« 2021. № 3 (159)

Народознавчі зошити. 2021. № 3 (159).  С. 593—600

УДК 008(=161.2)”1991/2021″:304.4-048.67(477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.03.593

ІВЕНТ-ЗАХОДИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ (1991—2021)  

ДАНИЛИХА Наталія

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3363-6198
 • кандидатка історичних наук, доцентка,
 • Львівський національний університет імені Івана Франка,
 • кафедра соціокультурного менеджменту,
 • факультет культури і мистецтв,
 • вул. Валова, 18, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: natalia.danylykha@ukr.net

ПАХОЛОК Інна

 • ORCID ID: https://orsid.org/0000-0001-9929-8166
 • кандидатка історичних наук, старша викладачка,
 • Львівська філія Київського національного
 • ніверситету культури і мистецтв,
 • кафедра адміністративного забезпечення соціокультурної сфери,
 • Відокремлений підрозділ,
 • вул. Кушевича, 5, 79019, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: paholok.inna@ukr.net

Анотація. Мета дослідження полягає в тому, аби з’ясувати роль івент-заходів в аспекті популяризації національної культури. Джерельною базою послужили працітаких вітчизняних та зарубіжних вчених, як С.В. Кульчицький, В.А. Греченко, Н.М. Демиденко, Н.В. Чеботок, Д. Дорошенко, які досліджували вплив івент-заходів на популяризацію націо­нальної культури. Під час проведення дослідження використовувалися такі методи, як: історико-правовий, індукція, дедукція, метод порівняльного аналізу, формально-догматичний метод, системно-структурний та інші. Комплексне використання різноманітних методів та підходів дало змогу скласти повну та об’єктивну картину ролі та значення івент-заходів як інструменту популяризації національної культури. Результати дослідження можуть підвищити попит на проведення івент-заходів в Україні у зв’язку з їх здатністю впливати на популяризацію національної культури. Практичне значення результатів дослідження виявляється також у використанні їх закладами культури, підприємствами, установами та організаціями, з метою проведення івент-заходів, спрямованих на популяризацію національної культури.

Ключові слова: проєкт, захід, івент-захід, національна культура, івент-індустрія, івент-технологія, пандемія, карантин.

Надійшла 2.06.2021

Список використаних джерел

 • 1. Андріанова Н.А. Феномен «івент» в соціальному та науковому контексті. Порівняльно-аналітичне право. Ужгород, 2016. URL: https://journals.index­coper­nicus.com/api/file/viewByFileId/525535.pdf (дата звер­нення: 20.05.2021).
 • 2. Буряк В. Міфологічне і фольклорне мислення у кон­тексті свідомісної еволюції етносу. Матеріали міжнародної наукової конференції в рамках V Між­на­родного фестивалю українського фольклору «Бе­региня», («Нове життя старих традицій, традиційна українська культура в сучасному мистецтві і побуті»). За ред. проф. В. Давидюка. Луцьк: Твердиня, 2007. С. 9—18.
 • 3. Власов В.П. Фольклорні витоки джазу. Київ: Джаз, 2006. № 2. С. 5—6.
 • 4. Воробьева Е.В. Особенности организации онлайн — мероприятия. Вестник образовательного консорциума среднерусский университет. Серия: экономика и управление. Тула, 2020. № 15. С. 121—122.
 • 5. Добровольська Н.О. Розвиток національної свідомості як складової національно-культурних традицій у процесі вивчення студентами спецкурсу «Українська мова». Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя, 2008. № 33. С. 217—221.
 • 6. Зеленська Л., Романова А. Івент-менеджмент: слов­­ник-довідник організатора заходів. Київ: НАКККІМ, 2015. 84 с.
 • 7. Карнаух І. Івент-маркетинг в бібліотеках. Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 18—19 травня 2017 р. Львів, 2017. С. 440—453. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/42350/1/Inf-prostir-biblioteky__2018-440- 453.pdf (дата звернення: 20.05.2021).
 • 8. Карпюк О.А., Сингаєвська A.О. Event-менеджмент в туристичній галузі: світовий досвід та перспективи для України. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: матеріали дев’ятої міжнародної на­уково-практичної конференції. За ред. І.В. Саух. Жи­томир: ЖФ КІБІТ, 2016. С. 39—42.
 • 9. Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство: матеріали міжнародного симпозіуму, 6 червня 2019 р. М-во культ. України; Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. Київ: НАКККІМ, 2019. 403 с.
 • 10. Мисик В.М. Концептуальна модель побудови і використання івент-менеджменту в управлінні підприємством. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Львів, 2020. Вип. 2 (1). С. 29—36. DOI: https://doi.org/10.23939/smeu2020.01.029.
 • 11. Нагорний Б.Г. Глобалізація та глобальна ідентичність. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. Харків, 2012. № 993. Вип. 29. С. 9—11.
 • 12. Настояща К.В. Функціонування культурної традиції у соціальному просторі: дис. на здобуття наук. ступеня канд.. соціолог. наук: спец. 22.00.01. «Теорія та історія соціології». Київ, 2005. 169 с.
 • 13. Олексюк Г.В. Івент-індустрія: розвиток та проблеми в Україні. Регіональна економіка. Львів, 2020. URL: http://re.gov.ua/re202003/re202003_120_OleksyukHV,AnhelkoIV,SamotiyNS.pdf (дата звернення: 20.05.2021).
 • 14. Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України: постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 р. № 500. Урядовий портал: сайт. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-kabinetu-ministriv-ukrayini-i170620-500 (дата звернення: 20.05.2021).
 • 15. Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів: постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р. № 392. Урядовий портал: сайт. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-z-metoyu-zapobigannyaposhirennyu-na-teritoriyi-ukrayini-gostroyi-respiratornoyi-hvorobi-covid-19-sprichinenoyi-koronavirusomsars-cov-i200520-392 (дата звернення: 20.05.2021).
 • 16. Радіонова О.М. Конспект лекцій з курсу «Івент-технології» (для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 — «Го­тельно-ресторанна справа», 6.140103 — «Туризм»). Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. 67 с.
 • 17. Романцов А.Н. Event-маркетинг: сущность и особенности организации: учебник. Москва: Дашков и Ко, 2011. 116 с.
 • 18. Сардак С.Е. Бусловськая А.А. Event менеджмент в управлінні розвитку туризму. Економіка та управління підприємствами. Київ, 2018. Вип. 3 (14). С. 142—145.
 • 19. Ситник Г. Національні цінності як основа прогресивного розвитку особистості, суспільства, держави. Вісник НАДУ. Київ, 2004. № 2. С. 369—374.
 • 20. Сондер М. Ивент-менеджмент: организация раз­влекательных мероприятий. Техники, идеи, стратегии, методы. Под общ. ред. Стрижак. Москва: Вершина, 2006. 544 с.
 • 21. Хитрова О.А., Харитонова Ю.Ю. Стан і тенденції розвитку івент-менеджменту в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. зб. наук. пр. Одеса, 2018. Вип. 30. С. 27—31.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »