« 2020. № 3 (153)

Народознавчі зошити. 2020. № 3 (153). С. 660—684

УДК 39:[746.3.074:069.426](477.81/82+73)”195″Ю.Шумовський

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.03.660

КОЛЕКЦІЯ ВИШИВОК ЮРІЯ ШУМОВСЬКОГО ЯК ЕТНОГРАФІЧНЕ ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

ЯРЕМЧУК Валентина

ORCID ID: https://orcid.org/0000‑0003‑3445‑3027

аспірантка,

Інституту народознавства НАН України,

відділ етнології сучасності,

проспект Свободи 15, 79000, Львів, Україна,

Контакти: e‑mail: v_viktorivna@ukr.net

Анотація. Одним із вагомих складників сучасного українського історіографічного процесу є вивчення зібраних ученими першої половини ХХ століття предметів матеріальної культури. У когорті народознавців, причетних до накопичення цінних етнографічних зразків царини народного мистецтва, потрібно згадати й найбільш плідного збирача етнографічних колекцій Рівненського краєзнавчого музею Ю. Шумовського (1908—2003).

Актуальність теми дослідження пов’язана із відсутністю в сучасній історіографії повноцінної наукової інформації про етнографічну діяльність Юрія Шумовського періоду перебування на посаді директора Рівненського обласного краєзнавчого музею, зокрема студій, присвячених розгляду його особистої етнографічної колекції вишивок. Метою дослідження є представлення опису етнографічної колекції вишивок Юрія Шумовського як історичного джерела подальших наукових пошуків у царині декоративно-ужиткового мистецтва України. На основі результатів аналізу опису взірців етнографічної колекції вишивок Юрія Шумовського встановлено їхню цінність для вивчення історії української вишивки, а також з’ясовано теперішнє місце її зберігання.

Ключові слова: Юрій Шумовський, етнограф, вишивка, Волинь, Рівненський обласний краєзнавчий музей, Український музей у Нью‑Йорку.

Надійшла 6.05.2020

Список використаних джерел

  1. Данильчук Г.Ф. Музей в роки воєнного лихоліття. Рівне у долях його мешканців. Рівне, 2012. С.170—175.
  2. Фонди Державного культурного заповідника м.Дубна. Н. доп. 2404. Арк. 1—18. Опис Українських вишивок (взірців) з власної збірки Др. Проф. Юрія Шумовського, бувшого директора Українського Обласного Рівненського Музею в Рівному (1944).
  3. Державний архів Рівненської області. Ф. Р‑33. Оп. 1. Спр. 9. 21 арк. Листування про організацію міського музею (1941—1943рр.).
  4. ШумовськийЮ. Зруйноване гніздо, чи історія однієї священицької родини на Волині. США, Саванна, 1995. Т.1. Ч. 1. С. 171.
  5. З українського культурного життя у Варшаві. Вар­шава. 1944. 16лютого.
  6. Цінне доповнення до етнографічної колекції музею. Свобода. Джерсі‑Сіті, 1981. Ч. 186. С. 3.
  7. Шумовський Ю. Українське музеєзнавство за кордоном. Свобода. Джерсі-Сіті, 1980. Ч. 116. C.2, 4.
  8. Наукова бібліотека ДАРО. Skorowidz alfabetyczny do wolynskiego dziennika wojewodzkiego. Luck: urzad woje­wodzki wolynski, 1936.
  9. Адміністративно‑територіальний устрій областей. Верховна Рада України, офіційний веб портал. Київ, 2019. URL: http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmist.html (дата звернення: 07.02.2019).

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »