« 2021. № 3 (159)

Народознавчі зошити. 2021. № 3 (159).  С. 709—718

УДК 097″195/20″:821.161.2Стефаник]:[021.4:027.54(477.83—25)]

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.03.709

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК В ЕКСЛІБРИСІ НА ВИСТАВЦІ У ЛЬВІВСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. СТЕФАНИКА     

КУПЧИНСЬКА Лариса

 • ORCID ID: https: //orcid.org/0000-0001-6461-4819
 • кандидатка мистецтвознавства, доцентка,
 • директорка Інституту досліджень
 • бібліотечних мистецьких ресурсів;
 • Львівська національна наукова
 • бібліотека України імені В. Стефаника,
 • вул. В. Стефаника, 2, Львів, Україна, 79000
 • Контакти: e-mail: oklarysa@gmail.com

Анотація. Вивчення графіки ХХ—ХХІ ст. увиразнило проблему вибірковості опрацювання мистцями-екслібрисистами видатних представників українського народу. У їхній творчості рідкісними є книжкові знаки, присвячені життю і діяльності Василя Стефаника, пам’ятним місцям, пов’язаним з його іменем. Про них за окремими винятками немає згадок у літературі, що підкреслює актуальність теми дослідження. Мета публікації — зібрати і систематизувати екслібриси, присвячені В. Стефанику, визначити їх типологічні групи, розкрити художньо-композиційне вирішення, проаналізувати індивідуальну манеру авторів. В основі вирішення окреслених завдань лежать 87 творів, які експонуються на виставці «Стефаникіана в екслібрисі» у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника. Вони є предметом дослідження.

Виділено три типологічні групи. Першу формують ті, композиція яких містить портрет В. Стефаника. Виконані з урахуванням різночасових фотографій письменника і його прижиттєвих живописних і графічних зображень. Другу групу становлять екслібриси, виконані на підставі літературних творів В. Стефаника. Виділяються екслібриси, які містять збірні або узагальнені образи, з емоційним сприйняттям мистців літературних творів. До нечисельної групи входять екслібриси, присвячені організаціям, пов’язаним з іменем В. Стефаника.

Устатті застосовані культурологічний, порівняльний, системний, статистичний методи дослідження.

Ключові слова: Василь Стефаник, ювілей, виставка, екслібриси, типологічні групи, портрети, новели, пам’ятні місця.

Надійшла 4.06.2021

Список використаних джерел

 • 1. Іваничук Р. Благослови, душе моя, Господа…: щоденникові записи, спогади і роздуми. Львів: Просвіта, 1993. 272 с.
 • 2. Лакиза І. Тарас Григорович Шевченко: критично біографічний нарис. Друге доповнене видання. Харків: Література і мистецтво, 1931. 159 с.
 • 3. Іван Франко в екслібрисі: каталог виставки. Авт. передм. Я. Гнатів; матеріал упоряд. М. Гудз та Р. Фіголь. Львів: Нестерів: міська друк., 1986. 16 с.: іл.
 • 4. Купчинська Л. Екслібрисна Стефаникіана у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника. Мистецька культура: історія, теорія, методологія. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (Львів, 24 листопада 2017 р.). Львів, 2017. С. 29—32.
 • 5. Купчинська Л. Український книжковий знак ХІХ—ХХ століть. Український книжковий знак ХІХ—ХХ століть: каталог колекції Степана Давимуки: у 3-х т. Упоряд. і авт. вступ. част. Лариса Купчинська. Львів: Апріорі, 2017. Т. І: А—Д. С. 9—220.
 • 6. Запрошення. Львів: Атлас, 1984.
 • 7. Стефаник В. Амбіції. Василь Стефаник: повне зібрання творів: у 3 т. Київ: В-во Академії наук Української РСР, 1953. Т. 2: Автобіографічні твори, поезії в прозі, публіцистика, незакінчені твори і переклади. Відповідальний редактор О.І. Білецький. С. 38.
 • 8. Труш І. Із статті «Василь Стефаник». Василь Стефаник у критиці та спогадах: статті, висловлювання, мемуари. Упоряд., вступ. ст. та приміт. Федора Погребенника. Київ: Дніпро, 1970. С. 64—70.
 • 9. Кульчицька О. Незабутнє. Василь Стефаник у критиці та спогадах: статті, висловлювання, мемуари. Упоряд., вступ. ст. та приміт. Федора Погребенника. Київ: Дніпро, 1970. С. 400—404.
 • 10. Стефаник В. Кленові листки. Василь Стефаник: повне зібрання творів: у 3 т. Київ: В-во Академії наук Української РСР, 1949. Т. 1: Новели. Відповідальний редактор О.І. Білецький. С. 137—144.
 • 11. Стефаник В. Камінний хрест. Василь Стефаник: повне зібрання творів: у 3 т. Київ: В-во Академії наук Української РСР, 1949. Т. 1: Новели. Відповідальний редактор О.І. Білецький. С. 61—72.
 • 12. Стефаник В. Новина. Василь Стефаник: повне зібрання творів: у 3 т. Київ: В-во Академії наук Української РСР, 1949. Т. 1: Новели. Відповідальний редактор О.І. Білецький. С. 51—55.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »