« 2023. № 4 (172)

Народознавчі зошити. 2023. № 4 (172). С. 1095—1102

УДК 75.05-026.765(477)”1950/2010″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.04.1095

НАРОДНІ КАРТИНИ НІНИ ДМИТРІВНИ ШУПЛЯК: ТЯГЛІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ

ШПАК Оксана

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9719-4432
 • кандидатка мистецтвознавства,
 • старша наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ народного мистецтва,
 • пр. Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: shpak.oksana@gmail.com

Анотація. Розглянуто вагомий малярський доробок Ніни Дмитрівни Шупляк (Черкевич), яка упродовж 1950—2010-х рр. працювала і продовжує творити у різних жанрах української народної картини (сюжетно-побутова тематика, портрет, натюрморт, пейзаж), звертається до релігійної тематики (ікона, релігійна картина), малює на літературні теми, створює декоративні композиції. Стилістику її робіт 1950—1970-х рр. можна окреслити як «наїв», а малярство 1980—2010-х рр. — як «авторську народну картину».

Мета статті — на прикладі творчості художниці простежити історичну тяглість сюжетів, ключових для української народної картини.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю осмислення автентичних мистецьких явищ, зростанням інтересу до «наївного» малярства.

Під час роботи над статтею використано методи мистецтвознавчого аналізу, систематизації, порівняння. Розроблено класифікацію творів малярства Ніни Дмитрівни Шупляк (за тематично-сюжетним принципом), проведено періодизацію творчості.

Ключові слова: Україна, село Біще Бережанського району Тернопільської області, малярство на склі, українська народна картина, наїв, традиція, сюжет, жанр.

Надійшла 25.08.2023

Список використаних джерел

 • 1. Найден О. Образ воїна в українському фольклорі: Се­мантичні та образні аспекти. Київ: Видавничий дім «Стилос», 2005. 260 с.
 • 2. Найден О.С. Українська народна картина: Поетика. Семантика. Космологія. Київ: Видавничий дім «Стилос», 2018. 240 с.
 • 3. Шпак О.Д. Малярство на склі Східного Опілля та Західного Поділля середини — другої половини ХХ ст. (матеріали польових досліджень 2011 р.). Народознавчі зошити. 2012. № 3 (105). С. 552—562.
 • 4. Шпак О.Д. Малярство на склі Ніни Дмитрівни Шупляк. Землі Опілля в природно-географічному та історично-культурному розвитку України. Збірник матеріалів Четвертої науково-практичної конференції (Бережани, 28 вересня 2012 р.). Бережани ; Тернопіль: Астон, 2012. С. 88—93.
 • 5. Шупляк Ніна. URL: https://arts.in.ua/artists/Shup­liak_Nina (дата звернення: 11.09.2021).
 • 6. Гундорова Т. «Сільський гламур» і глобалізаційний кіч. URL: https://zn.ua/ukr/ART/silskiy_glamur_i_globalizatsiyniy_kich.html (дата звернення: 10.04.2023).
 • 7. Пупиніна О. «Сільський гламур» — попередник глянцю і серіалів. День. 2011. № 147. URL: https://day.kyiv.ua/article/kultura/silskyy-hlamur-poperednyk-hlyantsyu-ta-serialiv (дата звернення: 10.04.2023).
 • 8. Сусаніна І. «Сільський гламур» Антіна Мухарського або Вибір між «здаватися» і «бути». Арт Вертеп. 17 липня 2008 р. URL: https://artvertep.com/news/ 6442.html (дата звернення: 10.04.2023).
 • 9. Тріска О., Шпак О. Народне малярство XVIII—XX ст.: від сакральності до фольклорності. Народознавчі зошити. 2021. № 4 (160). С. 918—928. DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.04.918

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »