« 2021. № 3 (159)

Народознавчі зошити. 2021. № 3 (159).  С. 709—718

УДК 097″195/20″:821.161.2Стефаник]:[021.4:027.54(477.83—25)]

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.03.709

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК В ЕКСЛІБРИСІ НА ВИСТАВЦІ У ЛЬВІВСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. СТЕФАНИКА     

КУПЧИНСЬКА Лариса

 • ORCID ID: https: //orcid.org/0000-0001-6461-4819
 • кандидатка мистецтвознавства, доцентка,
 • директорка Інституту досліджень
 • бібліотечних мистецьких ресурсів;
 • Львівська національна наукова
 • бібліотека України імені В. Стефаника,
 • вул. В. Стефаника, 2, Львів, Україна, 79000
 • Контакти: e-mail: oklarysa@gmail.com

Анотація. Вивчення графіки ХХ—ХХІ ст. увиразнило проблему вибірковості опрацювання мистцями-екслібрисистами видатних представників українського народу. У їхній творчості рідкісними є книжкові знаки, присвячені життю і діяльності Василя Стефаника, пам’ятним місцям, пов’язаним з його іменем. Про них за окремими винятками немає згадок у літературі, що підкреслює актуальність теми дослідження. Мета публікації — зібрати і систематизувати екслібриси, присвячені В. Стефанику, визначити їх типологічні групи, розкрити художньо-композиційне вирішення, проаналізувати індивідуальну манеру авторів. В основі вирішення окреслених завдань лежать 87 творів, які експонуються на виставці «Стефаникіана в екслібрисі» у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника. Вони є предметом дослідження.

Виділено три типологічні групи. Першу формують ті, композиція яких містить портрет В. Стефаника. Виконані з урахуванням різночасових фотографій письменника і його прижиттєвих живописних і графічних зображень. Другу групу становлять екслібриси, виконані на підставі літературних творів В. Стефаника. Виділяються екслібриси, які містять збірні або узагальнені образи, з емоційним сприйняттям мистців літературних творів. До нечисельної групи входять екслібриси, присвячені організаціям, пов’язаним з іменем В. Стефаника.

Устатті застосовані культурологічний, порівняльний, системний, статистичний методи дослідження.

Ключові слова: Василь Стефаник, ювілей, виставка, екслібриси, типологічні групи, портрети, новели, пам’ятні місця.

Надійшла 4.06.2021

Список використаних джерел

 • 1. Іваничук Р. Благослови, душе моя, Господа…: щоденникові записи, спогади і роздуми. Львів: Просвіта, 1993. 272 с.
 • 2. Лакиза І. Тарас Григорович Шевченко: критично біографічний нарис. Друге доповнене видання. Харків: Література і мистецтво, 1931. 159 с.
 • 3. Іван Франко в екслібрисі: каталог виставки. Авт. передм. Я. Гнатів; матеріал упоряд. М. Гудз та Р. Фіголь. Львів: Нестерів: міська друк., 1986. 16 с.: іл.
 • 4. Купчинська Л. Екслібрисна Стефаникіана у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника. Мистецька культура: історія, теорія, методологія. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (Львів, 24 листопада 2017 р.). Львів, 2017. С. 29—32.
 • 5. Купчинська Л. Український книжковий знак ХІХ—ХХ століть. Український книжковий знак ХІХ—ХХ століть: каталог колекції Степана Давимуки: у 3-х т. Упоряд. і авт. вступ. част. Лариса Купчинська. Львів: Апріорі, 2017. Т. І: А—Д. С. 9—220.
 • 6. Запрошення. Львів: Атлас, 1984.
 • 7. Стефаник В. Амбіції. Василь Стефаник: повне зібрання творів: у 3 т. Київ: В-во Академії наук Української РСР, 1953. Т. 2: Автобіографічні твори, поезії в прозі, публіцистика, незакінчені твори і переклади. Відповідальний редактор О.І. Білецький. С. 38.
 • 8. Труш І. Із статті «Василь Стефаник». Василь Стефаник у критиці та спогадах: статті, висловлювання, мемуари. Упоряд., вступ. ст. та приміт. Федора Погребенника. Київ: Дніпро, 1970. С. 64—70.
 • 9. Кульчицька О. Незабутнє. Василь Стефаник у критиці та спогадах: статті, висловлювання, мемуари. Упоряд., вступ. ст. та приміт. Федора Погребенника. Київ: Дніпро, 1970. С. 400—404.
 • 10. Стефаник В. Кленові листки. Василь Стефаник: повне зібрання творів: у 3 т. Київ: В-во Академії наук Української РСР, 1949. Т. 1: Новели. Відповідальний редактор О.І. Білецький. С. 137—144.
 • 11. Стефаник В. Камінний хрест. Василь Стефаник: повне зібрання творів: у 3 т. Київ: В-во Академії наук Української РСР, 1949. Т. 1: Новели. Відповідальний редактор О.І. Білецький. С. 61—72.
 • 12. Стефаник В. Новина. Василь Стефаник: повне зібрання творів: у 3 т. Київ: В-во Академії наук Української РСР, 1949. Т. 1: Новели. Відповідальний редактор О.І. Білецький. С. 51—55.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »