« 2017. № 5 (137)

Народознавчі зошити. 2017. № 5 (137). С. 1141—1148

УДК: 76.071.1:097(477.85/.87) “187/195”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.05.1141

ІВАН КРИП’ЯКЕВИЧ І ДЕРЕВОРИТИ ОЛЕНИ КУЛЬЧИЦЬКОЇ

Руденко Олег Васильович — кандидат мистецтвознавства,

доцент кафедри книжкової та станкової графіки

Української академії друкарства

вул. Личаківська, 3, м. Львів, 79008, Україна

Контакти: (032) 2975062; e-mail uadgraphicart@gmail.com

Анотація: Дослідження зосереджується на аналізі графіки Олени Кульчицької, виконаної для видатного українського історика Івана Крип’якевича. Береться до уваги творчий метод художниці, особисті зацікавлення історика, культурний та історичний контекст тієї доби. Аналізується ряд статей Івана Крип’якевича, присвячених дослідженню деревориту в Україні. Розглядаються мистецькі та іконографічні варіанти пошуків Олени Кульчицької під час розробки екслібриса. Звернено увагу на інтерпретацію відповідних атрибутів, використаних у своїх композиціях художницею.

Ключові слова: графіка, ескіз, композиція, творчість, символ, історія, держава, національний, культура.

Надійшла 20.07.2017

Список використаних джерел

 1. Архів ХММ О. Кульчицької А­Г/12. 200(1)­200(18)­г/12. — Арк. 1—18.
 2. В’юник А. Українська графіка XI — початку XX ст. Альбом / А. В’юник. — Київ : Мистецтво, 1994. — 328 с.
 3. Велика історія України: видання друге / ред. І. Крип’якевич, М. Голубець, Д. Дорошенко, Я. Пастернак. — Львів ; Вінніпег : Видавництво Івана Тиктора, 1948. — 968 с.
 4. Волошин Л. Із плеяди творців українського модерну: Олена Кульчицька / Л. Волошин // Галицька брама. — 2007. — № 9—10. — С. 9—14.
 5. Вороний М. Вистава картин українських художників у Київі / М. Вороний // Ілюстрована Україна. — 1913. — Ч. 19—20. — С. 2—4.
 6. Галицько­Волинська держава (1199—1349). Монографія / В. Кульчицький, Б. Тищик, І. Бойко. — Львів : Бібльос, 2006. — 280 с.
 7. Галицько­Волинський літопис / ред. К. Зозуляк. — Львів : Червона Калина, 1994. — 252 с.
 8. Грушевський М. Ілюстрована історія України / М. Грушевський. — Київ ; Львів, 1912. — 556 с.
 9. Дашкевич Я. Іван Крип’якевич — історик консер­вативно­державницької школи / Я. Дашкевич // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві / ред. Я. Ісаєвич, Ф. Стеблій. — Львів, 2001. — C. 715—730.
 10. Дашкевич Я. Іван Крип’якевич — історик України (вступ) / Я. Дашкевич // Крип’якевич І. Історія України. — Львів : Світ, 1990. — С. 5—21.
 11. Кіс­Федорук О. Графіка Олени Кульчицької / О. Кіс­Федорук // Всеукраїнський освітньо­мистецький часопис­посібник «Артклас». — 2007. — № 3—4. — С. 18—20.
 12. Король Данило Галицький у пам’ятках історії та культури / автори­упоряд. Б. Гаврилів, І. Миронюк. — Івано­Франківськ : Плай ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2009. — 180 с.
 13. Кость Л. Естетичні й духовні домінанти львівського періоду творчості (1939—1944) Олени Кульчицької / Л. Кость // Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. — 2010. — Вип. 7 (12). — С. 227—235.
 14. Кость Л. Життя у творчості / Л. Кость // Галицька брама. — 2007. — № 9—10. — С. 2—8.
 15. Крип’якевич. Спогади (автобіографія) // Іван Кри­п’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві / ред. Я. Іса­євич, Ф. Стеблій. — Львів, 2001. — С. 77—140.
 16. Крип’якевич І. Галицько­Волинське князівство / І. Крип’якевич. — Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1999. — 220 с.
 17. Крип’якевич І. До історії львівської гравюри в XVI в. / І. Крип’якевич // Бібліологічні вісті. — 1927. — № 1 (14). — С. 80—83.
 18. Крип’якевич І. Причини до словника українських граверів / І. Крип’якевич // Бібліологічні вісті. — 1926. — № 4 (13). — С. 22—25.
 19. Крип’якевич І. Український дереворит і твори Олени Кульчицької / І. Крип’якевич // Шляхи. — 1916. — № 12—14. — С. 419—424.
 20. Крип’якевич І. Холмщина / І. Крип’якевич // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві / ред. Я. Ісаєвич, Ф. Стеблій. — Львів, 2001. — С. 223—233.
 21. Крип’якевич І. Шляхами слави українських князів / І. Крип’якевич. — Київ ; Львів, 1918. — 68 с.
 22. Крип’якевич І. Там, де мріють вежі Данила… / І. Крип’якевич // Калєндар для всіх на 1934 рік. — Львів, 1933. — С. 111—113.
 23. Купчинський О. Листи Олени Кульчицької до Богдана Лепкого / О. Купчинський // Народознавчі зошити. — 2001. — Зош. 1 (37). — С. 90—98.
 24. Лагутенко О. Українська графіка першої третини XX століття / О. Лагутенко. — Київ : Грані­Т, 2006. — 240 с.
 25. Музика Я. Замітки про екслібрис / Я. Музика // Екслібріс. Збірник асоціації незалежних українських мистців. Перший випуск. — Львів : Ізмарагд, 1932. — С. 40.
 26. Нестеренко П. Історія українського екслібриса / П. Нестеренко. — Київ : Темпора, 2010. — 328 с.
 27. Попов А. Елена Кульчицкая / А. Попов. — Москва : Советский художник, 1983. — 176 с.
 28. Шпак О. Олена Кульчицька і традиція українського деревориту / О. Шпак // Народознавчі зошити. — 2001. — Зош. 1 (37). — С. 46—48.
 29. Яців Р. Львівська графіка 1945—1990. Традиції та новаторство / Р. Яців. — Київ, 1992. — 120 с.
 30. Buko A. Na pograniczu kultur i ideologii: zespół wieżowy w Stołpiu na ziemi chełmskiej / Andrzej Buko. — Ruthenica, 2008. — T. VI. — S. 189—206.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »