Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2017. № 2 (134)

Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 327—340.

УДК 39(4778.86-11):[675.02:685]

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.02.327

ОБРОБКА ШКІРИ ТА ВИРОБИ З НЕЇ НА ПОКУТТІ

Сапеляк Оксана Адамівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ етнології сучасності,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: oksana.sapelyak@gmail.com

ORCID https://orcid.org/0000-0001-8111-6563

Анотація. Йдеться про одну з найдревніших галузей людської діяльності — шкіряне виробництво. Приділено увагу розвитку народних промислів вичинки шкур, технології обробки шкіри та особливостям виробів зі шкіри та їх оздоблення на Покутті.

Ключові слова: вичинка шкур, дублення, гарбування, шевство, кушнірство, хутряні вироби.

Надійшла 20.03.2017

Список використаних джерел

 1. Архів Інституту народознавства НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 705. — 180 арк. (Матеріали Оксани Сапеляк).
 2. Андрухів І. Тисмениця / І. Андрухів, С. Гаврилюк. — Івано-Франківськ : Лілея, 2002. — 396 с.
 3. Бажанський М. Творчий динамізм патріотизму моїх земляків / М. Бажанський. — Дітройт : Бібліотека видавництва «Снятин», 1983. — Ч. 7. — 255 с.
 4. Герасимович І. Ярмарки і торги на Покутті / І. Герасимович // Діло. — 1881. — № 89.
 5. Головацький Я. О костюмах или народном убранст†русиновъ или русских в Галичинѣ и Северовосточной Венгрии / Я. Головацький. — Санкт-Петроград, 1848. — 67 с.
 6. Горинь Г. Шкіряні промисли західних областей України (друга половина ХІХ — поч. ХХ ст.) / Г. Горинь. — Київ : Наукова думка, 1986. — 96 с.
 7. Господар і промисловець. — 1909. — № 2.
 8. Капраль М. Шевський цех у Львові ХІ—ХІІІ століть і особливості правового статусу / М. Капраль // Вісник Львівського університету. Серія історична. — Львів, 2009. — Вип. 44. — С. 39—58.
 9. Ковальчак Г.І. Розвиток фабрично-заводської промисловості в Східній Галичині ХІХ — на початку ХХ ст. / Г.І. Ковальчак // З історії західно-укра­їнських земель. — Київ, 1960. — 154 с.
 10. Котляр М.Ф. Галицька Русь у другій половині ХІV — першій чверті ХV ст. / М.Ф. Котляр. — Київ : Наукова думка, 1968. — 144 с.
 11. Остапович В. Нариси з історії села Ганнусівка / В. Остапович. — Харків, 2012. — 311 с.
 12. Ришард-Бриковський. В 100-ту річницю першої поль­ської етнографічної виставки в Коломиї / Ришард-Бриковський // Polska sztuka ludowa. — Wrocław ; War­sza­wa ; Kraków ; Gdańsk, 1981. — № 2. — S. 117—121.
 13. 1 Сапеляк О. Українська спільнота в Аргентіні. Історико-етнологічний аспект / О. Сапеляк. — Львів, 2008. — 286 с.
 14. Стельмащук Г.Г. Традиційні головні убори українців / Г.Г. Стельмащук. — Київ : Наукова думка, 1993. — 240 с.
 15. Kolberg O. Pokucie. Obraz etnograficzny / Kolberg O. — T. I. — Kraków, 1882. — 360 s.
 16. Mroczko K. Snsatyńszczyna (Przyczynek do etnografii krajowej) / Mroczko K. // Przewodnik naukowy i lite­racki. Rocznik XXV z 1882. — Lwów, 1897. — 1176 s.
 17. Przemysl garbarski // Sprawozdanie komisyi ankieto­wey. — Warszawa, 1928. — T. XV.
 18. Seweryn T. Koźusznictwo i torebkarstwo w Kosowie / Seweryn T. // Przemysł. Rzemiosło. Sztuka. — Krakow, 1924. — Rocznik IV. — № 2. — S. 3—23.
 19. Waigel L. Rys miasta Kołomyja / Waigel L. — Kołomyja, 1877. — 114 s.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »