« 2018. № 2 (140)

Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 353–362

УДК [746.4 + 391.4]:687.4(476.7-04 + 477.8-04)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.02.353

Надійшла 11.01.2018

ГОЛОВНІ УБОРИ В ТРАДИЦІЙНОМУ ЖІНОЧОМУ КОСТЮМІ БІЛОРУСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ (ЗАХІДНЕ ПОЛІССЯ)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1379-3922

Віннікава Марія, кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник

Державної наукової установи

«Центр досліджень білоруської культури, мови і літератури НАН Білорусі»

вул. Сурганова 1, корп. 2,  220072, м. Мінск, Республіка Білорусь.

Контакти: e-mail: samoilencovalentina@gmail.com

Анотація. Розглянуті чотири варіанти жіночих головних уборів, що побутували в традиційному костюмі на території білорусько-українського прикордоння (Західне Полісся) в кінці XIX  — середині ХХ в. Проаналізовано художньо-пластичні особливості, дані наукові реконструкції способів носіння, виконані автором на основі вивчення музейних предметів, архівних і польових матеріалів. Три з представлених реконструкцій публікуються вперше.

Ключові слова: жіночий головний убір, зачіска, очіпок, намітки, орнамент, народне мистецтво пластичного дизайну, реконструкція.

Список використаних джерел

 1. ГГМИР КП-4982.
 2. НИМРБ № 6247/18.
 3. НИМРБ № 6247/34.
 4. НИМРБ № 6247/36.
 5. ОДБК КП-2103, Т-776.
 6. ОДБК КП-1741, Т-400.
 7. ОДБК КП-2513, Т-1461.
 8. ОДБК КП-2514, Т-1461 (а).
 9. ОДБК КП-2515, Т-1461 (б).
 10. ОДБК КП-2516, Т-1461 (в).
 11. РЭМ № 8762—12160.
 12. Беларусы ў фотаздымках Ісака Сербава. 1911—1912 / склад., аўт. уступ. артыкула В.А. Лабачэўская ; рэд­кал. Т.У. Бялова (гал. рэд.). — Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2012. — 456 с. : іл. — (Энцы­кла­педыя рарытэтаў).
 13. Валодзіна Т. Курыца / Т. Валодзіна, А. Садоўская // Беларуская міфалогія: Энцыклапедычны слоўнік / навук. рэд. С. Санько. — Мінск, 2004. — С. 270—271.
 14. Валодзіна Т. Певень / Т. Валодзіна, Л. Дучыц, С. Сань­ко // Беларуская міфалогія: Энцыклапедычны слоў­нік / навук. рэд. С. Санько. — Мінск, 2004. — С. 370—372.
 15. Віннікава М.М. Мастацка-пластычныя асаблівасці тра­ды­цыйнага касцюма мястэчка Гародна Пінскага па­вета Мінскай губерні / М.М. Віннікава // Пытанні мас­тацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі: вып. 14 / ДНУ «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі» ; навук. рэд. А.І. Лакотка. — Мінск : Беларуская навука, 2013. — С. 380—387.
 16. Віннікава М.М. Народны касцюм і тэкстыль / М.М. Віннікава, П.А. Богдан // Помнікі мастацкай культуры Беларусі: навук / выд. Б.А. Лазука ; уклад. Б.А. Лазука. — Мінск, 2012. — 415 с.
 17. Віннікава М.М. Скарбы з вясковых куфраў: Трады­цыйны касцюм і тэкстыль з калекцыі «Народнае мастацтва беларускага Палесся»: ілюстраваны каталог / М.М. Віннікава, П.А. Богдан. — Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2009. — 184 с.
 18. Віннікава М.М. Традыцыйнае адзенне / М.М. Віннікава // Традыцыйная мастацкая культура беларусаў : у 6 т. — Т. 4: Брэсцкае Палессе : у 2 кн. — Кн. 2 / А.М. Боганева ; пад агул. рэд. Т.Б. Варфаламеевай. — Мінск : Выш. шк., 2009. — С. 655—744.
 19. Віннікава М.М. Традыцыйны беларускі касцюм: альбом / М. Віннікава, П. Богдан. — Мінск : Беларуская навука, 2016. — 302 с. : іл.
 20. Вуглік І. Рог / І. Вуглік, Л. Дучыц // Беларуская міфа­ло­гія: Энцыклапедычны слоўнік / навук. рэд. С. Санько. — Мінск, 2004. — С. 428.
 21. Народні ужиткові форми Волинськоï області: вбрання. Навчальний посібник для студентів спеціальностей «Ди­зайн», «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» / укладач І. Артушевська. — Луцьк : ЛДТУ, 2005. — 56 с.
 22. Раманюк М.Ф. Беларускае народнае адзенне / М.Ф. Ра­манюк. — Мінск : Беларусь, 1981. — 473 с.
 23. Рушчык Г. Палессе. Фотаздымкі з дваццатых і трыц­цатых гадоў / Г. Рушчык, Г. Энгелькінг. — Варшава : Інстытут мастацтва Польскай акадэміі навук ; Кафедра Беларускай культуры Ўніверсітэта ў Беластоку, 1999. — 255 с.
 24. Топоров В.Н. Петух / В.Н. Топоров // Мифы народов мира : в 2 т. — Т. 2 / гл. ред. С.А. Токарев. — Москва, 1992. — С. 309—310.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »