Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2017. № 2 (134)

Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 327—340.

УДК 39(4778.86-11):[675.02:685]

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.02.327

ОБРОБКА ШКІРИ ТА ВИРОБИ З НЕЇ НА ПОКУТТІ

Сапеляк Оксана Адамівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ етнології сучасності,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: oksana.sapelyak@gmail.com

ORCID https://orcid.org/0000-0001-8111-6563

Анотація. Йдеться про одну з найдревніших галузей людської діяльності — шкіряне виробництво. Приділено увагу розвитку народних промислів вичинки шкур, технології обробки шкіри та особливостям виробів зі шкіри та їх оздоблення на Покутті.

Ключові слова: вичинка шкур, дублення, гарбування, шевство, кушнірство, хутряні вироби.

Надійшла 20.03.2017

Список використаних джерел

 1. Архів Інституту народознавства НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 705. — 180 арк. (Матеріали Оксани Сапеляк).
 2. Андрухів І. Тисмениця / І. Андрухів, С. Гаврилюк. — Івано-Франківськ : Лілея, 2002. — 396 с.
 3. Бажанський М. Творчий динамізм патріотизму моїх земляків / М. Бажанський. — Дітройт : Бібліотека видавництва «Снятин», 1983. — Ч. 7. — 255 с.
 4. Герасимович І. Ярмарки і торги на Покутті / І. Герасимович // Діло. — 1881. — № 89.
 5. Головацький Я. О костюмах или народном убранст†русиновъ или русских в Галичинѣ и Северовосточной Венгрии / Я. Головацький. — Санкт-Петроград, 1848. — 67 с.
 6. Горинь Г. Шкіряні промисли західних областей України (друга половина ХІХ — поч. ХХ ст.) / Г. Горинь. — Київ : Наукова думка, 1986. — 96 с.
 7. Господар і промисловець. — 1909. — № 2.
 8. Капраль М. Шевський цех у Львові ХІ—ХІІІ століть і особливості правового статусу / М. Капраль // Вісник Львівського університету. Серія історична. — Львів, 2009. — Вип. 44. — С. 39—58.
 9. Ковальчак Г.І. Розвиток фабрично-заводської промисловості в Східній Галичині ХІХ — на початку ХХ ст. / Г.І. Ковальчак // З історії західно-укра­їнських земель. — Київ, 1960. — 154 с.
 10. Котляр М.Ф. Галицька Русь у другій половині ХІV — першій чверті ХV ст. / М.Ф. Котляр. — Київ : Наукова думка, 1968. — 144 с.
 11. Остапович В. Нариси з історії села Ганнусівка / В. Остапович. — Харків, 2012. — 311 с.
 12. Ришард-Бриковський. В 100-ту річницю першої поль­ської етнографічної виставки в Коломиї / Ришард-Бриковський // Polska sztuka ludowa. — Wrocław ; War­sza­wa ; Kraków ; Gdańsk, 1981. — № 2. — S. 117—121.
 13. 1 Сапеляк О. Українська спільнота в Аргентіні. Історико-етнологічний аспект / О. Сапеляк. — Львів, 2008. — 286 с.
 14. Стельмащук Г.Г. Традиційні головні убори українців / Г.Г. Стельмащук. — Київ : Наукова думка, 1993. — 240 с.
 15. Kolberg O. Pokucie. Obraz etnograficzny / Kolberg O. — T. I. — Kraków, 1882. — 360 s.
 16. Mroczko K. Snsatyńszczyna (Przyczynek do etnografii krajowej) / Mroczko K. // Przewodnik naukowy i lite­racki. Rocznik XXV z 1882. — Lwów, 1897. — 1176 s.
 17. Przemysl garbarski // Sprawozdanie komisyi ankieto­wey. — Warszawa, 1928. — T. XV.
 18. Seweryn T. Koźusznictwo i torebkarstwo w Kosowie / Seweryn T. // Przemysł. Rzemiosło. Sztuka. — Krakow, 1924. — Rocznik IV. — № 2. — S. 3—23.
 19. Waigel L. Rys miasta Kołomyja / Waigel L. — Kołomyja, 1877. — 114 s.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »