« 2021. № 3 (159)

Народознавчі зошити. 2021. № 3 (159).  С. 709—718

УДК 097″195/20″:821.161.2Стефаник]:[021.4:027.54(477.83—25)]

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.03.709

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК В ЕКСЛІБРИСІ НА ВИСТАВЦІ У ЛЬВІВСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. СТЕФАНИКА     

КУПЧИНСЬКА Лариса

 • ORCID ID: https: //orcid.org/0000-0001-6461-4819
 • кандидатка мистецтвознавства, доцентка,
 • директорка Інституту досліджень
 • бібліотечних мистецьких ресурсів;
 • Львівська національна наукова
 • бібліотека України імені В. Стефаника,
 • вул. В. Стефаника, 2, Львів, Україна, 79000
 • Контакти: e-mail: oklarysa@gmail.com

Анотація. Вивчення графіки ХХ—ХХІ ст. увиразнило проблему вибірковості опрацювання мистцями-екслібрисистами видатних представників українського народу. У їхній творчості рідкісними є книжкові знаки, присвячені життю і діяльності Василя Стефаника, пам’ятним місцям, пов’язаним з його іменем. Про них за окремими винятками немає згадок у літературі, що підкреслює актуальність теми дослідження. Мета публікації — зібрати і систематизувати екслібриси, присвячені В. Стефанику, визначити їх типологічні групи, розкрити художньо-композиційне вирішення, проаналізувати індивідуальну манеру авторів. В основі вирішення окреслених завдань лежать 87 творів, які експонуються на виставці «Стефаникіана в екслібрисі» у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника. Вони є предметом дослідження.

Виділено три типологічні групи. Першу формують ті, композиція яких містить портрет В. Стефаника. Виконані з урахуванням різночасових фотографій письменника і його прижиттєвих живописних і графічних зображень. Другу групу становлять екслібриси, виконані на підставі літературних творів В. Стефаника. Виділяються екслібриси, які містять збірні або узагальнені образи, з емоційним сприйняттям мистців літературних творів. До нечисельної групи входять екслібриси, присвячені організаціям, пов’язаним з іменем В. Стефаника.

Устатті застосовані культурологічний, порівняльний, системний, статистичний методи дослідження.

Ключові слова: Василь Стефаник, ювілей, виставка, екслібриси, типологічні групи, портрети, новели, пам’ятні місця.

Надійшла 4.06.2021

Список використаних джерел

 • 1. Іваничук Р. Благослови, душе моя, Господа…: щоденникові записи, спогади і роздуми. Львів: Просвіта, 1993. 272 с.
 • 2. Лакиза І. Тарас Григорович Шевченко: критично біографічний нарис. Друге доповнене видання. Харків: Література і мистецтво, 1931. 159 с.
 • 3. Іван Франко в екслібрисі: каталог виставки. Авт. передм. Я. Гнатів; матеріал упоряд. М. Гудз та Р. Фіголь. Львів: Нестерів: міська друк., 1986. 16 с.: іл.
 • 4. Купчинська Л. Екслібрисна Стефаникіана у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника. Мистецька культура: історія, теорія, методологія. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (Львів, 24 листопада 2017 р.). Львів, 2017. С. 29—32.
 • 5. Купчинська Л. Український книжковий знак ХІХ—ХХ століть. Український книжковий знак ХІХ—ХХ століть: каталог колекції Степана Давимуки: у 3-х т. Упоряд. і авт. вступ. част. Лариса Купчинська. Львів: Апріорі, 2017. Т. І: А—Д. С. 9—220.
 • 6. Запрошення. Львів: Атлас, 1984.
 • 7. Стефаник В. Амбіції. Василь Стефаник: повне зібрання творів: у 3 т. Київ: В-во Академії наук Української РСР, 1953. Т. 2: Автобіографічні твори, поезії в прозі, публіцистика, незакінчені твори і переклади. Відповідальний редактор О.І. Білецький. С. 38.
 • 8. Труш І. Із статті «Василь Стефаник». Василь Стефаник у критиці та спогадах: статті, висловлювання, мемуари. Упоряд., вступ. ст. та приміт. Федора Погребенника. Київ: Дніпро, 1970. С. 64—70.
 • 9. Кульчицька О. Незабутнє. Василь Стефаник у критиці та спогадах: статті, висловлювання, мемуари. Упоряд., вступ. ст. та приміт. Федора Погребенника. Київ: Дніпро, 1970. С. 400—404.
 • 10. Стефаник В. Кленові листки. Василь Стефаник: повне зібрання творів: у 3 т. Київ: В-во Академії наук Української РСР, 1949. Т. 1: Новели. Відповідальний редактор О.І. Білецький. С. 137—144.
 • 11. Стефаник В. Камінний хрест. Василь Стефаник: повне зібрання творів: у 3 т. Київ: В-во Академії наук Української РСР, 1949. Т. 1: Новели. Відповідальний редактор О.І. Білецький. С. 61—72.
 • 12. Стефаник В. Новина. Василь Стефаник: повне зібрання творів: у 3 т. Київ: В-во Академії наук Української РСР, 1949. Т. 1: Новели. Відповідальний редактор О.І. Білецький. С. 51—55.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »