« 2017. № 6 (138)

Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1281—1306

УДК 39(=161.2)[643:747](477.83/.87)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1281

Надійшла 16.10.2017

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНТЕР’ЄРУ НАРОДНОГО ЖИТЛА УКРАЇНЦІВ КАРПАТ КІНЦЯ ХІХ — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.(СПІЛЬНІ РИСИ, ЛОКАЛЬНА СПЕЦИФІКА, ДИНАМІКА РОЗВИТКУ)

Сивак Василь Пилипович, кандидат історичних наук, вчений секретар

відділу історичної етнології

Інституту народознавства

Національної академії наук України,

проспект Свободи, 15, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (067)2703221; e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. З’ясовується історичний розвиток облаштування інтер’єру народного житла Українських Карпат. Аргументовано доведений вплив різних типів обігрівальних пристроїв на еволюцію предметів облаштування житлової частини помешкання. Проаналізовані спільні риси і локальна специфіка облаштування курного, напівкурного та опалюваного «по­чистому» житла у бойків, гуцулів та лемків. Простежена динаміка змін в облаштуванні інтер’єру народного житла, та у зв’язку з цим його умеблювання новими різновидами меблів, збільшення їх кількості та асортименту.

Ключові слова: народне житло, інтер’єр, облаштування, меблі, Бойківщина, Гуцульщина, Лемківщина, Українські Карпати.

Список використаних джерел

 1. Архів Інституту народознавства НАН України (далі — Архів ІН НАНУ). — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 332. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Івано­Франківській обл. в 1986 р. — 82 арк.
 2. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 359.  — Зош. 1. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Закарпатській та Львівській обл. в 1986 р. — 65 арк.
 3. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 359.  — Зош. 4. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Старосамбірському р­ні в 2007 р. — 71 арк.
 4. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 364. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Івано­Франківській обл. в 1990 р. — 63 арк.
 5. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 367.  — Зош. 1. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Старосамбірському, Турківському р­нах Львівської обл. та Великоберезнянському р­ні Закарпатської обл. в 1991 р. — 92 арк.
 6. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 367.  — Зош. 2. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Перечинському р­ні Закарпатської обл. в 1991 р. — 65 арк.
 7. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 402. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Сколівському, Турківському р­нах Львівської обл. та Воловецькому, Міжгірському р­нах Закарпатської обл. в 1994 р. — 78 арк.
 8. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 426.  — Зош. 1. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Житомирській та Київській обл. в 1996 р. — 93 арк.
 9. Бескид Ю. Матеріяльна культура Лемківщини / Юліян Бескид. — Торонто, 1972. — 166 с.
 10. Бломквист Е. Крестьянские постройки русских, укра­инцев и белорусов (поселения, жилища и хо­зяйственные строения) / Евгения Бломквист // Тру­ды Института этнографии АН СССР. — Москва, 1956. — Т. 31. — С. 3—458.
 11. Бромлей Ю.В. Современные прoблемы этнографии (очерки теории и истории) / Ю.В. Бромлей. — Москва : Наука, 1981. — 390 с.
 12. Вовк Х.К. Студії з української етнографії та антропології / Хведір Вовк. — Київ : Мистецтво, 1995. — 336 с.
 13. ГанцкаяО.А. Строительная техника русских крестьян  / О.А. Ганцкая // Русские. Историко­этногра­фический атлас. Земледелие. Крестьянское жилище. Крестьянская одежда: сер. XIX — начало XX века.  — Москва : Наука, 1967. — С.166—192.
 14. Глушко М. Історія народної культури українців: навч. посібник / Михайло Глушко. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. — 416 с.
 15. ГоловацкійЯ. Народныя пѣсни Галицкой и Угорской Руси / Я.Ф. Головацкій. — Москва, 1878. — 890 с.
 16. ГоловацькийЯ. Подорож по Галицькій та Угорській Русі, описана в листах до приятеля у Л. / Яків Головацький // Подорожі в Українські Карпати. — Львів : Каменяр, 1993. — С. 22—101.
 17. Гурков В.С. Поселения / В.С. Гурков, Р.Ю. Гошко // Полесье. Материальная культура. — Киев : Наукова думка, 1988. — С. 239—333.
 18. Дяденко В. Традиція побілки житла / В. Дяденко // Народна творчість та етнографія. — 1971. — № 5. — С. 52—59.
 19. Зубрицький М. Село Кіндратів Турецького повіта / Михайло Зубрицький // Житє і слово: вісник літератури історії і фольклору. — Львів, 1895. — Т. 4. — С. 104—112, 216—230.
 20. Зубрицький М. Село Мшанець Старосамбірського повіта. Матеріали до історії галицького села / Михайло Зубрицький. — Львів, 1907. — 184 с.
 21. Кіщук Т.П. Інтер’єр / Т.П. Кіщук // Гуцульщина: Історико­енографічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1987. — С. 174—177.
 22. Кіщук Т.П. Інтер’єр / Т.П. Кіщук // Народна архітектура Українських Карпат. — Київ : Наукова думка, 1987. — С. 110—125.
 23. Кіщук Т.П. Інтер’єр житла / Т.П. Кіщук // Бойківщина: Історико­етнографічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1983. — С. 166—169.
 24. Кобільник В. Матеріальна культура села Жукотина Турчанського повіту / Володимир Кобільник // Літопис Бойківщини. — Самбір, 1936. — Ч. 8. — Рік VІ. — С. 15—71.
 25. Космина Т.В. Украинцы / Т.В. Космина, В.В. Наулко, Миронов В.В. // Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. — Москва : Наука, 1987. — С.101—147.
 26. Коцан В. Планування інтер’єру народного житла українців Закарпаття ХІХ — першої половини ХХ ст. / Василь Коцан // Русин. — 2011. — № 25. — С. 106—131.
 27. Курная хата // Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя. — Мінск, 1989. — С. 251.
 28. Мовна У. Традиційні житло, господарські та промислові будівлі українців Галичини у світлі львівської преси / Уляна Мовна // Народознавчі зошити. — 1999. — № 3. — С. 402—405.
 29. Могитич І.Р. Будівельна техніка / І.Р. Могитич // Народна архітектура Українських Карпат. — Київ : Наукова думка, 1987. — С. 88—106.
 30. МогитичІ.Р. Житло / І.Р. Могитич // Народна архітектура Українських Карпат. — Київ : Наукова думка, 1987. — С. 69—82.
 31. Моздир М.І. Різьбярство / М.І. Моздир // Гуцульщина: Історико­енографічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1987. — С. 388—405.
 32. Нечуй­Левицький І. В Карпатах. З мандрівки в горах  / Іван Нечуй­Левицький // Подорожі в Українські Карпати: Збірник. — Львів : Каменяр, 1993. — С. 134—174.
 33. Радович Р. Відкрите вогнище в системі опалення стаціонарного житла поліщуків / Роман Радович // Вісник Львівського університету: Серія історична. — Львів, 2013. — Вип. 48. — С. 383—409.
 34. Радович Р. Народна архітектура Старосамбірщини ХІХ — першої половини ХХ ст. (житлово­госпо­дарський комплекс) / Роман Радович. — Київ : Видавець Олег Філюк, 2015. — 352 с.
 35. Радович Р. Розвиток системи опалення поліського житла: способи відведення диму / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2013. — № 2 (110). — С. 212—230.
 36. Радович Р. Поліська піч: специфіка формування опіччя / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2014. — № 2 (116). — С. 270—291.
 37. РадовичР. Поліський «посвіт» (технологічний і культурно­генетичний аспекти) / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2012. — № 5 (107). — С. 799—817.
 38. Радович Р. Розвиток системи опалення поліського житла: сегментація функцій печі / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2013. — № 1 (109). — С. 78—87.
 39. Радович Р. Традиційне сільське житло Підгір’я кінця ХІХ — поч. ХХ ст. / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 1995. — № 4. — С. 221—225.
 40. Райнфусс Р. Народная архитектура лемков / Роман Райнфусс // Карпатский сборник. — Москва, 1972. — С. 46—56.
 41. Раппопорт П. Древнерусское жилище / П. Раппопорт // Археология СССР. Свод археологических источников. — Выпуск Е1­32. — Ленинград : Наука, 1975. — 180 с.
 42. СамойловичВ.П. Українське народне житло / В.П. Самойлович. — Київ, 1972. — 437 с.
 43. Самойлович В.П. Народна творчість в архітектурі сільського житла / В.П. Самойлович. — Київ : Держбудвидав УРСР, 1961. — 341 с.
 44. Самойлович В.П. Народное архитектурное творчетво. По материалам Украинской ССР / В.П. Са­мойлович.  — Киев : Будивельнык, 1977. — 216 с.
 45. Сивак В. Інтер’єр житла. Традиційні меблі / Василь Сивак, Мирослав Сополига // Лемківщина : у 2­х т. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 1999. — Т. 1: Матеріальна культура. — С. 278—292.
 46. Сивак В. Інтер’єр поліського житла / Василь Сивак // Полісся України: матеріали історико­етногра­фічного дослідження. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2003. — Вип. 3. У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996. — С. 125—166.
 47. Сивак В. Меблі у традиційному інтер’єрі народного житла Лемківщини (кінець ХІХ — поч. ХХ ст.) / Василь Сивак // Народознавчі зошити. — 1995. — № 4. — С. 230—234.
 48. СивакВ. Піч хатня / В. Сивак // Мала енциклопедія українського народознавства. — Львів, 2007. — С. 457—459.
 49. Сивак В. Покуть / В. Сивак // Мала енциклопедія українського народознавства. — Львів, 2007. — С. 466.
 50. Сілецький Р. До питання про відкрите вогнище як опалювальний пристрій народного житла на Правобережному Поліссі / Роман Сілецький // Вісник Львівського університету: Серія історична. — Львів, 1999. — Вип. 34. — С. 495—500.
 51. Сілецький Р. Опалювальні пристрої народного житла Середнього Полісся (конструктивно­функціональний та світоглядний аспекти) / Роман Сілецький // Вісник Львівського університету: Сер. історична. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008. — Вип. 43. — С. 134—183.
 52. Сілецький Р. Проблема типології опалювальних пристроїв стародавнього житла в Україні (конструктивно­функціональні особливості печі) / Роман Сілецький // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2001. — Т. 242: Праці Секції етнографії і фольклористики. — С. 230—247.
 53. СілецькийР. Система опалення народного житла поліщуків (типи опалювальних пристроїв, їх кон­структивні особливості, звичаї та повір’я) // Полісся України: матеріали історико­етнографічного дослі­дження. — Львів, 1999. — Вип.2: Овруччина. 1995.  — С. 125—140.
 54. Сілецький Р. Традиційна будівельна обрядовість українців: монографія / Роман Сілецький. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 426 с.
 55. СополигаМ. Народне житло українців Східної Словаччини / Мирослав Саполига. — Братіслава ; Пря­шів : Словацьке пед. вид­во, 1983. — 386 с.
 56. Тимощук Б.О. Слов’яни Північної Буковини V—ІХ ст. / Б.О. Тимощук. — Київ, 1976. — 207 с.
 57. Фальковскі Я. Село Волосате, ліського повіту / Ян Фальковскі // Літопис Бойківщини. — Самбір, 1935. — Ч. 5. — Рік V. — С. 14—28.
 58. Федака П. Давні печі у народному житлі Закарпаття  / Павло Федака // Народна творчість та етнографія. — 2007. — № 3. — С. 48—51.
 59. Федака П.М. Народне житло українців Закарпаття ХVІІІ—ХХ століть / П.М. Федака. — Ужгород : Гражда, 2005. — 351 с.
 60. Франко І. Етнографічна виставка у Тернополі / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50­ти т.  — Київ, 1985. — Т. 46. — Кн. 1. — С. 476.
 61. Франко І. Етнографічна експедиція на Бойківщину / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко ; упоряд. та комент. О.О. Білявської, А.В. Горецького ; ред. М.Д. Бренштейн. — Київ : Наукова думка, 1982. — Т. 36: Літературно­критичні праці (1905—1906). — С. 68—99.
 62. Франко І. Моя вітцівська хата / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50­ти т. / І. Франко ; упоряд. та комент. В.П. Колосової, В.І. Крекотня, Г.І. Па­вленко ; ред. В.І. Крекотень. — Київ : Наукова думка, 1985. — Т. 39: Літературно­критичні праці (1911—1914). — С. 243—247.
 63. Цбінден Г. Мандрівки по гуцульських горах / Ганс Цбінден // Подорожі в Українські Карпати: Збірник. — Львів : Каменяр, 1993. — С. 220—265.
 64. Шухевич В. Гуцульщина. — Ч. 1 / Володимир Шухевич // Материяли до українсько­руської етнольогії.  — Львів, 1899. — Т. ІІ. — 144 с.
 65. Czajkowki J. Wiejskie budownictwo mieszlalne w Bes­kidzie Niskim i na przyległym Pogórzu / Jerzy Czaj­kowki  // Rocznik Muzeów województwa Rzeszow­skiego. — T. II. — Rzeszów, 1969. — 252 s.
 66. Falkowski J. Zachodnie pogranicze Huculszczyzny: Doli­nami Prutu, Bystrycy Nadwórniańskiej, Bystrycy So­łot­wińskiej i Łomnicy / J. Falkowski. — Lwów, 1937. — 170 s.
 67. Falkowski J. Na pograniczu Łemkowsko­bojkowskiem / J. Falkowski, B. Pasznycki. — Lwów, 1935. — 128 s.
 68. Falkowski J. Północno­wschodnie pogranicze Hucul­sczyzny / J. Falkowski. — Lwów, 1938. — 107 s.
 69. Kępa Е. Urządzenie wnętrza mieszkalnego na Łem­kow­szczyźnie w XIX і XX wieku / Elzbieta Kępa // Ma­terialy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sano­ku.  — Sanok, 1971. — № 13. — S. 21—32.
 70. Lubicz­Czerwiński I. Okolica zadniesterska między Stryjem i Łomnicą. Czyli opis ziemi, dawnych klęsk lub odmian tej okolicy / Ignacy Lubicz­Czerwiń — Lwów : Drukiem Józefa Schnaydera, 1811. — 281 s.
 71. Reinfuss R. Budownictwo ludowe na Zachodniej Lem­kowszczyznie / Roman Reinfuss // LUD. — 1934—35. — T. XXXIII. — S. 83—112.
 72. Reinfuss R. Ze studiów nad kultura ludowa Łem­kow­szczyzny po obu stronach Karpat / Roman Rein­fuss // Kwartalnik Instytutu sztuki polskiej Akademii na­uk. — 1966. — R. XX. — № 1. — S. 3—22.
 73. Seweryn T. Sprzętarstwo / Tadeusz Seweryn // Polska sztuka ludowa. Miesiecznik, organ panswowego Instytutu badania sztuki ludowej. — 1949. —III. — № 3—4. — S. 93—98.
 74. Strzetelska­Grynbergowa Z. Staromiejskie: ziemia i lud­ność / Z. Strzetelska­ Grynbergowa. — Lwów, 1899. — 676 s.
 75. Świątkowska A. Wnętrze chałupy Księżackiej XIX i XX w. / Anna Świątkowska // Kwartalnik Instytutu sztuki polskiej Akademii nauk. — 1966. — R. XX. — № 1. — S. 23—48.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »