« 2023. № 4 (172)

Народознавчі зошити. 2023. № 4 (172). С. 1085—1094

УДК 75.021.32-035.676.332.2:061.2(100)-024.14(477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.04.1085

ФІЛОСОФСЬКІ ТА ТЕХНІЧНО-ПОШУКОВІ ВИТОКИ ТВОРЧОСТІ В АКВАРЕЛЬНИХ АРКУШАХ НАТАЛІЇ КУЧАБСЬКОЇ

ЗІНЧУК Ольга

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4623-6444
 • художниця-реставраторка,
 • Національний науково-дослідний реставраційний
 • центр України, Львівська філія,
 • вул. Лесі Українки, 10, 79000, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: Zinchukolga222@gmail.com

Анотація. Мета статті — висвітлити світоглядні, філософські та технічно-пошукові витоки творчості молодої генерації художників-акварелістів на прикладі прогресивної художниці Наталії Кучабської, членкині Спілки художників України, Спілки дизайнерів України, Моndial Academia France, співзасновниці мистецької школи ARTICUS, викладачки профільних дисциплін у ВСП «Львівський поліграфічний фаховий коледж УАД», а також прослідкувати артпоступ львівського мистецького осередку та популяризувати акварельне мистецтво.

Заявлена у науковій розвідці тема є актуальною з огляду на активне збільшення артзаходів і появу нових форматів мистецьких проєктів, які потребують фіксування у цьому просторовому та часовому відтинку. Також вибрана тематика є цінною з огляду вивчення і доповнення вже відомих технічних властивостей акварельної техніки новітніми підходами та авторською інтерпретацією художниці Н. Кучабської.

При вивченні перебігу мистецьких подій і заходів мистецької акварельної спільноти львівського осередку на початку ХХІ ст. був застосований історичний метод дослідження, описовий же метод дослідження використовувався при апробації оригінальних творів та стильових особливостей й авторського методу написання акварельних аркушів художниці Н. Кучабської.

Ключові слова: акварелістка Н. Кучабська, авторські графічні техніки, гранульована акварель, виставкова діяльність, координаторка філії м. Львова національного міжнародного акварельного товариства IWS Ukraine.

Надійшла 18.07.2023

Список використаних джерел

 • 1. 19—23 вересня. Міжнародний симпозіум «Тиждень акварельної майстерності у Львові»: Створення спіль­ної роботи розміром 10 х 1,5 м Facebook. LVIV Watercolor WEEK Workshop: сторінка групи. 2017. 20 жов­тня. Відеоролик (11:27 хв.). URL: https://www.facebuk.com/water colorweek/videos/videos/3711946900­016­99/ (дата звернення: 20.05.2023).
 • 2. Створення національного відділення (Україна) Міжнародного акварельного товариства (International Watercolor Socielety), Україна, січень 2014 року. Facebook. IWS Ukraine. 2014. 14 січня. URL: https://www/ facebook.com/groops/IWSUKRAINE/ (дата звернення: 20.05.2023).
 • 3. About The International Watercolor Society: Туреччина, січень 2012 року. International Watercolor Sociеtу: вебсайт. 2012. 20 січня. URL: http://iwsglobe.org/index.php/about-us/ (дата звернення: 20.05.2023).
 • 4. Історія мистецтва від найдавніших часів до сьо­годення. За заг. ред. С. Фартінга, передм. Р. Корка, перекл. за виданнями: ART. The Whole Story. Stephen Farthing (general editor), Richard Cork (foreword). London: Thames & Hudson, 2018. 576 р.; Харків: Видавництво Віват, 2023. 576 с.: іл.
 • 5. Українська палітра Фабріано (Ізоматеріал): ката­лог. Укл. Г. Отчич, О. Залізняк; куратор виставки І. Юрченко. Львів: ЛПК УАД, 2018. 32 с.: іл.
 • 6. International Watercolor Exhibition Tour «Our Wonderful World» Ukraine-Poland 2021 (Ізоматеріал): каталог виставки. International Watercolor sociate Ukraine. Вступне слово — А. Доган, Г. Отчич, Ю. Кочетова. Ukraine; Poland: [б. в.], 2021. 234 с.: іл.
 • 7. Львів: Мистецька мапа України. Живопис. Графіка. Скульптура. 1900—2008: альбом. Київ: Ювелір Прес, 2008. 272 с.: іл.
 • 8. Золотий фонд нації: Дослідження. Творчість. Професійність. Упор. В. Болгов. Київ: Українська конфедерація журналістів; Типографія від А до Я, 2020. 448 с.: іл.
 • 9. Голубець О. Мистецтво ХХ століття: український шлях. Львів: Колір Про, 2012. 200 с.: іл.
 • 10. Голубець О. Сучасне малярство Львова. Lviv contemporary painting. Львів: БаК, 2014. 144 с.: іл.
 • 11. Яців Р. Львівська графіка 1945—1990. Традиції та новаторство. Київ: Наукова думка, 1992. 120 с.: іл.
 • 12. Яців Р. Українське мистецтво ХХ століття: Ідеї, явища, персоналії. Збірник статей. Львів: Афіша, 2006. 354 с.: іл.
 • 13. Море Акварелі. Всеукраїнська та міжнародна вис­тавка-бієнале (Ізоматеріал): каталог. Упоряд.: А. Горбенко, Г. Кравченко; організатори та координатори виставки НСХУ, НАОМА, ООО НСХ; куратори виставки І. Волощук, М. Кищук, А. Горбенко, А. Кравченко, Г. Кравченко. Дрогобич: Коло, 2018. 192 с.: іл.
 • 14. Зінчук О. «Діяльність Українського національного від­ділення Міжнародного товариства International Watercolor Sociаlіty під керівництвом Г. Отчич». Colloquium-jornal. № 17 (104). Warszawa, 2021. С. 4—13.
 • 15. Зінчук О. «Степан Костирка: художник-живописець, пе­дагог». Харківська державна академія дизайну і мистецтв; Традиції та новації у вищій архітектурно-ху­дожній освіті. № 4 (2017). Харків, 2017. С. 86—89.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »