« 2017. № 6 (138)

Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1439—1445

УДК 398:82.09Франко І.:159.922.4(=1­86)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1439

Надійшла 26.10.2017

ЕТНІЧНІ СТЕРЕОТИПИ В НАУКОВІЙ РЕЦЕПЦІЇ ІВАНА ФРАНКА

Шума Лілія Володимирівна, аспірантка кафедри української фольклористики

імені академіка Ф. Колесси

Львівського національного університету імені Івана Франка.

вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (032) 2394720; e-mail: filologylnu@gmail.com

 Анотація. Висвітлено проблему міжетнічних взаємин та етнічних стереотипів у науковій рецепції Івана Франка­фольклориста. Проаналізовано фольклористичні праці вченого, у яких відображені стійкі народні уявлення про етнічних сусідів, зокрема «єврея», «рома», «поляка», «росіянина». Продемонстровано особливості Франкової інтерпретації творів про інородців, з’ясовано їхню сюжетну специфіку.

 Ключові слова: міжетнічні взаємини, етнічний стереотип, фольклор, «жид», «циган», «лях», «москаль».

Список використаних джерел

 1. БеловаО. Межкультурный диалог в свете этнолингвистики: материалы из регионов Восточной Славии / Ольга Белова // Славяноведение. — 2002 — №6. — С. 87—93.
 2. Белова О.В. Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции / О.В. Белова. — Москва : Индрик, 2005. — 288 с. — (Традиционная духовная культура славян. Современные исследования).
 3. Галицько­руські народні приповідки. — Т. 3. — Вип. 1 / зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко : у 3  т., 6  вип. // Етнографічний збірник. — Львів, 1909. — Т. XXVII. — 300 с.
 4. Галицько­руські народні приповідки. — Т. 2. — Вип. 1 / зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко : у 3 т., 6 вип. // Етнографічний збірник. — Львів, 1907. — Т. XXIII. — 300 с.
 5. Галицько­руські народні приповідки. — Т. 2. — Вип. 2 / зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко : у 3 т., 6 вип. // Етнографічний збірник. — Львів, 1908. — Т. XXIV. — 486 с.
 6. Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його євреї / Ярослав Грицак. — Київ : Критика, 2006. — С. 335—363.
 7. ГрищенкоІ. Дослідженняукраїнськоїказки «Жидівськавійна» у науковомудоробкуІвана Франка / Ірина Грищенко // ВісникЛьвівськогоуніверситету. Серіяфілологічна. — Львів : ЛНУ ім.І. Франка, 2011. — Вип. 55. — С. 123—129.
 8. Красиков М. «Я не чоловік, а Німець». Фольклорні матеріали / Михайло Красиков // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. пр. — Вип. 17. — Київ, 2004. — С. 126—132.
 9. Сердюк С.В. Функції етнічних стереотипів та їхня роль у формуванні етнічної ідентичності / С.В. Сердюк // Наукові записки. — Т. 19. Теорія та історія культури / Національний Університет «Києво­Моги­лянська Академія». — Київ : Києво­Могилянська Академія, 2001. — С. 10—14.
 10. Сілецький Ю.Р. Етнічні гетеростереотипи в традиційному світогляді українців : автореф. дис. …канд. істор. наук: 07.00.05 / Ю.Р. Сілецький ; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України ; Інститут народознавства НАН України. — Львів, 2009. — 17 с.
 11. Сілецький Ю.Р.Етнічнігетеростереотипи у тради­ційномусвітоглядіукраїнців : дис. на здобуттянауковогоступеня кандидата історичних наук за спеці­альністю 07.00.05 — етнологія / Юрій Романович Сілецький. — Львів, 2009. — 204 c.
 12. ФранкоЗ.Передмова / Зеновія Франко // Іван Франко. Мозаїкаізтворів, що не ввійшли до Зібраннятворів : у 50 томах. — Львів : Каменяр, 2001. — 434 с.
 13. Франко І. Жидівська війна. Причинок до порівняльних студій над народною літературою / Іван Франко // Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів : у п’ятдесяти томах / редкол. М.Г. Жулинський (голова) та ін. — Київ : Наукова думка, 2008. — Т. 53: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1876—1895 / ред. тому Є.К. Нахлік. — С. 311—330.
 14. Франко І. Людові вірування на Підгір’ю / Іван Франко // Етнографічний збірник. — Львів, 1898. — Т. 5. — С. 160—218.
 15. Франко І. Мої знайомі жиди / Іван Франко // Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів : у п’ятдесяти томах / редкол. М.Г. Жулинський (голова) та ін. — Київ : Наукова думка, 2010. — Т.  54: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1896—1916 / ред. тому Є.К. Нахлік. — С. 415—426.
 16. Шевченко А. Етнічний стереотип / А. Шевченко // Мала енциклопедія етнодержавознавства. — Київ, 1996. — С. 55—56.
 17. БеловаО.В. Этнические стереотипы по данным языка и народной культуры славян (этнолингвистическое исследование) : автореф. дисс. на соискание ученой степени доктора филологических наук. Специальность 10.02.03 — Славянские языки / Ольга Владиславовна Белова ; Институт славяноведения РАН. — Москва, 2006. — 26с. — Электронный ресурс.
 18. Васянович О. «Єврейські кучки» або хто винен у поганій погоді? / Олександр Васянович / Електронний ресурс. — Режим доступу: http://ethnography.org.ua/content/yev­reyski­kuchky­abo­hto­vynen­u­poganiy­pogodi.
 19. Гнатюк М. М и не є антисемітами. Говоримо се явно й одверто: Іван Франко і галицьке єврейство / Михайло Гнатюк // День. — 2013. — 15—16 листоп. — № 209—210. — Електронний ресурс.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »