« 2017. № 6 (138)

Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1307—1322

УДК  728:72.012/.02(477.82­22)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1307

Надійшла 11.06.2017

СПЕЦИФІКА ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ (за матеріалами Маневицького р­ну Волинської обл.)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1900-8948

Радович Роман Богданович, кандидат історичних наук, докторант

відділу історичної етнології

Інституту народознавства

Національної академії наук України,

проспект Свободи, 15, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (067)2703221; e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. Розглядаються особливості житлобудівельної культури на території Маневицького р­ну Волинської обл. Охарактеризовано специфіку будівельних матеріалів, техніку та технологію спорудження стін, особливості формування стелі, даху, системи опалення тощо. Проведено локалізацію цих явищ, а також виділено риси, спільні із житлом Західного та Середнього Полісся.

Ключові слова: Полісся, житло, планування, техніка будівництва, дах, стеля, система опалення.

Список використаних джерел

 1. Архів ЛМНАП. — Ф. Матеріали експедицій. — Спр. ЗВ­68. — 14 арк. (+ Додатки: 1­д—34д).
 2. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 638. — 21 арк.
 3. Бломквист Е.Э. Крестьянские постройки русских, украинцев и белоруссов: (поселения, жилища и хозяйственные строения) / Е.Э. Бломквист // Восточнославянский этнографический сборник: Очерки народной материальной культуры русских, украинцев и белорусов в ХІХ — начале ХХ в. — Москва : Изд­во АН СССР, 1956. — С. 3—458.
 4. Валенцова М. Кислый — пресный / М.М. Валенцова // Славянские древности: этнолингвистический сло­варь : в 5 т. / под общ. ред. Н.И. Толстого ; Институт славяноведения РАН. — Москва : Между­народные отношения, 2009. — Т. 2: Д — К (Крошки). — С. 499—500.
 5. Глушко М. Походження та джерела вчиненого хліба в українців (культурно­генетичний аспект) / Михайло Глушко // Народознавчі зошити. — 2012. — № 1. — С. 3—18.
 6. Грацианская Н.Н. Введение. Типология народного жилища в странах зарубежной Европы / Н.Н. Гра­цианская, Н.М. Листова, С.А. Токарев // Типы сельского жилища в странах зарубежной Европы / АН СССР. Ин­т этнографии им. Н.Н. Миклухо­Маклая. — Москва : Наука, 1968. — С. 3—11.
 7. Данилюк А. Народна архітектура Волинського Полісся / Архип Данилюк. — Рівне : Волинські обереги, 2002. — 86 с. : іл.
 8. Зюбровський А. Прісний хліб у повсякденному раціоні українців південно-­західного історико­етнографічного регіону в кінці ХІХ — середині ХХ ст.: ареально­хронологічна характеристика / Андрій Зюбровсь­кий // Народознавчі зошити. — 2016. — № 4. — С. 804—816.
 9. Кутельмах К. Русалки в повір’ях поліщуків / Корнелій Кутельмах // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2001. — Т. ССХLІІ: Праці Секції етнографії і фольклористики. — С. 87—153.
 10. Радович Р. Поліська піч: специфіка формування опіччя / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2014. — № 2. — С. 270—291.
 11. Радович Р. Розвиток системи опалення поліського житла: способи відведення диму / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2013. — № 2. — С. 212—230.
 12. Радович Р. Традиційне житло (будівельний матеріал. техніка та технологія, особливості планування) / Роман Радович // Етнокультура Рівненського Полісся / упорядник В. Ковальчук. — Рівне, 2009. — С. 17—28.
 13. Радович Р. Підбір та заготівля будівельної деревини на Правобережному Поліссі / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 1998. — № 1. — С. 54—65.
 14. Радович Р. Традиційне житлобудівництво Західного Полісся (особливості та динаміка розвитку) / Роман Радович // Вісник Львівського університету. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. — Вип. 47. — С. 68—110. — (Серія історична).
 15. Радович Р. Допоміжні технологічні засоби для забезпечення механічних та теплотехнічних властивостей зрубу поліського житла: особливості та динаміка розвитку / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2016. — № 2. — С. 308—318.
 16. Радович Р. Хлібна діжа в інтер’єрі поліського житла / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2015. — № 5. — С. 1045—1053.
 17. Сілецький Р. Система опалення народного житла поліщуків (типи опалювальних пристроїв, їх конструктивні особливості, звичаї та повір’я) / Роман Сілецький // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 1999. — Вип. 2. Овруччина. 1995. — С. 125—140.
 18. ТаранушенкоС. Давнє поліське житло / Стефан Таранушенко // НТЕ. — 1969. — № 1. — С. 8—23.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »