« 2022. № 2 (164)

Народознавчі зошити. 2022. № 2 (164).  С. 491—500

УДК 930.2:73.01.03.071.1.072.2 (477)”18/19″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.02.491

ВАСИЛЬ МАСЮТИН І ЙОГО ТВОРЧІ РЕКОНСТРУКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ

ЯЦІВ Роман

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1509-5367
 • доктор історичних наук, професор,
 • Львівська національна академія мистецтв,
 • кафедра художнього дерева,
 • вул. В. Кубійовича, 38, 79011, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: jaciv@ukr.net

Анотація. У статті розглядається великий масив скульптурних творів видатного українського мистця та письменника, теоретика мистецтва Василя Масютина (1884—1955). Сам автор цикл медалей, присвячених постатям української історії і культури, називав «медальєрними монографіями», вбачаючи в самій ідеї свого почину важливу місію скріплення національної свідомості. Цінними є підходи художника до проблеми візуалізації образів ключових постатей княжої, козацької доби та національно-культурного піднесення і державницьких процесів XIX — початку XX ст., частково описані ним у супровідних текстах.

Актуальність статті полягає в тому, що вперше в історичній науці детально опрацьовано історіографію відповідного аспекту творчої спадщини В. Масютина, здійснено спробу наукової кваліфікації творчо-реконструктивного методу мистця у загальній стратегії його історіософських пошуків та національної самоідентифікації. Об’єктом дослідження є частина багатого мистецького доробку В. Масютина — твори медальєрної пластики, предметом — комплекс підходів автора до вирішення художніх образів видатних постатей українського історії і культури.

Методологічною основою дослідження є біографічний, історико-порівняльний і науково-інтерпретативний методи, з залученням етнопсихологічного підходу до розкриття чинника підсвідомості автора в загальній еволюції його повернення в українських культурно-генетичних коренях.

Ключові слова: історія України, історіософія, скульптура, медальєрство, портретний жанр, творча реконструкція зображень історичних персоналій, офорт, дереворит, національна самоідентифікація, пластично-образне мислення, гротеск, стилістика.

Надійшла 1.06.2022

Список використаних джерел

 • 1. Галеев И. Масютин / Masjutin. 1884 / 1955. Василий Николаевич Масютин. 1884—1955. Гравюра, рисунок, живопись. Москва: Галеев Галерея, 2012. 280 с.: ил. С. 6—17.
 • 2. Хроника жизни В. Масютина. Василий Николаевич Масютин. 1884—1955. Гравюра, рисунок, живопись. Москва: Галеев Галерея, 2012. 280 с.: ил. С. 18—21.
 • 3. Масютин В. Наші гетьмани. Новий Час. Львів, 1935. 28 квітня.
 • 4. Масютин В. Медальні зображення українських національних героїв. Свобода. Джерзі Ситі; Н. Дж., 1937. Ч. 49 (2 березня).
 • 5. Гординський С. Мистецька спадщина Василя Масютина. Свобода. Джерзі Ситі; Н. Дж., 1963. Ч. 138 (24 липня).
 • 6. М. Г. [Микола Голубець]. Василь Малютин (На передодні приїзду великого мистця до Львова). Новий Час. Львів, 1935. 23 березня.
 • 7. Werner X. Wassili Masjutin in Riga, Moskau und Berlin: Sein Leben in Bildern und Dokumenten. Berlin, 1989. 108 s.
 • 8. Ttt. Sch. Wasilijef Masjutin. Gebrauchsgraphik. Berlin, 1936. Bd. 11. S. 43—49.
 • 9. Plato M. Wassilij Masjutin. Gebrauchsgraphik. Berlin, 1928. Bd. 10. S. 41—53.
 • 10. Ковжун П. Василь Масютин. Назустріч. Львів, 1934. Ч. 4 (15 лютого). С. 1.
 • 11. Ковжун П. Василь Масютин. Діло. Львів, 1935. Ч. 112 (2 травня).
 • 12. Драґан М. Історичні портрети. Назустріч. Львів, 1934. Ч. 18 (15 листопада). С. 1.
 • 13. Ласовський В. Універсаліст на мягкій канапці: незроблене інтерв’ю з В. Масютином. Назустріч. Львів, 1935. Ч. 8  (15 квітня). С. 1—2.
 • 14. Гординський С. Василь Масютин. Свобода. Джерзі Ситі; Н. Дж., 1956. Ч. 6 (12 січня).
 • 15. Гординський С. Між фантастикою, історією і дійсністю (творчість Василя Масютина). Українська Літературна Газета. Мюнхен, 1956. Ч. 2 (лютий). С. 3.
 • 16. Білокінь С. Василь Масютин. Образотворче мистецтво. Київ, 1992. Ч. 3 (травень-червень). С. 38—40.
 • 17. Масютин В. Царівна Нефрета: повісті. Упоряд., передмова та літредагування Ю. Винничука. Харків: Фоліо, 2019. 538 с.
 • 18. Голлербах Э. Графика В.Н. Масютина. Василий Николаевич Масютин. 1884—1955. Гравюра, рисунок, живопись. Москва: Галеев Галерея, 2012. С. 40—54.
 • 19. Голіян Р. З вражінь перелетної птиці. Назустріч. Львів, 1934. Ч. 24 (15 грудня). С. 3.
 • 20. Masjutin W. Pawlo Kowzun. Gebrauchsgraphik. Berlin, 1939. Bd. 9. S. 17—20.
 • 21. Письма В.Н. Масютина из спецлагеря № 3 НКВД Hohenschonhausen, Берлин. Василий Николаевич Ма­сю­тин. 1884—1955. Гравюра, рисунок, живопись. Мо­сква: Галеев Галерея, 2012. С. 250—251.
 • 22. Історія України у пам’ятних медалях Василя Масютина: Каталог виставки. Укладачі Г. Ярова, М. Павлишин; переднє слово В. Журавльова. Київ: Галерея Art-Insight; Музей Гетьманства, 2015.
 • 23. Масютин В. Оком, серцем і пензлем. Жінка. Львів, 1935. 1 травня. С. 4.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »