« 2022. № 2 (164)

Народознавчі зошити. 2022. № 2 (164).  С. 501—516

УДК 930.2:[329.73:355.318](477.83-22)”194″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.02.501

ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ В ПАМ’ЯТІ СЕЛЯН СЕЛА СЕЛИСЬКО НА ЛЬВІВЩИНІ

ГОРБАЛЬ Марія

 • ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-9287-8336
 • провідний науковий редактор,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: horbal.m@gmail.com

Анотація. Мета статті — через призму спогадів жителів с. Селисько Львівської області нині Пустомитівського району висвітлити задіяність селян в Українському повстанському русі 1940-х рр. (хронологічні межі дослідження). Тема розкривається в таких площинах: місце дислокації партизанського загону — Бункри; селиські повстанці; схрони в селі; повстанський рух у с. Селисько,зафіксований в «Інформаційних документах структур ОУН на Львівщині»; список учасників ОУН-УПА, які загинули на території Бібрського р-ну Львівської обл. в 1944—1953 рр. с. Селисько.

Актуальність теми. Тема боротьби за утвердження української державності як ніколи актуальна сьогодні, в час війни з російськими окупантами. З тими ж окупантами 80 років тому велась запекла боротьба в нашому краї. А висвітлення боротьби за незалежність України в одному селі є цеглинкою в історії боротьби за незалежність усієї держави.

Новизна статті. Оприявлена велика за обсягом територія місця дислокації повстанського загону — Бункри, не виявлена ні німецькими, ні російськими окупантами. Ця публікація є спонукою для дослідників повстанського руху до пошуків архіву УПА на цій місцевості. Результат дослідження полягає у віднайдені імен борців за незалежність конкретного села і їх увіковіченні через публікацію у виданні. Методика дослідження ґрунтується на застосуванні принципів науковості, об’єктивності та історизму, а у процесі студіювання матеріалу було використано метод історичної реконструкції та польового етнографічного дослідження, зокрема інтерв’ювання респондентів.

Ключові слова: Українська повстанська армія, с. Селисько, Бункри, місце дислокації повстанського загону, самопожертва, відвага, зрада, наклеп.

Надійшла 1.06.2022

Список використаних джерел

 • 1. Кривава Москва: 22 червня 1941 року — початок масових розстрілів у в’язницях Західної України. URL: https://uaua.top/23260/.
 • 2. Про масові розстріли політичних в’язнів у тюрмах НКВС на заході України. URL: https://dailylviv.com/analytics/istoriya/pro-masovi-rozstrily-politychnykh-vyazniv-u-tyurmakh-nkvs-na-zakhodi-ukrayiny.
 • 3. Мороз Володимир. Вступ. Літопис УПА. Т. 12. Воєнна округа УПА «Буг». Документи і матеріали 1943—1952. Кн. 1.
 • 4. Українська повстанська армія. URL: https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/viyskovym/ukrayinska-povstanska-armiya.
 • 5. Содоль Петро. УПА 1943—49 рр. Довідник. Нью-Йорк: Пролог, 1994.
 • 6. МорозВолодимир.Дмитро Сойка-«Соловій». «Шлях перемоги». 2012. 11 квітня.
 • 7. Мельник Василь. Рогатин в боротьбі за волю. Рогатин, 2005. 834 с.
 • 9. Літопис УПА. Т. 13. Воєнна округа УПА «Буг». Документи і матеріали. 1943—1952. Кн. 2. Торонто; Львів, 2002.
 • 10. Літопис УПА. Т. 36. Книга полеглих членів ОУН і вояків УПА Львівщини. Торонто; Львів, 2002.
 • 11. З життя Лугів.Селиська, пов. Львів. Вісти з Лугу. Львів, 1934. Червень. Ч. 6.
 • 12. Сливка Ю. Витоки і наслідки національної трагедії. Депортації. Західні землі Українии кінця 30-х — поч. 50-х рр. Документи, матеріали, спогади. За ред. Ю. Сливки. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1996. Т. 1. С. 5—26.
 • 13. ГорбальМ. Перепис населення та його майнового стану села Селисько на Львівщині за 1940—1941 та 1950-й роки. Народознавчі зошити. 2020. № 4. С. 974—1009.
 • 14. Ювілейна книга Української академічної гімназії у Львові. Філядельфія; Мюнхен, 1979.
 • 15. Архів СБУ у Львівській обл. Спр. П 51254. Т. 2. Арк. 120.
 • 16. Комар Я.В. Реабілітовані болгари на теренах При­азов’я. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/54961/Boychuk-41.pdf?se­quence=1.
 • 17. ГорбальМ. Трагедія на хуторі Тарасово в лісі між селами Раківець і Селисько Пустомитівського району на Львівщині 21 березня 1944 року. Народознавчі зошити. 2020. № 5. С. 1202—1212.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »