« 2023. № 4 (172)

Народознавчі зошити. 2023. № 4 (172). С. 1085—1094

УДК 75.021.32-035.676.332.2:061.2(100)-024.14(477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.04.1085

ФІЛОСОФСЬКІ ТА ТЕХНІЧНО-ПОШУКОВІ ВИТОКИ ТВОРЧОСТІ В АКВАРЕЛЬНИХ АРКУШАХ НАТАЛІЇ КУЧАБСЬКОЇ

ЗІНЧУК Ольга

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4623-6444
 • художниця-реставраторка,
 • Національний науково-дослідний реставраційний
 • центр України, Львівська філія,
 • вул. Лесі Українки, 10, 79000, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: Zinchukolga222@gmail.com

Анотація. Мета статті — висвітлити світоглядні, філософські та технічно-пошукові витоки творчості молодої генерації художників-акварелістів на прикладі прогресивної художниці Наталії Кучабської, членкині Спілки художників України, Спілки дизайнерів України, Моndial Academia France, співзасновниці мистецької школи ARTICUS, викладачки профільних дисциплін у ВСП «Львівський поліграфічний фаховий коледж УАД», а також прослідкувати артпоступ львівського мистецького осередку та популяризувати акварельне мистецтво.

Заявлена у науковій розвідці тема є актуальною з огляду на активне збільшення артзаходів і появу нових форматів мистецьких проєктів, які потребують фіксування у цьому просторовому та часовому відтинку. Також вибрана тематика є цінною з огляду вивчення і доповнення вже відомих технічних властивостей акварельної техніки новітніми підходами та авторською інтерпретацією художниці Н. Кучабської.

При вивченні перебігу мистецьких подій і заходів мистецької акварельної спільноти львівського осередку на початку ХХІ ст. був застосований історичний метод дослідження, описовий же метод дослідження використовувався при апробації оригінальних творів та стильових особливостей й авторського методу написання акварельних аркушів художниці Н. Кучабської.

Ключові слова: акварелістка Н. Кучабська, авторські графічні техніки, гранульована акварель, виставкова діяльність, координаторка філії м. Львова національного міжнародного акварельного товариства IWS Ukraine.

Надійшла 18.07.2023

Список використаних джерел

 • 1. 19—23 вересня. Міжнародний симпозіум «Тиждень акварельної майстерності у Львові»: Створення спіль­ної роботи розміром 10 х 1,5 м Facebook. LVIV Watercolor WEEK Workshop: сторінка групи. 2017. 20 жов­тня. Відеоролик (11:27 хв.). URL: https://www.facebuk.com/water colorweek/videos/videos/3711946900­016­99/ (дата звернення: 20.05.2023).
 • 2. Створення національного відділення (Україна) Міжнародного акварельного товариства (International Watercolor Socielety), Україна, січень 2014 року. Facebook. IWS Ukraine. 2014. 14 січня. URL: https://www/ facebook.com/groops/IWSUKRAINE/ (дата звернення: 20.05.2023).
 • 3. About The International Watercolor Society: Туреччина, січень 2012 року. International Watercolor Sociеtу: вебсайт. 2012. 20 січня. URL: http://iwsglobe.org/index.php/about-us/ (дата звернення: 20.05.2023).
 • 4. Історія мистецтва від найдавніших часів до сьо­годення. За заг. ред. С. Фартінга, передм. Р. Корка, перекл. за виданнями: ART. The Whole Story. Stephen Farthing (general editor), Richard Cork (foreword). London: Thames & Hudson, 2018. 576 р.; Харків: Видавництво Віват, 2023. 576 с.: іл.
 • 5. Українська палітра Фабріано (Ізоматеріал): ката­лог. Укл. Г. Отчич, О. Залізняк; куратор виставки І. Юрченко. Львів: ЛПК УАД, 2018. 32 с.: іл.
 • 6. International Watercolor Exhibition Tour «Our Wonderful World» Ukraine-Poland 2021 (Ізоматеріал): каталог виставки. International Watercolor sociate Ukraine. Вступне слово — А. Доган, Г. Отчич, Ю. Кочетова. Ukraine; Poland: [б. в.], 2021. 234 с.: іл.
 • 7. Львів: Мистецька мапа України. Живопис. Графіка. Скульптура. 1900—2008: альбом. Київ: Ювелір Прес, 2008. 272 с.: іл.
 • 8. Золотий фонд нації: Дослідження. Творчість. Професійність. Упор. В. Болгов. Київ: Українська конфедерація журналістів; Типографія від А до Я, 2020. 448 с.: іл.
 • 9. Голубець О. Мистецтво ХХ століття: український шлях. Львів: Колір Про, 2012. 200 с.: іл.
 • 10. Голубець О. Сучасне малярство Львова. Lviv contemporary painting. Львів: БаК, 2014. 144 с.: іл.
 • 11. Яців Р. Львівська графіка 1945—1990. Традиції та новаторство. Київ: Наукова думка, 1992. 120 с.: іл.
 • 12. Яців Р. Українське мистецтво ХХ століття: Ідеї, явища, персоналії. Збірник статей. Львів: Афіша, 2006. 354 с.: іл.
 • 13. Море Акварелі. Всеукраїнська та міжнародна вис­тавка-бієнале (Ізоматеріал): каталог. Упоряд.: А. Горбенко, Г. Кравченко; організатори та координатори виставки НСХУ, НАОМА, ООО НСХ; куратори виставки І. Волощук, М. Кищук, А. Горбенко, А. Кравченко, Г. Кравченко. Дрогобич: Коло, 2018. 192 с.: іл.
 • 14. Зінчук О. «Діяльність Українського національного від­ділення Міжнародного товариства International Watercolor Sociаlіty під керівництвом Г. Отчич». Colloquium-jornal. № 17 (104). Warszawa, 2021. С. 4—13.
 • 15. Зінчук О. «Степан Костирка: художник-живописець, пе­дагог». Харківська державна академія дизайну і мистецтв; Традиції та новації у вищій архітектурно-ху­дожній освіті. № 4 (2017). Харків, 2017. С. 86—89.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »