« 2019. № 6 (150)

Народознавчі зошити. 2019. № 6 (150). С. 1488—1498

УДК 730.071.1+76.071.1](477)”18″(092)+[730+76](477)”18″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.06.1488

ТВОРИ ВЛАДИСЛАВА ПЕЛЬЧАРСЬКОГО ПЕРІОДУ НАВЧАННЯ

КУПЧИНСЬКА Лариса

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-6461-4819

кандидат мистецтвознавства, доцент,

науковий співробітник,

Львівська національна наукова

бібліотека України імені В. Стефаника,

вул. В. Стефаника, 2, 79000 Львів, Україна

Контакти: e-mail: oklarysa@gmail.com

Анотація. Владислав Пельчарський (1862—1891) — маловідомий в історії українського мистецтва скульптор, а тому тема нашого дослідження є актуальною. Головну інформацію про його життя і творчість сьогодні подають невеликі публікації у періодичних виданнях кінця ХІХ ст., каталоги виставок, учасником яких він був, а також енциклопедичні видання. Предметом же нашого дослідження є архівні матеріали і твори художника: рисунки і скульптури. На підставі їх вивчення наведено нові дані з біографії митця, що становить новизну нашої праці. У науковий обіг впроваджено рисунки, головним чином академічні студії чоловічої і жіночої натури. Окрему увагу приділено предмету зображення, проаналізовано рівень виконання завдань, які стояли перед студентом провідних навчальних закладів, доведено, що автор, працюючи над ними, орієнтувався на кращі зразки античного мистецтва і бароко. Вагомою часткою спадщини митця є скульптури, яких збереглося дуже мало. До їх дослідження залучені фотографії, що дають загальне уявлення про окремі з них. Повніше розглянуто скульптурні композиції «Мадонна з Дитятком» і «Втеча в Єгипет», що зберігаються в музеях Львова і Кракова. З огляду на те, що вони є прикладом нового образно-художнього вирішення релігійної тематики у храмовій скульптурі, проаналізовано їх композицію, силует, маси і об’єми, розкрито зв’язок форми зі змістом тощо. У статті згадано колекцію фотографій і репродукцій мистецьких творів різних часів, яка належала художнику. Представлені у статті нові дані про В. Пельчарського засвідчують його професіоналізм, який визнавали у світі, але не оцінили на батьківщині.

Ключові слова: Владислав Пельчарський, Відень, Рим, Париж, академічний рисунок, скульптура, фотографії, репродукції.

Надійшла 31.10.2019

Список використаних джерел

 1. Hьbner-Wojciechowska J., Makowska U., Biriulow J. Pelczarski Wіadysіaw. Sіownik artystуw polskich i obcych w Polsce dziaіaj№cych (zmarіych przed 1966 r.) malarze, rzeџbiarze, graficy. Warszawa, 2003. T.VII: Pe-Po. S.4, 5.
 2. Nemo. Z nad Sekwany. Paris, 20 pazdziernika. Kraj. Pe­tersburg, 1891. № 42 (18). 30 pazdz. S. 4—6.
 3. Swieykowski E. Pamiкtnik Towarzystwa przyjaciуі sztuk piкknych w Krakowie 1854—1904: Piкжdziesi№t lat dziaіalnoњci dla ojczystej sztuki. Krakуw: Druk W.L. Anczyca i Spуіki, 1905. CII + 593 s.: il.
 4. Katalog nieustaj№cej wystawy Towarzystwa przyjaciуі sztuk piкknych w Krakowie w Sukiennicach (№. 9). Krakуw: W drukarni «Czasu», 1889. 14s.
 5. Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et lithographie des artistes vivants exposйs au Palais des Champs-йlysйes le 1ermai 1889. Paris, 1889. CLV +456 p.
 6. Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et lithographie des artistes vivants exposйs au Palais des Champs-йlysйes le 1er mai 1890. Paris, 1890. CCV +430 p.
 7. R… Rйcompenses а l’Exposition Universelle. Bulletin Polonais. Littйraire, scientifique et artistique. Paris, 1889. №43. 1er Dйcem. P. 150—152.
 8. Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et lithographie des artistes vivants exposйs au Palais des Champs-йlysйes le 1er mai 1891. Paris, 1891. CCXIII +342 p.
 9. p. Wњrуd kompozycyj. Echo muzyczne, teatralne i artystyczne. Warszawa, 1891. № 399 (23). 11 maj. S. 279. Rubr.: Kuryerek malarski.
 10. Samobуjstwo polskiego artysty w Paryїu. Czas. Krakуw, 1891. № 244. 25 paџdz.. S. 3. Rubr.: Kronika.
 11. Z Przegl№du lwowskiego… Њwiat: Dwutygodnik ilustrowany. Krakуw, 1891. № 21. S. 518. Rubr.: Nekrologia.
 12. Zakіad narodowy imienia Ossoliсskich. Dziennik polski. Lwуw, 1893. № 236. 26 sierp. S. 3. Rubr.: Kronika.
 13. Katalog nieustaj№cej wystawy Towarzystwa przyjaciуі sztuk piкknych w Krakowie w Sukiennicach (№ 20). Krakуw: W drukarni «Czasu», 1891. 14 s.
 14. F.T. [Trawiсski F.]. Beaux-Arts: Le Salon. Bulletin Polonais. Littйraire, scientifique et artistique. Paris, 1889. №41. 1er Juin. P. 71—73.
 15. Liste des artistes polonaise ayant exposй en 1891. Bulletin Polonais. Littйraire, scientifique et artistique. Paris, 1891. №51. 1er Aoыt. P.132.
 16. Trawinski. Beaux-Arts: L’Art polonaise a l’exposition de 1889. Bulletin Polonais. Littйraire, scientifique et artistique. Paris, 1889. № 42. 1er Sept. P. 111—116.
 17. Przewodnik po Muzeum imienia ksi№ї№t Lubomirskich we Lwowie. Lwуw: Z drukarni Zakіadu narodowego im. Ossoliсskich, 1909. 124 s.: il.
 18. Medyсski A. Lwуw. Ilustrowany przewodnik dla zwiedzaj№cych miasto. Lwуw: Drukarnia polska, 1937. 218 s.: il.
 19. Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu. Krakуw: Druk W.L. Anczyca i spуіki, 1906. 109 s.: il.
 20. БірюльовЮ. Львівська скульптура: від раннього класицизму до авангардизму (середина XVIII — середина ХХст.). Львів: Апріорі, 2015. 528 с.: іл.
 21. Akademie der bildenden Kьnste Wien. Universitдtsarchiv. Protokoll №118: Aufnahms-Listen vom I. Semester 1886/87 (Chronolog. Namensregister, nach Schulen geordnet; Beilage: alphabet. Register).
 22. Akademie der bildenden Kьnste Wien. Universitдtsarchiv. Protokoll №119: Aufnahms-Listen vom II. Semester 1886/87 (Chronolog. Namensregister, nach Schulen geordnet; Beilage: alphabet. Register).
 23. Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника; Інститут досліджень бібліо­течних мистецьких ресурсів. Inwentarz rycin (22300—33664) (Рукопис). 504 арк.
 24. Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, Інститут досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів. Inwentarz rzeџb Muzeum Im. Ks. Lubomirskich we Lwowie (1—461) (Рукопис). 59 арк.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »