« 2023. № 4 (172)

Народознавчі зошити. 2023. № 4 (172). С. 1061—1084

УДК [738:39](=161.2):930.2:069(477:100) 

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.04.1061

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ФІГУРНА КЕРАМІКА: ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ

ІВАШКІВ Галина

 • ORCID ID: htps://orcid.org/0000-0003-2359-6735
 • докторка мистецтвознавства, провідна наукова співробітниця,
 • завідувачка сектором «Центр досліджень українського гончарства»,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ Музею етнографії та художнього промислу,
 • відділ народного мистецтва,
 • проспект Свободи, 15, 79000, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: halynaivashkiv@ukr.net

Анотація. Пластику декору та форми керамічних виробів науковці почали вивчати з другої половини ХІХ ст. — саме тоді виходили друком праці європейських дослідників. Одним із найпомітніших був німецький архітектор і теоретик мистецтва Готфрід Земпер. Мистецтвознавчі розвідки українських науковців, у яких можна знайти хоча б якусь інформацію, що стосується теми цього дослідження, з’являлися спорадично: найбільше у 1920—1930-х рр., а далі орієнтовно з 1990-х рр. і дотепер.

Мета статті — всебічно проаналізувати історіографію та джерельну базу, які будуть основою нових досліджень особливостей пластично-фактурного оздоблення і фігурної кераміки. Таким чином, ставиться завдання ввести у науковий обіг маловідому мистецтвознавчу літературу та часто невідомий архівний матеріал, власні польові матеріали, зібрані під час експедицій і відряджень, відомості з опрацювання музейних та приватних збірок кераміки ХІХ—ХХ ст. тощо.

Об’єктом дослідження є напрацювання українських та зарубіжних вчених про розвиток фігурної кераміки; предмет дослідження — виявлення провідних тенденцій осмислення української народної фігурної кераміки.

Методологічною основою дослідження є метод мистецтвознавчого аналізу.

Ключові слова: фігурна кераміка, пластика декору та форми, дослідження, джерельна база, музеї, колекції.

Надійшла 5.07.2023

Список використаних джерел

 • 1. Оршанський Л.В., Силко Р.М. Готфрід Земпер та художньо-промислова освіта Західної Європи й України. Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. С. 79—84. 281 с.
 • 2. Станкевич М. Система композиційних закономірностей. В: Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво. Львів: Світ, 1992. С. 243—261.
 • 3. Пелещишин М.А. З історії давнього населення Північного Прикарпаття і Західної Волині. Львів, 1996. 78 с.
 • 4. Енциклопедія Трипільської цивілізації. Голова редкол. Л.М. Новохатько. Київ: Укрполіграфмедіа, 2004. Т. 1. Кн. 1. 704 с.; Т. 1. Кн. 2. 319 с.; Т. 2. 655 с.
 • 5. [Вербицький Л.]. Взори промислу домашнього. Вироби з глини селян на Русі (Косів). Львів, 1882. Серія V. 54 с.
 • 6. Вербицький Л. Взори промислу домашнього селян на Русі. Львів, 1889. Серія ІХ. 27 с.
 • 7. [Зайкевич А.Е.]. Мотивы малороссийского орнамента гончарных изделий. Полтава: Типография Л. Фриш­берга, 1882. 76 с.
 • 8. Русов М. Гончарство у селі Опошні, у Полтавщині. Матеріали до українсько-руської етнології. Львів: Видання етнографічної комісії. 1905. Т. VІ. С. 41—59.
 • 9. Украинское народное творчество. Серия VI: Гон­чарные изделия. Главнейшия формы. Полтава: Из­дание Кустарного склада Полтавского губернского земства, 1913. Вып. 1: Типы украинской гончарной посуды. 28 с.
 • 10. Шухевич В. Гуцульщина: у 5 ч. Львів: Накладом НТШ, 1901. Ч. 2. С. 145—320 (Материяли до укра­їнсько-руської етнольоґії. Т. IV).
 • 11. Шухевич В. Участь русинів у Промислово-Літурґічній виставі. Діло. 1909. 17 липня.
 • 12. Haberlandt M. Österreichische Volkskunst aus den sam-mlungen des muzeums für osterrei chische volkskunde in Wien. Wien: Verlag der K.K. Hof Kunstanstalt J. Lowy in Wien, 1911. 164 p.
 • 13. Прусевич А. Гончарный промысел в Подольской губернии. В: Кустарные промыслы Подольской губернии. Киев: Типо-Литография «С.В. Кульженко», 1916. С. 9—118.
 • 14. Шульгина Л. Ганчарство в с. Бубнівці на Поділлі. Матеріали до етнології. Київ: З друкарні Наукового то­вариства імені Шевченка, 1929. Вип. 2. С. 111—200.
 • 15. Фріде М. Форма й орнамент посуду з Поділля. Науковий збірник Ленінградського товариства дослідників української історії, письменства та мови. Київ: з друкарні Української Академії наук, 1928. Т. 1. С. 81—92.
 • 16. Спаська Є. Орнамент бубнівського посуду. Матеріяли до етнології. Київ, 1929. Т. 2. С. 201—223.
 • 17. Александрович Ю. Бубнівське гончарство. Побут. Періодичний орган Всеукраїнського етнографічного товариства. Київ, 1929. Ч. 4—5. С. 1—5.
 • 18. Самарин Ю.А. Подольские гончары. Москва, 1929. 44 с. + Х табл.
 • 19. Геппенер Н. Жерденівські ганчарі Лавренюки-По­ли­в’яні. Київ: Вид. Київського краєвого сіль-госп. музею та П. П. П. виставки, 1928. 28 с. 3 табл.
 • 20. Спаська Є. Подорожі по Чернігівщині; уривки з щоденників, рр. 1921—1926, головним чином про ганчарство чернігівське. Українське Гончарство: Національний культурологічний щорічник. За рік 1994. Опішне: Українське Народознавство, 1995. Кн. 2. С. 337—373.
 • 21. Фриде М. Гончарство на юге Черниговщины. Мате­риа­лы по этнографии. Ленинград: Издание государственного Русского Музея, 1926. Т. ІІІ. Вып. І. С. 45—58.
 • 22. Seweryn T. Pokucka majolika ludowa. Kraków: Polska Akademia Umiejętnośtci, 1929. 106 s.
 • 23. Риженко Я. Форми гончарних виробів Полтавщини. Науковий збірник Харківської науково-дослідної ка­тедри історії української культури ім. акад. Д.І. Ба­галія. Харків: Державне вид-во України, 1930. Том ІХ. Праці етнографічно-етнологічної секції. С. 22—42.
 • 24. Січинський В. Ганчарство в околиці Карпат. Нова ха­та. 1937. Ч. 7. С. 3.
 • 25. Січинський В. Ганчарство Лівобережжя. Нова хата. 1937. Ч. 8. С. 5.
 • 26. Січинський В. Українська народна кераміка. Нова хата. 1937. Ч. 2. С. 2.
 • 27. Мусієнко П.Н. Іван Гончар. Загальна ред. Н.Д. Манучарової. Київ: Видавництво Академії архітектури Української РСР, 1952. 28 с.
 • 28. Дмитрієва Є.М. Мистецтво Опішні. Загальна ред. Н.Д. Манучарової. Київ: Видавництво Академії архітектури Української РСР, 1952. 50 c.: [9] іл.
 • 29. Матейко К.І. Народна кераміка західних областей Української РСР ХІХХХ ст.: історико-етногра­фічне дослідження. Київ: Вид-во Академії наук Української РСР, 1959. 107 с.
 • 30. Гургула І., Чехович С. Народні майстри. Львів: Книж­ково-журнальне видавництво, 1959. 50 с.: 17 іл.
 • 31. Лащук Ю.П. Гуцульська кераміка. Київ: Державне вид-во літератури з будівництва і архітектури УРСР, 1956. 82 c.
 • 32. Лащук Ю.П. Косівська кераміка. Київ: Мистецтво, 1966. 98 с.
 • 33. Лащук Ю.П. Українські гончарі. Київ: Тов-во культурних зв’язків з українцями за кордоном УРСР, 1968. 40 с.
 • 34. Гончаров В.К. Художні ремесла. В: Історія українського мистецтва: у 6-ти т. Т. 1: Мистецтво найдавніших часів та епохи Київської Русі. Київ: Головна редакція української радянської енциклопедії АН УРСР, 1966. С. 357—392.
 • 35. Мусієнко П.Н. Кераміка. Історія українського мистецтва: у 6-ти т. Київ: Головна редакція української радянської енциклопедії АН УРСР, 1968. Т. 3. Мистецтво другої половини ХVІІ—ХVІІІ століття. С. 322—335.
 • 36. Лащук Ю.П. Кераміка. Історія українського мистецтва: у 6-ти т. Київ: Головна редакція української радянської енциклопедії АН УРСР, 1967. Т. 2. Мистецтво ХІV — першої половини ХVІІ століття. С. 389—399.
 • 37. Лащук Ю.П. Кераміка. Історія українського мистецтва: у 6 т. Київ: Головна редакція української радянської енциклопедії, 1970. Т. 4. Кн. 2: Мистецтво другої половини ХІХ—ХХ століття. С. 340—350.
 • 38. Данченко Л. Народна кераміка Наддніпрянщини. Ки­їв: Мистецтво, 1969. 139 с.
 • 39. Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придні­пров’я. Київ: Мистецтво, 1974. 192 с.
 • 40. Сакович І.В. Народна керамічна скульптура Радянської України. Київ: Наукова думка, 1970. 87 с.
 • 41. Щербак В. Сучасна українська майоліка. Київ: Наукова думка, 1974. 192 с.
 • 42. Лащук Ю.П. Українська народна кераміка. Українське народне мистецтво. Кераміка і скло. Керівники колективу упорядників: по розділу «Кераміка» Ю.П. Лащук; по розділу «Скло» В.Ф. Рожанківський. Київ: Мистецтво, 1974. С. 6—14.
 • 43. Чарновський О. Українська народна скульптура. Львів: Вид-во при Львівському державному університеті «Вища школа», 1976. 144 с.
 • 44. Гнатів М. Червоні коні. Жовтень, 1977. № 8. С. 106—113.
 • 45. Лащук Ю. Мистецтво бойківської кераміки. Народна творчість та етнографія. 1989. № 1. С. 36—42.
 • 46. Лащук Ю. Образ Т.Г. Шевченка в українській народній кераміці. Народна творчість та етнографія. 1961. № 1. С. 86—88.
 • 47. Клименко О. Гончарство і Шевченко. В: Шевченківська енциклопедія: в 6 т. Голова редкол. М.Г. Жу­линський. Київ: Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка, 2012. Т. 2. С. 126—129.
 • 48. Івашків Г. Шевченкіана в українській кераміці ХІХ — початку ХХІ століття. Народознавчі зошити. 2014. № 6. С. 1165—1188.
 • 49. Ivashkiv H. Painted and relief earthenware with the images of Taras Shevchenko and characters of his works. Interdisciplinary approaches to Russian, eastern European and central Asian studies. Beijing: China Business Press, 2021. P. 217—225.
 • 50. Гудак В.А. Творчість гончарів міста Бара. Українське мистецтвознавство. Київ: Наукова думка, 1974. Вип. 6. С. 146—150.
 • 51. Гудак ВА. Кераміка. Поділля: історико-етнографічне дослідження. Київ: Доля, 1994. С. 413—425.
 • 52. Кучугура Л.І. Дещо про обрядову кераміку Поділля. Проблеми етнографії, фольклору і соціальної гео­гра­фії Поділля. Кам’янець-Подільський, 1992. С. 36—37.
 • 53. Пірус Т.П. Гончарі села Рахни Лісові (минуле і тепе­рішнє). Етнографія Поділля: Доповіді наукової кон­ференції. Ч. 2. Вінниця, 1992. С. 54—58.
 • 54. Мельничук Л. Гончарство Поділля в другій половині ХІХХХ століття: історико-етнографічне до­слід­жен­ня. Київ: Унісерв, 2004. 349 с.
 • 55. Клименко О. Осередки подільської кераміки в колекції Музею українського народного декоративного мистецтва. Музеї народного мистецтва та національна культура. Збірник наукових праць за ред. д-ра мистецтвознавства М.Р. Селівачова. Київ: Златограф, 2006. С. 44—58.
 • 56. Лащук Ю. Закарпатська народна кераміка. Ужгород: Закарпатське обласне книжково-газетне видавництво, 1960. 60 с.
 • 57. Спаська Є. Глечик з хрестиком (Етюд з циклу «Чернігівське гончарство»). Матеріяли до етнології й антропології. Львів: З друкарні Наукового товариства імені Шевченка, 1929. Т. ХХІ—ХХІІ. Ч. 1. С. 36—41.
 • 58. Орел Л. Гончарство Правобережного Полісся. Народна творчість та етнографія. 1991. № 4. С. 75—82.
 • 59. Сумцов Н.Ф. Очерки народного быта: из этнографической экскурсии 1901 г. по Ахтырскому уезду Харьковской губернии. Харьков: Типо-Литография «Печатное дело», 1902. 57 с.
 • 60. Сумцов М.Ф. Слобожане. Історико-етнографічна розвідка. Харків: Акта, 2002. 230 с.
 • 61. Бабенко В.А. Этнографический очерк народного быта Екатеринославского края. Екатеринослав: Типография губернского земства, 1905. 142 с.
 • 62. Клименко О. Остап Ночовник. Народне мистецтво. 1999. № 1—2. С. 58—59.
 • 63. Клименко О. Гончарі кінця ХІХ — початку ХХ ст. (Інноваційний напрямок). Народне мистецтво. 1999. № 3—4. С. 43—45.
 • 64. Сержант Л. Кераміка Чернігівщини у зібранні Музею українського народного декоративного мистецтва. Музейна справа та музейна політика в Україні ХХ ст.: збірник наукових праць за ред. д-ра мист. М. Селівачова. Київ: Златограф, 2004. С 159—166.
 • 65. Dantschenko L. Ukrainische Volkskunst. Leningrad: Aurora; Kunstverlag, 1982. 116 s.
 • 66. Тищенко О. Р. Декоративно-прикладне мистецтво східних слов’ян і давньоруської народності (І ст. до н. е. — середина ХІІІ ст. н. е.). Київ: Вища школа, 1983. 110 с.
 • 67. Тищенко О.Р. Історія декоративно-прикладного мис­тецтва України (ХІІІХVІІІ ст.). Київ: Либідь, 1992. 192 с.
 • 68. Кошовий О.П. Будівельна кераміка України. Київ: Наукова думка, 1988. 136 с.
 • 69. Голубець О.М. Львівська кераміка. Київ: Наукова думка, 1991. 120 с.
 • 70. Шмагало Р.Т. Гончарные промыслы Украины конца ХІХ начала ХХ веков (исследование организа­ционно-творческих процессов). Автореф. дис. канд. Искусствоведения; Московское высшее художест­вен­но-промышленное училище (б. Строгановское), Москва, 1992. 26 с.
 • 71. Шмагало Р. Чи ужиткове сучасне декоративно-ужит­кове мистецтво (з нагоди двох ювілеїв)? Образотворче мистецтво. 2021. № 1. С. 18—22.
 • 72. Нога О., Шмагало Р. Між сходом і заходом. Кераміка Галичини кінця ХІХ початку ХХ ст. в контексті міжнародних зв’язків. Контакти і взаємо­впливи. Львів: Логос, 1994. 120 с.
 • 73. Станкевич М. Художня кераміка. В: Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво. Львів: Світ, 1992. С. 77—85.
 • 74. Станкевич М. Автентичність мистецтва. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2004. 192 с.
 • 75. Пошивайло О.М. Етнографія українського гончарства: Лівобережна Україна. Київ: Молодь, 1993. 408 с.
 • 76. Пошивайло І. Феноменологія гончарства: Семіоти­ко-етнологічні аспекти. Опішне: Українське народознавство, 2000. 432 с.
 • 77. Мельничук Л. Гончарство Поділля в другій половині ХІХХХ століття: історико-етнографічне дослідження. Київ: Унісерв, 2004. 349 с.
 • 78. Селівачов М. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія). Київ: Ант, 2005. 400 с.
 • 79. Шмагало Р. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ  середини ХХ ст.: структурування, методологія, художні позиції. Львів: Українські технології, 2005. 528 с.
 • 80. Василь Шостопалець і кераміка Сокаля. Автор концепції і текстів Г. Івашків. Львів: Інститут народознавства НАН України; Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ, 2007. 136 с.
 • 81. Івашків Г. Декор української народної кераміки ХVІ — першої половини ХХ століть. Львів: Інсти­тут народознавства НАН України, 2007. 544 с.
 • 82. Івашків Г. Збірка кераміки Петра Лінинського. Нау­ково-мистецьке видання. Львів, 2010. 280 с.
 • 83. Мальована кераміка Косова та Пістиня ХІХ — початку ХХ століть. Авт. вст. ст. Г. Івашків. Упорядники Г. Івашків, Т. Лозинський. Львів: Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ, 2012. 408 с.
 • 84. Клименко О., Сержант Л., Істоміна Г. Гончарство. Історія декоративного мистецтва України. Т. 3. Мистецтво ХІХ століття. Київ, 2009. С. 111—164.
 • 85. Клименко О., Сержант Л., Істоміна Г. Гончарство. Історія декоративного мистецтва України. Т. 4. Народне мистецтво та художні промисли ХХ століття. Київ, 2009. С. 121—160.
 • 86. Мотиль Р. Українська димлена кераміка ХІХ  початку ХХІ ст. Історія. Типологія. Художні особливості. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2011. С. 158—163.
 • 87. Шмагало Р. Сакральна функція в українській кераміці ХІХ — початку ХХ століть. Українське сакральне мистецтво: традиції, сучасність, перспективи. Ма­теріали Міжнародної наукової конференції (Львів, 45 травня 1993 р.). Львів: Свічадо, 1994. С. 77—82.
 • 88. Жолтовський П.М. Метал. Історія українського мис­тецтва: у 6-ти томах. Т. 2: Мистецтво ХІV  першої половини ХVІІ століття. Київ: Головна ред. укр. рад. енциклопедії, 1967. С. 377—388.
 • 89. Жолтовський П.М. Метал. Історія українського мис­тецтва: у 6-ти томах. Т. 3: Мистецтво ХVІІХVІІІ століття. Київ: Головна ред. укр. рад. енциклопедії, 1968. С. 341—354.
 • 90. Жолтовський П.М. Художнє лиття на Україні ХІVХVІІІ ст. Київ: Наукова думка, 1973. 132 с.: іл.
 • 91. Петренко М.З. Українське золотарство ХVІХVІІ ст. Київ: Наукова думка, 1970. 208 с.
 • 92. Боньковська С. Священний посуд княжої доби: тектоніка, іконографія, символіка. Мистецтвознавство’02. Львів, 2002. С. 35—50.
 • 93. Клімашевський А. Розвиток обстави інтер’єру українських дерев’яних церков до початку ХІХ ст. Мистецтвознавство 2000. Львів, 2000. С. 71—84.
 • 94. Тарас Я. Українська сакральна дерев’яна архітектура: словник-довідник. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2006. 584 с.
 • 95. Тарас Я. Сакральна дерев’яна архітектура українців Карпат. Культурно-традиційний аспект. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. 640 с.
 • 96. Станкевич М. Українське художнє дерево ХVІХХ ст. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2002. 480 с.
 • 97. Одрехівський Р.В. Мистецтво різьблення по дереву в Галичині як феномен сакральної культури України (ХІХ  перша половина ХХ століття). Дисерт. докт. мист-ва; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ. 2017.
 • 98. Болюк О. Художнє дерево у церквах (за матеріалами західних областей України). Львів: Інститут народознавства НАН України, 2020. 520 с.
 • 99. Кара-Васильєва Т. Літургійне шитво України ХVІІХVІІІ ст.: Іконографія, типологія, стилістика. Львів: Свічадо, 1996. 230 с.
 • 100.     Никорак О.І. Українська народна тканина ХІХХХ ст.: Типологія, локалізація, художні особливості. Ч. І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України). Львів: Інститут народознавства НАН України, 2004. 583 с.
 • 101.     Боньковська С. Художні особливості священного посуду другої пол. ХVІІ — поч. ХVІІІ ст. Формування основних типів, тектоніка, декор. Народознавчі зошити. 2000. № 3. С. 487—507.
 • 102.     Моздир М.І. Українська народна дерев’яна скульптура. Київ: Наукова думка, 1980. 192 с.
 • 103.     Боньковська С., Станкевич М. Свічники. У: Станкевич М. (ред.). Словник українського сакрального мис­тецтва (с. 215). Львів: Інститут народознавства НАН України. 2006. С. 215.
 • 104.     Мезенцева Г.І. Давньоруські керамічні світильники та свічники. Археологія. 1973. № 10. С. 72—77.
 • 105.     Шульгина Л. Прилади для освітлення в с. Бубнівці на Поділлі. Матеріали до етнології. Київ: З друкарні Наукового товариства імені Шевченка, 1929. Вип. 2. С. 52—68.
 • 106.     Фіголь М. Мистецтво стародавнього Галича. Київ: Мистецтво, 1997. 224 с.
 • 107.     Олекса Бахматюк. Альбом. Вст. стаття та упорядк. Ю.П. Лащук. Київ: Мистецтво, 1976. 96 с.
 • 108.     Лащук Ю. Покутська кераміка. Опішне: Українське народознавство, 1998. 160 с.
 • 109.     Станкевич М. Художня кераміка. В: Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво. Львів: Світ, 1992. С. 77—85.
 • 110.     Слободян О. Пістинська кераміка ХІХ  першої половини ХХ століття. Косів; Чернівці, 2004. 152 с.
 • 111.     Колупаєва А. Українська кераміка в сфері сакрального. Записки наукового товариства ім. Шевченка. Львів, 2004. Т. ССХLVІІІ. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. С. 231—256.
 • 112.     Івашків Г. Керамічні свічники зі збірки Петра Лінинського. Мистецтвознавство’ 10. Львів: СКІМ, 2010. С. 69—78.
 • 113.     Івашків Г. Свічники Олекси Бахматюка. Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2010 рік.: у 2-х кн. Львів. Кн. ІІ. С. 653—659.
 • 114.     Івашків Г. Сакральна кераміка з фабрики Івана Левинського у Львові (до 100-ліття з часу смерті). Народознавчі зошити. 2020. № 1 (151). С. 93—108.
 • 115.     Маркович М. Світильники Ренесансу і бароко. Мис­тецтво­знавство’03. Львів, 2003. С. 113—122.
 • 116.     Маркович М. Типологія і тектоніка художніх світильників. Народознавчі зошити. 2004. № 5—6. С. 724—729.
 • 117.     Маркович М. Художні особливості українських світильників ХІІ—ХІХ ст. Мистецтвознавство’05. Львів: СКІМ, 2005. С. 97—108.
 • 118.     Маркович М. Світильники Середньовіччя. Мистецт­во­знавство’08. Львів: СКІМ, 2008. С. 91—98.
 • 119.     Івашків Г. Керамічні наземні свічники ХІХ—ХХ сто­літь: типологія і художня структура. Мистецтвознавство’12. Львів: СКІМ, 2012. С. 79—94.
 • 120.     Нога О. Іван Левинський: художник, архітектор, промисловець, педагог, громадський діяч. Львів: Ос­но­ва, 1993. 78 с.
 • 121.     Петрякова Ф. Фаянсові хрести, лампади, хатні ікони Києво-Межигір’я (1840—1850). Історія релігій в Україні. Праці ХІ-ї міжнародної наукової конференції (1619 травня 2001 року): в 2-х кн. Львів, 2001. Кн. ІІ. С. 336—342.
 • 122.     Івашків Г. Хрест в українській народній кераміці кінця ХІХ — поч. ХХ ст. (за матеріалами фонду народної кераміки МЕХП). Українська хрестологія. Спеціальний випуск «Народознавчих зошитів». Львів, 1997. С. 109—118.
 • 123.     Івашків Г. До питання глиняних дискосів: форма, декор. Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2007 рік, кн. І. Львів: Логос, 2007. С. 78—84.
 • 124.     Івашків Г. Функція, типологія та художні особливості глиняних хрестів в Україні. Народознавчі зошити. 2008. № 1—2. С. 97—105.
 • 125.     Івашків Г. Керамічні іконостаси, рельєфи, ікони. Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2008 рік, кн. ІІ. Львів: Логос, 2008. С. 702—709.
 • 126.     Івашків Г. Літургійні керамічні хрести. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Іва­но-Франківськ, 2009. Вип. ХV—XVI. С. 15—21.
 • 127.     Івашків Г. Глиняні хрести: функція, типологія, декор. Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2009 рік: у 2-х кн. Кн. ІІ. Львів, 2009. С. 451—456.
 • 128.     Івашків Г. Ритуальна та обрядова кераміка Олекси Бахматюка. Апологет. Християнська сакральна тра­диція: віра, духовність, мистецтво. Львів, 2009. № 1—4. С. 191—196.
 • 129.     Івашків Г. Кераміка в ритуалі Божественної Літургії. Народознавчі зошити. 2012. № 3. С. 497—516.
 • 130.     Колупаєва А. Хатні кадильниці, курильниці (до ти­пології української кераміки). Народознавчі зоши­ти. 2006. № 1—2. С. 84—97.
 • 131.     Колупаєва А. Кропильниці (хрестильниці) в західно­українській кераміці. Народознавчі зошити. 2007. № 3—4. С. 321—330.
 • 132.     Колупаєва А. До вивчення предметів з фарфору та фаянсу церковного призначення. Народознавчі зошити. 2009. № 3—4. С. 401—417.
 • 133.     Колупаєва А. До історії церковно-обрядової кераміки в Україні (ХІ — поч. ХХІ ст.). Народознавчі зошити. 2012. № 3—4. С. 467—496.
 • 134.     Кайндль Р.Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. Чернівці: Молодий буковинець, 2000. 208 с.
 • 135.     Шухевич В. Гуцульщина (Материяли до україн­сько-руської етнольоґії): у 5 ч. У Львові: Накладом НТШ, 1899. Ч. І. 144 с.
 • 136.     Івашків Г. Українська народна кераміка в обрядах різдвяного циклу. Spheresof Culture. Volume ХІ. Lublin, 2015. С. 471—480.
 • 137.     Івашків Г. Глиняні вироби як атрибути Великодньої обрядовості. Spheresof Culture. Volume ХІV. Lublin, 2016. С. 406—415.
 • 138.     Івашків Г. Керамічні вироби у весільній обрядовості українців. Наукові записки Тернопільського націо­нального педагогічного університету імені Володи­мира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. № 1. Вип. 34. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. С. 187—194.
 • 139.     Івашків Г. Глиняні вироби в родильних і похоронних обрядах. Наукові записки Тернопільського націо­наль­ного педагогічного університету імені Воло­димира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. Терно­піль, 2019. № 2. Вип. 41. С. 148—157.
 • 140.     Ivashkiv H. Functionsand Artistic Specificity of Folk Earthenwarein Customsand Rituals of the Calendar Cycle of the Ukrainians. EtnoAntropologia (Etnologiae cultura materiale in Ucraina. Acuradi: Tamara Mykhaylyak). 2019. Vol. 7. № 2. P. 85—101.
 • 141.     Потебня А.А. Символ и миф в народной культуре. Москва: Лабиринт, 2000. 480 с.
 • 142.     Потебня А.А. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. Москва: Университетская типо­гра­фия, 1865. 310 с.
 • 143.     Грушевська К. З примітивної культури. Розвідки і доповіді Катерини Грушевської. Київ: Державне видавництво України. 1924. 224 с.
 • 144.     Могачевич І. (протоіерей). Село Кобылья. Волынской губернии Новградволынского уезда. Этногра­фи­ческий сборник, издаваемый императорским русским географическим обществом. СПб.: в Типографии Министерства внутренних дел, 1853. Вып. I. С. 294—312.
 • 145.     Иваница А. Домашний быт Малоросса Полтавской губернии Хорольского уезда и других мест Волынской и Черниговской губернии. Этнографический сборник, издаваемый императорским Русским географическим обществом. СПб: в типографии Министерства внутренних дел, 1853. Вып. 1. С. 337—371.
 • 146.     Афанасьев-Чужбинский А. Быт малорусского крестьянина (преимущественно в Полтавской губернии). Этнографический сборник, издаваемый историческим русским географическим обществом. СПб., 1858. Вып. ІІІ. С. 19—46.
 • 147.     Сементовский К. Замечания о праздниках у малороссиян. Харьков, 1843. 45 с.
 • 148.     Сементовский К. Очерк малороссийских поверий и обычаев, относящихся к праздникам. Молодик на 1844 год. Украинский литературный сборник, из­даваемый И. Бецким (В пользу Харьковского детского приюта) Харьков: В Университетской типографии. 1843. С. 86—107.
 • 149.     Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник: у 2-х т. За заг. ред. Я.П. Запаска. Львів: Афіша, 2000. Т. 1. 364 с.; Т. 2. 400 с.
 • 150.     Словник українського сакрального мистецтва. Наук. ред. М. Станкевич. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2006. 288 с.
 • 151.     Bossert H. Folk Art of Europe. New-York: Rizzoli, 1990. 76 p.
 • 152.     Melegati L. Ceramika. Warszawa: Arkady, 1997. 192 s.
 • 153.     Хынку И.Г. Молдавская народная керамика. Кишинев, 1969. 144 с.
 • 154.     Kotula F. Rozmowy ze skorupami. Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 1969. 221 s.
 • 155.     Gajerski S.F. Potylicki ośrodek kaflarski w ХVІ—ХVІІІ w. Kwartalnik Historii kultury materialnej. War-szawa. 1972. Rok XX. № 3. S. 467—485.
 • 156.     Fryś-Pietraszkowa E. Ośrodek garncarski w Lażku Ordynackim i jego wyroby na tle ctramiki malowanej w Polsce. Wroclaw; Warszawa; Kraków; Gdańsk. Wydaw-nictwo polskiej Akademii Nauk, 1973. 287 s.
 • 157.     Fryś-Pietraszkowa E., Kunczynska-Iracka A., Pokropek M. Sztuka ludowa w Polsce. Warszawa: Arkady, 1988. 338 s.
 • 158.     Tomuh P. Грнчарство у СрбиJию Београд: Етнограф-ски музеj у Белграду. Београд, 1983. 215 с.
 • 159.     Plicková E. Pozdišovské Hrnčiarstvo. Bratislava: Slovenské vydavatel’stvo krásnej literatūry, 1959. 235 p.
 • 160.     Polonec A., Turzova M. Pukanská keramika. Zbierky Narodopisného odbory slovenského narodného múzea v Martine. Bratislava: Osveta, 1962. 67 p.: 44 tab
 • 161.     Погань-Берлатан М., Каргинов Г. Будапештские музеи. Пер. с венгерского. Будапешт: Кошут, 1985. 82 с.: 148 ил.
 • 162.     Український керамологічний журнал. 2003. № 2—4 (8—10).
 • 163.     Собуцька Л. Внесок митрополита Андрея Шептицького та його родини у формування збірки народного мистецтва НМЛ. Галицька Брама. 2015. № 2—4. С. 33—34.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »