Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2017. № 6 (138)

Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1307—1322

УДК  728:72.012/.02(477.82­22)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1307

Надійшла 11.06.2017

СПЕЦИФІКА ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ (за матеріалами Маневицького р­ну Волинської обл.)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1900-8948

Радович Роман Богданович, кандидат історичних наук, докторант

відділу історичної етнології

Інституту народознавства

Національної академії наук України,

проспект Свободи, 15, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (067)2703221; e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. Розглядаються особливості житлобудівельної культури на території Маневицького р­ну Волинської обл. Охарактеризовано специфіку будівельних матеріалів, техніку та технологію спорудження стін, особливості формування стелі, даху, системи опалення тощо. Проведено локалізацію цих явищ, а також виділено риси, спільні із житлом Західного та Середнього Полісся.

Ключові слова: Полісся, житло, планування, техніка будівництва, дах, стеля, система опалення.

Список використаних джерел

 1. Архів ЛМНАП. — Ф. Матеріали експедицій. — Спр. ЗВ­68. — 14 арк. (+ Додатки: 1­д—34д).
 2. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 638. — 21 арк.
 3. Бломквист Е.Э. Крестьянские постройки русских, украинцев и белоруссов: (поселения, жилища и хозяйственные строения) / Е.Э. Бломквист // Восточнославянский этнографический сборник: Очерки народной материальной культуры русских, украинцев и белорусов в ХІХ — начале ХХ в. — Москва : Изд­во АН СССР, 1956. — С. 3—458.
 4. Валенцова М. Кислый — пресный / М.М. Валенцова // Славянские древности: этнолингвистический сло­варь : в 5 т. / под общ. ред. Н.И. Толстого ; Институт славяноведения РАН. — Москва : Между­народные отношения, 2009. — Т. 2: Д — К (Крошки). — С. 499—500.
 5. Глушко М. Походження та джерела вчиненого хліба в українців (культурно­генетичний аспект) / Михайло Глушко // Народознавчі зошити. — 2012. — № 1. — С. 3—18.
 6. Грацианская Н.Н. Введение. Типология народного жилища в странах зарубежной Европы / Н.Н. Гра­цианская, Н.М. Листова, С.А. Токарев // Типы сельского жилища в странах зарубежной Европы / АН СССР. Ин­т этнографии им. Н.Н. Миклухо­Маклая. — Москва : Наука, 1968. — С. 3—11.
 7. Данилюк А. Народна архітектура Волинського Полісся / Архип Данилюк. — Рівне : Волинські обереги, 2002. — 86 с. : іл.
 8. Зюбровський А. Прісний хліб у повсякденному раціоні українців південно-­західного історико­етнографічного регіону в кінці ХІХ — середині ХХ ст.: ареально­хронологічна характеристика / Андрій Зюбровсь­кий // Народознавчі зошити. — 2016. — № 4. — С. 804—816.
 9. Кутельмах К. Русалки в повір’ях поліщуків / Корнелій Кутельмах // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2001. — Т. ССХLІІ: Праці Секції етнографії і фольклористики. — С. 87—153.
 10. Радович Р. Поліська піч: специфіка формування опіччя / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2014. — № 2. — С. 270—291.
 11. Радович Р. Розвиток системи опалення поліського житла: способи відведення диму / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2013. — № 2. — С. 212—230.
 12. Радович Р. Традиційне житло (будівельний матеріал. техніка та технологія, особливості планування) / Роман Радович // Етнокультура Рівненського Полісся / упорядник В. Ковальчук. — Рівне, 2009. — С. 17—28.
 13. Радович Р. Підбір та заготівля будівельної деревини на Правобережному Поліссі / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 1998. — № 1. — С. 54—65.
 14. Радович Р. Традиційне житлобудівництво Західного Полісся (особливості та динаміка розвитку) / Роман Радович // Вісник Львівського університету. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. — Вип. 47. — С. 68—110. — (Серія історична).
 15. Радович Р. Допоміжні технологічні засоби для забезпечення механічних та теплотехнічних властивостей зрубу поліського житла: особливості та динаміка розвитку / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2016. — № 2. — С. 308—318.
 16. Радович Р. Хлібна діжа в інтер’єрі поліського житла / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2015. — № 5. — С. 1045—1053.
 17. Сілецький Р. Система опалення народного житла поліщуків (типи опалювальних пристроїв, їх конструктивні особливості, звичаї та повір’я) / Роман Сілецький // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 1999. — Вип. 2. Овруччина. 1995. — С. 125—140.
 18. ТаранушенкоС. Давнє поліське житло / Стефан Таранушенко // НТЕ. — 1969. — № 1. — С. 8—23.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »