« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 103–111

УДК 314.151.3-054.72/.73:355.355(470:477)”20”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.103

Надійшла 14.01.2018

МІЖ ДВОМА СВІТАМИ: АКТУАЛЬНІ ЖИТТЄВІ СТРАТЕГІЇ ПОСТАЖДАЛИХ ВІД ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

Іванкова-Стецюк Оксана, доктор соціологічних наук,

виконує обов’язки завідувача відділу

соціальної антропології

Інституту народознавства НАН України.

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: ina@mail.lviv.ua

Марков Ігор Георгійович, кандидат історичних наук,

докторант відділу соціальної антропології

Інституту народознавства НАН України.

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: igor.markow@gmail.com

Анотація. Процеси інтеграції прибульців у спільноту перебування — однаково, чи йдеться про входження мігрантів-іноземців у суспільство, або про внутрішніх переселенців з одних регіонів до інших усередині однієї країни — належать нині до визначальних чинників соціальних відносин. Сучасне українське суспільство опинилося на перетині обох згаданих інтеграцій. З одного боку, йдеться про масові зовнішні міграції українців переважно до країн ЄС, що значно зросли у зв’язку з відсутністю видимих перспектив внутрішнього розвитку України і триваючою російсько-українською війною, а, з другого боку, — про появу понад півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб із зони збройного конфлікту на Донбасі. За допомогою порівняльного аналізу фокус-груп із внутрішніми переселенцями з окупованих російськими силами територій та раніше отриманих результатів польових досліджень трудових мігрантів з України у ЄС автори статті розглядають виклики та моделі інтеграції локальних груп у домінантний соціум.

 Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, зовнішні мігранти, локальні групи, домінантний соціум, моделі інтеграції.

Список використаних джерел

 1. Архів Інституту народознавства НАН України. Фонд «Польові матеріали». — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 615. — 2017.
 2. Бевзенко Л. Передмова. Людина у складному світі / Л. Бевзенко. — Суми : Університетська книга, 2017. — С. 7—16.
 3. Васильева Е.Н. Типология «церковь-секта» Вебера-Трёльча и ее развитие в западном и отечественном религиоведении : автореф. дис. на соискание наук. степени канд. філософ. наук: 09.00.13 «Философия и история религии, философская антропология, философия культуры» / Е.Н. Васильева. — Москва, 2008.
 4. Денніс К. Після автомобілізму / К. Денніс, Дж Ар­рі.— Київ : Темпора, 2010. — С. 254.
 5. Долаючи розломи: у пошуку відповідей на виклики інтеграції потерпілих від збройного конфлікту (аналітичні записки на полях) / за ред. О. Іванкової-Стецюк, Г. Селещука // Карітас України. — Стрий : Видавничий дім «Укрпол», 2016. — 68 c.
 6. Іванкова-Стецюк О. Виклики та адаптаційні резерви полілокальних родин українських трудових мігрантів / О. Іванкова-Стецюк, Г. Селещук, В. Сусак. — Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України ; Комісія УГКЦ у справах мігрантів, 2011. — 130 с.
 7. Куценко О. До соцієтальної інтеграції чи до розвитку «паралельних суспільств»? (Порівняльне вивчення етнічних взаємодій) / О. Куценко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2008. — № 1. — C. 140—165.
 8. На роздоріжжі. Аналітичні матеріали комплексного дослідження процесів української трудової міграції (країни Європейського Союзу та Російська Федерація) / за ред. І. Маркова. — Львів : Папуга, 2009. — 248 с.
 9. Berry J.W. Acculturation: Living successfully in two cultures / Berry J.W. // International Journal of Intercultural Relations. — 2005. — №29.P. — S. 697—712.
 10. Brain-Net Circular Migration. Vol. 1. «Migrants Flows Feeding into Business Internationalization» / ed. by A. Mon­tanari. — Rome : Rubbettino, 2010. — P. 159—199.
 11. Markov I. Ukraine and Temporary Migration in the Euro-Asian Transnational Space / Markov I., Odynets S., Sudyn D. // Pitkдnen P., Korpela M., Aksakal M., Schmidt K. Characteristics of Temporary Migration in European-Asian Transnational Social Spaces. — Berlin : Springer, 161—175.
 12. Pitkдnen P. Characteristics of Temporary Migration in European-Asian Transnational Social Spaces / Pitkдnen P., Korpela M., Aksakal M. — Berlin : Springer, 2017.
 13. Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь [электронный ресурс]. — Режим доступа: http:/www.ma­ga­zines.russ.ru/logos/202/3/zim.html.
 14. Nyrhinen M. Migration, is that an ever unclear concept? Online. Available HTPP: http://www.metropolis2013.fi/index.php/blog2 . (Accessed 2013).

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »