« 2017. № 2 (134)

Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 305—310.

УДК 398.332.1(=161.2):636(477.86)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.02.305

ВЕСНЯНІ СКОТАРСЬКІ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ УКРАЇНЦІВ ПОКУТТЯ (за матеріалами із Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.)

Пуківський Юрій Володимирович, кандидат історичних наук,

Українська Галицька Асамблея,

вул.Технічна, 6/1,79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: uhalviv@gmail.com

Анотація. Описуються традиційні звичаї та обряди весняного циклу народного календаря українців Покуття, які стосуються однієї з найважливіших сфер господарської діяльності — скотарства. З’ясовано, що скотарська тематика в обрядовості весняних свят проявлялася в намаганні захистити домашню худобу від шкідливих дій чарівниць та забезпечити її здоров’я, молочність, успішний розвиток та приплід. Найбільша кількість відповідних ритуалів пов’язана з днем св. Юрія. Завдяки залученню польових етнографічних матеріалів також визначено локальні особливості досліджуваних явищ.

Ключові слова: народний календар, весняна обрядовість, скотарство, звичаї, обряди, Покуття.

Надійшла 15.01.2017

Список використаних джерел

 1. Архів ЛНУ імені Івана Франка. — Ф. 119. — Оп. 17. — Спр. 254—Е (Польові етнографічні матеріали до теми «Весняна календарна обрядовість», зафіксовані студентом третього курсу Пуківським Юрієм Володимировичем 10—24 липня 2008 р. у Богородчанському р-ні Івано-Франківської обл.). — 90 арк.
 2. Архів ЛНУ імені Івана Франка. — Ф. 119. — Оп. 17. — Спр. 568-Е (Польові етнографічні матеріали до теми «Календарна обрядовість», зафіксовані Пуківським Юрієм Володимировичем 28 червня — 10 липня 2016 р. у Снятинському р-ні Івано-Франківської обл.). — 64 арк.
 3. Агапкина Т.А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл / Т.А. Агап­кина. — Москва : Индрик, 2002. — 816 с.
 4. БеньковскійИ. Обычаи и поверья, приуроченные к «Велыкодню» / И. Бѣньковскій // Кіевская старина. — 1895. — Т. XLIX. — Кн. 5 (май). — Отд. ІІ. — С. 70—76.
 5. Василькевич Г.П. Юріївська народнопоетична творчість: проблема семантики і жанрової специфіки / Г.П. Василькевич. — Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. — 224 с.
 6. Виноградова Л.Н. Ведьма / Л.Н. Виноградова, С.М. Тол­стая // Славянские древности. Этнолингвис­тический словарь : в 5 т. / под общей ред. Н.И. Толстого. — Москва : Международные отношения, 1995. — Т. 1: А—Г. — С. 297—301.
 7. Войтович Н. Народна демонологія Бойківщини: монографія / Надія Войтович. — Львів : Сполом, 2015. — 228 с.
 8. Главацька Л. Весняні скотарські народні звичаї та обряди бойків (кінця ХІХ — середини ХХ ст.) / Людмила Главацька // Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу. Збірник наукових праць : матеріали Міжнародної наук. конференції «Одеські етнографічні читання». — Одеса, 2011. — С. 81—89.
 9. Гладкий М.І. Традиційне скотарство Середнього По­лісся другої половини ХІХ — першої третини ХХ ст. (Історико-етнологічне дослідження) / М.І. Глад­кий. — Дрогобич : Вимір, 2007. — 198 с.
 10. Глушко М. Етнографічне районування України: стан, проблеми, завдання (за матеріалами наукових досліджень другої половини ХХ — початку ХХІ століть) / Михайло Глушко // Вісник Львівського університету. Серія історична. — Львів, 2009. — Вип. 44. — С. 179—214.
 11. ЗубрицькийМ. Народній календар, народні звичаї і повірки, привязані до днів в тиждни і до рокових сьвят. (Записані у Мшанці, Староміського повіту і по сусідніх селах) / Михайло Зубрицький // Материяли до українсько-руської етнольоґії. — Львів, 1900. — Т.ІІІ. — С. 33—60.
 12. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу: Історично-релігійна монографія / Іларіон, митрополит. — Київ : Обереги, 1991. — 424 с. — (Репринт за виданням 1965 р., Вінніпег).
 13. Кайндль Р.Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази / Р.Ф. Кайндль ; пер. з нім. З.Ф. Пенюк ; післямова О.М. Масана. — Чернівці : Молодий буковинець, 2000. — 208 с. : іл.
 14. Килимник С. Український рік у народніх звичаях в історичному освітленні / Степан Килимник. — Вінніпег ; Торонто, 1962. — Т. ІІІ. — 372 с.
 15. Кирчів Р. Історіографія етнографічного дослідження Покуття / Роман Кирчів // Народознавчі зошити. — 2015. — № 1. — С. 70—90.
 16. Кирчів Р.Ф. Релікти юріївської обрядовості в українських Карпатах / Р.Ф. Кирчів // Народна творчість та етнографія. — 1985. — № 2. — С. 38—43.
 17. Кожолянко Г. Весняне свято Юра-Рая на Буковині / Георгій Кожолянко // Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць. — Київ : Київський центр, 2008. — Вип. 25. — С. 96—102.
 18. Колесса Ф. Людові віруваня на Підгірю. В с. Ходовичах стрийського повіту / Філярет Колесса // Етноґрафічний збірник. — 1898. — Т. V. — С. 76—98.
 19. Конопка В. Хліборобські мотиви у Великодньому та пізньовесняному циклах календарних звичаїв та обрядів українців Південно-західного історико-етногра­фічного регіону України / Володимир Конопка // Ет­нічна історія народів Європи: збірник наукових праць. — Київ, 2014. — Вип. 42. — С. 31—39.
 20. Красовський І. Календарна обрядовість / І. Красовський, Й. Вархол // Лемківщина: Історико-етногра­фічне дослідження. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2002. — Т. 2: Духовна культура. — С. 113—123.
 21. Курочкін О.В. Обрядовість (Календарні свята і обряди) / О.В. Курочкін // Поділля: Історико-етно­графічне дослідження. — Київ : Доля, 1994. — С. 358—385.
 22. Кутельмах К.М. Календарна обрядовість / К.М. Кутельмах // Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1987. — С. 286—302.
 23. Кухаренко С. Худоба в повір’ях і магії селян сучасної України / Світлана Кухаренко // Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць. — Київ, 2008. — Вип. 27. — С. 13—24.
 24. Пуківський Ю. Весняна календарно-побутова обрядовість українців історико-етнографічної Волині / Юрій Пуківський. — Львів, 2015. — 312 с. : іл.
 25. Тиводар М.П. Етнографія Закарпаття: Історико-етно­гра­фічний нарис / Михайло Тиводар. — Ужгород : Гражда, 2011. — 416 с. : іл.
 26. ТрефиловаО.В. Юрьев день / О.В. Трефилова // Славянские древности. Этнолингвистический словарь : в 5-ти т. / под общей ред. Н.И. Толстого. — Москва : Международные отношения, 2012. — Т. 5: С (Сказка) — Я (Ящерица). — С. 601.
 27. Труды этнографическо-статистической экспедиціи въ Западно-русскій край, снаряженной Императорскимъ Русскимъ Географическимъ обществомъ. Юго-за­пад­ный отдел. Матеріалы и изследованія, собранныя П.П. Чу­бинскимъ / П.П. Чубинский. — Санкт-Пе­тер­бургъ, 1872. — Т. ІІІ: Народный дневникъ. — 486 с.
 28. Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 4 / Володимир Шухевич // Материяли до українсько-руської етнольоґії. — Львів, 1904. — Т.  — С.1—272.
 29. Kolberg O. Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg. — Wroclaw ; Poznań : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1970. — T. 54: Ruś — Cz. I. — 336 s.
 30. Kolberg O. Obraz etnograficzny / Oskar Kolberg. — T. I. — Kraków, 1882. — 356 s.
 31. MroczkoF. Sniatyńszczyzna. Przyczynek do etnografii krajowej / Mroczko Ks. F. — Cz. 1. — Lwów, 1897. — 84 s.
 32. Schnaider J. Lud Peczenizynski. Czesc II / Józef Schnaider // Lud. — Lwów, 1907. — T. XIII. — S. 21—33.
 33. Schnaider J. Z kraju Hucułów / Józef Schnaider // Lud. — Lwów, 1899. — T. V. — S. 207—220.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »