« 2017. № 2 (134)

Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 327—340.

УДК 39(4778.86-11):[675.02:685]

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.02.327

ОБРОБКА ШКІРИ ТА ВИРОБИ З НЕЇ НА ПОКУТТІ

Сапеляк Оксана Адамівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ етнології сучасності,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: oksana.sapelyak@gmail.com

ORCID https://orcid.org/0000-0001-8111-6563

Анотація. Йдеться про одну з найдревніших галузей людської діяльності — шкіряне виробництво. Приділено увагу розвитку народних промислів вичинки шкур, технології обробки шкіри та особливостям виробів зі шкіри та їх оздоблення на Покутті.

Ключові слова: вичинка шкур, дублення, гарбування, шевство, кушнірство, хутряні вироби.

Надійшла 20.03.2017

Список використаних джерел

 1. Архів Інституту народознавства НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 705. — 180 арк. (Матеріали Оксани Сапеляк).
 2. Андрухів І. Тисмениця / І. Андрухів, С. Гаврилюк. — Івано-Франківськ : Лілея, 2002. — 396 с.
 3. Бажанський М. Творчий динамізм патріотизму моїх земляків / М. Бажанський. — Дітройт : Бібліотека видавництва «Снятин», 1983. — Ч. 7. — 255 с.
 4. Герасимович І. Ярмарки і торги на Покутті / І. Герасимович // Діло. — 1881. — № 89.
 5. Головацький Я. О костюмах или народном убранст†русиновъ или русских в Галичинѣ и Северовосточной Венгрии / Я. Головацький. — Санкт-Петроград, 1848. — 67 с.
 6. Горинь Г. Шкіряні промисли західних областей України (друга половина ХІХ — поч. ХХ ст.) / Г. Горинь. — Київ : Наукова думка, 1986. — 96 с.
 7. Господар і промисловець. — 1909. — № 2.
 8. Капраль М. Шевський цех у Львові ХІ—ХІІІ століть і особливості правового статусу / М. Капраль // Вісник Львівського університету. Серія історична. — Львів, 2009. — Вип. 44. — С. 39—58.
 9. Ковальчак Г.І. Розвиток фабрично-заводської промисловості в Східній Галичині ХІХ — на початку ХХ ст. / Г.І. Ковальчак // З історії західно-укра­їнських земель. — Київ, 1960. — 154 с.
 10. Котляр М.Ф. Галицька Русь у другій половині ХІV — першій чверті ХV ст. / М.Ф. Котляр. — Київ : Наукова думка, 1968. — 144 с.
 11. Остапович В. Нариси з історії села Ганнусівка / В. Остапович. — Харків, 2012. — 311 с.
 12. Ришард-Бриковський. В 100-ту річницю першої поль­ської етнографічної виставки в Коломиї / Ришард-Бриковський // Polska sztuka ludowa. — Wrocław ; War­sza­wa ; Kraków ; Gdańsk, 1981. — № 2. — S. 117—121.
 13. 1 Сапеляк О. Українська спільнота в Аргентіні. Історико-етнологічний аспект / О. Сапеляк. — Львів, 2008. — 286 с.
 14. Стельмащук Г.Г. Традиційні головні убори українців / Г.Г. Стельмащук. — Київ : Наукова думка, 1993. — 240 с.
 15. Kolberg O. Pokucie. Obraz etnograficzny / Kolberg O. — T. I. — Kraków, 1882. — 360 s.
 16. Mroczko K. Snsatyńszczyna (Przyczynek do etnografii krajowej) / Mroczko K. // Przewodnik naukowy i lite­racki. Rocznik XXV z 1882. — Lwów, 1897. — 1176 s.
 17. Przemysl garbarski // Sprawozdanie komisyi ankieto­wey. — Warszawa, 1928. — T. XV.
 18. Seweryn T. Koźusznictwo i torebkarstwo w Kosowie / Seweryn T. // Przemysł. Rzemiosło. Sztuka. — Krakow, 1924. — Rocznik IV. — № 2. — S. 3—23.
 19. Waigel L. Rys miasta Kołomyja / Waigel L. — Kołomyja, 1877. — 114 s.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »