« 2018. № 2 (140)

Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 344–352

УДК: 391:7.025.4(=161.2)”18/20”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.02.344

Надійшла 22.02.2018

ПОШУК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ШЛЯХОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ВБРАННЯ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6522-0640

Куцир Тетяна Василівна, молодший науковий співробітник,

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ народного мистецтва,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: Тел. (097) 752-2518; e-mail: sonechko_29@ukr.net

Анотація. Висвітлюються особливості відтворення українського народного вбрання на початку ХХІ ст. Термін «реконструкція» розглядається як науковий та музейний. В історичному контексті проаналізовані погляди на українську ношу у ХІХ — на початку ХХІ ст. як систему уявлень і пов’язані з ним репрезентації. Виявлено, які саме суспільні потреби такі реконструкції задовольняють та їхній зв’язок із пошуком національної ідентичності. Окреслено типовий образ, створений у такий спосіб.

Ключові слова: українське народне вбрання, реконструкція, національна ідентичність, компонент, ансамбль.

Список використаних джерел

 1. Архів С. Чехович // ЛННБУ ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. — № 15/л.
 2. Фонд Ю. Глоговського // ЛННБ України ім. В. Стефаника. — № 11222. — Kobieta z Halicza, 1834.
 3. Фонд Ю. Глоговського // ЛННБ України ім. В. Стефаника. — № 11218. — Kobieta z Grodka, 1834.
 4. Фонд Ю. Глоговського // ЛННБ України ім. В. Стефаника. — № 11221. — Mieszczanin Halicki, 1834.
 5. Фонд Ю. Глоговського // ЛННБ України ім. В. Стефаника. — № 11474. — Mieszczanin lwówski w deli, 1834.
 6. Фонд Ю. Глоговського // ЛННБ України ім. В. Стефаника. — № 11165. — Stroj mlodej kobiety z Bur­szty­na, 1835.
 7. Білан М.С. Український стрій / М.С. Білан, Г.Г. Стель­мащук. — Львів : Фенікс, 2000. — 326 с.
 8. Білоус Л. Брокардівська вишивка в українському народному вбранні другої половини ХІХ — початку ХХ ст. / Л. Білоус // Народний костюм як виразник національної ідентичності. Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Київ : ХІК, 2008. — С. 38—48.
 9. Васіна З.О. До питання методології реконструкції укра­їнського історичного костюма / З.О. Васіна // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. — 2013. — Т. 140. — С. 80—85.
 10. Головацкий Я.Ф. Народныя пъсни Галицкой и Угорской Руси, собранныя Я.Ф. Головацкимъ. — Часть І. Думы и Думки / Я.Ф. Головацкий. — Москва : Изданіе Императорскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ при Московскомъ Университетъ, 1878. — 388 с.
 11. Головацкий Я.Ф. О костюмахъ или народномъ убран­ствъ русинокъ или русскихъ въ Галичинъ и Съверо­вос­точной Венгрверовосточной Венгріи / Я.Ф. Го­ло­вацкий. — Петроградъ : Въ типографіи А.А. Кра­евскаго (Литейная, дом № 38), 1868. — 67 с.
 12. Головацкий Я.Ф. О народной одеждъ и убранствъ Рисиновъ или Русскихъ въ Галичинъ и съверо-вос­точной Венгріи / Я.Ф. Головацкий. — Санкт-Пе­тербург : Типографія В. Киршбаума, 1877. — 85 с.
 13. Доде З.В. Костюм как репрезентация историко-куль­турной реальності: к вопросу о методе исследования / З.В. Доде // Структурно-семиотические иссле­дова­ния в археологи. — Т. 2. — Донецк : Нацио­нальный университет, 2005. — С. 305—329.
 14. Енциклопедія історії України. — Т. 3: Е—Й / редкол. В.А. Смолій (голова) та ін. ; НАН України ; Інсти­тут історії України. — Київ : Наукова думка, 2005. — 672 с.
 15. ЗабужкоО. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій / О. Забужко. — Київ : Факт, 2007. — 640 с.
 16. Ільницький М. Імагологія / М. Ільницький. // Ільницький М., Будний В. Порівняльне літературознавство. — Ч. І. — Львів, 2007. — С. 244—274.
 17. КалашниковаН.М. К вопросу о дефинициях: рекон­струкція — копия — реплика костюма / Н.М. Калашникова // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры, 2009. — С. 97—100.
 18. Кармазіна М.С. Ідентичності у сучасному науковому дискурсі / М.С. Кармазіна // Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. — Вип. 3. — 2013. — С. 4—29.
 19. КросслиМ.Л. Нарративная психология / М.Л. Кросли. — Харьков : Гуманитарный центр, 2013. — 282 с.
 20. Кульчицька О. Народний одяг західних областей УРСР / О. Кульчицька. — Київ : Вид-во Академії наук Української РСР, 1959. — 74 табл.
 21. КуцирТ. Художньо-стилістичні особливості, типологія та семантичне значення жіночих весільних уборів (на прикладі вінків Бойківщини й Опілля) / Т. Куцир // Łem­kowie, bojkowie, rusini. Historia, współczesność, kul­tura materialna i duchowa. — Tom VI. — Słupsk, 2016. — С. 466—479.
 22. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетичнеская куль­тура ХХ века / под ред. В.В. Бычкова. — Москва : Российская политическая энциклопедия, 2003. — 607 с.
 23. ЛисакН.С. Національна ідентичність та національні образи в літературі: розходження і точки дотику / Н.С. Лисак // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Сер.: Філологія. Літературознавство. — Т. 168. — Вип. 156. — 2011. — С. 76—80.
 24. ЛокшинаС.М. Краткий словарь иностранных слов / С.М. Локшина. — Москва : Русский язык, 1977. — 351 с.
 25. МатейкоК. Український народний одяг / К. Матейко. — Київ : Наукова думка, 1977. — 224 с.
 26. Матейко К. Український народний одяг. Етнографічний словник / К. Матейко. — Київ : Наукова думка, 1996. — 195 с.
 27. Ніколаєва Т. Український костюм. Надія на ренесанс / Т. Ніколаєва. — Київ : Дніпро, 2005. — 320 с.
 28. СелівачовМ. Про сільську моду в Україні середини ХХ ст. / М. Селівачов // Народний костюм як виразник національної ідентичності. Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Київ : ХІК, 2008. — С. 53—60.
 29. Стельмащук Г.Г. Українське народне вбрання / Г.Г. Стельмащук. — Львів : Апріорі, 2013. — 256 с.
 30. Указатель русской этнографической выставки, устроенной обществомъ любителей естествознанія состоящимї при Императорскомъ московскомъ университетъ. — Москва, 1867. — 148 с.
 31. Українська вишивка: Альбом / авт. тексту та упоряд. Т. Кара-Васильєва. — Київ : Мистецтво, 1993. — 264 с.
 32. Українське народне мистецтво. Вбрання / під заг. ред. Гуслистого К.Г. — Київ : Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. — 325 с.
 33. ЩербійГ. Український костюм за умов глобалізації / Г. Щербій // Народний костюм як виразник націо­нальної ідентичності. Збірник наукових праць Все­української науково-практичної конференції. — Київ : ХІК, 2008. — С. 14—19.
 34. http://www.bbc.com/ukrainian/features-38301568.
 35. http://city-adm.lviv.ua/news/culture/241517-lvivian-z-dnem-nezalezhnosti-vitatymut-etnokolektyvy-z-riznykh-krain-svitu.
 36. http://fashionweek.ua/en/news/ukrainian/proekt-vitoki.
 37. https://vogue.ua/article/culture/v-kieve-predstavili-proekt-shhiri4909.html.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »