Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 928–934

УДК 7.041.2(477)”15″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.928

ІКОНОГРАФІЧНІ ТА ХУДОЖНЬО­СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ІКОНИ «ХРИСТОС У ГРОБІ» («ЛЮДИНА БОЛЮ») ДРУГОЇ ТРЕТИНИ XVI ст. ЗІ СТАРОГО САМБОРА

Федак Марта — молодший науковий співробітник відділу

Національного музею у Львові ім.~А.~Шептицького.

Аспірантка Інституту Народознавства НАН України.

проспект Свободи, 20, Львів, Львівська область, 79000

Контакти: тел.: 0322 358 856

Анотація. Розглядається ікона «Христос у гробі» другої третини XVI ст. з церкви cв. Миколая у м. Старий Самбір Львівської області, що належить до колекції НМЛ. Аналізуються художньо­стильові особливості твору, а також іконографія його сюжету у контексті світового та українського мистецтва. Вперше здійснюється атрибуція пам’ятки, яку за рядом характеристик відносимо до творчої спадщини «майстра з Багнуватого».

Ключові слова: ікона, іконографія, майстер, «Христос у гробі».

Надійшла 26.06.2017

Список використаних джерел:

 1. БартошА. Козацькі реліквії першої чверті ХVІІ ст. з фондів Національного Києво­Печерського історико­культурного заповідника / А.Бартош // Нові дослі­дження пам’яток козацької доби в Україні. Збірник наук. статей. — Вип. 21. — Ч. 2. — Київ, 2012. — С. 321—328.
 2. ГелитовичМ. Ікони Старосамбірщини XIV—XVI століть зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького / М. Гелитович. — Львів : Свічадо, 2010. — 240 с.
 3. Гелитович М. Маловідомі пам’ятки українського іконопису XV—XVI століття (з колекції Національного музею у Львові) / М. Гелитович // Zachodnioukraiсska sztuka cerkiewna: Materiaіy z miкdzynarodowej konferencji naukowej Јaсcut ; Kotaс, 17—18 kwietnia 2004 roku. — CzкњжII. — Јaсcut : Muzeum­ Zamek w Јaсcucie, 2004. — С. 57—132.
 4. Гелитович М. Українські ікони XIII — початку XVI століть зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького / М. Гелитович. — Львів : Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького ; Київ : Майстер книг, 2014. — 348 с.
 5. Гординський С. Українська ікона 12—18 сторіччя / С. Гординський. — Філядельфія, 1973. — 212 с.
 6. ЕвсееваЛ.М. Спас Нерукотворный в русской иконе / Л.М. Евсеева, А.М. Лидов, Н.Н. Чугреева. — Москва : Русский Фонд Содействия Образованию и науке ; Университет Дмитрия Пожарского, 2008. — 440 с.
 7. Козак Н. Ікона­тондо з Багноватого в збірці національ­ного музею у Львові ім. А. Шептицького та іконографія «Тобою радується» в пост візантійському мистецтві / Н. Козак // Збереження й дослідження історико­куль­турної спадщини в музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності : доп. та повідомлення Міжнародної наук. конф., Львів, 25—27 вересня 2013 р., Національний музей у Львові ім. А. Шептицького. — Львів, 2013. — С. 273—277.
 8. КосівР. Двобічні ікони XV—XVI століть на українських землях: спроба інтерпретації призначенння та іконографії / Р. Косів // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. — Випуск 13. Збірник нау­кових праць. — Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. — С. 168—181.
 9. Коць­Григорчук Л. Лінгвістично­-географічне дослідження українського діалектичного простору / Л. Коць­Гри­горчук. — Нью­-Йорк ; Львів : Наукове товариство ім. Шевченка в Америці. Філологічна секція. Мовознавча серія, 2002. — 268с.
 10. Лазарев В.Н. Русская средневековая живопись. Статьи и исследования / В.Н. Лазарев. — Москва : Наука, 1970. — 344 с.
 11.  Лихачев В. Искусство Византии IV—XVвеков / В. Ли­хачев. — Ленинград : Искусство, 1986. — 312 с.
 12. Людина і світ. — 1999. — № 8.
 13. Міляєва Л. Українська ікона XI—XVII століть / Л. Мі­ляєва ; за участю Гелитович М. — Київ, 2007. — 528 с.
 14. Cвенціцька В.І. Український живопис XVI—XVII ст. У контексті візантійських мистецьких традицій та західноєвропейського барокко / В.І. Cвенціцька // Ук­ра­їнське барокко та європейський контекст / Академія наук української РСР ; Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; Польська академія наук ; Інститут мистецтва. — Київ : Наукова думка, 1991. — С. 90—95.
 15. Свєнціцкий­-Святицький І. Ікони Галицької України XV—XVI віків / Іларіон Свєнціцкий­Святицький. — Львів, 1929. — XVIII c.
 16. Сидор О. Патріарх Йосиф Сліпий і мистецтво / О. Сидор. — Київ ; Рим : Релігійне товариство «Св. Софія» для українців католиків, 2012. — 456 с.
 17. Сидор­Ошуркевич Олександра. Українська антимінстна гравюра XVII—XVIII століть / Олександра Сидор­Ошуркевич // Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка. Праці Секції мистецтвознавства. —Том CCXXVII. — Львів, 1994. — С. 171—182.
 18. Скоп Л. Про давні пам’ятки у Старій Солі. Нотатки мандрівника / Л.Скоп // Галицька Брама. Сіль землі Галицької. — № 7—9 (223—225). — Львів : Громадська організація «Інститут Львова» ; Центр Європи, 2013. — Липень­вересень. — С. 13—14.
 19. Юрчишин О. Антимінси XVII століття єпископів перемиських, самбірських та повіту сяніцького зі збірки Національного музею у львові / О. Юрчишин // Sztu­ka cerkiewna w diecezji przemyskiej. Materialy z miedzy­naro­dowej konferencji naukowej 25—26 marca 1995 ro­ku. — Lancut, 1999. — С. 151—162.
 20. Dobrzeniecki T. Niekуre zagadnienia ikonografii Mкїa Boleњci / Dobrzeniecki  // Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. — XV, 1. — Warszawa, 1971. — S. 7—152.
 21. Giemza J. Malowidla scienne w cerkwi P.W. Swietego Onu­frego w Posadzie Rybotyckiej w swietle badan i di­gi­ta­lizacji przeprowadzonych w listopadzie 2011 roku / Giem­za J. // Збереження й дослідження історико­культурної спадщини в музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності: доп. та повідомлення Міжнародної наук. конф., Львів, 25—27 вересня 2013 р., Національний музей у Львові ім. А. Шептицького. — Львів, 2013. — S. 509—518.
 22. Giemza J. O sztuce sakralnej Przemyskiej eparhii. Slowem i obrazem / Giemza J. — Lancut, 2006. — 168 s.
 23. Gronek A. Opuszczone dziedzictwo. O malowidіach w cerkwi њw. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej / Gronek A. — Krakуw : Ksiкgarnia akademicka, 2015. — 458 s.
 24. Janocha M. Ikony w Polsce. Od sriedniowiecze do wspolczes­nosci / Janocha M. — Warszawa : Arkady, 2008. — 452 s.
 25. Sallay D. The Eucharistic man of sorrows in late medieval art / Sallay D. // Annual of medieval studies at Ceu. — 6. — Budapest : Central European University, 2000. — P. 45—80.
 26. Yurchyshyn­Smith O. Development of Bizantine iconographic tradition in Ukrainian antimensia of the XVIIth century / Yurchyshyn­Smith O. // Byzantinoslavica. — T. LIX. — Prague ; Slovansky ustav. Euroslavica, 1998.
 27. Шалина И. Икона «Христос во гробе» и Нерукотворний образ на Константинопольской плащанице / Шалина И. — Режим доступа: http://www.pravoslavie.ru/sretmon/turin/hristosvogrobe.htm.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »