« 2018. № 2 (140)

Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 344–352

УДК: 391:7.025.4(=161.2)”18/20”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.02.344

Надійшла 22.02.2018

ПОШУК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ШЛЯХОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ВБРАННЯ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6522-0640

Куцир Тетяна Василівна, молодший науковий співробітник,

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ народного мистецтва,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: Тел. (097) 752-2518; e-mail: sonechko_29@ukr.net

Анотація. Висвітлюються особливості відтворення українського народного вбрання на початку ХХІ ст. Термін «реконструкція» розглядається як науковий та музейний. В історичному контексті проаналізовані погляди на українську ношу у ХІХ — на початку ХХІ ст. як систему уявлень і пов’язані з ним репрезентації. Виявлено, які саме суспільні потреби такі реконструкції задовольняють та їхній зв’язок із пошуком національної ідентичності. Окреслено типовий образ, створений у такий спосіб.

Ключові слова: українське народне вбрання, реконструкція, національна ідентичність, компонент, ансамбль.

Список використаних джерел

 1. Архів С. Чехович // ЛННБУ ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. — № 15/л.
 2. Фонд Ю. Глоговського // ЛННБ України ім. В. Стефаника. — № 11222. — Kobieta z Halicza, 1834.
 3. Фонд Ю. Глоговського // ЛННБ України ім. В. Стефаника. — № 11218. — Kobieta z Grodka, 1834.
 4. Фонд Ю. Глоговського // ЛННБ України ім. В. Стефаника. — № 11221. — Mieszczanin Halicki, 1834.
 5. Фонд Ю. Глоговського // ЛННБ України ім. В. Стефаника. — № 11474. — Mieszczanin lwówski w deli, 1834.
 6. Фонд Ю. Глоговського // ЛННБ України ім. В. Стефаника. — № 11165. — Stroj mlodej kobiety z Bur­szty­na, 1835.
 7. Білан М.С. Український стрій / М.С. Білан, Г.Г. Стель­мащук. — Львів : Фенікс, 2000. — 326 с.
 8. Білоус Л. Брокардівська вишивка в українському народному вбранні другої половини ХІХ — початку ХХ ст. / Л. Білоус // Народний костюм як виразник національної ідентичності. Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Київ : ХІК, 2008. — С. 38—48.
 9. Васіна З.О. До питання методології реконструкції укра­їнського історичного костюма / З.О. Васіна // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. — 2013. — Т. 140. — С. 80—85.
 10. Головацкий Я.Ф. Народныя пъсни Галицкой и Угорской Руси, собранныя Я.Ф. Головацкимъ. — Часть І. Думы и Думки / Я.Ф. Головацкий. — Москва : Изданіе Императорскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ при Московскомъ Университетъ, 1878. — 388 с.
 11. Головацкий Я.Ф. О костюмахъ или народномъ убран­ствъ русинокъ или русскихъ въ Галичинъ и Съверо­вос­точной Венгрверовосточной Венгріи / Я.Ф. Го­ло­вацкий. — Петроградъ : Въ типографіи А.А. Кра­евскаго (Литейная, дом № 38), 1868. — 67 с.
 12. Головацкий Я.Ф. О народной одеждъ и убранствъ Рисиновъ или Русскихъ въ Галичинъ и съверо-вос­точной Венгріи / Я.Ф. Головацкий. — Санкт-Пе­тербург : Типографія В. Киршбаума, 1877. — 85 с.
 13. Доде З.В. Костюм как репрезентация историко-куль­турной реальності: к вопросу о методе исследования / З.В. Доде // Структурно-семиотические иссле­дова­ния в археологи. — Т. 2. — Донецк : Нацио­нальный университет, 2005. — С. 305—329.
 14. Енциклопедія історії України. — Т. 3: Е—Й / редкол. В.А. Смолій (голова) та ін. ; НАН України ; Інсти­тут історії України. — Київ : Наукова думка, 2005. — 672 с.
 15. ЗабужкоО. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій / О. Забужко. — Київ : Факт, 2007. — 640 с.
 16. Ільницький М. Імагологія / М. Ільницький. // Ільницький М., Будний В. Порівняльне літературознавство. — Ч. І. — Львів, 2007. — С. 244—274.
 17. КалашниковаН.М. К вопросу о дефинициях: рекон­струкція — копия — реплика костюма / Н.М. Калашникова // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры, 2009. — С. 97—100.
 18. Кармазіна М.С. Ідентичності у сучасному науковому дискурсі / М.С. Кармазіна // Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. — Вип. 3. — 2013. — С. 4—29.
 19. КросслиМ.Л. Нарративная психология / М.Л. Кросли. — Харьков : Гуманитарный центр, 2013. — 282 с.
 20. Кульчицька О. Народний одяг західних областей УРСР / О. Кульчицька. — Київ : Вид-во Академії наук Української РСР, 1959. — 74 табл.
 21. КуцирТ. Художньо-стилістичні особливості, типологія та семантичне значення жіночих весільних уборів (на прикладі вінків Бойківщини й Опілля) / Т. Куцир // Łem­kowie, bojkowie, rusini. Historia, współczesność, kul­tura materialna i duchowa. — Tom VI. — Słupsk, 2016. — С. 466—479.
 22. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетичнеская куль­тура ХХ века / под ред. В.В. Бычкова. — Москва : Российская политическая энциклопедия, 2003. — 607 с.
 23. ЛисакН.С. Національна ідентичність та національні образи в літературі: розходження і точки дотику / Н.С. Лисак // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Сер.: Філологія. Літературознавство. — Т. 168. — Вип. 156. — 2011. — С. 76—80.
 24. ЛокшинаС.М. Краткий словарь иностранных слов / С.М. Локшина. — Москва : Русский язык, 1977. — 351 с.
 25. МатейкоК. Український народний одяг / К. Матейко. — Київ : Наукова думка, 1977. — 224 с.
 26. Матейко К. Український народний одяг. Етнографічний словник / К. Матейко. — Київ : Наукова думка, 1996. — 195 с.
 27. Ніколаєва Т. Український костюм. Надія на ренесанс / Т. Ніколаєва. — Київ : Дніпро, 2005. — 320 с.
 28. СелівачовМ. Про сільську моду в Україні середини ХХ ст. / М. Селівачов // Народний костюм як виразник національної ідентичності. Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Київ : ХІК, 2008. — С. 53—60.
 29. Стельмащук Г.Г. Українське народне вбрання / Г.Г. Стельмащук. — Львів : Апріорі, 2013. — 256 с.
 30. Указатель русской этнографической выставки, устроенной обществомъ любителей естествознанія состоящимї при Императорскомъ московскомъ университетъ. — Москва, 1867. — 148 с.
 31. Українська вишивка: Альбом / авт. тексту та упоряд. Т. Кара-Васильєва. — Київ : Мистецтво, 1993. — 264 с.
 32. Українське народне мистецтво. Вбрання / під заг. ред. Гуслистого К.Г. — Київ : Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. — 325 с.
 33. ЩербійГ. Український костюм за умов глобалізації / Г. Щербій // Народний костюм як виразник націо­нальної ідентичності. Збірник наукових праць Все­української науково-практичної конференції. — Київ : ХІК, 2008. — С. 14—19.
 34. http://www.bbc.com/ukrainian/features-38301568.
 35. http://city-adm.lviv.ua/news/culture/241517-lvivian-z-dnem-nezalezhnosti-vitatymut-etnokolektyvy-z-riznykh-krain-svitu.
 36. http://fashionweek.ua/en/news/ukrainian/proekt-vitoki.
 37. https://vogue.ua/article/culture/v-kieve-predstavili-proekt-shhiri4909.html.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »