« 2021. № 3 (159)

Народознавчі зошити. 2021. № 3 (159).  С. 593—600

УДК 008(=161.2)”1991/2021″:304.4-048.67(477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.03.593

ІВЕНТ-ЗАХОДИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ (1991—2021)  

ДАНИЛИХА Наталія

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3363-6198
 • кандидатка історичних наук, доцентка,
 • Львівський національний університет імені Івана Франка,
 • кафедра соціокультурного менеджменту,
 • факультет культури і мистецтв,
 • вул. Валова, 18, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: natalia.danylykha@ukr.net

ПАХОЛОК Інна

 • ORCID ID: https://orsid.org/0000-0001-9929-8166
 • кандидатка історичних наук, старша викладачка,
 • Львівська філія Київського національного
 • ніверситету культури і мистецтв,
 • кафедра адміністративного забезпечення соціокультурної сфери,
 • Відокремлений підрозділ,
 • вул. Кушевича, 5, 79019, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: paholok.inna@ukr.net

Анотація. Мета дослідження полягає в тому, аби з’ясувати роль івент-заходів в аспекті популяризації національної культури. Джерельною базою послужили працітаких вітчизняних та зарубіжних вчених, як С.В. Кульчицький, В.А. Греченко, Н.М. Демиденко, Н.В. Чеботок, Д. Дорошенко, які досліджували вплив івент-заходів на популяризацію націо­нальної культури. Під час проведення дослідження використовувалися такі методи, як: історико-правовий, індукція, дедукція, метод порівняльного аналізу, формально-догматичний метод, системно-структурний та інші. Комплексне використання різноманітних методів та підходів дало змогу скласти повну та об’єктивну картину ролі та значення івент-заходів як інструменту популяризації національної культури. Результати дослідження можуть підвищити попит на проведення івент-заходів в Україні у зв’язку з їх здатністю впливати на популяризацію національної культури. Практичне значення результатів дослідження виявляється також у використанні їх закладами культури, підприємствами, установами та організаціями, з метою проведення івент-заходів, спрямованих на популяризацію національної культури.

Ключові слова: проєкт, захід, івент-захід, національна культура, івент-індустрія, івент-технологія, пандемія, карантин.

Надійшла 2.06.2021

Список використаних джерел

 • 1. Андріанова Н.А. Феномен «івент» в соціальному та науковому контексті. Порівняльно-аналітичне право. Ужгород, 2016. URL: https://journals.index­coper­nicus.com/api/file/viewByFileId/525535.pdf (дата звер­нення: 20.05.2021).
 • 2. Буряк В. Міфологічне і фольклорне мислення у кон­тексті свідомісної еволюції етносу. Матеріали міжнародної наукової конференції в рамках V Між­на­родного фестивалю українського фольклору «Бе­региня», («Нове життя старих традицій, традиційна українська культура в сучасному мистецтві і побуті»). За ред. проф. В. Давидюка. Луцьк: Твердиня, 2007. С. 9—18.
 • 3. Власов В.П. Фольклорні витоки джазу. Київ: Джаз, 2006. № 2. С. 5—6.
 • 4. Воробьева Е.В. Особенности организации онлайн — мероприятия. Вестник образовательного консорциума среднерусский университет. Серия: экономика и управление. Тула, 2020. № 15. С. 121—122.
 • 5. Добровольська Н.О. Розвиток національної свідомості як складової національно-культурних традицій у процесі вивчення студентами спецкурсу «Українська мова». Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя, 2008. № 33. С. 217—221.
 • 6. Зеленська Л., Романова А. Івент-менеджмент: слов­­ник-довідник організатора заходів. Київ: НАКККІМ, 2015. 84 с.
 • 7. Карнаух І. Івент-маркетинг в бібліотеках. Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 18—19 травня 2017 р. Львів, 2017. С. 440—453. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/42350/1/Inf-prostir-biblioteky__2018-440- 453.pdf (дата звернення: 20.05.2021).
 • 8. Карпюк О.А., Сингаєвська A.О. Event-менеджмент в туристичній галузі: світовий досвід та перспективи для України. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: матеріали дев’ятої міжнародної на­уково-практичної конференції. За ред. І.В. Саух. Жи­томир: ЖФ КІБІТ, 2016. С. 39—42.
 • 9. Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство: матеріали міжнародного симпозіуму, 6 червня 2019 р. М-во культ. України; Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. Київ: НАКККІМ, 2019. 403 с.
 • 10. Мисик В.М. Концептуальна модель побудови і використання івент-менеджменту в управлінні підприємством. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Львів, 2020. Вип. 2 (1). С. 29—36. DOI: https://doi.org/10.23939/smeu2020.01.029.
 • 11. Нагорний Б.Г. Глобалізація та глобальна ідентичність. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. Харків, 2012. № 993. Вип. 29. С. 9—11.
 • 12. Настояща К.В. Функціонування культурної традиції у соціальному просторі: дис. на здобуття наук. ступеня канд.. соціолог. наук: спец. 22.00.01. «Теорія та історія соціології». Київ, 2005. 169 с.
 • 13. Олексюк Г.В. Івент-індустрія: розвиток та проблеми в Україні. Регіональна економіка. Львів, 2020. URL: http://re.gov.ua/re202003/re202003_120_OleksyukHV,AnhelkoIV,SamotiyNS.pdf (дата звернення: 20.05.2021).
 • 14. Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України: постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 р. № 500. Урядовий портал: сайт. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-kabinetu-ministriv-ukrayini-i170620-500 (дата звернення: 20.05.2021).
 • 15. Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів: постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р. № 392. Урядовий портал: сайт. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-z-metoyu-zapobigannyaposhirennyu-na-teritoriyi-ukrayini-gostroyi-respiratornoyi-hvorobi-covid-19-sprichinenoyi-koronavirusomsars-cov-i200520-392 (дата звернення: 20.05.2021).
 • 16. Радіонова О.М. Конспект лекцій з курсу «Івент-технології» (для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 — «Го­тельно-ресторанна справа», 6.140103 — «Туризм»). Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. 67 с.
 • 17. Романцов А.Н. Event-маркетинг: сущность и особенности организации: учебник. Москва: Дашков и Ко, 2011. 116 с.
 • 18. Сардак С.Е. Бусловськая А.А. Event менеджмент в управлінні розвитку туризму. Економіка та управління підприємствами. Київ, 2018. Вип. 3 (14). С. 142—145.
 • 19. Ситник Г. Національні цінності як основа прогресивного розвитку особистості, суспільства, держави. Вісник НАДУ. Київ, 2004. № 2. С. 369—374.
 • 20. Сондер М. Ивент-менеджмент: организация раз­влекательных мероприятий. Техники, идеи, стратегии, методы. Под общ. ред. Стрижак. Москва: Вершина, 2006. 544 с.
 • 21. Хитрова О.А., Харитонова Ю.Ю. Стан і тенденції розвитку івент-менеджменту в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. зб. наук. пр. Одеса, 2018. Вип. 30. С. 27—31.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »