« 2021. № 6 (162)

Народознавчі зошити. 2021. № 6 (162).  С. 1474—1482

УДК: 271.222 (470 + 571) (477.83)”1965/1991″ (045)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.06.1474

ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ РУСЬКОЇ (РОСІЙСЬКОЇ) ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПІД ТИСКОМ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ (1965—1991 рр.)

СТОЦЬКИЙ Ярослав

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0429-8740
 • професор, доктор історичних наук,
 • Тернопільский національний
 • технічний університет імені Івана Пулюя,
 • кафедра психології,
 • вулиця Руська, 56, 46001, Тернопіль, Україна,
 • Контакти: e-mail: jarstotskyj@ukr.net

Анотація. Мета розвідки — розкрити всебічну діяльність Руської (Російської) Православної Церкви (РПЦ) у Львівській області в під тиском на неї різних органів державної влади. Хронологічні межі дослідження — 1965—1991 рр. Об’єктом дослідження є православні священники і парафії РПЦ, а предметом — численні репресивні методи органів державної влади, які використовувалися для обмеження богослужінь, діяльності православних громад, зняття їх з реєстрації та закриття храмів з метою зменшення релігійності та поширення атеїзму. Цей процес тривав до другої половини 1980-х років. Горбачовський період відзначився послабленням боротьби комуністичної влади з релігією, що знайшло своє відображення у легалізації УГКЦ (1989 р.) і УАПЦ (1990 р.) за рахунок відтоку парафій від РПЦ МП. 

Детально висвітлено різнобічні методи контролю і тиску різних органів тодішньої атеїстичної влади на служіння православного духовенства, функціонування православних парафій і їхніх храмів.

Методологічною основою дослідження є принцип системного та структурного підходів на основі застосування низки наукових методів: архівних та історіографічних досліджень, наукового опису, інтерпретації, реконструкції тощо.

Ключові слова: священники, храми, віруючі, парафії, державна влада, православ’я, уповноважений, Руська Православна Церква.

Надійшла 6.12.2021

Список використаних джерел

 • 1. Стоцький Ярослав. Держава і релігії в західних областях України: конфес. трансформації в контексті держ. політики 1944—1964 років: ФАДА; ЛТД, 2008. 510 с. 
 • 2. Державний архів Львівської області (далі — ДАЛО). Ф. п. 3. Оп. 9. Спр. 231.
 • 3. Законодавство про релігійні культи (Збірник документів і матеріалів). Київ: Вид-во Політичної літератури України, 1973. 264 с.
 • 4. ДАЛО. Ф. р. 1332. Оп. 1. Спр. 34.
 • 5. ДАЛО. Ф. р. 1332. Оп. 1. Спр. 31.
 • 6. ДАЛО. Ф. р. 1332. Оп. 2. Спр. 38.
 • 7. ДАЛО. Ф. п. 3. Оп. 59. Спр. 196.
 • 8. ДАЛО. Ф. п. 3. Оп. 59. Спр. 273.
 • 9. Історія релігії в Україні: у 10 т. Київ: Український Центр духовної культури, 1999. Т. 3. 560 с.
 • 10. Стоцький Ярослав. Релігійна ситуація в Україні: проблеми і тенденції розвитку (1988—1998 рр.). Тернопіль: Астон, 1999. 120 с.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »