Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2017. № 5 (137)

Народознавчі зошити. 2017. № 5 (137). С. 1141—1148

УДК: 76.071.1:097(477.85/.87) “187/195”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.05.1141

ІВАН КРИП’ЯКЕВИЧ І ДЕРЕВОРИТИ ОЛЕНИ КУЛЬЧИЦЬКОЇ

Руденко Олег Васильович — кандидат мистецтвознавства,

доцент кафедри книжкової та станкової графіки

Української академії друкарства

вул. Личаківська, 3, м. Львів, 79008, Україна

Контакти: (032) 2975062; e-mail uadgraphicart@gmail.com

Анотація: Дослідження зосереджується на аналізі графіки Олени Кульчицької, виконаної для видатного українського історика Івана Крип’якевича. Береться до уваги творчий метод художниці, особисті зацікавлення історика, культурний та історичний контекст тієї доби. Аналізується ряд статей Івана Крип’якевича, присвячених дослідженню деревориту в Україні. Розглядаються мистецькі та іконографічні варіанти пошуків Олени Кульчицької під час розробки екслібриса. Звернено увагу на інтерпретацію відповідних атрибутів, використаних у своїх композиціях художницею.

Ключові слова: графіка, ескіз, композиція, творчість, символ, історія, держава, національний, культура.

Надійшла 20.07.2017

Список використаних джерел

 1. Архів ХММ О. Кульчицької А­Г/12. 200(1)­200(18)­г/12. — Арк. 1—18.
 2. В’юник А. Українська графіка XI — початку XX ст. Альбом / А. В’юник. — Київ : Мистецтво, 1994. — 328 с.
 3. Велика історія України: видання друге / ред. І. Крип’якевич, М. Голубець, Д. Дорошенко, Я. Пастернак. — Львів ; Вінніпег : Видавництво Івана Тиктора, 1948. — 968 с.
 4. Волошин Л. Із плеяди творців українського модерну: Олена Кульчицька / Л. Волошин // Галицька брама. — 2007. — № 9—10. — С. 9—14.
 5. Вороний М. Вистава картин українських художників у Київі / М. Вороний // Ілюстрована Україна. — 1913. — Ч. 19—20. — С. 2—4.
 6. Галицько­Волинська держава (1199—1349). Монографія / В. Кульчицький, Б. Тищик, І. Бойко. — Львів : Бібльос, 2006. — 280 с.
 7. Галицько­Волинський літопис / ред. К. Зозуляк. — Львів : Червона Калина, 1994. — 252 с.
 8. Грушевський М. Ілюстрована історія України / М. Грушевський. — Київ ; Львів, 1912. — 556 с.
 9. Дашкевич Я. Іван Крип’якевич — історик консер­вативно­державницької школи / Я. Дашкевич // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві / ред. Я. Ісаєвич, Ф. Стеблій. — Львів, 2001. — C. 715—730.
 10. Дашкевич Я. Іван Крип’якевич — історик України (вступ) / Я. Дашкевич // Крип’якевич І. Історія України. — Львів : Світ, 1990. — С. 5—21.
 11. Кіс­Федорук О. Графіка Олени Кульчицької / О. Кіс­Федорук // Всеукраїнський освітньо­мистецький часопис­посібник «Артклас». — 2007. — № 3—4. — С. 18—20.
 12. Король Данило Галицький у пам’ятках історії та культури / автори­упоряд. Б. Гаврилів, І. Миронюк. — Івано­Франківськ : Плай ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2009. — 180 с.
 13. Кость Л. Естетичні й духовні домінанти львівського періоду творчості (1939—1944) Олени Кульчицької / Л. Кость // Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. — 2010. — Вип. 7 (12). — С. 227—235.
 14. Кость Л. Життя у творчості / Л. Кость // Галицька брама. — 2007. — № 9—10. — С. 2—8.
 15. Крип’якевич. Спогади (автобіографія) // Іван Кри­п’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві / ред. Я. Іса­євич, Ф. Стеблій. — Львів, 2001. — С. 77—140.
 16. Крип’якевич І. Галицько­Волинське князівство / І. Крип’якевич. — Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1999. — 220 с.
 17. Крип’якевич І. До історії львівської гравюри в XVI в. / І. Крип’якевич // Бібліологічні вісті. — 1927. — № 1 (14). — С. 80—83.
 18. Крип’якевич І. Причини до словника українських граверів / І. Крип’якевич // Бібліологічні вісті. — 1926. — № 4 (13). — С. 22—25.
 19. Крип’якевич І. Український дереворит і твори Олени Кульчицької / І. Крип’якевич // Шляхи. — 1916. — № 12—14. — С. 419—424.
 20. Крип’якевич І. Холмщина / І. Крип’якевич // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві / ред. Я. Ісаєвич, Ф. Стеблій. — Львів, 2001. — С. 223—233.
 21. Крип’якевич І. Шляхами слави українських князів / І. Крип’якевич. — Київ ; Львів, 1918. — 68 с.
 22. Крип’якевич І. Там, де мріють вежі Данила… / І. Крип’якевич // Калєндар для всіх на 1934 рік. — Львів, 1933. — С. 111—113.
 23. Купчинський О. Листи Олени Кульчицької до Богдана Лепкого / О. Купчинський // Народознавчі зошити. — 2001. — Зош. 1 (37). — С. 90—98.
 24. Лагутенко О. Українська графіка першої третини XX століття / О. Лагутенко. — Київ : Грані­Т, 2006. — 240 с.
 25. Музика Я. Замітки про екслібрис / Я. Музика // Екслібріс. Збірник асоціації незалежних українських мистців. Перший випуск. — Львів : Ізмарагд, 1932. — С. 40.
 26. Нестеренко П. Історія українського екслібриса / П. Нестеренко. — Київ : Темпора, 2010. — 328 с.
 27. Попов А. Елена Кульчицкая / А. Попов. — Москва : Советский художник, 1983. — 176 с.
 28. Шпак О. Олена Кульчицька і традиція українського деревориту / О. Шпак // Народознавчі зошити. — 2001. — Зош. 1 (37). — С. 46—48.
 29. Яців Р. Львівська графіка 1945—1990. Традиції та новаторство / Р. Яців. — Київ, 1992. — 120 с.
 30. Buko A. Na pograniczu kultur i ideologii: zespół wieżowy w Stołpiu na ziemi chełmskiej / Andrzej Buko. — Ruthenica, 2008. — T. VI. — S. 189—206.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »