Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 920–927

УДК 75/76(477.87)”19/20”:7.071.1(477.87)Микита(043.5)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.920

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД КРАЙОВОГО НЕОФОЛЬКЛОРИЗМУ У ЗАКАРПАТСЬКОМУ ЖИВОПИСІ 1920­х — поч. 1940­х рр.

Дьерке Гейза Гейзович — аспірант Львівської національної академії мистецтв,

кафедра теорії і історії мистецтва

вул. Кубійовича, 38, 79011, м. Львів, Україна

Контакти: тел. 0322 761 482

Анотація. Досліджуються соціомистецьке підґрунтя, зміст та динаміка формування концептуальних засад неофольклоризму в закарпатському образотворчому мистецтві 1920­х — початку 1940­х рр. Виявлено основні типи рецепції етнокультурних традицій, міру їх репрезентованості в різних жанрах живопису, проаналізовано формотворчі аспекти синтезу народно­мистецьких та модерністичних засобів образної виразності у творах провідних майстрів, розглянуто синестезію словесних та візуальних джерел етноінспірацій, виокремлено «лінії» спадкоємності між досвідом засновників художньої школи та творчістю наступних поколінь закарпатських митців.

Ключові слова: неофольклоризм, діалогічний тип сприйняття етнокультурних традицій, народно­мистецькі джерела інспірацій, модерністичні джерела інспірацій, образно­пластичний синтез, інтермедіальність, індивідуальна образно­пластична концепція.

Надійшла 30.05.2017

Список використаних джерел:

 1. Гаврош О. Жанровий живопис Закарпаття І половини ХХ ст.: тематика, особливості художньої мови (за матеріалами фондів Закарпатського музею образотворчого мистецтва ім. Й. Бокшая) / Оксана Гаврош // Науковий вісник ЗХІ. Матеріали міжнародної наук.­практ. конференції «Ерделівські читання» (Ужгород, 10—12 травня 2010 р.). — Ужгород : Ґражда, 2010. — С. 201—209.
 2. Гаврош О. Жанрові картини Федора Манайла: синтез модерних течій ХХ ст. і традицій / Оксана Гаврош // Вісник ХДАДМ: зб. наук. пр. / за ред. В.Я Даниленка. — Харків : ХДАДМ, 2012. — С. 56—60.
 3. Гаврош О. Народне мистецтво в утвердженні національної ідентичності українців Закарпаття у міжвоєнний період ХХ ст. / Оксана Гаврош // Зб. наук. праць: Нац. ун­т «Острозька академія». Сер. «Культурологія». — Вип. 12. Матеріали VI Міжнародної наук. конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (Остріг, 12—13 квітня, 2013 року). — Ч. 2. — Остріг, 2013. — С. 394—398.
 4. Каллаи Э. Искусство и художники Карпатського края / Эрнест Каллаи // Огоньки. — Уж­го­род, 1940. — Декабрь. — С. 35—39.
 5. Курильцева В. Иосиф Иосифович Бокшай / Вера Курильцева. — Москва : Советский художник, 1962. — 63 с.
 6. Луценко І.В. Живопис Закарпаття кінця ХІХ — першої половини ХХ ст.: жанри та художньо­сти­лістичні особливості : автореф. дис. … канд. наук: 07.00.05 / Ігор Вікторович Луценко. — Львів : ЛНАМ, 2014. — 16 с.
 7. Луценко І. Традиції етноромантизму в живописі Закарпаття першої половини ХХ ст. / Ігор Луценко // Наук. вісник ЗХІ: «Ерделівські читання»: матеріали Міжнародної наук.­практ. Конференції (Ужгород, 13—14 травня 2013 р.). — Ужгород : Ґражда, 2013. — Вип. № 4. — С. 277—285.
 8. Небесник І. Формування мистецького середовища у Закарпатті протягом першої половини ХХ ст. / Іван Небесник // Вісник ЛНАМ. — Спецвип. VI. «Ерделівські читання». — Ужгород : Ґражда, 2008. — С. 5—22.
 9. Островський Г. Образотворче мистецтво Закарпаття / Григорій Островський. — Київ : Мистецтво, 1974. — 200 с.
 10. Павлов В.П. Ф. Манайло / В.П. Павлов. — Київ : Мистецтво, 1970. — 14 с. : 31 іл. — (Художники Радянської України).
 11. Петрова О.М. Функціонування етнохудожньої традиції в професійному образотворчому мистецтві (на матеріалі національних шкіл 60—80 років) : автореф. дис. … д­ра філос. наук / Ольга Миколаївна Петрова. — Київ : НАН України ; Інститут філософії, 1993. — 39 с.
 12. Поп І. Закарпатська школа живопису як феномен національного і культурного відродження / Іван Поп // Carpatica — Карпатика: Актуальні проблеми історії і культури Закарпаття. — Ужгород, 1992. — Вип. 1. — С. 181—196.
 13. Попова Л.И. Коцка Андрей Андреевич / Л.И. Попова, В.П. Цельтнер // Очерки о художниках Совет­ской Украины. — Москва : Советский художник, 1980. — С. 128—143.
 14. Приймич М. Простір живопису Адальберта Ерделі / Михайло Приймич // Адальберт Ерделі: альбом / авт.­упоряд. А. Ковач. — Ужгород : Вид­во Олександра Гаркуші, 2007. — С. 7—16.
 15. Рижова Г. Митець, серце якого не шукало спокою / Галина Рижова // Адальберт Борецький: каталог тво­рів. — Ужгород, 2011. — С. 2—4.
 16. Федір Манайло. Життя і творчість. 1910—1978 / уклад. Л. Біксей, Ф. Ерфан, В. Фолтін ; авт. ст. Л. Біксей, В. Фолтін, В. Манайло­-Приходько. — Ужгород : Патент, 2010. — 195 с.
 17. Цельтнер В.Ф. Манайло / Володимир Цельтнер. — Москва : Советский художник, 1986. — 143 с.
 18. Юхимець Г.М. До проблеми використання образів та традицій народного мистецтва в сучасному українському станковому живописі / Г.М. Юхимець // Мистецтво і життя: зб. ст. / редкол.: Ю.В. Белічко та ін. — Київ : Мистецтво, 1987. — С. 35—58.
 19. Slovtnsko a Podkarpatska Rus // Jejich lid a kraj ve vэtv; Jejich lid a kraj ve vэtvarnėm umėni. Od 29. ledna do 23. ъnora. — Praha 1, 1937. — S. 19.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »