« 2021. № 6 (162)

Народознавчі зошити. 2021. № 6 (162).  С. 1474—1482

УДК: 271.222 (470 + 571) (477.83)”1965/1991″ (045)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.06.1474

ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ РУСЬКОЇ (РОСІЙСЬКОЇ) ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПІД ТИСКОМ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ (1965—1991 рр.)

СТОЦЬКИЙ Ярослав

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0429-8740
 • професор, доктор історичних наук,
 • Тернопільский національний
 • технічний університет імені Івана Пулюя,
 • кафедра психології,
 • вулиця Руська, 56, 46001, Тернопіль, Україна,
 • Контакти: e-mail: jarstotskyj@ukr.net

Анотація. Мета розвідки — розкрити всебічну діяльність Руської (Російської) Православної Церкви (РПЦ) у Львівській області в під тиском на неї різних органів державної влади. Хронологічні межі дослідження — 1965—1991 рр. Об’єктом дослідження є православні священники і парафії РПЦ, а предметом — численні репресивні методи органів державної влади, які використовувалися для обмеження богослужінь, діяльності православних громад, зняття їх з реєстрації та закриття храмів з метою зменшення релігійності та поширення атеїзму. Цей процес тривав до другої половини 1980-х років. Горбачовський період відзначився послабленням боротьби комуністичної влади з релігією, що знайшло своє відображення у легалізації УГКЦ (1989 р.) і УАПЦ (1990 р.) за рахунок відтоку парафій від РПЦ МП. 

Детально висвітлено різнобічні методи контролю і тиску різних органів тодішньої атеїстичної влади на служіння православного духовенства, функціонування православних парафій і їхніх храмів.

Методологічною основою дослідження є принцип системного та структурного підходів на основі застосування низки наукових методів: архівних та історіографічних досліджень, наукового опису, інтерпретації, реконструкції тощо.

Ключові слова: священники, храми, віруючі, парафії, державна влада, православ’я, уповноважений, Руська Православна Церква.

Надійшла 6.12.2021

Список використаних джерел

 • 1. Стоцький Ярослав. Держава і релігії в західних областях України: конфес. трансформації в контексті держ. політики 1944—1964 років: ФАДА; ЛТД, 2008. 510 с. 
 • 2. Державний архів Львівської області (далі — ДАЛО). Ф. п. 3. Оп. 9. Спр. 231.
 • 3. Законодавство про релігійні культи (Збірник документів і матеріалів). Київ: Вид-во Політичної літератури України, 1973. 264 с.
 • 4. ДАЛО. Ф. р. 1332. Оп. 1. Спр. 34.
 • 5. ДАЛО. Ф. р. 1332. Оп. 1. Спр. 31.
 • 6. ДАЛО. Ф. р. 1332. Оп. 2. Спр. 38.
 • 7. ДАЛО. Ф. п. 3. Оп. 59. Спр. 196.
 • 8. ДАЛО. Ф. п. 3. Оп. 59. Спр. 273.
 • 9. Історія релігії в Україні: у 10 т. Київ: Український Центр духовної культури, 1999. Т. 3. 560 с.
 • 10. Стоцький Ярослав. Релігійна ситуація в Україні: проблеми і тенденції розвитку (1988—1998 рр.). Тернопіль: Астон, 1999. 120 с.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »