« 2021. № 6 (162)

Народознавчі зошити. 2021. № 6 (162).  С. 1474—1482

УДК: 271.222 (470 + 571) (477.83)”1965/1991″ (045)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.06.1474

ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ РУСЬКОЇ (РОСІЙСЬКОЇ) ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПІД ТИСКОМ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ (1965—1991 рр.)

СТОЦЬКИЙ Ярослав

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0429-8740
 • професор, доктор історичних наук,
 • Тернопільский національний
 • технічний університет імені Івана Пулюя,
 • кафедра психології,
 • вулиця Руська, 56, 46001, Тернопіль, Україна,
 • Контакти: e-mail: jarstotskyj@ukr.net

Анотація. Мета розвідки — розкрити всебічну діяльність Руської (Російської) Православної Церкви (РПЦ) у Львівській області в під тиском на неї різних органів державної влади. Хронологічні межі дослідження — 1965—1991 рр. Об’єктом дослідження є православні священники і парафії РПЦ, а предметом — численні репресивні методи органів державної влади, які використовувалися для обмеження богослужінь, діяльності православних громад, зняття їх з реєстрації та закриття храмів з метою зменшення релігійності та поширення атеїзму. Цей процес тривав до другої половини 1980-х років. Горбачовський період відзначився послабленням боротьби комуністичної влади з релігією, що знайшло своє відображення у легалізації УГКЦ (1989 р.) і УАПЦ (1990 р.) за рахунок відтоку парафій від РПЦ МП. 

Детально висвітлено різнобічні методи контролю і тиску різних органів тодішньої атеїстичної влади на служіння православного духовенства, функціонування православних парафій і їхніх храмів.

Методологічною основою дослідження є принцип системного та структурного підходів на основі застосування низки наукових методів: архівних та історіографічних досліджень, наукового опису, інтерпретації, реконструкції тощо.

Ключові слова: священники, храми, віруючі, парафії, державна влада, православ’я, уповноважений, Руська Православна Церква.

Надійшла 6.12.2021

Список використаних джерел

 • 1. Стоцький Ярослав. Держава і релігії в західних областях України: конфес. трансформації в контексті держ. політики 1944—1964 років: ФАДА; ЛТД, 2008. 510 с. 
 • 2. Державний архів Львівської області (далі — ДАЛО). Ф. п. 3. Оп. 9. Спр. 231.
 • 3. Законодавство про релігійні культи (Збірник документів і матеріалів). Київ: Вид-во Політичної літератури України, 1973. 264 с.
 • 4. ДАЛО. Ф. р. 1332. Оп. 1. Спр. 34.
 • 5. ДАЛО. Ф. р. 1332. Оп. 1. Спр. 31.
 • 6. ДАЛО. Ф. р. 1332. Оп. 2. Спр. 38.
 • 7. ДАЛО. Ф. п. 3. Оп. 59. Спр. 196.
 • 8. ДАЛО. Ф. п. 3. Оп. 59. Спр. 273.
 • 9. Історія релігії в Україні: у 10 т. Київ: Український Центр духовної культури, 1999. Т. 3. 560 с.
 • 10. Стоцький Ярослав. Релігійна ситуація в Україні: проблеми і тенденції розвитку (1988—1998 рр.). Тернопіль: Астон, 1999. 120 с.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »