« 2023. № 4 (172)

Народознавчі зошити. 2023. № 4 (172). С. 1061—1084

УДК [738:39](=161.2):930.2:069(477:100) 

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.04.1061

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ФІГУРНА КЕРАМІКА: ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ

ІВАШКІВ Галина

 • ORCID ID: htps://orcid.org/0000-0003-2359-6735
 • докторка мистецтвознавства, провідна наукова співробітниця,
 • завідувачка сектором «Центр досліджень українського гончарства»,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ Музею етнографії та художнього промислу,
 • відділ народного мистецтва,
 • проспект Свободи, 15, 79000, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: halynaivashkiv@ukr.net

Анотація. Пластику декору та форми керамічних виробів науковці почали вивчати з другої половини ХІХ ст. — саме тоді виходили друком праці європейських дослідників. Одним із найпомітніших був німецький архітектор і теоретик мистецтва Готфрід Земпер. Мистецтвознавчі розвідки українських науковців, у яких можна знайти хоча б якусь інформацію, що стосується теми цього дослідження, з’являлися спорадично: найбільше у 1920—1930-х рр., а далі орієнтовно з 1990-х рр. і дотепер.

Мета статті — всебічно проаналізувати історіографію та джерельну базу, які будуть основою нових досліджень особливостей пластично-фактурного оздоблення і фігурної кераміки. Таким чином, ставиться завдання ввести у науковий обіг маловідому мистецтвознавчу літературу та часто невідомий архівний матеріал, власні польові матеріали, зібрані під час експедицій і відряджень, відомості з опрацювання музейних та приватних збірок кераміки ХІХ—ХХ ст. тощо.

Об’єктом дослідження є напрацювання українських та зарубіжних вчених про розвиток фігурної кераміки; предмет дослідження — виявлення провідних тенденцій осмислення української народної фігурної кераміки.

Методологічною основою дослідження є метод мистецтвознавчого аналізу.

Ключові слова: фігурна кераміка, пластика декору та форми, дослідження, джерельна база, музеї, колекції.

Надійшла 5.07.2023

Список використаних джерел

 • 1. Оршанський Л.В., Силко Р.М. Готфрід Земпер та художньо-промислова освіта Західної Європи й України. Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. С. 79—84. 281 с.
 • 2. Станкевич М. Система композиційних закономірностей. В: Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво. Львів: Світ, 1992. С. 243—261.
 • 3. Пелещишин М.А. З історії давнього населення Північного Прикарпаття і Західної Волині. Львів, 1996. 78 с.
 • 4. Енциклопедія Трипільської цивілізації. Голова редкол. Л.М. Новохатько. Київ: Укрполіграфмедіа, 2004. Т. 1. Кн. 1. 704 с.; Т. 1. Кн. 2. 319 с.; Т. 2. 655 с.
 • 5. [Вербицький Л.]. Взори промислу домашнього. Вироби з глини селян на Русі (Косів). Львів, 1882. Серія V. 54 с.
 • 6. Вербицький Л. Взори промислу домашнього селян на Русі. Львів, 1889. Серія ІХ. 27 с.
 • 7. [Зайкевич А.Е.]. Мотивы малороссийского орнамента гончарных изделий. Полтава: Типография Л. Фриш­берга, 1882. 76 с.
 • 8. Русов М. Гончарство у селі Опошні, у Полтавщині. Матеріали до українсько-руської етнології. Львів: Видання етнографічної комісії. 1905. Т. VІ. С. 41—59.
 • 9. Украинское народное творчество. Серия VI: Гон­чарные изделия. Главнейшия формы. Полтава: Из­дание Кустарного склада Полтавского губернского земства, 1913. Вып. 1: Типы украинской гончарной посуды. 28 с.
 • 10. Шухевич В. Гуцульщина: у 5 ч. Львів: Накладом НТШ, 1901. Ч. 2. С. 145—320 (Материяли до укра­їнсько-руської етнольоґії. Т. IV).
 • 11. Шухевич В. Участь русинів у Промислово-Літурґічній виставі. Діло. 1909. 17 липня.
 • 12. Haberlandt M. Österreichische Volkskunst aus den sam-mlungen des muzeums für osterrei chische volkskunde in Wien. Wien: Verlag der K.K. Hof Kunstanstalt J. Lowy in Wien, 1911. 164 p.
 • 13. Прусевич А. Гончарный промысел в Подольской губернии. В: Кустарные промыслы Подольской губернии. Киев: Типо-Литография «С.В. Кульженко», 1916. С. 9—118.
 • 14. Шульгина Л. Ганчарство в с. Бубнівці на Поділлі. Матеріали до етнології. Київ: З друкарні Наукового то­вариства імені Шевченка, 1929. Вип. 2. С. 111—200.
 • 15. Фріде М. Форма й орнамент посуду з Поділля. Науковий збірник Ленінградського товариства дослідників української історії, письменства та мови. Київ: з друкарні Української Академії наук, 1928. Т. 1. С. 81—92.
 • 16. Спаська Є. Орнамент бубнівського посуду. Матеріяли до етнології. Київ, 1929. Т. 2. С. 201—223.
 • 17. Александрович Ю. Бубнівське гончарство. Побут. Періодичний орган Всеукраїнського етнографічного товариства. Київ, 1929. Ч. 4—5. С. 1—5.
 • 18. Самарин Ю.А. Подольские гончары. Москва, 1929. 44 с. + Х табл.
 • 19. Геппенер Н. Жерденівські ганчарі Лавренюки-По­ли­в’яні. Київ: Вид. Київського краєвого сіль-госп. музею та П. П. П. виставки, 1928. 28 с. 3 табл.
 • 20. Спаська Є. Подорожі по Чернігівщині; уривки з щоденників, рр. 1921—1926, головним чином про ганчарство чернігівське. Українське Гончарство: Національний культурологічний щорічник. За рік 1994. Опішне: Українське Народознавство, 1995. Кн. 2. С. 337—373.
 • 21. Фриде М. Гончарство на юге Черниговщины. Мате­риа­лы по этнографии. Ленинград: Издание государственного Русского Музея, 1926. Т. ІІІ. Вып. І. С. 45—58.
 • 22. Seweryn T. Pokucka majolika ludowa. Kraków: Polska Akademia Umiejętnośtci, 1929. 106 s.
 • 23. Риженко Я. Форми гончарних виробів Полтавщини. Науковий збірник Харківської науково-дослідної ка­тедри історії української культури ім. акад. Д.І. Ба­галія. Харків: Державне вид-во України, 1930. Том ІХ. Праці етнографічно-етнологічної секції. С. 22—42.
 • 24. Січинський В. Ганчарство в околиці Карпат. Нова ха­та. 1937. Ч. 7. С. 3.
 • 25. Січинський В. Ганчарство Лівобережжя. Нова хата. 1937. Ч. 8. С. 5.
 • 26. Січинський В. Українська народна кераміка. Нова хата. 1937. Ч. 2. С. 2.
 • 27. Мусієнко П.Н. Іван Гончар. Загальна ред. Н.Д. Манучарової. Київ: Видавництво Академії архітектури Української РСР, 1952. 28 с.
 • 28. Дмитрієва Є.М. Мистецтво Опішні. Загальна ред. Н.Д. Манучарової. Київ: Видавництво Академії архітектури Української РСР, 1952. 50 c.: [9] іл.
 • 29. Матейко К.І. Народна кераміка західних областей Української РСР ХІХХХ ст.: історико-етногра­фічне дослідження. Київ: Вид-во Академії наук Української РСР, 1959. 107 с.
 • 30. Гургула І., Чехович С. Народні майстри. Львів: Книж­ково-журнальне видавництво, 1959. 50 с.: 17 іл.
 • 31. Лащук Ю.П. Гуцульська кераміка. Київ: Державне вид-во літератури з будівництва і архітектури УРСР, 1956. 82 c.
 • 32. Лащук Ю.П. Косівська кераміка. Київ: Мистецтво, 1966. 98 с.
 • 33. Лащук Ю.П. Українські гончарі. Київ: Тов-во культурних зв’язків з українцями за кордоном УРСР, 1968. 40 с.
 • 34. Гончаров В.К. Художні ремесла. В: Історія українського мистецтва: у 6-ти т. Т. 1: Мистецтво найдавніших часів та епохи Київської Русі. Київ: Головна редакція української радянської енциклопедії АН УРСР, 1966. С. 357—392.
 • 35. Мусієнко П.Н. Кераміка. Історія українського мистецтва: у 6-ти т. Київ: Головна редакція української радянської енциклопедії АН УРСР, 1968. Т. 3. Мистецтво другої половини ХVІІ—ХVІІІ століття. С. 322—335.
 • 36. Лащук Ю.П. Кераміка. Історія українського мистецтва: у 6-ти т. Київ: Головна редакція української радянської енциклопедії АН УРСР, 1967. Т. 2. Мистецтво ХІV — першої половини ХVІІ століття. С. 389—399.
 • 37. Лащук Ю.П. Кераміка. Історія українського мистецтва: у 6 т. Київ: Головна редакція української радянської енциклопедії, 1970. Т. 4. Кн. 2: Мистецтво другої половини ХІХ—ХХ століття. С. 340—350.
 • 38. Данченко Л. Народна кераміка Наддніпрянщини. Ки­їв: Мистецтво, 1969. 139 с.
 • 39. Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придні­пров’я. Київ: Мистецтво, 1974. 192 с.
 • 40. Сакович І.В. Народна керамічна скульптура Радянської України. Київ: Наукова думка, 1970. 87 с.
 • 41. Щербак В. Сучасна українська майоліка. Київ: Наукова думка, 1974. 192 с.
 • 42. Лащук Ю.П. Українська народна кераміка. Українське народне мистецтво. Кераміка і скло. Керівники колективу упорядників: по розділу «Кераміка» Ю.П. Лащук; по розділу «Скло» В.Ф. Рожанківський. Київ: Мистецтво, 1974. С. 6—14.
 • 43. Чарновський О. Українська народна скульптура. Львів: Вид-во при Львівському державному університеті «Вища школа», 1976. 144 с.
 • 44. Гнатів М. Червоні коні. Жовтень, 1977. № 8. С. 106—113.
 • 45. Лащук Ю. Мистецтво бойківської кераміки. Народна творчість та етнографія. 1989. № 1. С. 36—42.
 • 46. Лащук Ю. Образ Т.Г. Шевченка в українській народній кераміці. Народна творчість та етнографія. 1961. № 1. С. 86—88.
 • 47. Клименко О. Гончарство і Шевченко. В: Шевченківська енциклопедія: в 6 т. Голова редкол. М.Г. Жу­линський. Київ: Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка, 2012. Т. 2. С. 126—129.
 • 48. Івашків Г. Шевченкіана в українській кераміці ХІХ — початку ХХІ століття. Народознавчі зошити. 2014. № 6. С. 1165—1188.
 • 49. Ivashkiv H. Painted and relief earthenware with the images of Taras Shevchenko and characters of his works. Interdisciplinary approaches to Russian, eastern European and central Asian studies. Beijing: China Business Press, 2021. P. 217—225.
 • 50. Гудак В.А. Творчість гончарів міста Бара. Українське мистецтвознавство. Київ: Наукова думка, 1974. Вип. 6. С. 146—150.
 • 51. Гудак ВА. Кераміка. Поділля: історико-етнографічне дослідження. Київ: Доля, 1994. С. 413—425.
 • 52. Кучугура Л.І. Дещо про обрядову кераміку Поділля. Проблеми етнографії, фольклору і соціальної гео­гра­фії Поділля. Кам’янець-Подільський, 1992. С. 36—37.
 • 53. Пірус Т.П. Гончарі села Рахни Лісові (минуле і тепе­рішнє). Етнографія Поділля: Доповіді наукової кон­ференції. Ч. 2. Вінниця, 1992. С. 54—58.
 • 54. Мельничук Л. Гончарство Поділля в другій половині ХІХХХ століття: історико-етнографічне до­слід­жен­ня. Київ: Унісерв, 2004. 349 с.
 • 55. Клименко О. Осередки подільської кераміки в колекції Музею українського народного декоративного мистецтва. Музеї народного мистецтва та національна культура. Збірник наукових праць за ред. д-ра мистецтвознавства М.Р. Селівачова. Київ: Златограф, 2006. С. 44—58.
 • 56. Лащук Ю. Закарпатська народна кераміка. Ужгород: Закарпатське обласне книжково-газетне видавництво, 1960. 60 с.
 • 57. Спаська Є. Глечик з хрестиком (Етюд з циклу «Чернігівське гончарство»). Матеріяли до етнології й антропології. Львів: З друкарні Наукового товариства імені Шевченка, 1929. Т. ХХІ—ХХІІ. Ч. 1. С. 36—41.
 • 58. Орел Л. Гончарство Правобережного Полісся. Народна творчість та етнографія. 1991. № 4. С. 75—82.
 • 59. Сумцов Н.Ф. Очерки народного быта: из этнографической экскурсии 1901 г. по Ахтырскому уезду Харьковской губернии. Харьков: Типо-Литография «Печатное дело», 1902. 57 с.
 • 60. Сумцов М.Ф. Слобожане. Історико-етнографічна розвідка. Харків: Акта, 2002. 230 с.
 • 61. Бабенко В.А. Этнографический очерк народного быта Екатеринославского края. Екатеринослав: Типография губернского земства, 1905. 142 с.
 • 62. Клименко О. Остап Ночовник. Народне мистецтво. 1999. № 1—2. С. 58—59.
 • 63. Клименко О. Гончарі кінця ХІХ — початку ХХ ст. (Інноваційний напрямок). Народне мистецтво. 1999. № 3—4. С. 43—45.
 • 64. Сержант Л. Кераміка Чернігівщини у зібранні Музею українського народного декоративного мистецтва. Музейна справа та музейна політика в Україні ХХ ст.: збірник наукових праць за ред. д-ра мист. М. Селівачова. Київ: Златограф, 2004. С 159—166.
 • 65. Dantschenko L. Ukrainische Volkskunst. Leningrad: Aurora; Kunstverlag, 1982. 116 s.
 • 66. Тищенко О. Р. Декоративно-прикладне мистецтво східних слов’ян і давньоруської народності (І ст. до н. е. — середина ХІІІ ст. н. е.). Київ: Вища школа, 1983. 110 с.
 • 67. Тищенко О.Р. Історія декоративно-прикладного мис­тецтва України (ХІІІХVІІІ ст.). Київ: Либідь, 1992. 192 с.
 • 68. Кошовий О.П. Будівельна кераміка України. Київ: Наукова думка, 1988. 136 с.
 • 69. Голубець О.М. Львівська кераміка. Київ: Наукова думка, 1991. 120 с.
 • 70. Шмагало Р.Т. Гончарные промыслы Украины конца ХІХ начала ХХ веков (исследование организа­ционно-творческих процессов). Автореф. дис. канд. Искусствоведения; Московское высшее художест­вен­но-промышленное училище (б. Строгановское), Москва, 1992. 26 с.
 • 71. Шмагало Р. Чи ужиткове сучасне декоративно-ужит­кове мистецтво (з нагоди двох ювілеїв)? Образотворче мистецтво. 2021. № 1. С. 18—22.
 • 72. Нога О., Шмагало Р. Між сходом і заходом. Кераміка Галичини кінця ХІХ початку ХХ ст. в контексті міжнародних зв’язків. Контакти і взаємо­впливи. Львів: Логос, 1994. 120 с.
 • 73. Станкевич М. Художня кераміка. В: Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво. Львів: Світ, 1992. С. 77—85.
 • 74. Станкевич М. Автентичність мистецтва. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2004. 192 с.
 • 75. Пошивайло О.М. Етнографія українського гончарства: Лівобережна Україна. Київ: Молодь, 1993. 408 с.
 • 76. Пошивайло І. Феноменологія гончарства: Семіоти­ко-етнологічні аспекти. Опішне: Українське народознавство, 2000. 432 с.
 • 77. Мельничук Л. Гончарство Поділля в другій половині ХІХХХ століття: історико-етнографічне дослідження. Київ: Унісерв, 2004. 349 с.
 • 78. Селівачов М. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія). Київ: Ант, 2005. 400 с.
 • 79. Шмагало Р. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ  середини ХХ ст.: структурування, методологія, художні позиції. Львів: Українські технології, 2005. 528 с.
 • 80. Василь Шостопалець і кераміка Сокаля. Автор концепції і текстів Г. Івашків. Львів: Інститут народознавства НАН України; Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ, 2007. 136 с.
 • 81. Івашків Г. Декор української народної кераміки ХVІ — першої половини ХХ століть. Львів: Інсти­тут народознавства НАН України, 2007. 544 с.
 • 82. Івашків Г. Збірка кераміки Петра Лінинського. Нау­ково-мистецьке видання. Львів, 2010. 280 с.
 • 83. Мальована кераміка Косова та Пістиня ХІХ — початку ХХ століть. Авт. вст. ст. Г. Івашків. Упорядники Г. Івашків, Т. Лозинський. Львів: Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ, 2012. 408 с.
 • 84. Клименко О., Сержант Л., Істоміна Г. Гончарство. Історія декоративного мистецтва України. Т. 3. Мистецтво ХІХ століття. Київ, 2009. С. 111—164.
 • 85. Клименко О., Сержант Л., Істоміна Г. Гончарство. Історія декоративного мистецтва України. Т. 4. Народне мистецтво та художні промисли ХХ століття. Київ, 2009. С. 121—160.
 • 86. Мотиль Р. Українська димлена кераміка ХІХ  початку ХХІ ст. Історія. Типологія. Художні особливості. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2011. С. 158—163.
 • 87. Шмагало Р. Сакральна функція в українській кераміці ХІХ — початку ХХ століть. Українське сакральне мистецтво: традиції, сучасність, перспективи. Ма­теріали Міжнародної наукової конференції (Львів, 45 травня 1993 р.). Львів: Свічадо, 1994. С. 77—82.
 • 88. Жолтовський П.М. Метал. Історія українського мис­тецтва: у 6-ти томах. Т. 2: Мистецтво ХІV  першої половини ХVІІ століття. Київ: Головна ред. укр. рад. енциклопедії, 1967. С. 377—388.
 • 89. Жолтовський П.М. Метал. Історія українського мис­тецтва: у 6-ти томах. Т. 3: Мистецтво ХVІІХVІІІ століття. Київ: Головна ред. укр. рад. енциклопедії, 1968. С. 341—354.
 • 90. Жолтовський П.М. Художнє лиття на Україні ХІVХVІІІ ст. Київ: Наукова думка, 1973. 132 с.: іл.
 • 91. Петренко М.З. Українське золотарство ХVІХVІІ ст. Київ: Наукова думка, 1970. 208 с.
 • 92. Боньковська С. Священний посуд княжої доби: тектоніка, іконографія, символіка. Мистецтвознавство’02. Львів, 2002. С. 35—50.
 • 93. Клімашевський А. Розвиток обстави інтер’єру українських дерев’яних церков до початку ХІХ ст. Мистецтвознавство 2000. Львів, 2000. С. 71—84.
 • 94. Тарас Я. Українська сакральна дерев’яна архітектура: словник-довідник. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2006. 584 с.
 • 95. Тарас Я. Сакральна дерев’яна архітектура українців Карпат. Культурно-традиційний аспект. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. 640 с.
 • 96. Станкевич М. Українське художнє дерево ХVІХХ ст. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2002. 480 с.
 • 97. Одрехівський Р.В. Мистецтво різьблення по дереву в Галичині як феномен сакральної культури України (ХІХ  перша половина ХХ століття). Дисерт. докт. мист-ва; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ. 2017.
 • 98. Болюк О. Художнє дерево у церквах (за матеріалами західних областей України). Львів: Інститут народознавства НАН України, 2020. 520 с.
 • 99. Кара-Васильєва Т. Літургійне шитво України ХVІІХVІІІ ст.: Іконографія, типологія, стилістика. Львів: Свічадо, 1996. 230 с.
 • 100.     Никорак О.І. Українська народна тканина ХІХХХ ст.: Типологія, локалізація, художні особливості. Ч. І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України). Львів: Інститут народознавства НАН України, 2004. 583 с.
 • 101.     Боньковська С. Художні особливості священного посуду другої пол. ХVІІ — поч. ХVІІІ ст. Формування основних типів, тектоніка, декор. Народознавчі зошити. 2000. № 3. С. 487—507.
 • 102.     Моздир М.І. Українська народна дерев’яна скульптура. Київ: Наукова думка, 1980. 192 с.
 • 103.     Боньковська С., Станкевич М. Свічники. У: Станкевич М. (ред.). Словник українського сакрального мис­тецтва (с. 215). Львів: Інститут народознавства НАН України. 2006. С. 215.
 • 104.     Мезенцева Г.І. Давньоруські керамічні світильники та свічники. Археологія. 1973. № 10. С. 72—77.
 • 105.     Шульгина Л. Прилади для освітлення в с. Бубнівці на Поділлі. Матеріали до етнології. Київ: З друкарні Наукового товариства імені Шевченка, 1929. Вип. 2. С. 52—68.
 • 106.     Фіголь М. Мистецтво стародавнього Галича. Київ: Мистецтво, 1997. 224 с.
 • 107.     Олекса Бахматюк. Альбом. Вст. стаття та упорядк. Ю.П. Лащук. Київ: Мистецтво, 1976. 96 с.
 • 108.     Лащук Ю. Покутська кераміка. Опішне: Українське народознавство, 1998. 160 с.
 • 109.     Станкевич М. Художня кераміка. В: Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво. Львів: Світ, 1992. С. 77—85.
 • 110.     Слободян О. Пістинська кераміка ХІХ  першої половини ХХ століття. Косів; Чернівці, 2004. 152 с.
 • 111.     Колупаєва А. Українська кераміка в сфері сакрального. Записки наукового товариства ім. Шевченка. Львів, 2004. Т. ССХLVІІІ. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. С. 231—256.
 • 112.     Івашків Г. Керамічні свічники зі збірки Петра Лінинського. Мистецтвознавство’ 10. Львів: СКІМ, 2010. С. 69—78.
 • 113.     Івашків Г. Свічники Олекси Бахматюка. Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2010 рік.: у 2-х кн. Львів. Кн. ІІ. С. 653—659.
 • 114.     Івашків Г. Сакральна кераміка з фабрики Івана Левинського у Львові (до 100-ліття з часу смерті). Народознавчі зошити. 2020. № 1 (151). С. 93—108.
 • 115.     Маркович М. Світильники Ренесансу і бароко. Мис­тецтво­знавство’03. Львів, 2003. С. 113—122.
 • 116.     Маркович М. Типологія і тектоніка художніх світильників. Народознавчі зошити. 2004. № 5—6. С. 724—729.
 • 117.     Маркович М. Художні особливості українських світильників ХІІ—ХІХ ст. Мистецтвознавство’05. Львів: СКІМ, 2005. С. 97—108.
 • 118.     Маркович М. Світильники Середньовіччя. Мистецт­во­знавство’08. Львів: СКІМ, 2008. С. 91—98.
 • 119.     Івашків Г. Керамічні наземні свічники ХІХ—ХХ сто­літь: типологія і художня структура. Мистецтвознавство’12. Львів: СКІМ, 2012. С. 79—94.
 • 120.     Нога О. Іван Левинський: художник, архітектор, промисловець, педагог, громадський діяч. Львів: Ос­но­ва, 1993. 78 с.
 • 121.     Петрякова Ф. Фаянсові хрести, лампади, хатні ікони Києво-Межигір’я (1840—1850). Історія релігій в Україні. Праці ХІ-ї міжнародної наукової конференції (1619 травня 2001 року): в 2-х кн. Львів, 2001. Кн. ІІ. С. 336—342.
 • 122.     Івашків Г. Хрест в українській народній кераміці кінця ХІХ — поч. ХХ ст. (за матеріалами фонду народної кераміки МЕХП). Українська хрестологія. Спеціальний випуск «Народознавчих зошитів». Львів, 1997. С. 109—118.
 • 123.     Івашків Г. До питання глиняних дискосів: форма, декор. Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2007 рік, кн. І. Львів: Логос, 2007. С. 78—84.
 • 124.     Івашків Г. Функція, типологія та художні особливості глиняних хрестів в Україні. Народознавчі зошити. 2008. № 1—2. С. 97—105.
 • 125.     Івашків Г. Керамічні іконостаси, рельєфи, ікони. Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2008 рік, кн. ІІ. Львів: Логос, 2008. С. 702—709.
 • 126.     Івашків Г. Літургійні керамічні хрести. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Іва­но-Франківськ, 2009. Вип. ХV—XVI. С. 15—21.
 • 127.     Івашків Г. Глиняні хрести: функція, типологія, декор. Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2009 рік: у 2-х кн. Кн. ІІ. Львів, 2009. С. 451—456.
 • 128.     Івашків Г. Ритуальна та обрядова кераміка Олекси Бахматюка. Апологет. Християнська сакральна тра­диція: віра, духовність, мистецтво. Львів, 2009. № 1—4. С. 191—196.
 • 129.     Івашків Г. Кераміка в ритуалі Божественної Літургії. Народознавчі зошити. 2012. № 3. С. 497—516.
 • 130.     Колупаєва А. Хатні кадильниці, курильниці (до ти­пології української кераміки). Народознавчі зоши­ти. 2006. № 1—2. С. 84—97.
 • 131.     Колупаєва А. Кропильниці (хрестильниці) в західно­українській кераміці. Народознавчі зошити. 2007. № 3—4. С. 321—330.
 • 132.     Колупаєва А. До вивчення предметів з фарфору та фаянсу церковного призначення. Народознавчі зошити. 2009. № 3—4. С. 401—417.
 • 133.     Колупаєва А. До історії церковно-обрядової кераміки в Україні (ХІ — поч. ХХІ ст.). Народознавчі зошити. 2012. № 3—4. С. 467—496.
 • 134.     Кайндль Р.Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. Чернівці: Молодий буковинець, 2000. 208 с.
 • 135.     Шухевич В. Гуцульщина (Материяли до україн­сько-руської етнольоґії): у 5 ч. У Львові: Накладом НТШ, 1899. Ч. І. 144 с.
 • 136.     Івашків Г. Українська народна кераміка в обрядах різдвяного циклу. Spheresof Culture. Volume ХІ. Lublin, 2015. С. 471—480.
 • 137.     Івашків Г. Глиняні вироби як атрибути Великодньої обрядовості. Spheresof Culture. Volume ХІV. Lublin, 2016. С. 406—415.
 • 138.     Івашків Г. Керамічні вироби у весільній обрядовості українців. Наукові записки Тернопільського націо­нального педагогічного університету імені Володи­мира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. № 1. Вип. 34. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. С. 187—194.
 • 139.     Івашків Г. Глиняні вироби в родильних і похоронних обрядах. Наукові записки Тернопільського націо­наль­ного педагогічного університету імені Воло­димира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. Терно­піль, 2019. № 2. Вип. 41. С. 148—157.
 • 140.     Ivashkiv H. Functionsand Artistic Specificity of Folk Earthenwarein Customsand Rituals of the Calendar Cycle of the Ukrainians. EtnoAntropologia (Etnologiae cultura materiale in Ucraina. Acuradi: Tamara Mykhaylyak). 2019. Vol. 7. № 2. P. 85—101.
 • 141.     Потебня А.А. Символ и миф в народной культуре. Москва: Лабиринт, 2000. 480 с.
 • 142.     Потебня А.А. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. Москва: Университетская типо­гра­фия, 1865. 310 с.
 • 143.     Грушевська К. З примітивної культури. Розвідки і доповіді Катерини Грушевської. Київ: Державне видавництво України. 1924. 224 с.
 • 144.     Могачевич І. (протоіерей). Село Кобылья. Волынской губернии Новградволынского уезда. Этногра­фи­ческий сборник, издаваемый императорским русским географическим обществом. СПб.: в Типографии Министерства внутренних дел, 1853. Вып. I. С. 294—312.
 • 145.     Иваница А. Домашний быт Малоросса Полтавской губернии Хорольского уезда и других мест Волынской и Черниговской губернии. Этнографический сборник, издаваемый императорским Русским географическим обществом. СПб: в типографии Министерства внутренних дел, 1853. Вып. 1. С. 337—371.
 • 146.     Афанасьев-Чужбинский А. Быт малорусского крестьянина (преимущественно в Полтавской губернии). Этнографический сборник, издаваемый историческим русским географическим обществом. СПб., 1858. Вып. ІІІ. С. 19—46.
 • 147.     Сементовский К. Замечания о праздниках у малороссиян. Харьков, 1843. 45 с.
 • 148.     Сементовский К. Очерк малороссийских поверий и обычаев, относящихся к праздникам. Молодик на 1844 год. Украинский литературный сборник, из­даваемый И. Бецким (В пользу Харьковского детского приюта) Харьков: В Университетской типографии. 1843. С. 86—107.
 • 149.     Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник: у 2-х т. За заг. ред. Я.П. Запаска. Львів: Афіша, 2000. Т. 1. 364 с.; Т. 2. 400 с.
 • 150.     Словник українського сакрального мистецтва. Наук. ред. М. Станкевич. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2006. 288 с.
 • 151.     Bossert H. Folk Art of Europe. New-York: Rizzoli, 1990. 76 p.
 • 152.     Melegati L. Ceramika. Warszawa: Arkady, 1997. 192 s.
 • 153.     Хынку И.Г. Молдавская народная керамика. Кишинев, 1969. 144 с.
 • 154.     Kotula F. Rozmowy ze skorupami. Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 1969. 221 s.
 • 155.     Gajerski S.F. Potylicki ośrodek kaflarski w ХVІ—ХVІІІ w. Kwartalnik Historii kultury materialnej. War-szawa. 1972. Rok XX. № 3. S. 467—485.
 • 156.     Fryś-Pietraszkowa E. Ośrodek garncarski w Lażku Ordynackim i jego wyroby na tle ctramiki malowanej w Polsce. Wroclaw; Warszawa; Kraków; Gdańsk. Wydaw-nictwo polskiej Akademii Nauk, 1973. 287 s.
 • 157.     Fryś-Pietraszkowa E., Kunczynska-Iracka A., Pokropek M. Sztuka ludowa w Polsce. Warszawa: Arkady, 1988. 338 s.
 • 158.     Tomuh P. Грнчарство у СрбиJию Београд: Етнограф-ски музеj у Белграду. Београд, 1983. 215 с.
 • 159.     Plicková E. Pozdišovské Hrnčiarstvo. Bratislava: Slovenské vydavatel’stvo krásnej literatūry, 1959. 235 p.
 • 160.     Polonec A., Turzova M. Pukanská keramika. Zbierky Narodopisného odbory slovenského narodného múzea v Martine. Bratislava: Osveta, 1962. 67 p.: 44 tab
 • 161.     Погань-Берлатан М., Каргинов Г. Будапештские музеи. Пер. с венгерского. Будапешт: Кошут, 1985. 82 с.: 148 ил.
 • 162.     Український керамологічний журнал. 2003. № 2—4 (8—10).
 • 163.     Собуцька Л. Внесок митрополита Андрея Шептицького та його родини у формування збірки народного мистецтва НМЛ. Галицька Брама. 2015. № 2—4. С. 33—34.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »