. Іван Франко. Збір творів у 50-ти томах. Київ: Наукова думка, 1986. Т. 46. Кн. 2. С. 108—115.
 7. Святослав Пахолків. Українська інтелігенція у Габсбурзькій Галичині: освічена верства й емансипація нації. Львів: Піраміда, 2014. 612 с.
 8. Медведик П. Катерина Рубчакова. Київ: Мистецтво, 1989. 104 с.
 9. Франко І. Середні школи в Галичині. В рр. 1875—1883. Іван Франко Збір творів у 50-ти томах. Київ: Наукова думка, 1985. Т. 46. Кн. 1. С. 418—437.
 10. Грицак Ярослав. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856—1886). Київ: Критика, 2006. 632 с.
 11. Темницький В. Дещо про українські гімназії. Молода Україна. Часопис укранської молоді. Львів, 1900. Ч. 3. С. 101—107.
 12. Олесницький Є. Сторінки з мого життя: у 2 ч. Львів: Накладом Видавництва Спілки «Діло», 1935. Ч. 1. 1860—1890. 252 с.
 13. Водяний Х. Спомин про Леся Курбаса (1911—1913). Лесь Курбас. Спогади сучасників. За ред. Нар. Артиста СРСР В.С. Василька. Київ: Мистецтво, 1968. С. 51—68.
 14. Остап Людкевич [Людкевич С.]. Наші співаки а народна справа. Молода Україна. Часопис української молоді. Львів, 1900. Ч. 4. С. 133—138.
 15. Роман Кирчів. Народний артист Іван Рубчак. Ужгород: Гражда, 2009. 224 с.
 16. Лозинський М. Українська школа в Галичині. Нова громада. Літературно-науковий місячник. Київ. 1906. № 10. С. 96—112.
 17. Барвінський О. Вибір з українсько-руської літератури для ІІІ і IV року учительських семінарій. Львів: Накладом ц. к. Видавництво шкільних книжок, 1910. 559 с.
 18. Богачевська-Хом’як М. Білим по білому: Жінки в громадському житті України, 1884—1939. Київ: Либідь, 1995. 424с.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »