« 2021. № 3 (159)

Народознавчі зошити. 2021. № 3 (159).  С. 709—718

УДК 097″195/20″:821.161.2Стефаник]:[021.4:027.54(477.83—25)]

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.03.709

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК В ЕКСЛІБРИСІ НА ВИСТАВЦІ У ЛЬВІВСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. СТЕФАНИКА     

КУПЧИНСЬКА Лариса

 • ORCID ID: https: //orcid.org/0000-0001-6461-4819
 • кандидатка мистецтвознавства, доцентка,
 • директорка Інституту досліджень
 • бібліотечних мистецьких ресурсів;
 • Львівська національна наукова
 • бібліотека України імені В. Стефаника,
 • вул. В. Стефаника, 2, Львів, Україна, 79000
 • Контакти: e-mail: oklarysa@gmail.com

Анотація. Вивчення графіки ХХ—ХХІ ст. увиразнило проблему вибірковості опрацювання мистцями-екслібрисистами видатних представників українського народу. У їхній творчості рідкісними є книжкові знаки, присвячені життю і діяльності Василя Стефаника, пам’ятним місцям, пов’язаним з його іменем. Про них за окремими винятками немає згадок у літературі, що підкреслює актуальність теми дослідження. Мета публікації — зібрати і систематизувати екслібриси, присвячені В. Стефанику, визначити їх типологічні групи, розкрити художньо-композиційне вирішення, проаналізувати індивідуальну манеру авторів. В основі вирішення окреслених завдань лежать 87 творів, які експонуються на виставці «Стефаникіана в екслібрисі» у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника. Вони є предметом дослідження.

Виділено три типологічні групи. Першу формують ті, композиція яких містить портрет В. Стефаника. Виконані з урахуванням різночасових фотографій письменника і його прижиттєвих живописних і графічних зображень. Другу групу становлять екслібриси, виконані на підставі літературних творів В. Стефаника. Виділяються екслібриси, які містять збірні або узагальнені образи, з емоційним сприйняттям мистців літературних творів. До нечисельної групи входять екслібриси, присвячені організаціям, пов’язаним з іменем В. Стефаника.

Устатті застосовані культурологічний, порівняльний, системний, статистичний методи дослідження.

Ключові слова: Василь Стефаник, ювілей, виставка, екслібриси, типологічні групи, портрети, новели, пам’ятні місця.

Надійшла 4.06.2021

Список використаних джерел

 • 1. Іваничук Р. Благослови, душе моя, Господа…: щоденникові записи, спогади і роздуми. Львів: Просвіта, 1993. 272 с.
 • 2. Лакиза І. Тарас Григорович Шевченко: критично біографічний нарис. Друге доповнене видання. Харків: Література і мистецтво, 1931. 159 с.
 • 3. Іван Франко в екслібрисі: каталог виставки. Авт. передм. Я. Гнатів; матеріал упоряд. М. Гудз та Р. Фіголь. Львів: Нестерів: міська друк., 1986. 16 с.: іл.
 • 4. Купчинська Л. Екслібрисна Стефаникіана у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника. Мистецька культура: історія, теорія, методологія. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (Львів, 24 листопада 2017 р.). Львів, 2017. С. 29—32.
 • 5. Купчинська Л. Український книжковий знак ХІХ—ХХ століть. Український книжковий знак ХІХ—ХХ століть: каталог колекції Степана Давимуки: у 3-х т. Упоряд. і авт. вступ. част. Лариса Купчинська. Львів: Апріорі, 2017. Т. І: А—Д. С. 9—220.
 • 6. Запрошення. Львів: Атлас, 1984.
 • 7. Стефаник В. Амбіції. Василь Стефаник: повне зібрання творів: у 3 т. Київ: В-во Академії наук Української РСР, 1953. Т. 2: Автобіографічні твори, поезії в прозі, публіцистика, незакінчені твори і переклади. Відповідальний редактор О.І. Білецький. С. 38.
 • 8. Труш І. Із статті «Василь Стефаник». Василь Стефаник у критиці та спогадах: статті, висловлювання, мемуари. Упоряд., вступ. ст. та приміт. Федора Погребенника. Київ: Дніпро, 1970. С. 64—70.
 • 9. Кульчицька О. Незабутнє. Василь Стефаник у критиці та спогадах: статті, висловлювання, мемуари. Упоряд., вступ. ст. та приміт. Федора Погребенника. Київ: Дніпро, 1970. С. 400—404.
 • 10. Стефаник В. Кленові листки. Василь Стефаник: повне зібрання творів: у 3 т. Київ: В-во Академії наук Української РСР, 1949. Т. 1: Новели. Відповідальний редактор О.І. Білецький. С. 137—144.
 • 11. Стефаник В. Камінний хрест. Василь Стефаник: повне зібрання творів: у 3 т. Київ: В-во Академії наук Української РСР, 1949. Т. 1: Новели. Відповідальний редактор О.І. Білецький. С. 61—72.
 • 12. Стефаник В. Новина. Василь Стефаник: повне зібрання творів: у 3 т. Київ: В-во Академії наук Української РСР, 1949. Т. 1: Новели. Відповідальний редактор О.І. Білецький. С. 51—55.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »