« 2017. № 5 (137)

Народознавчі зошити. 2017. № 5 (137). С. 1141—1148

УДК: 76.071.1:097(477.85/.87) “187/195”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.05.1141

ІВАН КРИП’ЯКЕВИЧ І ДЕРЕВОРИТИ ОЛЕНИ КУЛЬЧИЦЬКОЇ

Руденко Олег Васильович — кандидат мистецтвознавства,

доцент кафедри книжкової та станкової графіки

Української академії друкарства

вул. Личаківська, 3, м. Львів, 79008, Україна

Контакти: (032) 2975062; e-mail uadgraphicart@gmail.com

Анотація: Дослідження зосереджується на аналізі графіки Олени Кульчицької, виконаної для видатного українського історика Івана Крип’якевича. Береться до уваги творчий метод художниці, особисті зацікавлення історика, культурний та історичний контекст тієї доби. Аналізується ряд статей Івана Крип’якевича, присвячених дослідженню деревориту в Україні. Розглядаються мистецькі та іконографічні варіанти пошуків Олени Кульчицької під час розробки екслібриса. Звернено увагу на інтерпретацію відповідних атрибутів, використаних у своїх композиціях художницею.

Ключові слова: графіка, ескіз, композиція, творчість, символ, історія, держава, національний, культура.

Надійшла 20.07.2017

Список використаних джерел

 1. Архів ХММ О. Кульчицької А­Г/12. 200(1)­200(18)­г/12. — Арк. 1—18.
 2. В’юник А. Українська графіка XI — початку XX ст. Альбом / А. В’юник. — Київ : Мистецтво, 1994. — 328 с.
 3. Велика історія України: видання друге / ред. І. Крип’якевич, М. Голубець, Д. Дорошенко, Я. Пастернак. — Львів ; Вінніпег : Видавництво Івана Тиктора, 1948. — 968 с.
 4. Волошин Л. Із плеяди творців українського модерну: Олена Кульчицька / Л. Волошин // Галицька брама. — 2007. — № 9—10. — С. 9—14.
 5. Вороний М. Вистава картин українських художників у Київі / М. Вороний // Ілюстрована Україна. — 1913. — Ч. 19—20. — С. 2—4.
 6. Галицько­Волинська держава (1199—1349). Монографія / В. Кульчицький, Б. Тищик, І. Бойко. — Львів : Бібльос, 2006. — 280 с.
 7. Галицько­Волинський літопис / ред. К. Зозуляк. — Львів : Червона Калина, 1994. — 252 с.
 8. Грушевський М. Ілюстрована історія України / М. Грушевський. — Київ ; Львів, 1912. — 556 с.
 9. Дашкевич Я. Іван Крип’якевич — історик консер­вативно­державницької школи / Я. Дашкевич // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві / ред. Я. Ісаєвич, Ф. Стеблій. — Львів, 2001. — C. 715—730.
 10. Дашкевич Я. Іван Крип’якевич — історик України (вступ) / Я. Дашкевич // Крип’якевич І. Історія України. — Львів : Світ, 1990. — С. 5—21.
 11. Кіс­Федорук О. Графіка Олени Кульчицької / О. Кіс­Федорук // Всеукраїнський освітньо­мистецький часопис­посібник «Артклас». — 2007. — № 3—4. — С. 18—20.
 12. Король Данило Галицький у пам’ятках історії та культури / автори­упоряд. Б. Гаврилів, І. Миронюк. — Івано­Франківськ : Плай ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2009. — 180 с.
 13. Кость Л. Естетичні й духовні домінанти львівського періоду творчості (1939—1944) Олени Кульчицької / Л. Кость // Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. — 2010. — Вип. 7 (12). — С. 227—235.
 14. Кость Л. Життя у творчості / Л. Кость // Галицька брама. — 2007. — № 9—10. — С. 2—8.
 15. Крип’якевич. Спогади (автобіографія) // Іван Кри­п’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві / ред. Я. Іса­євич, Ф. Стеблій. — Львів, 2001. — С. 77—140.
 16. Крип’якевич І. Галицько­Волинське князівство / І. Крип’якевич. — Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1999. — 220 с.
 17. Крип’якевич І. До історії львівської гравюри в XVI в. / І. Крип’якевич // Бібліологічні вісті. — 1927. — № 1 (14). — С. 80—83.
 18. Крип’якевич І. Причини до словника українських граверів / І. Крип’якевич // Бібліологічні вісті. — 1926. — № 4 (13). — С. 22—25.
 19. Крип’якевич І. Український дереворит і твори Олени Кульчицької / І. Крип’якевич // Шляхи. — 1916. — № 12—14. — С. 419—424.
 20. Крип’якевич І. Холмщина / І. Крип’якевич // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві / ред. Я. Ісаєвич, Ф. Стеблій. — Львів, 2001. — С. 223—233.
 21. Крип’якевич І. Шляхами слави українських князів / І. Крип’якевич. — Київ ; Львів, 1918. — 68 с.
 22. Крип’якевич І. Там, де мріють вежі Данила… / І. Крип’якевич // Калєндар для всіх на 1934 рік. — Львів, 1933. — С. 111—113.
 23. Купчинський О. Листи Олени Кульчицької до Богдана Лепкого / О. Купчинський // Народознавчі зошити. — 2001. — Зош. 1 (37). — С. 90—98.
 24. Лагутенко О. Українська графіка першої третини XX століття / О. Лагутенко. — Київ : Грані­Т, 2006. — 240 с.
 25. Музика Я. Замітки про екслібрис / Я. Музика // Екслібріс. Збірник асоціації незалежних українських мистців. Перший випуск. — Львів : Ізмарагд, 1932. — С. 40.
 26. Нестеренко П. Історія українського екслібриса / П. Нестеренко. — Київ : Темпора, 2010. — 328 с.
 27. Попов А. Елена Кульчицкая / А. Попов. — Москва : Советский художник, 1983. — 176 с.
 28. Шпак О. Олена Кульчицька і традиція українського деревориту / О. Шпак // Народознавчі зошити. — 2001. — Зош. 1 (37). — С. 46—48.
 29. Яців Р. Львівська графіка 1945—1990. Традиції та новаторство / Р. Яців. — Київ, 1992. — 120 с.
 30. Buko A. Na pograniczu kultur i ideologii: zespół wieżowy w Stołpiu na ziemi chełmskiej / Andrzej Buko. — Ruthenica, 2008. — T. VI. — S. 189—206.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »