« 2021. № 6 (162)

Народознавчі зошити. 2021. № 6 (162).  С. 1367—1375

УДК027.1:94(=161.2)(410)”19/20″(092)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.06.1367

КНИГОЗБІРНЯ М. ДЕМКОВИЧА-ДОБРЯНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИВАТНИХ БІБЛІОТЕК У ДІАСПОРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

КРАВЕЦЬ Данило

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1963-9678
 • кандидат історичних наук, науковий співробітник,
 • Львівська національна наукова бібліотека України
 • ім. В. Стефаника, відділ рукописів,
 • вул. В. Стефаника, 2, 79000, м. Львів, Україна, асистент,
 • Національний університет «Львівська Політехніка», 
 • кафедра історії, музеєзнавства та культурної спадщини,
 • вул. С. Бандери 12, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: Danylo.M.Kravets@LPNU.UA

Анотація. Дослідження особистих книжкових колекцій українських громадських і культурних діячів як складової українського пам’яткознавства, через призму духовних вподобань їх власників на сьогодні є важливим і актуальним завданням книгознавців, бібліографів, істориків. 

Метою публікації є проаналізувати склад, структуру та історію формування приватної книжкової колекції М. Демковича-Добрянського у контексті творення діаспорних книгозбірень другої половини ХХ століття. 

Об’єктом дослідження є приватні книжкові колекції знаних представників української діаспори другої половини ХХ ст., а предметом— особиста книгозбірня відомого публіциста, журналіста, історика Михайла Демковича-Добрянського.Хронологічні рамкидослідження охоплюють 1930—1980 рр., адже саме на цей період припадає активна публіцистична діяльність М. Демковича-Добрянського. 

У статті використовуються історико-культурологічний та порівняльний методи, а також елементи структурно-типологічного та інших методів, притаманних історичній науці.

Ключові слова: Михайло Демкович-Добрянський, приватна бібліотека, книга, українська діаспора, самвидав.

Надійшла 7.09.2021

Список використаних джерел

 • 1. Нові підходи до історіописання. За ред. Пітера Берка. Київ, 2013. 368 с.
 • 2. Лісова І. Ціннісна характеристика приватної книжкової колекції. «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук» (м. Одеса, 03—04 квітня 2015 р.)». Одеса, 2015. С. 122—125.
 • 3. Лісова І. Приватна книжкова колекція»: теоретичні підходи до визначення поняття. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. 2012. Вип. 18. С. 253—258.
 • 4. Кравець Р. Помер Михайло Демкович-Добрянський. Свобода. 2003. 7 берез. С. 30.
 • 5. Відділ рукописів ЛННБУ ім. В. Стефаника. Ф. 298. Спр. «о. Димид М. Листи до М. Демковича-Добрян ського». 4 арк.
 • 6. Кравець Д. Архів Михайла Демковича-Добрянського у фондах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. 2017. Вип. 9. С. 474—485.
 • 7. Відділ рукописів ЛННБУ ім. В. Стефаника. Ф. 298. Спр. «Листи М. Демковича-Добрянського до Степана Витвицького». 11 арк.
 • 8. Stępień S. Życie polityczne Galicji a metropolita Szeptycki (na marginesie pracy Mychajly Demkowycza-Dobrianskiego, Potocki i Bobżyński Cisarski namistnyky Halyczyny 1903—1913, Rzym 1987, Wydania Ukrainskoho Katolyckoho Uniwersytetu św. Klymenta Papy, ss. 132). Biuletyn informacyjny (Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu). 1996. № 2. S. 221—232.
 • 9. Відділ рукописів ЛННБУ ім. В. Стефаника. Ф. 298. Спр. «Про книгу «Україна і Росія» (список кому її подарувати)». 1 арк.
 • 10. Відділ рукописів ЛННБУ ім. В. Стефаника. Ф. 298. Спр. «Рябчук Микола. Листи до М. Демковича-До брянського». 18 арк.
 • 11. Покальчук Ю. Україна і Росія: вчора і сьогодні. Слово і Час. 1991. Ч. 7. С. 78—79.
 • 12. Кісь Р. Фінал третього Риму (Російська месіянська ідея на зламі тисячоліть). Львів, 1998. 744 с.
 • 13. Добрянський М. Keine Kameradern. Доля радянських вояків у гітлерівському полоні. Вісті Комбатанта. 1980. № 3—4. С. 3—4.
 • 14. Відділ рукописів ЛННБУ ім. В. Стефаника. Ф. 298. Спр. «Добрянський Михайло. Візитна картка нації — Енциклопедія Українознавства». 2 арк.
 • 15. Демкович-Добрянський М. [Рецензія] Werschler, Iwo Z dziejуw obozu belwederskiego. Tadeusz Hołуwko, życie i działalność, Warszawa, 1984. Віднова. Мюнхен, 1986. № 4. С. 11—14.
 • 16. Відділ рукописів ЛННБУ ім. В. Стефаника. Ф. 298. Спр. «Розмова М. Демковича-Добрянського із Богданом Нагайлом. Ч. 2 1930-і рр.». 8 арк.
 • 17. Відділ рукописів ЛННБУ ім. В. Стефаника. Ф. 298. Спр. «Добрянський М. Гетьманська держава і російський централізм. Рецензія на книгу «Zenon E. Kohut. Russian centralism and Ukrainian autonomy. Imperial absorption of the Hetmanate 1760s—1830s. Cambridge, 1988. 363 p». 4 арк.
 • 18. Демкович-Добрянський М. Звідкіля походить Русь. Українські Вісті. 10 квіт. 1983. С. 3.
 • 19. Відділ рукописів ЛННБУ ім. В. Стефаника. Ф. 298. Спр. «Добрянський М. Рецензія на книгу Р. Конквеста «Жнива Скорботи» (Conquest R. The Harvest of Sorrow…, London, 1986)». 17 арк.
 • 20. Добрянський М. П’єр Теяр де Шарден. Листи до приятелів. 1966. № 1—2. С. 2—4.
 • 21. Андрій Сороковський. Нарис історії Українського патріярхального руху. URL: http://www.patriyar khat.org.ua/andrij-sorokovskyj-narys-istoriji-ukrajinskoho-patriyarhalnoho-ruhu/ (Дата звернення 06.04.2021).
 • 22. Ремовська О. Говорить Радіо Свобода. Історія ук ра їнської редакції. Київ, 2015. 196 с.
 • 23. Відділ рукописів ЛННБУ ім. В. Стефаника. Ф. 298. Спр. «Добрянський М. Перемога самвидаву. Доповідь 15 червня 1975 р. у Лондоні до дня пам’яті загиблих в’язнів». 8 арк.
 • 24. Добрянський М. Спомини Данила Шумука. Наш Голос. 1975. № 2. С. 3—5.
 • 25. ЛННБУ ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. Ф. 298. Спр. «Радіопрограми М. Добрянського «Ук ра їна між минулим і майбутнім». 111 арк.
 • 26. ЛННБУ ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. Ф. 298. Спр. «Іваничук Роман. Листи до М. Демковича-До брянського». 9 арк.
 • 27. ЛННБУ ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. Ф. 298. Спр. «Відозва Клюбу Приятелів Української Книжки. Дорогі приятелі української книжки!». 1 арк.
 • 28. Хроніка. Наукове Товариство ім. Шевченка, 9.4.1949— 31.12.1963. Вип. 77. Париж; Торонто; Нью-Йорк; Сідней. 1964. 59 с.
 • 29. Нестеренко П. Екслібрис, як нарис історії культури України, комплексу духовних здобутків суспільства. АРТ-платФОРМА. 2020. Вип. 2. С. 162—179.
 • 30. ЛННБУ ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. Ф. 298. Спр. «Демкович-Добрянський М. Листи до Рія Ігоря». 2 арк.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »