« 2022. № 2 (164)

Народознавчі зошити. 2022. № 2 (164).  С. 491—500

УДК 930.2:73.01.03.071.1.072.2 (477)”18/19″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.02.491

ВАСИЛЬ МАСЮТИН І ЙОГО ТВОРЧІ РЕКОНСТРУКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ

ЯЦІВ Роман

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1509-5367
 • доктор історичних наук, професор,
 • Львівська національна академія мистецтв,
 • кафедра художнього дерева,
 • вул. В. Кубійовича, 38, 79011, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: jaciv@ukr.net

Анотація. У статті розглядається великий масив скульптурних творів видатного українського мистця та письменника, теоретика мистецтва Василя Масютина (1884—1955). Сам автор цикл медалей, присвячених постатям української історії і культури, називав «медальєрними монографіями», вбачаючи в самій ідеї свого почину важливу місію скріплення національної свідомості. Цінними є підходи художника до проблеми візуалізації образів ключових постатей княжої, козацької доби та національно-культурного піднесення і державницьких процесів XIX — початку XX ст., частково описані ним у супровідних текстах.

Актуальність статті полягає в тому, що вперше в історичній науці детально опрацьовано історіографію відповідного аспекту творчої спадщини В. Масютина, здійснено спробу наукової кваліфікації творчо-реконструктивного методу мистця у загальній стратегії його історіософських пошуків та національної самоідентифікації. Об’єктом дослідження є частина багатого мистецького доробку В. Масютина — твори медальєрної пластики, предметом — комплекс підходів автора до вирішення художніх образів видатних постатей українського історії і культури.

Методологічною основою дослідження є біографічний, історико-порівняльний і науково-інтерпретативний методи, з залученням етнопсихологічного підходу до розкриття чинника підсвідомості автора в загальній еволюції його повернення в українських культурно-генетичних коренях.

Ключові слова: історія України, історіософія, скульптура, медальєрство, портретний жанр, творча реконструкція зображень історичних персоналій, офорт, дереворит, національна самоідентифікація, пластично-образне мислення, гротеск, стилістика.

Надійшла 1.06.2022

Список використаних джерел

 • 1. Галеев И. Масютин / Masjutin. 1884 / 1955. Василий Николаевич Масютин. 1884—1955. Гравюра, рисунок, живопись. Москва: Галеев Галерея, 2012. 280 с.: ил. С. 6—17.
 • 2. Хроника жизни В. Масютина. Василий Николаевич Масютин. 1884—1955. Гравюра, рисунок, живопись. Москва: Галеев Галерея, 2012. 280 с.: ил. С. 18—21.
 • 3. Масютин В. Наші гетьмани. Новий Час. Львів, 1935. 28 квітня.
 • 4. Масютин В. Медальні зображення українських національних героїв. Свобода. Джерзі Ситі; Н. Дж., 1937. Ч. 49 (2 березня).
 • 5. Гординський С. Мистецька спадщина Василя Масютина. Свобода. Джерзі Ситі; Н. Дж., 1963. Ч. 138 (24 липня).
 • 6. М. Г. [Микола Голубець]. Василь Малютин (На передодні приїзду великого мистця до Львова). Новий Час. Львів, 1935. 23 березня.
 • 7. Werner X. Wassili Masjutin in Riga, Moskau und Berlin: Sein Leben in Bildern und Dokumenten. Berlin, 1989. 108 s.
 • 8. Ttt. Sch. Wasilijef Masjutin. Gebrauchsgraphik. Berlin, 1936. Bd. 11. S. 43—49.
 • 9. Plato M. Wassilij Masjutin. Gebrauchsgraphik. Berlin, 1928. Bd. 10. S. 41—53.
 • 10. Ковжун П. Василь Масютин. Назустріч. Львів, 1934. Ч. 4 (15 лютого). С. 1.
 • 11. Ковжун П. Василь Масютин. Діло. Львів, 1935. Ч. 112 (2 травня).
 • 12. Драґан М. Історичні портрети. Назустріч. Львів, 1934. Ч. 18 (15 листопада). С. 1.
 • 13. Ласовський В. Універсаліст на мягкій канапці: незроблене інтерв’ю з В. Масютином. Назустріч. Львів, 1935. Ч. 8  (15 квітня). С. 1—2.
 • 14. Гординський С. Василь Масютин. Свобода. Джерзі Ситі; Н. Дж., 1956. Ч. 6 (12 січня).
 • 15. Гординський С. Між фантастикою, історією і дійсністю (творчість Василя Масютина). Українська Літературна Газета. Мюнхен, 1956. Ч. 2 (лютий). С. 3.
 • 16. Білокінь С. Василь Масютин. Образотворче мистецтво. Київ, 1992. Ч. 3 (травень-червень). С. 38—40.
 • 17. Масютин В. Царівна Нефрета: повісті. Упоряд., передмова та літредагування Ю. Винничука. Харків: Фоліо, 2019. 538 с.
 • 18. Голлербах Э. Графика В.Н. Масютина. Василий Николаевич Масютин. 1884—1955. Гравюра, рисунок, живопись. Москва: Галеев Галерея, 2012. С. 40—54.
 • 19. Голіян Р. З вражінь перелетної птиці. Назустріч. Львів, 1934. Ч. 24 (15 грудня). С. 3.
 • 20. Masjutin W. Pawlo Kowzun. Gebrauchsgraphik. Berlin, 1939. Bd. 9. S. 17—20.
 • 21. Письма В.Н. Масютина из спецлагеря № 3 НКВД Hohenschonhausen, Берлин. Василий Николаевич Ма­сю­тин. 1884—1955. Гравюра, рисунок, живопись. Мо­сква: Галеев Галерея, 2012. С. 250—251.
 • 22. Історія України у пам’ятних медалях Василя Масютина: Каталог виставки. Укладачі Г. Ярова, М. Павлишин; переднє слово В. Журавльова. Київ: Галерея Art-Insight; Музей Гетьманства, 2015.
 • 23. Масютин В. Оком, серцем і пензлем. Жінка. Львів, 1935. 1 травня. С. 4.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »